GEOOTE VOORSTELLING. Vl( (Mi MIDI ie Kent greeds AGATOL, ABSHAUBBINS of Mlwtisclo ffatlen TE HÏÏÏÏR temis-cadeai lx. I. M. RASKE, Ruwz den BastMeederen f 8.65 SCHGPFF's IIYP01IR0IE PIETJE PUCK o IS IN DE STAD Officieren-V ereeniging. COHCKRT Bniteagewttiie Voorstelling 1! JALMRSCB. Een jracMii SjaansÉ f inihonije, W ie eenmaal Zilveren Mops Tan af f2.75. Uittelen -1.75 Knippen en Brillen -1.75 C of Rijmanège. Zaterdag 9 Juli 1898, 7S|2 uur, n f oensiai 6 Juli 1898 Kindermeisje. C.SC HEN O FF. FRITS VAN HAARLEM Schouwburg. Men eer s Verleden.; 70 artisten en 100 gedresseerde dieren VAN HENGEL Sc Oo., BR0ERSVEST (voorheen Witte Molen). H. MIS! van het 3e REGIMENT HUZAREN, Specialiteiten-Gezelschap BAT AYAYAYAY TATATATATAB Handelsdrukwerk. Uit de Staatscourant. S c li e e p v a a r t Handel. ADVERTENTIE N. J. W. WE BEK nette KOSTGANGER DOELEPLEIN. Woensdagavond S uur bieden d a g e 1 ij k s een nieuAV programma. WOENSDAG O JULI, 's namiddags 2 uur, li O' VOOR HET EERST IV NEDERLAND OP DE KERMIS!!! STANDPLAATS BROERSVEST. Gr rooto vcrtooniiig dor ~Re"W"egerelcLe Iiich.fbeeld.exL, Kinder- en [Familievoorstelling Nicuwstraat 24. G. Henneberg's Zijden-Fabrieken <E.enK.Hoff.) Zurich. C Weder te SCHIEDAM gearriveerd liet liier ter stede zoo goed gerenommeerde Entree 10 Cent. Kinderen 5 Cent. Rijtoer 10 Cent. öi/a uur 13% uur vervaardigd door den Heer A. GALL EWTIfcïiUE Leden 50 Cents. Niet-Leden een gulden. /V. FF KOF. Kaarten zijn van af lieden verkrijgbaar in den Sigarenwinkel van de firma TH EU SE Co. H. A. M. R0ÊLAHTS, Lams Haven 141, - ScMedam. OFFICIEREN - VEREENIGING. Directie: LE GRAS HASPELS/ Bij Kon. Bcslnit is mr. E. N. Itahnsen opnieuw' benoemd tot voorzitter van het college voor zec- visseherijen Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Uitgeest c. a.jhr. A van Eaab van Canstein, ontvanger derzelfde middelen te Tiel (buitengemeenten); tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Voudriebcm c. a. P. Schoutens, ontvanger derzelfde middelen te Nieuwesluis e. a. SCHIEDAM, 5 Juli. Aangekomen s.s. U. von Witt kapt. C. Wegner, \an Pcrnau geladen met 173.300 kilo rogge, 811.900 kilo gerst en 53.100 kilo lijnzaad. BURNT-IS1 AND, 1 Juli Aangeko nen s s. Martha, kapt. J. CiliMensen, van Schiedam. LOBITH^ 4 Juli (i óór 2 uur). Gepasseerd naar Viaar- dingenHendrïka, "V'oorschuur. Hoogwater te Schiedam. Juli 0 v.rn. 5.42 n m. G 12 7 G.29 6.58 Zoo en Maan. /on«opgang Juli G: 3.47 v.m. ondergang 8 21 n.iu. t 73.48 8.20 Laatste knaitier 10 Juli. Nieuwe Maan 18 Juli HET WEST LAND, 2 Juli. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed: aardappelen f4.15 a 1 G5 per km; voor het buitenland, hoorntjes i 0 9 2 a 1.Ö21ronde f0.78 a 0.82 per 26 kilo, aanvoer 5350 kin; kruis bessen f2 50 a 3.50 per 50 kilo, aanvoel 9725 kilo; perziken G a 15 ctkomkommers 3 a 10 ct., meloenen 35 a 80 ct. per stuk. LONDEN, 4 Juli. Op de veemarkt werden aangevoerd 1500 runde ren, 8000 schapen en lammeren, Kaheren en varkens. Prijzen beste rundeien "-/4 a 4/4, schapen en lammeren 3/0 a 5/G, Lalveien a vaikens a per steen. PARUi. 4 Juli. Tarwe. Loopende inaa.id fi 24.40, Aug. fr. 22 90, Sept./Oct fr. 21.55, 4 laatste rndn fr 21.40, 4 mud. van Nov. fr. 21.40, zwak. Rogge. Loopende maand fr. 1G.Aug. fr. 13.75, Sept. Oct. fr. 13.23, 4 laatste mdn fr. 13.4 mnd van Nov. fr. 13.kalm ANTWERPEN, 4 Juli. Tarwe vast. Amenk. fr. 20 a fr.La Plata fr. 211/1 a fr.Donau fr. 14% a fr. 183/,; XYalla fr, 18%. Maïs pnjsh. Amenk. Mixed fr. 9 a fr.La Plata fr. 91 /j a fr. Donau fr. 9 a fr. Petroleum prijsh. Dadelijk fr. 17%, Juli fr. 17%, Sept. fr. 173/,, Sept. fr. HAMBURG, 4 Juli. Petroleum loco 6 05, brief, dito geld. Spiritus per Juli 22%, Aug./Sept. 23. Stemming: vast Tarwe zwak. BUDAPEST, 4 Juli. LONDEN', 4 Juli. Granen kalm doch prijshoudend, Meel G p. lager voor de week, Haver stemming ten voordeele van verkoopers. 4 Juli. 4 Juli. 2 1 NEW-YORK, 4 Juli. Tarwe. Juli. Aug. Sept Oct. Dec. Juni. 83% 75% 751/2 T- M a i s. Juli. Aug. Sept, Oct Dec, Juni. - 1 - 30%37% 38% Heden ovei leed nn een langdurig lijden onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer in den ouderdom van 62 jaar. Uit aller naam L. J. P. KRAMER. \Yrr>. J. YV. WEDER. Algemeens kennisgeving Schiedam, 1 Juli 189S. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij liet ovei lijden onzer geliefde Eehtgenoote en Moeder, SOPHIA YVILHELMINA STERK geb. De Bruin, betuigen wij onzen haite- l'yken dank. 0 G, J. SIERK. X'q \V. STERK. 5 Juli 1898. STERK. Terstond gevraagd eenfatsoen- I ij k MEISJE, gewend met kinderen om te gaan. P. G. niet boven löjaar. Te b''\lagen aan het bureau dezei Courant. n z. k In een fatsoen 1 ij k gez kan een geplaatst worden, waal legenheid is voor v r ij e kamer. Br. fr. letter A bur. Sell. Crt. ook ge- T E KOOP bijna geheel wit, 9 maanden oud, van een gezond en sterk gestel, zonder ge breken. Prijs f IO. Te zien bij P. PLOOIT, Oostsingeldlö, Schiedam. A'og nooit is in Schiedam een dergelijk kunstgezelschap en xulke kunstverriehtfingen geweest. met een prachtig, humoristisch programma en met medewe alle komisch gedresseerde dieren. Voor deze Voorstelling verminderde prijzen. iking van Volwassenen betalen Loge f 1.— Ie Rang - ©.75 Baicon - 0.50 2e Rang - O.AO 3e Rang - O 30 Kinderen betalen Loge le Rang Baicon 2e Rang 3e Rang 0.7S 0.50 - 0.40 - O.SO - 0.20 gebruikt dit vooi bet behoud uwer tanden. Agatol- Tandpasta met gepatenteeide afsluiting, II. ©.35 per tube. Agatoï- Hond water, krachtigst aniisepticum, 5 druppels op een glas water voldoende, II. O.SO per flacon. En gros bij JLlotn mertteijgbaar. AMSTEKDA M. door de EInematograaf, Systeem Lumière. Wetenschappelijke en orgineele uitvinding, gebreveteeid S. G. D. G. II. GltEJNKOKN. Gezien den bijval dien wij bekomen hebben in de voornaamste steden van Belgié en Frankrijk en gansch Emopa, hebben wij het genoegen aari de goedkeuring der Ncderlandsche bevolking de grootste ontdekking dezer eeuw- te komen onderwei pen, dagelijks 'snam. 2 ure, met uitgekozen programma. Pi ijzen der plaatsen: Ie Rang 25 Ct., 2e Rang 15 Ct., Staanplaatsen IO Ct. goed gebruikt heeft, erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden. Verkrijgbaar a 30 cent per pakje bij den IIoofJ-Depothouder A BREKT- VKLT Az. te Delft en vei der bij: Gez. WILLEMS, Hoogstraat, Schiedam; L. I. B. GRIBLIN'G, M a a s s 1 u i s; I. KRISPIJN, Maasland; Wed. W. PLEIJSIER, VI aard in gen; A. Ill J- JIAXS, Oversell ie. voor f 2.25 per week een BOVEN WONING, aan het Wilhehninaplein •23, tegenover het Plantsoen voor 2.75 por week een BENE DENWONING, Kerkplein voor f 2.8© per week een RENE- HEN IVONING, voorzien van alle gemakken, frisch en licht en goed uitzicht voor 1.20 per week een WO NING, Polderstraat. Te bevragen Nicuwstraat 24. Voor dat men bovengenoemde in- koopen doet van goud of zilver, gaat men eerst een kijkje nemen by Gouden en zilveren Kettingen worden alleen per gewicht voor oud goud verkocht. tot f 42.75 per stof voor een complete robe Tussors en Shantung-Pongees evenals zwarte, witte en geklemde 1IENNEBERG-ZIJDE van 35 ets. tot f 14.65 per nieter effen, gestreept, geruit, gewerkt, damast etc. (c.a. 240 verschillende kwaliteiten en 2000 diveise kleuren, dessins, etc.). Vrij van vracht en Inkomende rechten aan huls. Stalen omgaand. Dubbele briefporlo naar Zwitserland. LET IT EL op de STAMULAATS Twaalf goed gedresseerde Raspaarden, die bereden kunnen worden door DAMES, HEEREN en KINDEREN. De Tent is hoogst elegant ingericht en voorzien van een prachtig Concertorgel. Hopende met een druk be?oek vereerd te worden blijf ik met gekomen in den vorm van een keuiige, geurige 2 cents Sigaar, verkrijgbaar bij JAC. J. A. ENGERING. Kapelmeester L. M, VAN WAASDIJK. DOOR HET van den Heer te AMSTERDAM. te ROTTERDAM. Voor details zie latere aankondigingen. wegens het groote succes, Blijspel in drie bedrijven. Succes-stuk van het The&tre' da Vandevllle te Parijs. Gevolgd door Blijspel in een bedrijf. AANVANG te 8 uren. Prijzen der plaatsen voor Leden en1 niet-Ledenle Rang f 1, 2e Iiang; f <1.65, 3e Rang f ©,4« de persooiu- Bespreken der plaatsen op den dag der,, voorstelling a IO cent per persoor (voor le en 2e rang), voor HH, Leden'v der veieeniging van des voormiddags, 10 tot 11% uur, en voor niet-Leden van des voormiddags SgP/s tot des; namiddags 2 uur. -j Plaatsen Derde Rang worden uit-1 sluitend 's avonds aan de zaal afge-. geven. EET BESTUUR.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4