UIT l)E PEItS. BINNENLAND. YLAARDINUEN. Kunst en Wetenschap. Rechtzaken. Kerk en School. STADSNIEUWS. Statenverkiezing te Bhiellk. Do „Standaard" schrijft Yan liberale zijde oordeelde men, dat de heer Goekoop in do Staten van Zuid-Holland noodig was. En wat doet men nu? Een lid van mindere kracht staat voor Goe koop op, en Goekoop zal nu denkelijk zelfs zon der stemming verkozen worden. Er is toch geen reden voor ons, om nu opnieuw bij de stembus to worstelen. Dit voorbeeld vinden wij prijslijk. Als een partij bij do stombus een barer besto mannen verliest, moest dit schoone voorbeeld steeds gevolgd worden. En ook steeds moest do tegenpartij hierop antwoorden, met zich tc onthouden van het stollen van een togencandidaat, indien men voor af weet, dat de rcmplnyant toch gekozen wordt. Het ware dan niets dan een stuivertje ver wisselen. En de samenstelling van de colleges zou er bij winnen. At jeb. Zooals reeds gemeld, is bij het jongste gevecht in Pedir de luitenant Goldenberg gesneuveld. Er zijn twee officieren van dien naam, beiden le luitenant van het Nederlandsclie, gedeta cheerd bij het Indische leger. Blijkens de „Zutph. Ct," is bij de familie aldaar van regeer!ngswege bericht medegedeeld, dat de le luitenant Jo hannes Goldenberg is gesneuveld. Tegelijk met zijn twee jaar ouderen broeder M. F. Goldenberg, werd hij in 1891 voor vijf jaar in ludië gedetacheerd. Hakkerij-l cntoonstclling. Tor gelegenheid der opening van de Bakkerij- tentoonstelling, weid gisteienavond in Ilestau- innt-Royal een diner gehouden van't Uitvoerend Comité en de juiy, waai aan door pl. m. 80 gasten werd deelgenomen. De voorzitter, de heer Eussen, wijdde den eersten dronk aan Hare Majesteit de Koningin, terwijl de aanwezigen het Wien Neerlands Bloed aanhieven. Een telegram, dat den inhoud van dezen heildronk we-rgaf, werd aan H. M. verzonden en in den loop van den avond werd een tele gram namens H. M. terug ontvangen. De tc Spokane verschijnende „Chronicle" van 9 Juni bevat een artikel over onze Koningin, niet een paar portretten van II. M. liet eigen aardigst o is echter een daarbij gevoegd portret van den „toekornstigon koning van Neder land" prins Louis Napoleon' Do „Revue diplomatique" van 3 Juli bevat een uitstekend gelijkend portret van onzen mi nister van koloniën, den heer Cremer. En dat portret gaat vergezeld van een zeer waardeerend bijschrift van de hand van den hoofdredacteur van genoemd blad, den heer Aug. Meulemans. De Minister van Finantien maakt bekend dat het saldo van 's rijks schatkist op 2 dezer bedroeg bij de Nederlandsche Bank f 4,925,422.87'A bij de betaalmeesters - 2,823,292.92Va Te zamen f 7,748,715.80 De liberale leden der Prov. Staten houden heden na afloop der openbare vergadering eene bijeenkomst hunner partij. was voor alle kampioenen zeer eervol daar allen met gelijken prijs het stiijdperk verlieten. li 1 o k j e s r a p e n, Jongens van 68 jaar, 27 deelnemers, 1ste prijs: Cornells Kimmijzer, Theod.Wuisman, Ant.Windhorst, Lamb. Pluym, Louis Beukers, M. Steenliuis2de prijsFeny Cornpanus, Karei Kimmijzer, Corn. Bakker, Willi. Gallé, Hendrik Ris, P. van Reedt van Portland. A e h te r waar t s che wedloop, Jongens van 8'10 jaar, 29 deelnemers, N. Perquin, P. Kimmijzer, W. van der Schouw, Jan Vrijland, J. Bis, F. Vei steeg, Adr. Van der Schalk. B i o k j e s r a p e n, meisjes van G— '10 jaar, 55 deelnemers; '1ste prijs: Marie Timmerhalls, Maiie Linnen brink, Johanna Kemp. Hermance Tij 1, Anna Windhorst, Cato van der Vlies, Christ. Meyer, Joh. Gunneweg. Eugenie Vernède, Betsy de Vries, Nelly van Luik, II. Houtman, M. L. Poortman, Corn, van der Velde21e prijs Betsy Meyer, Beatrix Westendorp, Lien van Waas, Corn. Ivreyns, Jo de Groot, Jo Cool, Nelly Linnenbrink, Agnes Lïnnenbrink, üina Kreuger, IJeKy Winderop, Agatlia Rammers, Truus Per quin, Cor van Waart, Jo Jacobs. Hedenmiddag was er (eest voor de grooleren. Een verslag hiervan geven wij in ons blad van morgen. In ons bericht over de kermis in het nummer van Zaterdagavond spraken vrij de verwachting uit dat de voorstelling in liet theater-Wailenda de moeite wel waard zou zijn om te gaan bij wonen een meening steunende op het oordeel van locale bladen uit plaatsen waar de heer Wallenda reeds was opgetreden. Eerlijk gezegd verwachtten wij dat daarin nogal overdrijving school, maar ons bezoek van gisteravond heeft ons overtuigd dat de lof, daarin vervat, werkelijk verdiend was. De dressuur der honden en katten door den directeur zelf is zeer interessant en met de grootste aandacht worden hunne evolutiën ge volgd. Aardig is de groep gedresseerde ganzen, welke dieren, zoo spreekwoordelijk dom, opeen teeken van den heer Richards liepen, stonden, sprongen, enz. Een derde voorbeeld van dressuur en zeker niet minder merkwaardig was die der kaka- toe's, die op bevel van miss Mai'garetha over den kop duikelen, brand biusscheu, gymnasten- toeren verrichten, enz. Het zou ons te ver voeren de velschillende nummers na te gaan daar waren voet-equi libristen, dames die aan het vaste rek werkten, een caricatuur-snelteekennar, enz. Alleen willen wij nog melding maken van de beide waterduiksters, een der meest merkwaardige nummers. Deze toch eten onder water een chinaasappel en druiven, en verrichten allerlei andere dingen, en ten slotte gaat een der meisjes in het water op den bodem rusten eu verLoeft er ruim 2!/a minuut. Een zeer fraai nummer is ook de voorstelling door personen van bekende schilderijen als «Psyche", sGeloof' enz alles gemonteerd met zeer fraaie beeldengroepen. Het geheel werd besloten met een «Ridder feest" uit de XVIIe eeuw, dat zeer keurig gemonteerd was en met het gekleurde licht een alleraardigst effect maakte. Van een bezoek aan het theater zal niemand spijt hebben. Door de politie werd hedenmiddag een man naar het bureau gebracht, die, niettegenstaande herhaalde wanischuwiiigen, in zijn tent, waar mede hij op de kermis slaat, met dobbelsteenen liet werpen, waarbij hij bovendien zich kwaad aardig opzette tegen de politie en deze uitschold. Aangezien nu voor liet tentje een paar politie agenten op post zijn geplaatst geniet hij het twijfelachtige voorrecht om voortdurend een menigte toeschouwers voor zich te hebben. Gelijk ds, van den Broek in de sZondagsbode" mededeelt, zullen er ook dit jaar weder anti- kermis-samenkomsten zijn, in het Verenigings lokaal op de Broersvest, Gisterenavond sprak daar op uitnoodiging van de Emma-Urans de heer Geelhedenavond wordt er, als gewoon lijk, bijbellezing gehouden; Donderdagavond heeft er een uitvoering plaats van de Gelieel- Onthouders-Zangvereeniging; terwijl Zaterdag avond liet lokaal wordt opengesteld door den Zu-terkringderGeheel-Onthouders-Vereeniging. Ieder mag dan komen, er zullen voordrachten worden gehoudener zal gezongen worden en eenige ververschingen zullen tegen geringe be taling te bekomen zijn. Ter gelegenheid van den verjaardag van prinses Marie wappert heden van de openbare gebouwen de nationale driekleur. In overleg met do HoUandsclie IJzeren Spoor weg Mij. zijn maatregelen genomen om, door tusschenkomst van het station alhier het rijks- telegraafkantoor te Rotterdam in rechtstreek- sche gemeenschap te brengen met het station tc Hoek van Holland. Genoemde maatschappij heeft daartoe een draad gespannen van het station in deze gemeente naar het station Delft- sche Poort te Rotterdam, welke draad door een rijksdraad wordt verbonden met het rijkstele graafkantoor to Rotterdam, zoodat eene recht- streeksche geleiding wordt verkregen tusschen dit kantoor en ons station, hetwelk onmiddellijk verbinding kan geven met het station te Hoek van Holland. Van morgen te 8% uur viel de 16-jarige Pieter vnn Eyk, wonende aan de Hoofdstraat, nabij het Westei havenhoofd in de Buitenhaven. Dit werd opgemeikt door den eveneens daar wollenden J. Hoek, die den drenkeling onmid dellijk en geheel gekleed nasprong, waardoor hij het genoegen mocht smaken hem behouden op het droge te brengen. Eeri jongen, die verdacht werd van zakken rollerij is gisterenavond door de politie aange houden. Aangezien er echter geen voldoende gronden voor die verdenking bleken te bestaan, is hij weder in vrijheid gesteld. BURGERLIJKE STAND. Geboren 4 Juli. Johanna, dochter van G, H. Koudijs en J. M. Krommenhoek, Spoorstraat. Cornelia, Gemrda, dochter van N. J. Graven en A. Deijl,' Broersveld. 5, Arnoldus, zoon van M. Kinnegin en J. van den Ham, Broersvest. Overleden 5 Juli. Een levenloos aangegeven zoon van W. Leebeek en F. Zuidema, Singel. Aan het postkantoor alhier werd gedurende de maand Juni in de postspaarbank ingelegd f81'11.93; terugbetaald (6185.54. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1925. BURGERLIJKE STAND. Geboren 4 Juli. Reinier, zoun van P. v. d. Plas en G. v. d. Berg, Westhavenplaats. Peter Beuoit is tot directeur van het Koninklijk Conservatorium tc Antwerpen benoemd. Voor de rechtbank te Rotterdam had zich heden te verantwoorden II. v. d. S., 19 jaar oud, borstel maker te Schiedam, die beschuldigd werd op 26 Mei 1.1. uit do winkellade van de melkncring van Pleun Poot te Schiedam 1 gulden ontvreemd te hebben. Volgens verklaring van den beklaagde stond de winkellade gedeeltelijk open en nam hij een gulden weg om vervolgens cr mede aan den haal te gaan. De agent van politie Putters had hem achterhaald en gegrepen en de gulden op hem bevonden. De melkboer beweerde dat de winkellade niet open stond. Het O. M. bij monde van mr. de Jasselin de Jong requireerde 1 jaar gevangenisstraf. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde heden J. H. wegens bedelarij te Ovcrschie tot 3 dagen hech tenis en 8 maanden opzending naar eene Rijkswerk inrichting. Hoog er Onderwijs. Amsterdam. Het doctoraal examen in de genees kunde afgelegd door den heer O. A. Ankersmit. Bevorderd tot arts rnej. J. B. C. J. v. Manrseveen geb. te Amsterdam en do heeren R. H. Huendergeb. te Laren, L. Wallig geb. te Amsterdam en A. M. Pelt geb. te Zaandam, en toegelaten voor het la gedeelte de heerenJ. H. Stork cn G. Stokkers, lste natuurkundig examen P. A. Adama van Seheltema, en K. A. Hoekstra; candidaat,-examen in de rechtswe tenschap E. H. Meijers cnJ. P. Krusoman;'2o natuur kundig examen N. v. d. Schatte Oliviercandidaats- examen in de geneeskunde L. G. A. K. von Romer; doctoranl-examen in de geneeskunde J. W. Langelaan. Hiermede zijn de zittingen der geneeskundige staats commissie voor dezen cursus afgeloopen. Bevordert! tot doctor in de rechtswetenschap op proefschrift „Het Oostenrijkseh en Duitsch Warrant- recht beschouwd in verband met de belangen yan den Ncderlandscben goederenhandel", de heer H. J. Dupare van Lier geboren te Amsterdam en tot doctor in de reebts- en staatswetenschap op Stellingen do heer J C. E. C. Kendorp, geb. te Zevenaar. Leiden. Candidaats examens godgeleerdheid tweedo gedeelte (met lof) G. Oorthuys. Bevorderd tot doctor in do plant- en dierkundo de heer L. Vuyk, geb. te Dordrecht, met proefschrift „De plantengroei der Duinen"tot doctor in de rechtwctenschap de heer G. J. ter Kuile, geb. te Enschede, op stellingen. Voorbereidend examen god geleerdheid J. N. van Drutencandidaats-examen godgeleerdheid eerste gedeelte A. Kabel. Utrecht. 2e natuurk. ex.: J. H. Kok. H. W. van Rkiju en A. Spaans. Cand. ex. rechtsw.J. J. Kraak man. Propaed. ex. theologieL. Boersma Hz. en A. M. A. J. Roüll. Cand. ex. rechtsw.A. J. S. van Lier. Groningen, tweede natuurkundig examen J. Mei huizen. Candidaats in de rechtsgeleerdheid J. L, Med- dens, doctoraal in de rechtswetenschap N. Hofstee en jbr. A. van der Goes, propaed. voor de godge leerdheid (I) O. Staal. Het candidaats-examen in de geneeskunde van A. Spahr van der Hoek, geschiedde met verlof. Middelbaar Onderwijs. Polytechnische School. Voor het eindexamen C. Civid-ingenicur hadden zich aangeroeid 43 candidaten. Geslaagd zijn de heeren: G. van Bctnmol, P. M. van Bernmel, W. H. H. M. Berentzen, P. L. Blanken, W. Cool Jr., J. P. Crompvoets, A. L. de Gelder H. T. Guicbart, A. G- van Hnttuni, F. F. van Hennekeler, A. M. Ilcuff, A. Th. Iloogenboom, D. Huender Wz., F. A. XJpes, J. M. II. R Kcrsemaekers, C. C. Kwist- hout, C. A. E. van Leeuwen, J. C. Loman, W. C. van Manen, jhr. C. E. W. van Paohuys, J. van Poelgeest, R. le Poole, M. A. T. H. de Ranitz, B. J. W. Rouser, J. A. Iioukens, C. L. Sehuller tot Peursum, A. H. baron Sloet van Oldruitenborgh; W. J. Steup; G. van Tienbovcn van den den Boogaard, H. Varkevisser, H. Veth, P. J. Visser. Voor Technoloog 2e gedeelte: H. de JonghCleyn- dert, H. A. C. van der Jagt, M. A. de Jongb, C. A. de Looze, S. del Monte, J. Rodenburg, E. L. Selleger, P. J. van der Sluis, B. Wiegersma, A. Wurfbain. lo gedeelte: E, Micheels. Hnlde van Katholieke Onderwijzers. In do algemeene vergadering der Diocesaan- Vereeniging, den 31en Mei to Amsterdam ge houden, werd aan het hoofdbestuur opgedragen uitvoering te geven aan een reeds lang beraamd en door allo vereenigingen van katholieke on derwijzers in Nederland goedgekeurd planeen openlijk huldebewijs van de kath. lagere school aan li. AI. de Koningin ter gelegenheid van Hoogatderzelver inhuldiging. Hoewel de vorm, waarin oen dergelijk huldebewijs moest gegeven worden, geheel aan hot bestuur werd overgela ten, sprak de vergadering toch als haar meening uit, dat alle katholieke onderwijzers en onder wijzeressen, zoowel bijzondere als openbare, in staat moesten gesteld worden daaraan deel te nemen. Ter voldoening aan dezen last heeft het hoofd bestuur overwogen, hoe het aan allen de grootst mogelijke vrijheid laten en toch eenheid bij ver scheidenheid betrachten zou. Daarom is de keus bepaald bij een fraai bindwerk, de gecalligra- pheerde huideadressen bevattende van lo. Vereenigingen van katholiek© onderwij zers. 2o. Congregatiën van geestelijke Broeders en Zusters, dio zich aan het Katholiek lager onder wijs wijdon, en 3o. Inrichtingen en personen buiten het sub lo. en 2o. genoemd verband staande, doch uit sluitend Katholieke en binnen den door het hoofdbestuur getrokken kring behoorende. Kamers van arbeid. To Haarlem en omstreken zijn thans bij Kon. Besluit Kamers van arbeid opgericht voor de bouwbedrijven, de voedings- en genotmiddelen, de metaal- en houtbewerking, en de confectie bedrijven. In elke Kamer zullen 10 leden zitting hebben. De waterverversching. De commissie, door Ged. Staten van Zuid holland ingesteld tot onderzoek naar de oor zaken van den vervuilden toestand der kanalen tusschen de rivier de Maas en Scheveningen en de middelen tot verbetering daarvan heeft rapport uitgebracht. Het is een zeer lijvig boekdeel, ingedeeld in vier hoofdstukken: ïAlgemeene beschrijving", sWaterververscliing", sDe vervuilde toestand" en «Middelen tnt vei betering" De commissie bestond uit de heeien W. F. Leemans, ds. E. F. van Dissel, G. J. de Jongh, J. M. Telders er. dr. H. W. Bakhuis Roozeboom. De zaak-IIogerhuls. Door de moeder eu de zuster van de Ge broeders Hogerhuis eri nog zeven ingezetenen van Menalduimtdeel, allen gedagvaard geweest bij de instructie wegens de aanklacht van valschen eed tegen Gatze Haitsma, is eeu pro test ingediend aan den officier van justitie bij de arr.-rechtbank le Leeuwarden, tPgen diens in de dLeeuwarder Ct." geplaatst stuk. sWij houden staande", schrijven zij, «dat alleen onze verklaringen de juiste waarheid be vatten, en dringen bij dezen ten steiksteerop aan, in openbare teiechlzittïng uit te maken wie de ware leugenaars zijn wij of de officier van justitie met de getuigen op zijne zijde. Ondergeteekerulen blijven volhouden dat de Hogerhuizen ten onrechte zijn veroordeeld, dat niet zij', maar alleen Paulus van Dijk, Sybout Alberda en Allard Dijkstia de ware schuldigen zijn van de inbraak te Beetgum bij G. Haitsma in den nacht van 5 op 6 Dec. 1895. Nooit zullen ondergeteekenden den moed op geven, om de onschuld der Hogerhuizen aan het publiek duidelijk te maken, en dit zal blijken, als wij onze vei klaringen (afgelegd voor de in structie) in de dazbladen doen publmeeren, 't •welk niet zal uitbleven. In den Haag is overleden mr. G. J. E. E. Zilcken, van '1874 tot 1893 secretans-genei aal aan het departement van buitenlandsche zaken. Te Yelp is in den ouderdom van 87 jaar over leden de gep. majoor der artillerie A. J. E. Dol leman. PERNTS 5 Juli, Dc Uiterdijk, loopende van de haven alhier tot de Hei, zal een meter verbreed en H meter verhoogd worden. Deze dijk wordt dan de zeedijk van Pernis. Tot uitvoering van het werk zal een Btrook gronds van 3 Meter breed achter den dijk onteigend worden. f Kamer van Koophandel en Fabrieken. In de gisteravond gehouden vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken werd na liet arresteeren der notulen van de laats!ge houden vergadering mededeeiing gedaan van de ingekomen stukken. Onder deze bevond zich o. a. een beschrijvingsbrief voor het 6de congres en de 11de Algemeeue vergadering van den Ne- deilai.dschen bond «Maatschappelijk Belang' op 9 en 10 Augustus a.s. te houden te Haarlem in het brongebouvv. Voorts werd mededeeiing gedaan van eene missive van der. Minister van Waterstaat, Han del en Nijverheid, waarin vermeld werd dat op het verzoek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vlissingen, om van postzegels ook gebruik te kunnen maken ter voldoening van telegramkosten en van zegelrecht op quitanliën, afwijzend is beschikt. Vervolgens werd door de afgevaardigde ter vergadering van de Kamers van Koophandel op 7 Mei 1.1. in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam, ter overweging op welke wijze eene reorganisatie der Kamers van Koophandel het best ware tot stand te brengen, verslag uitgebracht van het in die vergadering ver handelde. Naar aanleiding van eene circulaire van de commissie voor groep XVI der wereldtentoon stelling in 1900 te Parijs te houden, werd door den Voorzitter eene commissie uit de Kamer benoemd bestaande uit de heeren Mr. W. H. Jansen, G. C. Beukers en P. C. v. tl. Pant Jr. om met den Secretaris een rapport op te stellen ter beantwoording der iu gemeide circulaire voorkomende vragen, voorzoover zij betrekking hebben op Schiedams handel en nijver heid. Ten slotte werden behandeld adressen van de heeren L. Melcheis en A. H. Gallé om aanstelling tot makelaar in gedistilleerd, welke adressen door het gemeentebestuur de Kamer (varen toegezonden ten fine van rapport. üc Kermis. AI was het in den namiddag een beetje kil, de kinderen bleven in de OfficierenvereenigiDg daarom toch tot het laatste oogenblik opgewekt en namen met groote belangstelling deel aan de altijd aardig blijvende spelletjes; en als er een oogenblik rust was, dan keken ze naar de poppe- kast; maar die was niet erg mooi dit jaar. Overigens bad ook dit jaar het geheel het zelfde verloop als vorige jaren, behalve dat het medewerkende personeel, voor zoover de kin deren betreft, al weer van een jonger generatie wasniet ab.oo de leidersdeze waren weer als vroeger op hun post; een woord van hulde komt hun deswege toeelk jaar verzorgen zij met dezelfde ingenomenheid dit kinderfeest. Niet omdat hot zoo gewichtig is, maar omdat de kindoren misschien voor later zoo'n krant willen bewaren, drukken wij hier de nainen van de winners in de verschillende groepen af. Koektrekken, kinderen van 36 jaar, van de 105 ingeschrevene kinderen namen 100 kinderen aan den wedstrijd deel. Deze wedstrijd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2