52*" jaargang. Woensdag 6 Juli 1898. N°. 9669. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgeverTh. j. c. roelants. Kennisgeving. FETJ ILXjETON". BUITENLAND. COURANT. iïOHSEHïOTSPBUi voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco p« post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nonnners0.02 BUREAU; BOTERSTKAAT 70, Telephoon No. 123. Aovebtbntikfbijb 1 van 15 gewone tegels met Inbe grip van eene Courantf OJSi Iedere gewone regt" meet0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Zitting der commissie van onderzoek voor de schutterij. Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat de commissie uit het plaatselijk bestuur, benoemd ingevolge art 15 der wet op de schutterijen, hare tweede getoone jaarlijksche zitting zal houden op Vrijdag 13 Juli asdes namiddags ten G ure, in het gebouw de St. Joris Doeie aan het Doele- plein alhier, tot het onderzoeken van de ai of niet gegrondheid der redenen, die tot vrijstelling of uit sluiting van den dienst der schutterij, door de inge schreven en geloot hebbende personen van dit jaar en door de reeds vroeger ingelijfden zijn ingebracht, als mede tot het onderzoek der nommerverwisselaais; en dat zij, die niet voor do commissie mochten ver schijnen, gehouden zullen worden geene redenen tot vrijstelling te hebben Schiedam, den 5den Juli 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. Algemeen ovcrcleht. Schiedam, 5 Juli '98. Sampson bericht dat de vloot van Cervera bij Santiago vernield is- En tegelijk zegt een uit goede bron te Madrid ontvangen telegram dat Cervera na een hevige kanonnade er in geslaagd is de Noordkust van Cuba te bereiken; men ge looft dat hij op weg naar Havanna is. Wien nu to gelooven? Spanjaarden en Ame rikanen zijn beiden reeds op leugens betrapt in bun berichten; beide partijen verdienen dus zeker wantrouwen. Toch dient het gezegdde Amerikanen heb ben zeker meer recht om geloofd te worden dan de Spanjaarden. Immers, bij de vaak flagrante tegenspraak in de berichten uit Oost en West, is het steeds gebleken dat de Amerikanen, ook al hebben zij in details somtijds tegen do waar heid gezondigd, wat dc kern der gebeurtenissen betreft, geen valscho berichten de wereld inzen den. En zeker is dit niet het geval in de offi- cieele berichten der aanvoerders. Daarom moeten wij ook thans wel geloof hechten aan hetgeen admiraal Sampson do. 3 Juli uit Siboney naar Washington seinde. „De vloot waarover ik het bevel voer," be gint het fiere bericht, „biedt aan de Natie als geschenk op den Onafhankelijkheidsdag aan de vernieling van Cervera's gansche vlootEn dan volgt een verhaal van den strijd. Om half elf Zondagmorgen kwam de vloot 1c baai uit om to trachten te ontkomen, en om weo uur 's middags was het pleit reeds beslist -et laatste schip, de Cristobal Colon, was toen op het strand gezet en streek de vlag. De Maria Teresa, de Oquendo, do V i z c a y a, de F u r o r, de P 1 u t o n, in één woord, heel deze fraaie vloot is gestrand, in brand geschoten of in de lucht gevlogen. De Amerikanen hebben 't is nog steeds DOOR HERMANS! HEIBERG, 34) Door deze woorden werd graaf Dehn zeer aan genaam aangedaan. Terwijl de smartelijke vrees reeds in hem had post gevat, dat zij zijn terug- houdenheid met vijandschap zou beloonen, bouwde zij een brug naar hem toe, die opnieuw getuigde van haar verstand, haar tact, haar wellevendheid en haar hoogen geest. Maar daardoor wies in hem ook een aandrang om niets onklaars tusschen hen te laten bestaan en ook zijnerzijds door een openhartige bekentenis bij te dragen tot goede, vaste vriendschapsbanden. sik dank u ik dank u van heeler harte, freule", begon hij. ïEn vergun mij dat ik vrijmoedig ant woord op al wat u heeft gezegd. Onder normale omstandigheden zou waarlijk nooit de gedachte zelfs bij mij op komen om een briefgeheim te schenden. Dat acht ik evenals u een wandaad. Maar wij mogen, waar het gaat om het heil van ziel en Sampson's officieel bericht dat wij volgen 1300 gevangenen gemaakt, waaronder admiraal Cervera zolf. Enkele honderden Spanjaarden verloren liet leven, terwijl aan Amerikaansche zijde het verlies slechts één doodo cn twee ge kwetsten bedraagt. Het laatste klinkt wel eenigszins ongelooflijk maar men bedenke dat de vernietiging der Spaanscbe vloot in de baai van Manilla eveneens bijna geen verliezen heeft gekost aan Ameri kaansche zijde. Een 11 av as -telegra in evenwel, uit New-York te Parijs ontvangen, bevestigt wel Sampson's officieelo depêche voorzoover het do vernieti ging der Spaanscbe vloot betreft, maar voegt er bij dat de Amerikanen honderd man verloren hebben. Do Parijsche editie der „New-York Herald" ontving over New-York het volgende telegram uit KingstonHet adviesjacht der „Herald" bracht hier het bericht aan dat admiraal Cer vera's smaldeel trachtte te ontsnappen. Drie zij lier kruisers werden vernieldtwee torpedo jagers liepen op de kust om hun bemanning te redden. Geen enkel Amerikaansch schip ging verloren. De Resolute rapporteert het nade ren van andere Spaanscbe schepen uit het Oosten. En wat zeggen nu de berichten van Spaan scbe zijde Eén deelden wij reeds in den aanhef van dit overzicht mede. Maar er zijn er nog andere. Zoo zegt een telegram uit Madrid, gedag- teekend van Zondag, dat het Cervera's eskader gelukt is uit de baai van Santiago weg te ko men, maar dat bijzonderheden ontbreken. Een officieele depêche van half twee 's middags bracht nog te Madrid het bericht aan dat zich bij het vertrek geen bijzonderheden voordeden maar dat op dit uur in volle zee een zware ka nonnade werd gehoord. Eindelijk zegt een derde telegram dat, vol gens berichten van de semaphoor van fort Morro aan den ingang der baai, het Spaansclie eskader na den strijd met de Amerikaansche vloot gec-n enkel sein heeft gegeven dat er averij was. Daar uit volgt, zegt het telegram, dat de Amerikaan sche berichten over de nederlaag van het eska der ongegrond zijn. Zou het niet juister conclusie zijn, dat de totale vernietiging van het Spaansclie eskader het melden van averij overbodig en onmogelijk maakte Een telegram van Havas uit Playa del Esto zegt evenwel dat de V i z c a y a gered is, en uit Washington wordt daameven gemeld dat admi raal Cervera op dezen oorlogsbodem ontko- Het gevolg der vernietiging van Cervera's es kader is, dat Santiago verloren moot gaan voor de Spanjaarden, en dit is juist de reden waarom Cervera door zijn poging om te ontsnappen een grooto verantwoordelijkheid op zich heeft ge laden. Wat toch is de zaak? Generaal Shaftcr, die blijkbaar de vijandelijke legermacht en de te overwinnen moeilijkheden te licht had geschat, was er niet alleen niet in geslaagd een fiinken stap voorwaarts te doen, maar had zelf geduchte verliezen geleden. Daarenboven was de opperbe velhebber zelf ziek evenals generaal Wheeler. En nu is admiraal Sampson meester van do bestaan van een mensch die ons ter harte gaat, om een meisje dat wij zóo liefhebben dat wij ons eigen leven voor haar veil zouden hebben, opvat tingen en bezwaren die onze beginselen ons op dringen, niet de overhand laten krijgen. Evenals in den oorlog niemand de sluwste list verwerpe lijk oordeelt, om den vijand te overwinnen, zoo zijn er ook levensomstandigheden, waarin onze gewone opvattingen op den achtergrond moeten treden. »Een man zal een jong meisje niet plotseling naar zich toe trekken en aan zijn hart drukken. Maar wanneer zij in 't water valt en de golven zich boven haar sluiten, heeft de redder het recht haar zoo aan te vatten. De omstandigheden beslissen dus over onze handelingen. De dingen zijn dat wat zij door de omstandigheden worden en wat zij er door onze meening inleggen. nik zeg dat alles omdat ik juist door u, die onder alle vrouwen ter wereld na Imgjor mij het naast aan 't hart ligt neem mij mijn openhar tigheid niet kwalijk niet verkeerd beoordeeld wil worden; omdat mij de gedachte onverdraaglijk is, dat u zou kunnen gelooven, dat ik voorzoover het mijn eigen ik betreft ik.beken dat mijn eigen belangen er mede gemoeid zijn, omdat ik nu eenmaal uw zuster teeder lief heb niet voor een onridderlijke daad zon terugdeinzen. tEn dan nog iets. Ofschoon ik uw meening deel dat uw zuster mij geen dank zal weten, maar mij baai van Santiago; reeds lieeft hij fort Morro en andere versterkingen onder vuur genomen, en welhaast zullen van de land- en van de zee zijde beide de vrceselijke Amerikaansche pro jectielen neersuizen in de stad en dood en ver nieling om zich heen verspreiden. 't Bombardement zou reeds begonnen de stad wellicht reeds tot de overgave gedwongen zijn, indien niet een stem van nienschelijklieid zich had doen hooren. De Duitsche consul is gistermorgen met eeui- gen zijner collega's naar het Amerikaansche kamp gegaan om een uitstel van 24 uur to vragen, opdat 20,000 niet-strijders gelegenheid hebben de stad te verlaten. De Amerikanen heb ben aan die roepstem gehoor gegeven cn het uitstel toegestaan. Maar hedenmiddag is die termijn afgeloopen, en dan zal wel spoedig het pleit beslist zijn. Een sommatie om de stad over te geven, is reeds door de Spanjaarden afgeslagen, niet tegenstaande de opperbevelhebber, generaal Li nares, schijnt bezweken te zijn aan zijn wonden en kolonel Ordonez, die nu liet opperbevel heeft aanvaard, ook gewond is. Een telegram aan de Temps" uit New-York noemt de overgave der stad maar een quaestie van uren. De Spanjaarden houden echter met hardnekkigheid don strijd vol. De opperbevelhebber van het Amerikaansche leger, generaal Miles, heeft aan Shaftcr geseind dat hij binnen een week met versterkingen zal komen. Daarop hoeft Shaftcr geantwoord dat het hem genoegen deed dit te vernemen, omdat Miles zich dan persoonlijk zal kunnen overtui gen van de moeilijkheden die er te overwinnen zijn. Shafter meldt voorts dat generaal Pando, die Santiago komt ontzetten, zes mijlen ten Noorden van de stad staat, en dat Garcia hem met 3000 man tegenhoudt. Hij zelf heeft de stad geheel omsingeld van de haai af tot noordelijk van de stad en vandaar tot aan een punt aan de rivier hij San Juan. De Spanjaarden houden nog een stelling bezet in liet Zuiden, van den westelijken mond der rivier tot aan den spoorweg naar de stad. Yan Spaansclie zijde wordt bericht dat de colonnc-Escario door do belegeraars heengedron gen en Santiago binnengetrokken is. Te El Paso is op bevel van Shafter een Duitsch dagbladcorrespondent, zekere Ring, als spion gevangen genomen. De berichten omtrent Santiago hebben de aandacht afgeleid van Manilla; maar ook daar nadert do ontknooping. Do Amerikaansche lan- dingsexpeditie is nl. te Cavita aangekomen en do ontscheping is reeds begonnen. Onderweg heeft deze expeditie de eilandengroep der La- dronen ir bezit genomen en den Spaansclien gouverneur, diens staf en de gelieele militaire bezetting gevankelijk medegevoerd. En nu gaat het op Manilla los, dat door de opstandelingen omsingeld is. Zij zuilen samen werken met de Amerikaansche troepen (he op de landengte een kamp betrekken. En nu de indruk in beide landen door de ge beurtenissen der laatste dagen, met name op Cuba, teweeggebracht. De laatste berichten van generaal Shafter over den strijd te land hadden in de Vcrecnigde Staten een zorgvolle stemming doen ontstaan. hebben de zware verlezen rouw r'o- nog meer zal verafschuwen om een stap dien ik doen wil ten einde Prestö's karakter te ontmaskeren, drijven mijn medelijden en mijn plicht mij toch aan. Die gaan mij boven de zekerheid dat ik daar door al wat ik juist wensch moet begraven. sMijn hart beeft nu reeds wanneer ik er aan denk dat dit schoone edele, alleen op een dwaal spoor geleid meisje, ongelukkig zou kunnen worden dat zij eens zou kunnen weenen en snikken, dat haar ziel beangst zou kunnen zijn, dat werkelijk da teleurstelling waarvoor ik vrees, baar lot zon zijn. Een man als Prestö zal zijn vrouw wanneer zij zich niet wiiloos aan hem onderwerpt, geeste lijk en lichamelijk mishandelen. Ik stel mij voor dat hij daartoe in staat zou kunnen zijn en dan kookt en brandt het in mijn binnenste uit name- loozen kommer en medelijden met haar. Ik kan daar niets aan doen. Ik heb haar hartstochtelijk lief, en juist die liefde doet mij handelen. Dus niet alleen egoïsme, dat zweer ik, is de drijfveer van mijn besluitenmaar ik zou als een vader over haar willen waken omdat zij zelf de mid delen zoo kortaf van de hand wijst die veor een ernsliger onderzoek noodig zijn moet een vriend voor haar handelen. Maar in ieder geval zullen wij uw ïaad volgen. Ik dank u van harte voor uw belangstelling. Misschien kunnen wij de brieven in een covert doen, met verdraaide hand het adres schrijven en haar zoo doen toekomen. bracht over vele families, vooral ook over do aanzienlijken te New-York, wier zonen bij do „Rough Riders." dienen. Maar nu is deze stemming begrijpelijkerwijze geweken voor groote geestdrift. En in Spanje Daar beginnen do blijdschap en nationale vreugde over hot succes der Spaanscbe wapenen te land allengs plaats te maken voor angst en bezorgdheid. Want schoon de regee ring niets zegt, lekt toch de tragische ouder gang van Cervera's eskader allengs uit. Nog lieer»cht evenwel groote vaderlandslievende ver voering: de bezetting van Santiago zal liever tot den kaatsten man sneuvelen, dan zich over te geven. Maar is Santiago gevallen, dan kun nen de woede en de hartstocht van het volk zich wel eens wenden tot zijn regeerders. Dat dezen die mogelijkheid voorzien, blijkt uit het feit dat een groote troepenmacht het koninklijk paleis bewaakt. Aan vrede denkt de vcgcering r.iet. De minis ter-president Sagasta verklaarde in een inter view dat er geen sprake is van vrede, ook al va't Santiago. Spanje zal dan nog den oorlog voortzetten, want 100,000 man staan gereed hun bloed te storten in dienst van het vaderland. Arm Spanje! demengde Medcdcclingcn. Generaal Pelloux heeft gisteren in de Itali- aansclio Kamer de n, 'ïisterieele verklaring voor gelezen. Do regeering belooft daarin de maat schappelijke orde en rust to zullen verdedigen, on maatregelen te heramen om den financieelen toestand te verbeteren en door een rationeclo ontwikkeling der publieke en private werkzaam heid de malaise te doen verdwijnen. De verklaring werd met groote koelheid ont vangen, een feit dat zeer de aandacht trekt. Madrid en de omstreken der stad zijn giste ren door een storm geteisterd. Een vrouw werd gedood en verscheiden personen gewond. De te legrafische gemeenschap is bemoeilijkt. lievige aardschokken zijn Zondag gevoeld t" Zara in Dalmatie. Tal van personen werden ge wond een der gewonden is overleden. Uit Sanghaï wordt verzekerd dat Duitsch- land reeds voor het begin van den oorlog een haven op de Philippijneu heeft verkregen. Te Montevideo is gistermorgen een omwente ling uitgebroken, nadat een regiment artillerie onder generaal Esloban aan liet muiten was ge slagen. Deze maakte zich meester van het artil lerie-park. Hevig is er in de straten gevochten, en 400 man moeten gesneuveld of gewond zijn, terwijl groote stoffelijke schade is aangericht. De regee ring had den staat van beleg afgekondigdEn- gelsche matrozen waren ter bescherming van het consulaat aan wal gegaan. Volgens de laatste berichten is de rust weer hersteld, en is de opstand, die aan de kuiperijen van den ex-president Herrera te wijten moet zijn, gedempt. De chefs der regimenten en vier generaals hebben zich onderworpenhun zal het loven gespaard worden. Maar Lucile haaide bij dit voorste! de schouders op en zette een twijfelend gelaat. Het beviel haar niet. iNeen, ik zou een anderen raad geven, waarde graaf," begon zij. nWat u voorstelt, kan op een ander, die volkomen onschuldig is, verdenking doen rusten. Op die wijze zou ook de postbode i.i on aangenaamheden kunnen komen. Mij schijnt dit het beste ik ga naar mijn zuster, zeg haar dat er brieven voor Prestö tusschen de onze zijn ge raakt, en laat het aan haar over, door ze open te maken over haar lot te bellissen of geduld te oefenen weliswaar is dit ook niet geheel overeen komstig de waarheid, maar zoo handelen wtj in ieder geval het eerlijkst." ïja, zoo is het goed; dat is het baste, freule. Ook daarvoor dank ik u van heeler haj-te," riep graaf Dehn levendig en met een blik van eerbiedige bewondering op het meisje uit. sVrouwen oordeelen altijd het best. En wilt gij weien wat gepast is, vraag dan aan edele vrouwen raad, zegt de dichter Goethe met zijn steeds weer treffende waarheid.' Met die woorden boog graaf Dehn zich over Lucile's hand en drukte er een kus op. En hoewel zij zich trachtte te bedwingen, vloog Lucile het bloed naar het hoofd en beving haar een huivering. Zij had dezen man lief, en zij leed diep, omdat dit zoo was, {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1