52"" jaargang. Dinsdag 5 Juli 1898. N°. 9668. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. J A O EC T. FEU ILEETOJST. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BÜITE NL AND BINNENLAND. Abosnsesntspmjb voor Schiedam, per kwartaal 1 f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco por post, p. kwartaal. 1,30 Afzonderlijke nommers.o.os BUREAU: BOTERSTRAAT Telephoon Tfo. 1»3. Adyebtwitïsfbijbvan 1—5 gewone regels met inbe grip van eenc Courantf 0.53 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, Gezien het besluit van de Gedeputeerde Staten van den 21sten Juni 1898, n°. 71; Gelet op art. II der wet van den 13den Juni 18Ö7 (jStaatsblad n" 87) Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij voornoemd besluit door de Gedeputeerde Staten is bepaald, dat de afzonderlijke jachten op waterwild voor dit jaar zullen worden geopend op Maandag den is ten Augustus aanstaandeen dat mitsdien van dat tijdstip af de uitoefening der jachtbediijven, vermeld in art. IS, lift dj f en A der wet op de jacht en visscherij, is k geoorloofd; wordende tevens herinnerd aan de bepa- ling van art. 1 van het Reglement op de uitoefening der jacht en visscheiij in deze provincie, krachtens welke die jachten r.iet anders mogen plaats hebben dan op het water, langs de stranden, oevers van meren, t plassen, rivieren en op moerassige landen, j En zal deze kennisgeving, in plano gediukt, worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen ge- ij bruikelijk is, alsmede m het Provinciaal Had en in de iïederiandsche Staatscourant worden geplaatst. 's Qravenhage, den 25sten Juni 1898. Se Commissaris der Koningin voornoemd FOCK. Algemeen overzicht. Schiedam, 4 Juli '98. Er is, zooals onze telegrammen van Zaterdag reeds deden vermoeden geweldig gestreden om Santiago. Zoowel aan Amerikaansche als aan Spaansche zijde zijn de verliezen groot en voor al de eersten zijn geweldig geteisterd, zonder dat daarentegen van belangrijke avances sprake is. De berichten, die er over de gevechten van Yrijdag en Zaterdag de ronde doen, zijn inoeren- deeb uit Amerikaansche bron; in Madrid is wei een cijfertelegram ontvangen, maar het is nog niet gepubliceerd. Hierover mag men zich verbazen omdat de Spanjaarden in dez© zooal niet aan het langste, dan toch ook niet aan het kortste eind hebben getrokken. De comman dant van het Amerikaansche leger sprak van een „partie remise", men mag dus aannemen, dat zeer zeker de Amerikanen niet wonnen. Misschien is men echter binnen Santiago zelve niet volkomen op de hoogte van do door den vijand geleden verliezen en kan men daar niet geheel en al den indruk die hun niet-overwin- ning op de Amerikanen gemaakt beeft, over- zien. In dezen geest is men geneigd te denken, wanneer men het evengenoemde Madridsche cij fertelegram nog eens naleest, waaruit men ver neemt dat de Spanjaarden heldhaftig „tegen stand boden" en Santiago „in hun macht be hielden", terwijl de bezetting besloten had „zich tot het uiterste te verdedigen". Dat zijn niet de woorden van een heel of half overwinnaar en evenzoo gaat het aan Amerikaansche zijde men verheelt volstrekt niet, dat men niet ge vorderd is en dat de verliezen groot zijn. DOOR KEB9I1NN HEIBERG. 33) Eerst ontweek Axel Lucile's vragen nog. Hij wilde een andere, een kalmere plaats afwachten om Lucile een en ander mede te deelen. Eerst toen zij de hoeve bereikt haddon en zij daar in een op ouderwetsche wijze aangelegden tuin achter de boerderij gekomen waren, zeide hij na een korte inleiding; vlk zou u graag iets willen zeggen, freule. Ik zou u om raad willen vragen En toen een met olmen begroeiden heuvel be stijgend en Lucile uitnoodigend, plaats te nemen op een bar.k die zich daar bevond, deelde hij haar achtereenvolgens niet alleen bet gesprek mede dat hij op den avond van het bal met Imgjor had gehad, maar ook hetgeen hij vandaag in het dorp had gedaan. Lucile luisterde met gespannen aandacht naar zijn verhaal, en haar gelaat verried daarbij niets anders dan belangstelling in de quacstie. De generaals gingen vooraan in den strijd. De Spaansche generaal Varavarey reed voor zijne troepen uitdesgelijks deed diens ambt genoot generaal Linares. Ernstig moet deze ge wond zijn. Van Amerikaansche zijde is gewond generaal Hawkins; ziek zijn generaal Wheeler, die toch nog aan het gevecht deelnam en uit zijn ziekenrijtuig te paard sprong om een ca va lleriecliarge aan te voeren, voorts is ook genc- laa! Young door oververmoeidheid aan het ziek bed gebonden. Met weergalooze doodsverachting is er ge streden. Langzaam nikten de Amerikaansche compagnieën en bataljons en regimenten aan, steeds nauwer den cirkel trekkend om Santiago. Maar de Spanjaarden waren op hun hoede, en terwijl do vijand met moeite de hoogten be klem, waartegen het geschut nog moest opge trokken worden, richtten zij hunne kanonnen, zoowel die van de forten als die welke van Cer- vera's eskader aan wal gebracht zijn, op dezen. Ei werd met groote nauwkeurigheid geschoten. Door de uiteenspringende granaten werden ge weldige verwoestingen aangericht, zelfs moet een geheele compagnie door een enkel schol vernietigd zijn. Verscheiden kolonels en andere hoofdofficieren zijn gesneuveldvooral de „rough riders", het vrijwilligerscorps van mil lionaire, moeten groote verliezen hebben; van enkele compagniën is geen officier meer over; de hospitalen en hospitaalschepen zijn overvuld met gewonden. Do opgaven van de totale ver liezen aan beide zijden wisselen tussclien 1000 en 4000 soldaten. Toch avanceerden de Ameri kanen, en mag men het telegram van generaal Shafter van gisteren gelooveu dan is zelfs San tiago geheel ingesloten. Hoe wij dit bericht te verstaan hebben zal wel nader blijken. Shafter zelf acht zijn krijgsmacht te zwak en de verde digingswerken der stad te sterk om nu reeds stormenderhand Santiago binnen te trekken; aldus ten minste luidt een officieel telegram van hem. Een ander bericht zegt, dat het gevecht Za terdag hervat is, met het doel de stad nog voor zonsondergang binnen te trekken. Van het Noorden, Oosten en Zuiden zouden divisies op Santiago aangerukt zijn, terwijl de vloot de batterijen aan de haven bombardeerde. Een ge maskeerde Spaansche batterij in de haven open de toen plotseling het vuur en richtte onder een regiment vrijwilligers, dat de hoogte be klom, vreeselijke verwoestingen aan, hoewel het regiment des ondanks stand liield. Wij hechten weinig geloof aan dit laatste be richt. De ambtelijke telegrammen van Shafter schijnen maar al te zeer indruk te Washington gemaakt te hebben, zoodat de Kabinetsraad, die onmiddellijk belegd werd, dan ook besloten lieeft onmiddellijk aanzienlijke versterkingen versterkingen naar Cuba te zenden. Een officieel telegram van maarschalk Blanco meldt nog de vijand zich meester gemaakt heeft van Lomas en San Juan. De Spanjaarden kon den de artillerie redden, maar meer dan de helft van liun troepen is buiten gevecht gesteld. Ook bericht men da t het Pando gelukt is bin nen Santiago te komen. Bij Manzanillo, op de zuid-oostkust van Cuba is Zaterdag een zeegevecht geleverd, waarbij evenmin aan Amerikaansche zijde het succes Maar toen graaf Dehn de vraag stelde of het om Imgjor terug te winnen en haar te doen omkeeren, niet plicht was kennis te nemen van den inhoud van den brief, schudde zij het hoofd met een uitdrukking op het gelaat die te kennen gaf, dat zij zich do gedachte daaraan zelfs niet kon begrijpen. Maar nog iets andere bleek uit de blijkbare opgewondenheid die weinig overeenstemde met Lu cile's anders zoo deftigen en kaltnen aard, waar mede zij nu zeide; «Is u dan nog altijd niet genezen, graaf Dehn? Ik zou denken, dat na zulke verklaringen toch do lust bij u moest vergaan en pardon! uw gevoel van eigenwaarde u moest terughouden, nog moeite te doen om dit meisje. U weet hoe ik over Imgjor, die ik ook verder als mijn zuster beschouw, denk. Mijn oordeel over Imgjor is niet gewijzigd en kan niet gewijzigd worden, maar dat gij beiden, na al deze gebeurtenissen niet voor elkaar past, dat u even ongelukkig zou worden als zij het zeker wordt met Prestö, lijkt mij boven twijfel verhaven." Graaf Dehn werd door die woorden zeer verlegen, zóó verlegen dat hij niet eens een antwoord vond, dat zondor de spreekster onaangenaam aan te doen, zijn gevoelens weergaf. Wat hij zich bij vroegere gelegenheden weer ontgeven had, was nu op eens bij hem tot zeker heid gewordenjaloersche belangstelling voor hem erg groot was. Admiraal Sampson had er lucht van gekregen, dat er te Manzanillo een drietal torpedobooten lagen en gaf daarom aan drie zijner schepen, do Hist, de Hornet en do W a m p a t u c k last de torpedobooten to gaan vernielen. Deze schepen drongen de haven binnen, waar zij negen Spaansche schepen vonden, o. a. een toqiedoboot en een kiuiser, lialvemaansch- gewijs geschaard, onder bescherming van de bat- tel ijen aan den wal en de Spaansche infanterie. Het gevecht duurde twee uur. De Amerika nen boorden een kanonneerboot, een sloep en een ponton in den grond en beschadigden ver scheiden kanonneerbooten en de batterijen aan den wal, maar de Hist werd t-lf maal door een bom getroffen. Ten slotto werd de Hornet buiten gevecht gesteld en de Hist moest haar op sleeptouw nemen, terwijl de Wampatuck den aftocht dekte voor de Spaansche over macht. De Amerikanen bemerkten de Purissima Conccpcion en twee groote transportsche pen te Manzanillo. De His.t drong de Neguira-baai binnen, waar zij een Spaansche kanonneerboot in dun grond boorde en een transportschip met troe pen verjoeg, dat op het strand liep. Van admiraal Camara en uit de Philippijnen zijn de berichten schaarsch. Camara ligt nog altijd buiten de haven van Port-Saxd. Kolen konden de twee laatste dagen niet ingenomen worden, omdat het weder te ruw was. Camara schijnt vast besloten door het Suez-kanaal te sturen; hij heeft geseind, dat hij voorop de hulpkmisers, daarna de ongepant- serde kruisers en eindelijk de pantsersehepen zou doen gaan. Of Camara echter al of niet naar de Philippijnen stevent, de Amerikanen zullen er hun gedragslijn niet oin wijzigen; het es kader van admiraal Watson zal in elk geval naar Spanje vertrekken, aldus verklaarde ten minste gisteren de Amerikaansche minister Long. Uit Manilla wordt gemeld, dat de Ameri kaansche transportschepen daar nog niet zijn aangekomen en dat de stad nog altijd in handen van de Spanjaarden is. Met eenige spanning ziet men in Frankrijk de Dreyfus-interpellatie van Castelin op Don derdag a.s. tegemoet. De anti-Dreyfus-bladen beweren, dat het optreden van Cavaignac als minister van oorlog bewijst dat het ministerie- Brisson tegen de revisie is en herinneren dat het Cavaignac is geweest die bij de Dreyfus-de- batten in de Kamer van Januari jl. verklaard heeft dat omtrent een bekentenis van Dreyfus een rapport bij liet departement van oorlog be staat, en vroeg waarom de Regeering dat niet openbaar heeft gemaakt. De tegenpartij ge looft echter dat Brisson een voorstander is van do revisie en herinnert dat toen twee jaar gele den do heer Cavaignac als minister van oorlog in het kabinet-Bourgeois moest aftreden, de ge neraal De Boisdeffre, als chef van den generalen staf aan hem (den burger-minister Cavaignac), nog voor zijn opvolger benoemd was, de beleedi- giug lieeft aangedaan de stukken betreffende het departement van oorlog te doen opvorderen. Velen gelooven dat Cavaignac niet ongeneigd had Lucile tot spreken genooptMaar hij bedacht ook dat hij een groote dwaasheid had begaan door haar nog eens in zijn plannen in te wijdon, ja dat hij, daar dit nu eenmaal gebeurd was, voortaan op Rankholm zonder Lucile's vriend-chap een onhoudbare positie zou innemen. Een afwijzing zooals haar door zijn opnieuw gebleken zorg en moeite om Imgjor en door zijn zwijgen van zooeven geworden was, vermogen zelfs de edelste vrouwelijke naturen bijna nooit een man te vergeven. Onder zulke gedachten zocht graaf Dehn tever geefs naar een uiting. Zijn neiging en zijn plannen ontrouw te worden omdat een andere vrouw hem deswege veroor deelde, kon niet eens een punt van overweging uitmaken. Maar intusschen had er in Lucile ook weder een verandering plaats gevonden. Zij, de trotsche, die haar hand alleen had willen uitsteken naar een vorstelijke kroon, berouwde het diep dat zij zich zoo vergeten, dat zij zich zoo voor hein bloot gegeven had. Zij moest er daarom op bedacht zijn zoo spoedig mogelijk de indrukken uit te wisscben die haar door liefde en hartstocht veroorzaakte onvoorzichtigheid bij hem hadden achtergelaten. Voorts zou hij het recht hebben te gelooven of zelfs te beweren dat zij zich voor hem geïnteresseerd, door baar houding om zijn gunst gedongen had. In dezen oogenbltk, dien hij zelfs zcl zijn dit thans den generalen staf betaald to zetten en dat het stilzwijgen dat in het ministe rieel program over de Dreyfus-zaak is bewaard, de voorbode is van belangrijke gebeurtenissen. Dien vermoedt drt Brisson en Cavaignac eerst kennis zullen willen nemen van al de geheime stukken betreffende die zaak, om daarnaar hun gediagslijn te bepalen. De vrienden van Brisson, die do intellectueïs heeft verdedigd, verwachten varx hem die door alle partijen als een eerlijk man beschouwd wordt, volkomen licht in deze zaak. Ondertusschcn hebben gister ïcn Esterliazy en Piquart een o gelijk men al lang verwachtte. vindt men in de „Petit Biet gisterenmiddag liep Esterliazy ...y. Ve. 'Tanfc in do avenue Bngeaux, toen hij zich plotseling tegenover overste Picquart bevond. Zoodra hij hem herkende sloeg Esterliazy hem met zijn wandelstok op den schouder, uitroe pend „Hier, schooier, daar heb je, wat ik je al lang beloofd heb." Picquart sloeg terug met zijn wandelstok en riep om de politie en toen cr niet spoedig een agent verscheen verzocht hij de menigte om politie te gaan zoeken. Hierop wendde Esterliazy zicli tot het publiek en zeide„Ik ben majoor Esterliazy en die man daar is Picquart!" Hierop draaide Esterliazy zich om en ver volgde kalm zijn weg. Gemengde Mededccllngcn. De Keizerin van Oostenrijk is sedert eenigen tijd sukkelend en thans blijkt dat zij in lichten graad hartkwaal heeft. Den löden van deze maand gaat zij in Naulieim de baden gebrui ken. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat de Ottomaansche Bank 300,000 Turksclie ponden aan de regeering heeft voorgeschoten voor do schatting van den Russisch-Turkscheu oorlog. Het F Dg. stoomschip Adula, geladen met leven smi ,elen, werd in de baai van Guantana- iro door den Amerik. kruiser Marblohead buit verklaard. De commandant van de M a r- b 1 e h e a d wacht dienaangaande op nader or ders uit Washington. Velo Amerikaansche bladen hadden Zater dagavond een rouwrandvooral in de aristo- cratiseho Amerikaansche wereld zijn vele ver liezen te betreuren. De namen der gesneuvelden eu gewonden waren Zaterdag nog niet bekend. De bevelhebber der Transvaalsche troepen in Swaziland heeft een bezoek gebracht aan hot hoofd Bonu. Men gelooft dat hij voor het Hoog gerechtshof zal crschijnen, om daardoor den oorlog te beletle.i. Inlmldlgingsfeesten. Bij gelegenheid van de inhuldiging der Ko ningin zal een groot gala-diner gegeven worden, waartoe o. a. de leden der Staten-Generaal zul len worden uitgenocdigd. niot gebruikt had om haar ten minste eon kruimel too te werpen, smooide zij met alle kracht eens voor al haar liefde jegens hem en dwong zij zich haar natuur in zooverre geweld aan te doen dat zij onrechtvaardige ot zelfs vijandelijke gevoelens jegens den man die haar versmaad had, niet in zich liet opkomen. Dientengevolge zeide zij, terwijl zij zichzelf tot de uiterste zakelijkheid ook in haar toon dwong: i Versta mij niet verkeerd, graaf Dehn. Wij zouden het op zichzelf zeer gelukkig achten, wanneer u door een huwelijk met Imgjor in nadere betrek king tot ons trad, wanneer op onze reeds be staande, innige verhouding nog dit stempel werd geadeld. Ik heb u alleen in uw belang willen aan raden geen spookbeeld na te jagen, en wanneer liet toch nooit iets tastbaars kan worden, wanneer Imgjor e toch nimmer het jawoord wil geven, u voor ernstige teleurstellingen te bewaren. Ik wil ondanks mijn meening, wanneer u dat wenscht, uw bondgenoot zijn. Maar u moet er van afzien op zulke wijze den knoop te willen losmaken. Dat, juist dat, zou een Imgjor met baar fijn ontwik kelden rechtvaardigheidszin u nooit vergeven. Het verhoogt u niet. Een weg zou er -bestaan en dat wij dien bestreden hebben, zou een onver breekbaar geheim tusschen ons moeten blijven. Wij zouden Imgjor de brieven kunnen doen toe komen. Zij moet dan maar doen wat haer goed dunkL" {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1