'E HUUR Kermisiadeaüs. I.M.RASEE, m&r/ fêw a Riiiielfalirilail OPRUIMING F. J. SPIES EK* getarde Eamas-Paraplflies. nette DIENSTBODE. Een nette Dienstbode Zilveren Horlies van af f2.75. Knippen en Brillen -1.75 Simplex Rip'ielen REGISTERS Horlopmbr (Hiiswter), Reparatie - Inrichting le klasse. KOO een BEHRNARD-PIANIIMO. huishoudelijke- en Luxe-artikelen, Kantoorboeken. Leuvehaven 121. ROTTERDAM. Parasols en n-tout-cas. ADVERTENTIE N. Geldersche Kade 6, ROTTERDAM. C A 13 S .A. U X Gas-enWaterleiding1. HE OEN ONTVANGEN V i s s c li e r ij. S c li e e p v a a r t ii a inl el. io.;o 8.2^ J. W. WE BEE, NICOLAAS BIJLO, NICOLAAS BIJLO, J. W. WEBEE. nette KOSTGANGER ra Niouwstraat 24. V A -As 'N# tip Depot in zAvai'to lvast, Te zien; JQODE Gz»., l Fabriek van WOL en KATOEN-VLAGGEN BOEK, NV ollcii Ia oorden on Ev waste 11, EVIagazijn „de Vlinder", Hoogstraat 158. nOOGSTJRAAT 89. Oyertrekken en vcpaveoron tog-en billijken pvijs. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDA5V!. STMTSLEEfflM. Prov. en Stedelijke Leeningen. Hypotlieek-Baiikefl. Kol. Crediet-Instell. eaCilt-Qadenieiiiiig®. TatósoMememiiiieD. Fatirieken, Sctepvaart-Iaitscl, Diversea. Spoorwegieeningen. TramTO-laató. PreiieleeMim. Sencm'bab ii/S) Jarn Pctr. 1. Mocara Enim ijm Xcd. Petr. 1%. Ser&jocdal Binnen! sporen voor IIoll. sporen lager. Russische vast, evenals Amerik. NIET OFFICIEEL. Eerste pref. Erie 33%. Kcvandang GO, Cl. Guyana Goud 101. Nauwe Djawi 100. X lud. Mijub, 98. Guiiï' Shares 157's, 10. SLOTKOERSEN. Poli Cult. Mij. aand. 141 Kon. Mij. Evpl. Petr.br. 540%. Sum.-Palomb. Mij. do. 111 r. YIAARDINGEN, 2 Juli. Binnen van de bengvis- scheiij TL 111 Vooraan, D. v. Dorp Jzmet 50 ton inch en - ton leng; TL li" VoorlichterI!, v. d Vaart, niet GO ton viscli en 2 ton long. 2 Juli. In zee ter liarmgvRschmjTL 53 Triton 0 v. O. Wind; TL 173 Vooruit, A. iscienter. IvRAl.lNUSCIII'.VFEi;, 2 lull. Iledenoelitt nd vvcr- di n a.m de innkt allnei aangeroeid 53 gmote/.ilmen, i'1.25 a f 1.35, 202 Kleine zalmen, ffl.80 a f t .1 tl en St-Jacobszihnen f 1 3| a fper KG LOlïITlL 1 Juli (\ooi 2 urn Cepasseoid naar Srhjodam Gloria Jho, SCHIEDAM, 2 Juli 1S!)S. nOGGE7oiuloi handel. GUNT /omler handel. MMS: '/onder handel. SPOJilJNG: f 0.70. MOUT WIJSNot. van do MiKeUuh fS.25 i cr HL. Ct. Stemming: \ast. UALVKlï f 1pet Hl. \inst. pi oef f i;ï.75 'on lt»r lust en zonder belasting MOUTWIJN: Mot, P.iandei^hond /7l/s a f71/ Si HilTl S: i IV a f IVY;. Gemiddelden Moutwijn i j Juni 1n07 M i. ISHS Juni !89S r— Zi O .M.l 'ZD K J) - I L. 5 ür t o.,)b 0.1)0 0.70 A MSTMvM) \M, 2 Juli. Itoggo on leveling hooger; pei Oetobei ft 17. ROTTERDAM, 2 Juli. Logge op tenmjn: per Oct. f117, fllO, f118. Tm we op teiiniju: per No\. f f MWSSLiTS 1 Juh K.umu.u kt. \ange\ooid 50 stapels k.ias wegende te zanten 1 U»0r»r> kilo Pxijs 20 a 2515 rents pet kilo. 11.indel Oug. Aan de w.\tg alhier weid een stapel genegen \an 700 k g. DU.PT, 2 Juh. Kaasmarkt. Aangeuuud 70 stapels kaa% wegend»» te zanten 28281 kilo. Pi ijs f20 a f27» pei 100 kilo. Heden «Vüi'jeed na een langdmi lijden onze geliefde Echtgenoot Vader, Behuwd- en Gi ootvader, de heer in den ouderdom van 02 jaar. Dit aller naam L. J. P. KRAMER. AYei i. J. W. WE Li F.R. Algemeens kennisgeving. Schiedam, 1 Juh 1S9S. lieden oruileed, 11a langdurig lijden, tot diepe droefheid \ari mij en mijne te> kinderen, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot ir; den ouderdom van ruim 47 jaren. Wed. N. RIJLO —Muller, Schiedam, 27 Juni 189S. Wegens huitenlandsche betrekkin gen eerst heden geplaatst. Heden overleed, na langdurig lijden, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde oudste zoon en bioeder in den ouderdom van ruim 47 jaren. Dit aller naam, N. BIJLOO Sr. A. BIJLOO—v. i). Knaap Schiedam, 27 Juni 1898. Wegens huitenlandsche betrekkin gen eerst lieden geplaatst. lieden overleed na langduiig, l maar geduldig lijden, onze Hoofd opzichter der Kaarsc-ngieterij, de| Heer Gedurende ruim 28 jaren was hij met grooto toewijding en ijver werk zaam in dienst onzer Vennootschap De Stearine Kaarsenfabriek TlApollo", DE DIRECTIE. Schiedam, 1 Juli 1898. Gevraagd met Augustus een Loon /SO.—. Waschgeld ƒ2©. Adres: Singel 117. gevraag»!, door verschillende omstan digheden, tegen 1 Augustus hij Mej. C. MONTFOORT, Hoogstraat. In een f a t s o e n I ij k gezin z k. kan een geplaatst worden, wnarook ge legenheid is voor v r ij e ka m e r. Br. fr. letter A bur. Sell. Crt. Bij vonnis der Arron- dissements-Rechtbank te 's-Gravenhage van den '17 Juni 1898, zijn de echtelieden E!»l A3iI» J0J. UCS KtiHSAE, Arts, Olficier van Gezondlieid le klasse, in garnizoenen wonende te Leiden en Al^S.% CATIÏAS&IA'A K.55.AMKS&, wonen de te Hilversum, verklaard te zijn gescheiden van tafei cri bed inel alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden. De Procureur van partijen Mn. O. W. SIPKES. \oor ƒ2.25 per week een ISOVEBf- WOXEft©, aan het Wilhehninaplein 23, tegenover bet Plantsoen; voor ƒ2.«S por week een RKA'të- lïEXWOM3ÏG, Kerkplein voor 2.8© per week een SSEJÏE- »EN WOMl\'©, voorzien van alle gemakken, fiiscli en licht en goed uitzicht; voor l.SO per week een WO- Xlft©, Folderstraat. Te bevragen A'Ieuwstraat 21 Voor dat men bovengenoemde in- koopen doet van goud of zll ver, gaat men eerst een kijkje riemen bij ©ouden en zilveren Kettingen worden alleen 'per gewicht voor oud goud verkocht. a -y .'3 y J kosten f230, flSO en f123. uitstekend geschikt voor eerstbeginnenden. Prijs IS© gulden franco huis. Fit ma W. J. DE LANGE Wzn., Kleiurc Haven 13, tramzijde, ©otterdam. uitstekend geschikt voor zijn In ruime keuze voorhanden hij TT Hoogstraat 131. OOIEVAARSTEEG. A A A' h E voor Lange Haven No. '141 Schiedam. Telephoon No. 103. in alic formaten cn prijzen. n ECOllATIE-KALTOSCX ens. ©oedkoopste p r ij z e n. ROTTEItDAMSCHE DIJK, Vo. 43, bij de Oosterkerk, SCHIEDAM, beveelt zich aan voor alle gewone en buitengewone Kcpnratliln aan Uurwerk! n. BILLIJKE PRIJZEN. LI PU wegens vergevorderd seizoen van een prachtige collectie Pond Sterling. 12. Frank ot Lira. 0.50 Zilveren Roebel2. Papieren Roebel t 4. OosteniijUsclie Florijn s 1.20 Ziiidiluif-elie riorijnf 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de Irntste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Dnitselie Roichsnnik f 0 CO Spaansche Peseta ƒ0 50 Portugeesche iliireis. 2.70 Dcensc'tie Kroon. »0.66J< Spaanrcbo Piaster 2.50 AmerikaanscheDollar 2.50 AMSTERDAM. 2 Juli 1898. EOROPA. Ncderkand. pCt. Cert. N. W. Sch. 2i/a Cert. dito 3 Hongarije Obl. Goudl. 1876 5 Italië. Inschr. 1S62/81 5 l'aus. Ln. '00/04 5 Oostenrijk. Obl.l'ap. lloi/Nv. 5 Jan./.Tuli 5 Portugal 'Obl. met tickot 3 'dito met ticket 41/;- Rusland. CertJlamb. 1820 5 Ob!.'80Gc.GR.125 do.'89/90 Hope ffcCo.GR.1254 2.'67/09 dC20 4 in goud 1884 5 Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 lo. pes. 12-250004 Binn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl, 86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv. serie l>. dito Gecv. serie O. V. li. L. K. 11. K 8 1 0674 857/a 9674 80 96'Vie 101% 86 92 87% - 3 VlG 85 85% 85% Vir, 26% 1774 -18 77% 977/8 78 97% 101% 103«/16 977/8 103»/10 34% 31% 31% 31% 31% 20 92% 96 22 26 22'% N.-AMERIK.V j Mexico. Obl. All. Binnl. 5 Amst. Obl. '01 3K dito -1886/90 - 314 llott. L '91/°' 3 Schiedam 1895 3 Alg llyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (ni uitk.) 8''j do. do. (z. uitk.) 3'/i' Amst.Ilyp.Rk P. 4 'sGiav.lTyp.Uk. 4 Holt. liyp.Bk.Pb i j Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.II.Bk.Pb. Rott.IIyp.Bk. Pb. 4 WasU.Hyp.Pb, 4 Cnlt.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm. Aand. dito dito re^c. 5 DeliCult. Mij. Aand. Dell Jlaatsch. Aand. Rott. Deli-Alij. dito Senembah-Mij. dito Ned .Fabr. v. Werk et: Spw.-Mat. ser.A.A. N.Gist enSpir.F. A. V. li, 83!13/16 '00V8 100% 9317/ic 101 991/2 981/» 1007/, 101 101 102 031/3 102 100% 55 1397/, 141 140 407 V, 1-131/2 49 41/, 404 I.. K. 33'Vis 100 7/j3 lO07/10 037/.. 1007/j 100 A 1391/s 140 113% 493 IL K. 3315/16 143 4931/a V. li. I.. li. 11. K Atketv.-Maat.scii. A. 104 Jott. Lloyd Aand. Hl 3% )ordt. Petr,Mij .prA. 119% •llzassjr Petr.Mij.A. 124 v. Mij Ex.Petbr A. 534 ".13 542 M. Moeara Li». A. 134% 134 Ned. Petrol. Mij. A. 31 29% 30% Sum. Palemb. M. A. UOl/tC 110% UK% V.-S. v. N. Ameii. Vi k.Const.Synd.TO. 350 [Caus.Cy Pittb. G. 93 Maxw.Pr. afg C.v A. 3 dito Cert. v. Incom. C'Vk Nederland. 1 loll. IJzeren Aanil. 113 ll'i'/s M.t.B.v. S.S.Aaml. 107 Neil. Centr. Aand. 32% 32% Ned Z -A.Sp.do. 6 206 N.-Br.-Bokstel A. 17 17 Italië, Spwgl.'87/89A-E 3 5l')3)(i 561 h 58 K/10 Z.I.Spw. A-Ildn. 3 581,4 58 1/I0 Polen. Wars.-Weenen A. 151 Rusland. Gr.Spw.Mij.Obl. l'/j 981'» 99% Wladik.ZR.1250.4 977% 977fs 9715,% Z.-Oost.Spw.Obl. 4 100% Zuid-W.Sp. Obl. 4 97»/)o 097% 99% V. S. v. N.-A jier. Atch.Tp.C.v.gew.A. 127's 13% 13% dito Crt. pref. dito 32»'8 33% 33% do.Alg. Hyp.Obl. 4 911/2 917/8 lo Adjust. Obl. 4 Atl. Pac Trustb C. Centr. Pac. Aand. Cl.Ak &Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Fl. C. P. G. v. g. A. Illin. Centr. C. v. A. Kaïis.Ct. B.i'.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv. Cert. Miss K. T. C.v. A. do.Cit v.4pCt.prf.A. do. le Hyp. Obl. 4 do. 2e llyp dito 4 Wabashafg C.v.p.A. W.N.V. Pens. C.v. A. Canada. Canadian Pac. C.v.A. Rott. ïrarnw, Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Ainsterd. 1000 3 N.-H. V. Witte Kr. P. v.Volksvl.'07 ƒ10 do. 1S69 a/2.50 België. Antwerpen 1887 2 Brussel 1880 2'i, M. v. Bit-Spw. 21j Hongarije. Theissloten 4 Italië. Roode Kruis V. K. 64 10 13-/s 15% 12% '138% 8 Ki 103 ■46 501/9 U/8 36'/i 8 7 7fa 61 17% 0% 83 197% 116 !()V% 1011% 73 155 160 1.60 1.05 10074 10074 8914 117 117% 90 88 L. li, 607,4 13% «?i6 8Vs 40% 1Via 8i7/s Ou 82% 11 K. 6in%6 12% 95/io 401/2 ss% 1067/s V. K. L. Ii. 138 1177/8 163 99% 145 281,4 28% 25% 25% 288/ Ht pCt. pCt. 89 Oostenrijk. V. K. L. li. II. li. Suatj® 1854. .4 dito 1860. .5 dito 1864. Bod.-Cr.-Austalt 3 Stad Weenen 1874 Spanje. Madrid 1868 3 Turkije. Spoorivegl. 3 Koers van het geld. Beleening Prolongatie2% Wisselkoersen te Rotterdam. 2 Juli. Londen kort f 12.03% Disc. pCt. Parijs v - 47.70 2 Antwerpen - 47.02 9 3 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 2 Juli. Pap. p. II. 24 Zilv. lan. 21 Engelsche per Engelsche met affi Portugeesche Fiansche --„-die - Diversen in Reichsmark Hamburger-Russen. Russen in Gouden Roebel Russen in Zilveren Roebel Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Ruebel Spaansche buitl. in frs. Juli Spaansche binne.nl. in piasters Amerikaansche Dollar Goud Mexicaansche Dollar Mvt 20 or, 11 11 47 47 58 1 1 1. 1 I.95 .971/o .53 .93 !30 .25 .00 .22 .89 .25 25 .45%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3