STABSNlË uws. VLAAKDIN GEN Kunst en Wetenschap. Kerk e n S c li o o 1. e m c ii g- (1 N i e u w s. Laatste Nieuws, In de III Moekims Gloempang Pajong alsmede bij Gloempang Minjeu, Kota, ISentoeg en Djirat Manjang moesten onze troepen herhaaldelijk attaqueeren. Gesneuveld één officier alsmede één Europeesclie en drie Ambonecscbe mili tairen beneden dien rang. Licht ge- vond elf Europeesclie militairen be neden den rang van officier. Vijand heeft een en vijftig dooden achtergelaten. Operation worden voortgezet. Telegram 111 e n. Finant ieel. progressisten. 3 radicalen, 1 anti-semiet en 2 leden der rechterzijde, bleven buiten stemming. Zeer ,.ad rein" is» een schrijven dat de afge vaardigde Georges Berry heeft gezonden aan den nieuwen Franschen minister \au oorlog, den liter Cawiignne. liet luidt aldus. „In de zitting van 18 dnnuari 1 I. hebt gij op de irihune der Kamer vi M kerd dat de minister van oorlog een document in handen had dat een bewijs oplevert!", ïu staat om de nu ening van het land over de z ink-Divyl'us in te heliteii- „Ik zal de eer hebben ten gevolge van de interpellatie van Donderdag a.s. te verlangen dat dit zoo belangrijke doeument ter tafel wendt gebracht." Men noemt, den senator Dauliae als opvolger van Lêpiiio als gouverneur van Algerie. Cornelius llerz. de hoofdpersoon in het Pa nama-drama, ligt zeer bedenkelijk ziek. Volgens de „Vorwitrts" zijn bij de verkie zingen voor tien Puitschen Rijk-dag in het ge luid 2.1'JÖP'HI stemmen uitgebracht oj) soeiaal- <l( moeraten. tl. i. 310,000 meer dan in 18113. De „Koln. Zig." merkt hierbij op dat de be volking van DuitseliLmd in de laatste vijf jaren met 10 pet. is toegenomm; maar dat niette min de toename v.m bet aantal soeiaal-democra- «leii ernstig genoeg is. Uit liet ondtivaKk van den gouverneur naar de onlusten in G.dirië is gebleken, dat alle stam den titel hebbtu genomen aan de plundering en de vei nit ling van eigendommen der Joden. Koning Alexander ran Bervië heeft Donder dag in tegenwoordigheid van ex-koning Milan de Skoupt china geopend met ecu troonrede waarin hij uiteenzette dat alle aandacht moest worden gewijd aan liet leger en aan de finan- til-ll. Naar aan de „Tempi"' uit New-York wordt bericht is er een samenzwering ontdekt tegen de regeering van Costa-Riea. Het plan bestond oa het paleis van den gouverneur in de lucht te doen liegen. Vijf personen zijn gearresteerd, twee doodgeschoten. De wacht van liet paleis is vei sterkt. Aanvang' der Kennis. Morgenmiddag te één ure wordt de kennis in de «Olficieren Vereeniging" ingeluid. Dan is er concert en dan worden er weer lucht ballons opgelaten. "Wie dit aardige feest meermalen bijwoon den. zullen ook ditmaal niet wegblijven, en wie er nog niet bij waren, moeten Zondagmiddag eens komen kijken; dan worden zij stellig vaste comparanten op dit traditioneele kindeifeest. Ingeschreven zijn voor de feesten van Maandag: Kinderen tan 3—G jaar koektrekken -105 Meisjes 6-10 blokjes rapt-.i 55 10—13 balaneeerspe! 35 boven 13 3> scbijfsteken 45 Jongens 6—8 s blokjes rapen 27 y> 6—10 achterw. weill. 28 7) 10—13 stokspiingen 31 •13—16 zakloopen 22 16—18 1 kegelen 17 Totaal 365 De kermis is thans voor het grootste deel opgebouwd en de belangstellenden hebben nu gelegenheid om, daar langs wandelende te spreken over de vermoedelijke wonderen of heerlijk heden, die daar zullen te genieten zijn. De kermisreizigers zelve hebben reeds ge zorgd dat bet Schiedamsche publiek bekend is met hunne aankomstmen zie daarvoor slechts onze advertiekolommen- De heer Wallenda kondigt zijne aankomst aan met zijne uitgebreide troep artisten en mag men de plaatselijke bladen gelooven uit die gemeenten, waar dit theater reeds is ge weest. dan belooft dit zeer veel. Met niet minder lof lazen wij over de kine matograaf van den heer Gi ünkorn, die gezorgd heeft voor beeldengroepen van recenten datum n.l. uit den Spaanseh-Atnerikaansclien oorlog. Doch ook beelden van ouden datum zulleu daar te zien zijn, zooals b.v. voorstellingen uit de geschiedenis van Alladin en zijn wonderlamp. De heeren Tewe zijn ditmaal met 2 tenten bier, beide wedijveren in pracht. Wie van hen, vader of zoon, zal het meeste bezoekers tot zich weten te trekken Aan loewijding zal het bij beiden niet ontbieken. Ec eigenaardige bekoring bezit het Palais Cristai, met zijn doolhof van gangen die telkens een dooi gang naar het beoogde doel beloven, doch telkens een spiegel voor den wandelaar stellen, totdat men plotseling onverwacht het doel heeft bereikt. De heer van Bergen is met zijn hypodrème hier gearriveerd, en stelt een groep fiaaie paar den ter beschikking voor de hoeren en dames die lust gevoelen een rij toertje te maken. Voor kinderen zijn er een paar kleine paarden. Voor den inwendigen merisch zorgen de wafelen en pofferljesbakkers Willem Dekker, P. Heysstek, W. J. Koolsbergen. P. L. Vuur en Jac. van der Zee. De firma Nieuwenhuis en Bontje zal met haar troep artisten tie verpoozing of ontspanning zoekende kermisbezoekers te amuseeren met voordrachten, die als steeds wel weder in den smaak der bezoekers zullen vallen. Men ziet dus, dat «ie kermis heel wat ver scheidenheid van vermaken heeft gebracht. Men behoeft niet te zoeken naar een gelegenheid tot ontspanningze zijn er in overvloed. Giiteravond te ongeveer S's uur viel het 9-jai ige kind van Goernans aan de Breedstraat in de Velleve.itgracht te water. Op het luide hulp geroep van omstanders snelde de brieven besteller I. C. van Gcrven toe, en ziende dat er voor den drenkeling werkelijk levensgevaar was, ontdeed bij zich haastig van tasch en jas en sprong te water, waardoor hij de voldoening smaakte een menschenleven te redden. In de woning van den heer Kranen werd hem door dezen droge kleereu verstivkt, waardoor van Gei ven weder met zijn bestelling kon voort gaan. Deze daad van menschenli meft echter zijn horloge gekost, want dit i- u den voet geraakt en vernield. Oj) do Hoogstraat werd gisterenavond door era handwagen aangereden de 73-jarige heer Th. K. waardoor deze viel en enkele kwetsuren nau het gelaat bekwam. Binnengebracht in de apo theek van den heer Gouka werd hem. «laar de noodigti hulp en verpleging verleend, waarna tlt oude heer naar zijn woning terug keerde. Hedenmiddag te 12 uur had de opperman W. Sehilperoort het ongeluk te vallen van een stelling aan de Vellevest-singel waardoor hij tiissdien 2 panden terecht kwam en zich aan rechterpols, linkerhand en elleboog kwetste. Door een geneesheer werd ter plaatse voorloo- pige hulp verleend, waarna de man per vigilant naar zijn woning in do Polderstraat werd ge bracht. Etui reizend koopman, II. W,, die in het .Algemeen Politieblad" gesignaleerd stond tol hel ondergaan van 7 dagen gevangenisstraf we gens wederspannigheid, werd hedenmorgen dooi de politie alhier aangehouden en ter beschik king van dun officier van justitie te Rotterdam gesteld, I» It O It A JU M X van liet Concert door het Stafmuziekcorps der dal. Schutterij te Schiedam, kapelmeester de heer B. Verhullen, op Zondag 3 Juli 1S9S, des namiddags ten één ure, in de Officieren-Vereeniging te Schiedam. Eerste Afdeeling. 1, Kiilin Uiul Lustig, nmrsch, G. Herald. 2. Luehtspiel-Ou vei tare, Kéler Béla. 3. Estu- diantina, walzor, Waldteufel. 4 Fantaisie »Fleurs Des Bois", Perck. Tweede Afdeeling. 5. Ouverture Zum Volksfeest, M. Carl. 6. Amazonenritt, Purschmann. 7.Bonsoir Nini, Féron. S. Berliner Plaudereien, Kersten. BURGERLIJKE STAND. <3et»oren 1 Juli. Petronella Paulina, dochter van P. Slavenburg en D. P. AVay, Schie. Jannetje dochter van A. Boef en E. van Ekris, Polder straat. 2 Juli. Bouke zoon van A. Caton en G. van Tuin, Willemshofje. Johanna dochter van J. Krommenhoek en A. J. P«ron, Villastraat. Cornells zoon van J. Koorengevel en M. de Pater, Nieuwstraat. Overleden I Juli. Sophia Wilhelmina de Bruin, oud 01 jaar, eclitgenoot van G. J. Sterk, Villastraat. Johan AVillem Weber, oud 62 jaar, Hoofd straat, Tot agent van politie 3e kl. is benoemd A. Peek te Purmerend, wegens eervol ontslag van J. Tos. BURGERLIJKE STAND. Oeborcn t 1 Juli. Pliilippus, zoon van J. van der Mark en II. van 't AVoudt, Meewoning. Maria Johanna, dochter van C. J. Uam en A. Stolk, Weslniemdand. Jacobus Johannes Simon Willem, zoon van J. Clee en J. van Waart, llavenstaaat. Overleden 1 Juli. Jannetje van Dijk, oud 20 jaren, Afrol. Men meldt ons De Italiaansclie Opera zal zich het volgende sei zoen zeker vestigen te Amsterdam in het „Paleis voor Volksvlijt." De speelavonden zijn als volgt vast gesteld Maandag, Woensdag, Vrijdag te Amsterdam Dinsdag te Den Haag, Donderdag te Arnhem of Utrecht, Zaterdag to Rotterdam en des Zondags om de veer tien dagen in Amsterdam of Den Haag. Het speel seizoen vangt aan ultimo September tot April 1899. De heer de Hondt, directeur van do Italiaansclie Opera bevindt zich momenteel te Milaan voor het engageeren van nog enkele artisten. Binnenkort zal het tableau de la troupe evenals bet repertoire wor den bekend gemaakt. Ten gerieve der bezoekers zullen in het a. s. seizoen abonnementen worden verkrijgbaar gesteld, waarvan de voorwaarden spoedig gepubliceerd zullen worden. R.-K. Kekx, Op het katholiek Eucharistisch congres, hetwelk van 13 tot 17 Juli a. s. te Brussel zal worden ge houden, onder voorzitterschap van rnr. Dontreloux, bisschop van Luik, zal Nederland vertegenwoordigd zijn door mgr. H. v. d. Wetering, aartsbisschop van Utrecht. Hooonn Oxdeuwijs. Amsterdam. Propaedeutiseh examen in de genees kunde S. dc Boer en I. Bosman; 2e natuurkundig examen A. II. Bakers; eandidaats-exanien in de artsenijbereidkiiude .3. van" Heijnsbergcndoctoraal examen in dc geneeskunde D. J. Knlkoeue cn ,1. Salomons. Leiden. Bevorderd tot doctor in de rechtsweten schap de heer E. W. J. Six. geb. to 's-Gravcnhagc op Stellingen. Bevorderd tot arts A. Montague. Toe gelaten tot hut cerstu gedeelte van het nrts-exainen W. van Rossenvoorbereidend examen wis- en na- Weervoorspel ling. Een eigenaardige bijdrage tot kennis der weervoorspelling is zeker de volgende. Do ek sters bouwen gewoonlijk hunne nesten in de toppen der hoornen, maar als zij door hun in stinct of door wat ook gewaarschuwd worden dat liet seizoen stormachtig zal zijn, bouwen zij de nesten lager, vaak in het midden van de hoornen, tegen de stam. Men hoeft in Frank rijk opgemerkt dat dit jaar de ekster-nesten tuurkuude T. G. F. Mollingertheoretisch genees kundig examen W. R. van de Kasteele cn W. A. A. Tnytdoctoraal examen in de rechtswetenschap F. J. N. Cowau; caudidaats-examen in de geneeskunde B. W. Rutgers van der Loeft'. Utrecht2c natuurk. ex.V. J. A. Ilarnisen en F. 0. de Ridder. Land. ex. rechtsw.: IJ. A. Godin de Beaufort en A. II. J. I. Terwimlt Bevorderd tot arts: ,J. W. dc Vries. Bevorderd tot semi-arts; M. 0. G, Middelburg. Groningen. Caudidaats-examen in de geneeskunde I1. C. Ronikes; theoretisch gcncesk. examen F. X. Claessen. Een Kroningsmenu. Iloden waren wij in dc gelegenheid gesteld een proef-cxemplaar te zien van een „Kronings- mentt" dal de lieer 11. A- Al. Roelants Jr. tegen de a.s. feestdagen in den handel zal brengen. In de hnkerbovenhock van dit menu bevindt zich een in zachte linten gedrukt poru-el der Koningin, omgeven door een verguld kader in rococostijl. Van uit dil kader is een randver- sïeling in denzelfden stijl geteekend waarin zich de wapens van Oranje en Nassau bevinden. De zuiver heraldische randversiering is geteekend door den heer Joh. Wenning IJzn., wapenschil- der to Leeuwarden die alle eer heeft van zijn werk. liet geheel dat in twaalf kleuren gedrukt is, wordt niet zooals met liet meerendeel van dergelijk fijn werk het geval is in het buiten land vervaardigd, maar is aan een Ncderland- selie steendrukker-firma opgedragen. De uit voering laat niets te wenselien over. De lieer A. Meijer, eigenaar van het gebouw „Miisis Sacrum" alhier, maakte een toepasselijk menu voor de Kroningsfeesten, dat. bij wijze van proef in dit sierlijk kader zal gedrukt wor den. Onder de gerechten op dit menu voorko mend, vinden wij o. a.Hors d'oevres a la cour, Potage crème de volaille a la Reine Wilhel mina. Attcreana Roval, Darne de Saumon a la Régentc, Selle de prósalé couronnée a la Roi Guillauine, Chaudfroid de Poulardes aux truf- fes a la maison d'Orange en een menigte meer uitgezochte gerechten die een liefhebber van fijn eten doen watertanden. De prijs van dit Kroningsmenu is gering. Ken avontuur op ree. Door het stoomschip »Pena Cabarga" van Bilbao te Rotterdam binnen, is een persoon aangebiaciit die zich noemde William John Brown. Voornoemde persoon is ten noorden van de Kaskets drijvende gevonden op een reddings boei. Genoemde Brown beweert met een vriend, Oifetti geheete», met een klein jacht, de aMia- dona" genaamd, een reis te hebben gemaakt van Genua naar Hamburg. Na aldaar eenigen tijd doorgebracht te hebben, werd op dezelfde wijze de terugreis aanvaard. Alles ging goed tot 28 Juni des avonds 8 uur. Brown die zich reeds ter ruste had begeven werd eensklaps gewekt door de angstkreten van zij o vriend. Tot bezinning gekomen vond hij zich zelf in het water drijvende op een in der haast gegrepen reddingsboei, terwijl hij zijn vriend op een afstand zag verdrinken. Hij bleef in zijn benarde positie tot 's morgens A uur, toen hij door de »Pena Cabarga" werd opge merkt en aan boord genomen. Verscheidene andere stoomschepen stoomden hem voorbij zonder zijn geschreeuw te hooren. Men meldt ons uit Rotterdam: De persoon zich noemende William .Tolin Brown aangebracht alhier per P e n a Ca barga is door matrozen van de S o e m b i n g herkend als de Haagsche sportman W. A. Z. Ook is hij door andere personen herkend, die daarvan bij de politie aangifte deden. Door do recherche zijn alom posten uitgezet om hem verder vluchten te beletten. Hedenmorgen is bij te Katendreeht gezien gekleed ais zeeman en loopende in de lichting van den Dordtschen straatweg. Een ongeluk voorkomen. Gisteren had aan het station te Breda het volgende plaats Een heer moest naar Rotterdam en bij zijne aankomst had de trein reeds eenigen tijd staan wachten. Derhalve restte hem geen tijd zelf ▼oor zijne bagage te zorgen en deed zulks een zijner begeleiders. Gereed zijnde, liep deze toen de lijn over naar bet tweede perron, om het ref,u van den koffer af te geven, maar zag in zijn groote haast niet den sneltrein van Roosen daal, die juist binnenstoomde, zoodat hij klaar stond terug te keeren op het oogenblik dat de locomotief in zijne onmiddellijke nabijheid was. Nog kijkende naar zijn vriend, deed hij reeds esn stap- vooruit, niet hoorende het waarschu wend geroep van hen die stonden toe te zien, toen op eenmaal de wachter. Op den Beek ge naamd, de lijn overspringt en genoemden heer vastgrijpt, waardoor een bijna niet te vermijden ongeluk werd voorkomen. (»N. B. C.") op enkele uitzonderingen na op die meer soli de plaatsen, beschut tegen den wind, waren gebouwd. De Pcdir-expeditic. Aan het Departement van Koloniën werd liet volgende van heden gedagteekende telegram ontvangen van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië: Hofbericht, Op last van II. Al. de Koningin-Regentes zal do kamerheer baron Taets van Amorongcn bij de opening van de tentoonstelling van vrouwen arbeid tegenwoordig zijn, teneinde aan Hare Majesteit van do plechtigheid verslag uit te brengen. De Minister van Oorlog, gen.-maj. Eland, heeft na de aanneming door dc Eerste Kamer van het Wetsontwerp tot invoering van den Persoonlijken Dienstplicht een schrijven ont vangen van de weduwe van generaal AI. D. graaf van Limburg Stirum, den grondlegger der beweging voor de afschaffing van plaatsver vanging. In hot schrijven wordt hulde betuigd voor dc met gunstigen uitslag bekroonde po ging om het beginsel waarvoor van Stirum streed, tot wet te verheffen. Het strekte tevens ten geleide van een herinneringsvoorwerp uit de nalatenschap van van Stirum en voox-stellonde dc Verdediging des Vaderlands. De Staatscommissie voor de Werkliedenpen- sionneoring vergadert heden. LONDEN, 2 Juli. Aan de „Times" word gis teren uit New-York geseind: Generaal Aliles deelt mij mede, dat Shaftcr naar verwacht wordt morgen Alorro Castle zal nemen; hij zal dan de stad bestormen in samenwerking met de vloot. De aanval van heden was een schiju- nanval, om de aandacht van den vijand af te leiden van de kustversterldngen. Zijn Alorro Castle en de batterij Estrella genomen en de torpedo's in don ingang der haven opgevischt, dan zullen vier slagschepen de haven binnenkomen en Cervera den slag aan bieden. Waarschijnlijk zal dit Zondagmorgen plaats hebben.. NEW-YORK, 2 Juli. Uit Playa del Este wordt van gisteravond gemeldHet gevecht duurde tot het donker toe. De Amerikanen be machtigden de buitenwerken van Santiago. Het gevecht zal waarschijnlijk met het aanbreken van den dag worden beslist. De verliezen aan Amerikaanscho zijde zijn ernstig. Volgons een schatting zijn 500 .Amerikanen gedood en ge wond. WASHINGTON, 2 Juli. Het departement van oorlog ontving gisteravond het volgende telegram van generaal Shafter uit Siboney „Ik ben in een zeer hevig gevecht gewikkeld geweest, dat duurde van acht uur 's morgens tot zonsondergang. Wij namen de buitenwerken van Santiago, die wij thans bezet houden. Er ligt nu nog een strook open terrein van ;j mijl ongeveer tusschen mijn linie cn de stad. De troepen zullen tegen den morgen verschanst zijn, en dan belangrijk worden versterkt, door dc divisie van generaal Lawton. Do brigade van generaal Bates, dio den geheelen dag gestreden heeft om El Caney to bezetten, slaagde daarin to vier uur in den namiddag. Deze troepen zul len gedurende den nacht in de frontlinie voor Santiago zijn. Het doet mij leed to moeten mol den, dat het aantal gewonden meer dan vier honderd bedraagt; slechts weinigen der onzen zijn dood." Overzicht van de Beurs van den dag. Bijzondere vermelding verdienen heden do Kon. PetroleumaaudeelOD, daar deze in tegenstelling met gisteren cn de vorige dagen wat gunstiger waren, daar het aanbod minder dringend waB en eenigo bonafidekoopen werden verricht. Buiten!, staatsfondsen zonder noemenswaardig koersverschil. Amerik. sporen zeer stil, doch prijshoudend. Nationale staatsfondsen varieerden weinig. Buitenl. soortén nagenoeg onveranderd. Hooger Aand, Kon. Petr. 7, Amst. Deli 1, Deli Cult. 3, Sakocda s/4, Dordtsehe Petr. 1/2, Elzasser Petr. 1/3, Palembang D/i, Langkat B 11/3, Cheribon 2. Lager Amst. Deli Cert. 10, Langkat Tabak s/4,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2