VERKOOPING D. HAL-Oiibel, Hoogstraat 41. 7ERK00PIIG I Openingsvoorstelling II. KIS Hzn., WILHEUINA- RIJWIELEN. POFFERTJES-JEReSCHISKRffl Tasschen, Koffers en Lederwaren, JL C. 1 JE1 TE'S PIET PAALTJEIS n VRAAGT JE GRIFFIOEN" LUCRETÏA WAFELEN. JAC. f AI DER ZEE, BA GA ZIJ SEN ter Coffljlele Hellerat. Kwast- es Borstelwerk ia soorten. Openbare vrijwillige L EXE-ARTIKELE Kinderwagens. - Sportwagens. Openbare Verko oping. Slechts eendagen. 70 Artiste!. 100 GeSresseerie Uien. Gez. VAN EMDEI ZONDAG- 3 JULI, des avonds ten 8 ure precies 0 artisten en 100 gedresseerde dieren. <rn Beste, Snelste, i Sterkste, Elegantste. j. W. KOOLSBERGEN's JAN WILLEM KOOLSBEBG-EN. J. J.VAN WINKEL, De Directie: A. C. EWE. m t i«@a- Uitsluitend solide Meubelen. uit de Brouwerij SCHOONMAAK!!! T. STAHLIE, Variété „FLORA". MlaaMe ei Brnelscto tafelen, Circus-Variété K Z86F18! te Ö8T8len wrzieteüeBlersteltaSei Openbare Trij willige Groote Frijsvermindering" van Dames-, Kinderlioedenenz IDAM. 11 Standplaats BOELEPLEIN. -A_. WALLENDA Boterstraat, GROOTE MARKT, tegenover den heer Odé. N,B. Alleenverkoop der KOFFERS „LES HIRON- DELLES", licht en sterk. BROBR8VB8T, bij de Boterstraat Hoogstraat. f Gang- en Traploopers. w 1:1 <3-Fimlae.li jes. Nieuwe 3 Cts.-Sigaar Vcan prima qualiteit. J. ZOETMULDER. Heden en volgende dagen optreden LET WEL S. V. P. Lange Kerkstraat, #NIEU W PROGR A MMAjfr VA.N: VIJF WOXlSHESi met open grond en ERVE, aan de Tisscher- siraat te Schiedam, nrs. 28, 2G, 24, 22 en 'IS, kadaster Sectie L, nis. SS 1880, 879, 878 en S76, te tarnen groot 2ÏO centiaren. Bij velling op Vrijdag, den 15 Juli 1898, des \oorm. ten elfuie, en afslag op den volgenden dag, des avonds ten acht ure, beide in ïMUSIS SACRUM" te Schiedambe zichtiging op Woensdag en Donderdag vóór de veiling, van desvooim. 10 tot 12 en des nam. van 3 tot 5 ure, met een bewijs van toegang door den No taris H. W. M. ROEL A NTS te Schie dam afgegeven, te wiens kantore inlich ting te bekomen is. Ter gelegenheid van de KERMIS vooizicn van een ruime sor-| peering van de nieuwste zamsniLDoiDiui EN 8 maanden te Londen in 't Empire Theater. lO maanden te Parijs in Folies Bergère. De Notaris W. J. A. ROLDANUS te Schiedam, is voornemen* in iiet gebouw i Mus is Sacuoi" aldaar, op Vrijdag, 15 Juli 1898, des voor middags te II uren, te veilen, en op Zaterdag 23 Juli 1898, des avond te 8 uren, te eerJeoopen I. Een WIÜHEL- en WOON HUIS, waarin eene ülclkncrlng sedert onheugelijke jat en, met succes wordt uitgeoefend, met Pakhui» of Schuur, afzonderlijke Bovenwo ning, Gang, Open Plaatsen en ERVEN, te Schiedam aan het-Broers veld, Nis. 14, *10, 18 en 185, kadaster Sectie B. Nrs. 2245 en 2246, groot 84 centiaren. Verhuurd voor ƒ6.in de week. II. Drie HUIZEN en ERVEN, afzorrderhjk te veilen, te Schiedam, achter het vorige perceel en uitkomende aan het Broersveld, Nrs. 18*, 183en 18s, kadaster Sectie B. Nrs. 2247, 2248 en 2249, groot T£ centiaren. Verhuurd voor ƒ3.90 in de week. III. Een HUIS en ERVE te Schie dam aan het Broersveld, naast het eerste perceel, Nr. 12, kadaster Sectie B. Nr. 69, groot 20 centiaren. On verhuurd, IV. Een WINKEL- en WOON HUIS en ERVE te Schiedam aan het Broersveld, naa,t het vorige perceel, Nr. 10, kadaster Sectie B. Nr. 2834, groot 27 centiaren. Onverhuurd. V. Een 1IUIS met open grond en ERVE te Schiedam aan de Bakker straat, Nr. 2lu, kadaster Sectie L. Nr. 463, groot P9 centiaren. Verhuurd voor ƒ1.70 in de week. Aanvaarding en betaling 15 Augustus 1898. Te bezichtigen Woensdag en Donder dag vóór de veiling, des voormiddags van 10 tot 42 en des namiddags van 2 tot 5 uren, op vertoon van een toe gangsbewijs, door genoemden Notaris afgegeven, te wiens kantore nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Deurwaaider A. BOSMAN is voornemens op VrijdagS Juli 1898, voormiddag lO ure, op de voormalige Bleekeiij sHlt Lammetje Groen'" aan de Emmastraat No. 26, alhier, publiek te verkoopen: delen, planken, trappen, ribhout, deuren, ramen, ko zijnen en brandhout. 3 SPUI 2, nabij de HOOGSTRAAT, ROTTERDAM |i Wegens vergevorderd seizoen n ZIE DE ETALAGE! Op mijn rondreizen door Europa bevind ik mij thans in Nederland, en bezoek ik de stad Schiedam en zullen slechts eenige voorstellingen alhier gegeven worden met Ik vlei mij ook te Schiedam de gunst te verwerven, zooals mij die op mijn rondreizen door geheel Europa is ten deel gevallen. Ik geef de volle vei zekering dat, welke groote circussen of vaiiétés hier ook zijn geweest meri zulke weikzaamheden en diessuur nog nimmer heeft gezien, daar niemand vermoeden kan dat in een reizend theater zulke nieuwigheden kunnen worden voorgesteld. Men overtulge zlcli van de waarheid 1 Ik maak er bijzonder opmerkzaam op, dat er vóór mijn Theater geen openlijke vertooningen door clowns plaats hebben of hulpmiddelen worden aangewend om het publiek te lokken en dat elke marktschreeu wende reclame ver meden wordt. De VOORSTELLINGEN beginnen precies *s avonds 8 uur. Prijzen der plaatsen: Logeplaatsen ƒ1.50, 4e Rang f 1,Balcon 76 cent, 2e Rang GO cent, Galerij 3e Rang 4© cent. Bureau geopend tot het bespreken van plaatsen van af's morgens 10 uur 10 cents extra per plaats. Hoogachtend, Phenomale dressuren en gemon teerde pantomimen Het Chlncesclie Fccf* uitgevoerd door 36 per«onc,. Lucht- en Partèrre-Gymnasten, Turners, Springers en Duikers. "A f /^ARK. Vertegenwoordiger der Maatschappij tot Exploitatie der Rijwlelfabriekcn „WILIIELMXNA" te Zeist. is geduiende deze Schiedamsche Kermis weder geplaatst De standplaats, afgezonderd van liet kermisterrein, doet de zekerheid waarborgen, zich op zijn gemak te kunnen restaureeren, waai toe ondergeteekende zich opnieuw in UEd's gunst beleefd aanbeveelt. Om deze zich waardig te maken zal hij, zooals van ouds bekend, voor een uiterst flinke en nette bediening zorg dragen. Zijn goede naam waarborgt voor le knallfeit consumptie. Hoogachtend, UEd.'s dw. dienaar, GROOTSTE SORTEERING SOLIDE voorhanden bij Gevestigd sedert 1830. Iloofdsteeg 5, Rotterdam. ZAL HIT JAAR WEDEROM GEPLAATST ZIJN Hopende dit jaar als vorige jaren weder met een druk bezoek vereerd te mogen worden, beveelt iiij zich bij de burgerij van Schiedam en Omstreken beleefd aan. GEDURENDE DE KERMIS VERKRIJGBAAR: Abonnementen per uur. Abonnementen per dag. Abonnementen per kermlsduur. Aan een melvoorstien buffet eullen tevens alle vcrverschingen verltrijghaav &xr mms TAJPIATEX, ME VJt EES TO FEE X, VITRAGES, EIXOIjE VMS. rX OEM ZEIEEX, TA EE L KE EED EX. Zerende Druif. Met Portret. Gebonden 2.20. Uitgaaf van It. A. M. ROEEAXTS, te Schiedam. Het beste adres voor VERF WARE V en VERNISSEN: Lange Kerkstraat. Aanbevelend, Coolslngel 24, ROTTERE LH. Directeur: ERNST SCHULZ. VAN De van ouds bekende net ingerichte WAFELKRAAM van de firma die dit jaar door loting is geplaatst le kraam van af Broersvest, beveelt zich weder beleefdelijk aan tot het leveren van fijne Alles met 4e kwaliteit Delftsche Natuurboter gebakken. Bestellingen woiden ten spoedigste aan huis bezorgd. Zijne Wafelen worden niet ten ver koop aan de huizen aangeboden. Directeur: CAKL PFLAGING. Stationsplein, Rotterdam Aanvang 8 uur. Entrée Balcon 25 ct., Parterre 10 ets. Celebrated FBANTZ FAMILY Ladies and Gentlemen Acrobats Great Success). Mis» ALMA The Electric Flying Wonder. fW Mr. G RA Marvellous Baboon and Donkey, »P< d Mike"; ABDUL- LAH in zijn scnsationeele Act „Een rit In de Jucbt 'j TROUPE ÖT- LLESSV, Oi igineel Hongaarsch En semble; WILLY ZÏMMERMANN, Humorist urid Componisten Darsteller; THE ALM ASIO'S, Great Excentric, Acrobatie Musical Bail Act; THE VALS Novelty Scalers and Excentr. Dancers. Aanv. 8 einde 11 nnr. Laatste trein naar Schiedam vertr. 11.30.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4