Landbouw en Veeteelt. SPORT. Gemengd Nieuws. Laatste Nieuws. T e 1 e g r a ui m e 11. FinantiÖel. V i s s c h c 1* ij. H a 11 d e 1. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEMÏGEN. Piw. en Steielijte Leenim loLWiet-MMl. enGmt.-Oflieraeniliiiefl. TaMsoMernmim Patoto. Scïeepaart-laatscli, Diversen. SroorwegleenlMeiL Pimetaim I De afdeeling Rotterdam, Schiedam en Omstreken der Holl. Mij. van Landbouw zal een algemeene •vergadering houden op Dinsdag 12 Juli a.s. 's na middags te half een in het Poolseh koffiehuis, aan de Zuidblaak te Rotterdam, ter benoeming voor do Algemeene Vergadering en de bespreking van de punten van behandeling met de praeadviezen. Gisteren is de schietwedstrijd te Loosduinen plech tig geopend. Heden begint het schieten. De Kampioenschappen van Europa over 10 K.M. worden don 31en dezer te Keulen verreden. Beievaart naar Lourdes. Van 4117 September zal er een Nederland- sche Bedevaart naar Louides en de kerk van het H. Bart te Parijs plaats hebben. Zondag '11 September is het vertrek uit Ro- zendaai. In Parijs zal men de kerk du Sacré Coeurop Monmartre bezoeken, een grooten rijtoer langs al de bezienswaardigheden der stad en een boottocht tot St. Claud maken. Te Lourdes verblijft men drie dagen; er zal zijn nachtelijke aanbidding, algemeene verlich ting der baseliek, processies enz. Terugkomst te Ilozendaal Zaterdag 17 Sep tember. De inschrijving moet voor 3 September plaats hebben bij den secretaris van het Comité, den heer P. N. Broiens, te Tilburg. Be moord te 's-Gravenkage. Mevrouw Vemer geb Pino Post die den oden Juni door baar echtgenoot in de Weimarstraat werd verwond, is aan de gevolgen dier verwon ding in den afgeloopen nacht hier ter stede ovei leden. Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Vemer vernamen wij nader: De ver wondingen aan den nek en aan het hoofd waren nagenoeg genezen, maar het herinnerings vermogen was niet teruggekeerd. De ongelukkige vegeteerde in een staat van versuftheid en ver- dooving. Gisteren ging het gestoorde bewustzijn in totale bewusteloosheid over en in dien toestand stierf zij, hare nabestaanden niet herkennende, die des avonds laat aan het ziekbed waren ontboden. Be Javaantjes, Op bet terrein der tentoonstelling voor vrou wenarbeid in Den Haag is gisteren aangekomen de Javaansche bevolking, 40 mannen, vrouwen en kinderen, die de kampong zal bevolken. Zij waren opgetogen over de groote gelijkenis met hun geboortegrond en vroegen of de kampong gemaakt was door inlanders. (D.) Moord te Weert. Bij Weert (L.) is de vorige week weer een moord gepleegd. Omtrent dit droevige drama kunnen wij bet volgende mededeelen Woensdag hield de nieuwe opgerichte schut terij aldaar haar eerste „Koningvogelschieten", alwaar ook bij tegenwoordig waren H. Hansen, H. Stienen on A. Lenders. ïusschen H. en S. ontstond een woordenwis seling, daar S. herhaaldelijk op de schutterij schimpte. H. zei toen tegen S., „wanneer je iets tegen de schutterij hebt, dan heb je het ook te gen mij", waarop S. hem naar buiten verzocht. Zoover kwam het evenwel niet, daar H. door andere personen werd tegengehouden. Na afloop van het vogelschieten bleven de autters gezamentlijk feestvieren, waarbij na tuurlijk het noodige bier verorberd werd. Hoe later het in den nacht werd, hoe meer schutters zich huiswaarts begaven, totdat eindelijk nog de drie bovengenoemde personen overbleven, die al gauw wederom twist hadden. Van woorden kwam het tot daden en H. en S. begonnen te worstelen, met het gevolg dat S. onder kwam te liggen. Toen riep S. „laat mij maar los, dan ben ik stil," waarop H. hem los liet. In plaats van stil te zijn, greep hij zijn mes en bracht H. een doodelijken steek toe. L„ die bij dit alles tegenwoordig was, wilde S. het mes afnemen, maar kreeg een snede door de hand en twee in het linkerbeen. De dader II. Hansen werd door de mare chaussees van Weert naar de gevangenis te Roermond overgebracht. Dit is nu sedert 14 Juni jl. de derde verwon ding met doodelijken afloop, die in het arron dissement Roermond plaats heeft. Goedkoope uitstapjes. Wezen wij onlangs op de gelegenheid door de Hollandsche Spoor weg-Maatschappij geboden om langs de lijnen der Maatschappij goedkoope uitstapjes te kunnen ondernemen, thans kunnen wij mededeelen dat deze speciale goedkoope uit stapjes zeer de belangstelling trekken van liet publiek en dat vermoedelijk niet alleen wegens den goedkoopen prijs, maar tevens omdat men op de biljetten de reis op eiken dag (binnen hunnen geldigheidsduur) kan aanvangen, of schoon ze volgens de bepalingen slechts des Dinsdags en Vrijdags worden afgegeven. Provinciale Staten Tan Zuid-Holland. In de heden gehouden vergadering der Pro vinciale Staten herdacht de voorzitter in de eerste plaats den heer Maas, die onverwacht door den dood aan zijn werkkring werd ont- i-ukt. Vervolgens sprak hij een woord van her innering aan de aftredende leden, die zich niet meer herkiesbaar hadden gesteld, en aan hen, die niet herkozen waren. In 't bijzonder wees hij hierbij op de hoeren de la Bassecour Caan en Goekoop, die beiden steeds met groote toe wijding het behang der Provincie hadden be vorderd. Gesteld werd in handen eener Commis sie een bezwaarschrift van P. Verhagen te Har- dinxveld togen de verkiezing te Gorinchem. De commissiën tot onderzoek van de geloofsbrieven concludeerden tot toelating van alle gekozen le den behalve van den heer Hogendoorn, gekozen to Gorinchem, over wiens verkiezing nadere in lichtingen zullen worden ingewonnen, ten einde na te gaan of er informaliteit is gepleegd, of een fout in het Proces-verbaal is begaan. Tot toe lating van den heer Visser werd besloten, omdat, al is er informaliteit gepleegd, dit geen invloed Jcon hebben op den uitslag der stemming, het geen wel 't geval was betreffende den heer ITo- gendoorn. Besloten werd tot verzending ter fine van praeadvies aan Ged. Staten van lo. het adres van den Haagschen Gemeenteraad om provinciaal subsidie ten behoeve van den aanleg eener haven te Scheveningen, 2o. het verzoek van het Bestuur der Krimpenerwaard-Spoor- wegmaatschappij om verhooging van subsidie voor den aanleg eener spoorwegverbinding tus- schen Gouda en Schoonhoven; 3o. het adres der vereeniging „Schuttevaer" tot verhooging of beweegbaarmaking van de vaste brug te Over- scliie. Het rapport over de watervervuiling werd voorloopig voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelde mede, dat van H- M. een vleiend schrijven was ingekomen, waarin bericht wordt dat zij gaarne de hulde der Staten hij de Inhuldiging (een bloemversiering van 't Paleis) zal aannemen. Morgen worden leden van Ged. Staten benoemd. Te 's-Gravenhage is heden overleden de lieer W. A. van Rees, gepensionnperd majoor van bet O.-I. leger en oud-lid van de Algemeene Rekenkamer. Hij weid 78 jaar oud. NEW-YORK, 4 Juli. Een telegram, gedag- teekeud1 ien mijlen ten westen van Santiago Zondagnamiddag, meldtCervera is aan den arm gewond en krijgsgevangen aan boord van de Gloucester. De „Evening World" zegt, dat Cervera ver klaarde, als reden voor zijn poging om de haven van Santiago te verlaten: „Ik wilde bever het gevaar loopen van een gevecht in volle zee, om strijdend te vergaan, dan te sterven in een mui zenval." WASHINGTON, 5 Juli. De minister van marine ontving een telegram van admiraal Wat son meldend 350 Spanjaarden zijn gedood of verdronken, 1G0 gewond en 1GÜ0 gevangen ge nomen in het gevecht tegen de vloot van Cer vera. MADRID, 5 Juli. Een officieel bericht uit Santiago meldthet eskader van Cervera door stond gedurende ecu uur het vuur van de Ame- likaansche vloot, en verdween daarna in weste lijke richting, gevolgd door de Amerikanen. Wij verloren twee torpedojagers. Het telegram bevestigt, dab de beschieting heden, Dinsdag, zal worden hervat, na de wei gering van den gouverneur om zich over te geven. Do ministers verklaren niets verder te weten, noch omtrent het eskader van Cervera, noch omtrent de aankomst van Amerikaansche ver sterkingen te Manilla. De minister van oorlog gelooft, dat Cervera op weg is naar Havanna. WASHINGTON, 5 Juli. De minister van marine, Long, zond telegraphisehe gelukwcn- schen aan Sampson, en generaal Miles deed het zelfde aan generaal Shafter. De Regeering wenscht thans gevolg te geven aan het voornemen, om de voornaamste steden op de Spaansche kust zoo spoedig mogelijk te doen beschieten. De gebeurtenissen der laatste 24 uur hebben dit plan uiterst gemakkelijk ge maakt. Zes batterijen artillerie en meer dan 4000 man troepen zijn op weg om hot leger van gene raal Shafter te versterken. HONGKONG, 4 Juli. Manilla zal heden van land- en zeezijde worden aangevallen. Kapitein Couches van de TJ 11 o a is met 300 man niari- netrocpen in het bezit van het fort Malate- "WASHINGTON, 5 Juli. Het gerucht loopt hier, dat Santiago zich overgaf; maar de bevesti ging ontbreekt nog. Overzicht van do Beurs van den dag. Dc buitenlandsche staatsfondseunmrkt had heden over het algemeen een tamelijk vast, hoewel zeer kalm verloop. Amerik. sporen over het algemeen zeer geani meerd cn tot hoogere koersen voor Londensche en locale rekening gezocht. Nationale staatsfondsen sluiten aangeboden. Buitenlandsche soorten mcerendeels vast, zonder noemerswaardig koersverschil. Hooger Amst. Deli 6, Amst. Sumatra Deli Tabak 3, Langkat Tabak Rott. Deli li/s, Holl. Ram. Petr. Java Petr. 2, Elzasser Petr. Ncd. Petr. 1/2N. Afrikanen 1/2Pref. Oost-Borneo 2, aand. Culturen 1. Lager Kon. Petr. 1, Mocara Enim 1%, Bond Ncd. Beetwortel 2, Exploratie 1, Kcdiri 1/». Binnenl. sporen evenals Russische onveranderd. Amerik. sporen a 1% beter. NIET OFFICIEEL. Guyana Goud 106. 1ste pref. Erie 37. Namoe Djavvi IOO3/4, IOI1/3. N. Ind. Mijnb. 99. Kwandang 60. Gulff Shares 16 s/1Gajê. SLÜTKOERSEN. Kon. Mij. Expl. Pctrbr. aand. 4991/2- Miss. Kans. Tex. 2de Hyp. Obl, 4 pet. 6I3/4. VLAAIiDIX'GEN, A Juli. In zou tor Itai ingvisvchrrij FX 16^ Soordtter, G. Stiuis, 7'L 150 Voorlichter^ 11. Kunne: oei. 5 Juli. TL 47 Columlus P. Woensdregi, heeft 151'.. ion vuile cn ton maatjesliaiing aange bracht overgenomen van !K schepen KRALlNGSCHEt EER, 5 Juh. Hedenochtend wer den aan de innkt alhier aangevoerd 5!) groote zalmen f 1.20 a f 1.35, lal kleine zalmen, f 0.90 a f I.en 1 St-Jaeobszahn fl.15 afper 34 KG, benevens 2 steuren die £75.— opbrachten SC 1IEYL XIN G1. X, 2 Juli Dezen middag werd alhier aangevoerd 17 ton Engelsche steurlnimg voor de rooherijon. Voor de ton werd f 14.50 gemankt. SCHE\EXIXGLX, -k Juli. Hedenavond kwam alhier aan de markt GO mand versdie visch. Taibot gold f I tot f2.25, tongen 50 tot GO ct„ tongsclr .rren 5 tot 18 ct. per stuk; schol f2 tot f3 25 eu zeehanen f2 tot f2 50 per mand. Van Engeland weiden hedenavond aangevoeld ruim 100 ton stern-haring, die voor ge heimen prijs werden verkocht, en een pat tij -vnmuen, die f8 tot f 11 per ton opbrachten. IJ.MUIDEX, 4 Juli. lieden kwamen hier 10 kotter- loggers aan de markt in< t 100—300 tongen, enkele tarbotten en griet, 47 mandjes imdd. schol, I0 20 mandjes kl. schol, 3— n ntmdjes schar, 1—3 mandjes roode poon en ponnljes. De Engelsche stoomtrawler GV 855 kwam hier binnen met een mooie partij tongen taibot, tnidd en kl schol, groote en kleine svholviseh, wat rog, schar en roode poon. Dc volgende prijzen werden besteed: gioote tong 50—70 e., tnidd. id. 23—35 c, kl id. 15—20 c, tarbot f 1.50—8.30, kl. tarbot griet f 1 50—2, inidd schol f3 43—7, kl. id. fl 40 1.90, schar f2.403 50, roode poon f I 250, poontjes f 1.50—2 00, gr. scliehisdi f2.Gü—3.10, kleine scheivisch 1.201.00. SCHIEDAM, 5 Juli 1S9S. ROGGE Petersbuigei f 131 G/w. GERSTzonder handel. MA'S: zonder handel. SPOELINGf!.— MOUTWIJN: Not. vru de Makelaars f8.25. por HL. Ct. Stemming: vast. JENEVER f 12 25 pei HE. Amst. proef f 13.75 v ■ouder fust en zonder helastin.' .MOUTWIJN: Not. Brandeisbond f71 A. SPIRITUS: f 14% it f 15. AMSTUIDAM, 5 Juli. Rogge op levering traag; per October f118, ROTTERDAM, 5 Juli. Rogge op termijn: per Oct. f 120, f119, f- Tarvve op termijn: per Nov. ff ROTTERDAM, 5 Juli. Ter veemarkt waren aangevoerd25 paarden, veulen, ezels, 768 magere runderen, 680 vette rundei en, 208 vette en graskalvcren, 128 nuchtere kalveren, 1 schapen of lammeren, varkens, 180 biggen, 2 bokken of geiten. Runderen 1e qual GO ct. 2e qua!. 52 ct., 3e qua!. 42 c ossen le qu.il. 58 c., 2e qual. 50 e, 3e qual. 40 c.stieien le qual. 48 c., 2e qual. 38 c., 3e qual. 34 e.kalveren 1e qual 80 r„ 2e qual. 00a 70 c. p. kilo. Melkkoeien f 1G0212%, kalfkoeien f 170195, stie len f 65180, pinken f4570, graskalvcren f f vaarzen fOö120, paarden f30100, biggen f per stuk. Op de botermarkt werden heden aangevoeld 137/8 en 87/6 vaten en 074 stukken a 1/9 kilo. Prijzen: 1e qual. f42.,2e qual f38.3e qual. f34.Per kilo werd 55 a 65 ct betaald. Juli A Cf .IS ai I» A. 6. Officieren-Vereeniging, Rotterdamsche Tooneelislen, Jaloerse!), gevolgd door MeneerV Verleden, 8 uur. x> 9. Olficieren-Vereenigiog, Concert door het Be Reg. Huz. ic is-G raven huge, 7'/s uur. Te Schiedam eiken avond de gewone kermis vermakelijkheden. Men zie voor het belangrijk ste de advei tentiën. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uurFlora, Coolsingel, 8 uur. 'ond Sterling. 'rank of Lira, Zilveren Roebel, 12.- t 0.50 2.— Papieren Roebel f 1. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zuidduitsche Vlorijn, 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer m de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den voBIOEN koers. Duitscbe Reichsmark —ƒ0 60 Portugeesche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta ƒ0 50 Deensche Kroon 0.86 Amerikaansche Dollar »2.50 AMSTERDAM. V. IC. L. IC. II. K 5 Juli 1898. EDROPA. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch. 2% 86% 85l%ö 86 Cert dito 3 9615/16 963/4 97 Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 1013/4 Italië. Inschr. 1802/81 5 87% 87% Paus. Ln. '60/64 5 92 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 843/4 8ü%6 847/, Jan./Juli 5 85% 85% 853/j6 Portugal. 'Obl. met tickei 3 1715/16 177/s 18 "dito met ticket 4'/s 26% 26% 26% Rusland. CertHamb. 1820 5 78 79% Obl.'80Gc.GR.125 97% do.'89/90Hope '377h &CO.GR.1254 d,'67/69<£20 4 10! 1011/2 in goud 18845 1037/a 103%% Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 32 %s 31% 33 Jo. pes. 12-240004 31 »/M 31 31% Binn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 20 Turkije. Douane Obl. '86 5 923/4 dito Leen. 1888 5 96 dito Gecv. serie D. 223/8 22% 22% dito Gecv. serie 0. 26% N.-AMERIKA. Mexico. ibl. All. Binnl. 5 nnst. Obl. '61 3J4 ito 1886/90. 3 H lott. L. '94/97 3 V. K. 33"/](S OOI/3 1007/p, 93%% Alg.IIyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m uitk.) 3% do. do. (z. uitk.) 3'/i Amst.Hyp.Bk P. 4 'sGrav. Ilyp.Bk. 4 Holl.llyp.Bk.Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.H,Bk,Pb. RottHyp.Bk.Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Ilandlm.Aand. dito dito rese. 5 Deli Cult Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott Deli-Mij. dito Seuembah-Mij. dito Ned.Fabr.v. Werk en Spw.-Mat. ser.A.A. N. Gist en Spir. F. A, 101 99% 98% 100?/8 101 101 1023/4 03% 102 101 L. K. 3311/u 100% 94 lOO'/o 101 42 139% 141 141% 4743/4 113 4941/2 105 102 101 43 1397/a 1403/4 141 472 114% 104 H, K. 337/ö 142 Pakeiv,♦M.ntach. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt Petr.Mij.prA. Elzasser Petr.Mij.A. K. Mg Ex. Petbr.A. M. Moeara En.A. Ned. Petrol. Mij. A. Sum. Palemb. M. A. V.-S. v. N. Ameu. Ark.Const.Synd.TC. Kans. CyPittb. G. 4 Maxw.Pr. afg.C.v.A. dito Cert. v. Incom. Nederland, Holl. IJzeren Aand. M.tE, v. S.S. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned 'L -A.Sp.do. 6 N.-Br.-Bokstel A. Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 Z.I.Spw. A-IIdo. 3 Polen. Wars.-Weeuen A. Rusland. Jr. Spw.Mij. Obl. 41/, Wladik.ZR.1250.4 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W. Sp. Obl. 4 V.S.v. N.-Aser. Atcli.Tp.C.v.gew.A, dito Crt. pref. dito do.Alg.Hyp.Obl. 4 V. K. L. K. H. K. Art 111 111 1191/2 124 497% 133% 28 1113/8 11915% 1241/2 497 133 28% 111% 500 340 93 3 G15/ic 335 93 65/ia 1121/4 109 32% 206 17 112 321/s 17% 112% 563/8 58 3i/jg 5611% 581/4 563/4 151 99% 98 1001/4 98% 98 13% 331/a 9111/is 133/s 337/8 9113% 137% 34 91% Sub Belt Railr. Co. jOuisv. Nashv. Cert. Miss K.&T.C.v. A. W.N, Y. Pens. C.v.A. Canada. Rott. Tramw. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Cmsterd. ƒ1000 3 N.-il. V. Witte Kr, P. v.Vo!ksvl.'67 ƒ10 do. 1869 A f 2.50 België. Antwerpen 1887 2% Brussel 1886 2% M. v. Brt.-Spw. 2'/j Hongarije. Theissloten 4 Italië. Roode Kruis V. K. 67 Vis 10 13% 15% 127 13% 9% 103% L. IC. 673/4 137/s 12% 9'A 104 II. K. 68 s d 13%% 12%% 9% 46% 52 11 Via 36% 88% 60 17% 67/a 47 H% 88% 81 7 48 88 017/8 821/2 197% 116 1053/4 73 1573/4 1.65 155 1.60 1007/a ,1007/8 90 1163/4 89 Oostenrijk. Spanje. Turkije. Spoorwegl. 3 Koers van het geld. Beleening Prolongatie2 V. K. I,. K. 138 1185/8 163 161 997/8 145 29 281/a 25% II. K. pCt. pCt Wisselkoersen le Rotterdam. 5 Juli. Ien kort f 12.03% Disc. 3% pCt |s - 47.72% 2 t verpen - 47.62% 5 3 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 5 Juli, Zilv. Jan. 21 Spaansche binnenl. in piasters Amerikaansche Dollar Goud Meiicaansche Dollar 20.95 20.971/3 11.53 11.93 47^30 47.25 58.55 1.22 1.89 1.25 1.23 47.'— 1.— 2.45% 1,-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3