52"" jaargang. Donderdag 7 Juli 1898. N°. 9670. VROUWENSTRIJD. FEUILLETON". Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEYER: H. J. C. ROELANTS. Bek e 11 <1 m a king. BUITENLAND. ■-MHHmi"'! "iif.jnrai. ..HMfSigiySiïï; JLsOHJfBHBOTsmJi rooi Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaateen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BURE.1UBOTERSTRAA-g ?Q, -FelepHoon No. 123. ABTBBTwmBPMJSvan 15 gewone regels met inbe grip ran cene Courantf o.HI Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. BGGBilSC van het voorbereidend militair Onderricht. De Bübgesieestek van Schiedam, gezien de beschikking van den Heer Minister van Oorlog, d. d. 1 Juni 1898, Vile afd., no. 10, en het daartoe strekkend schrijven van den Heer Commis saris der Koningin dezer Provincie van 27 Juni d. a. v., A. no. 1715 (2e afd.) brengt bij dezen ter kennis dat bovenstaande rege ling in hoofdzaak de navolgende bepalingen bevat Onder voorbereidend militair onderricht begrijpt deze regeling het elementair practisch en theoretisch onderwijs in den dienst der Infanterie en der Vesting- Artillerie, dat door officieren en minder kader van het leger wordt gegeven aan jongelieden, buiten den troep, die zich tot het ontvangen van dat onderwijs vrijwillig aanmelden. Het voorbereidend militair onderricht beeft in het algemeen ten doel, door locale oefening, die zooveel mogelijk aansluiting zoekt bij bet school onderwijs in de gymnastiek, de bekendheid te bevor deren met de eenvoudigste militaire exercitiën, terwijl het tevens leert kennen de algemeene plichten van den soldaat. Bat onderricht strekt bovendien om hen, die de verbintenis wenschen aan te gaan als vrijwilliger voor bet reservekader, in de gelegenheid te stellen zich de voor die verbintenis gevorderde bedrevenheid in de behandeling van het geweer eigen te maken en voorts tot opleiding van toekomstige militieplich- tigen, die aanspraak wenschen te verkrijgen op plaat sing bij het korps en in het garnizoen hunner keuze, of die zich tijdens hun verblijf onder do wapenen wen schen toe te leggen op het erlangen van eenen graad. Het voorbereidend militair onderricht vormt eenen cursus, die loopt over twee achtereenvolgende winter- tijdperken, telkens van ongeveer half October tot ultimo (Februari en gedurende ten minste 3 uren per week. Het voorbereidend militair onderricht la kosteloos voor de deelnemers en kan worden gevolgd door jonge lieden van 16 tot 24 jarigen leeftijd. Het wordt zoo de daarvoor benoodigde localiteit beschikbaar of tegen billijke voorwaarden te verkrijgen is gegeven: <J. in plaatsen, waar Infanterie of Vesting-Artil lerie in garnizoen ligt en in die, waar ten behoeve van de oefeningen van bot reservekader instructeurs van het leger beschikbaar worden gesteld, indien daar ten minste 6 ndspiranten voor het reservekader of in het geheel ten minste 10 deelnemers de lessen volgen b. in andere plaatsen, dan die sub a bedoeld, indien daar ten minste 5 adspiranten voor bet reserve kader of in het geheel ten minste 20 deelnemers de lessen volgen. De aanmelding tot deelneming aan het voorbe reidend militair onderricht geschiedt jaarlijks vóór 1 Julidit jaar echter bij uitzondering vóór 1 Augus tus in de zooeven bedoelde garnizoensplaatsen bij den commandeerende-officier der Infanterie of der Vesting- Artillerie, in de overige plaatsen bij den burgemeester. De evengenoemde Hoofdofficier doet jaarlijks in de maand Febntari een onderzoek instellen naar de vorderingen der jongelieden, die aan het voorbereidend militair onderricht deelnemen. Aan hendie voor de militie hebben geloot en den hoogervermelden 2-jarigcn cursus in zijn geheel en, blykens het onderzoek, met vrucht hebben doorloopen, wordt uitgereikt een getuigschrift model W. DOOR HER9IANN HEIBERG. 35) Weer zaten zij allen 's avonds op het kasteel Rankholm bijeen, en ook nu werd er alleen ge sproken over Imgjor. Ditmaal hield hen uitsluitend bezig het gesprek dat tusschen graaf Knut en PrestÖ had plaats gevonden. Na zeer levendige besprekingen stond graaf Lavard juist op dit oogenblik op en zeide, tegelijk deze gelegenheid aangrijpend om schuld te bekennen «Zeker. Toen ik onlangs Imgjor op zulke ruwe wijze bejegende, sleepte de toorn mij mede, en in toorn heeft nog nooit iemand goed gedaan. Maar ik verklaar toch nu nogmaals zoo beslist mogelijk, dat ik vasthoud aan mijn voorwaarden. Dat, waarde graaf, is dus mijn door niets te veranderen antwoord. En ik weiger voorgoed mijnheer Prestö nog eens of liever ooit weder te ontvangen. En nu, juffrouw Mervills, ga even naar boven en vraag Imgjor hier te komen. Zij moet hooren wat ik te ant woorden heb en ik wil nu terstond baar laatste woord hooren Maar nu waagde graaf Dehn het een poging te doen bij den graaf. Hij wendde al zijn gevatheid Lotelingen, die op het tijdstip hunner inlijving bij de militie in het bezit zijn van het getuigschrift model W komen, behalve dat zij aanspraak hamen maken op plaatsing bij het korps en in het garnizoen hunner keuze, vóór andere lotelingen hunner lichting in aan merking voor de opleiding tot eenen graad, indien het korps, waarbij zij zijn ingelijfd, een onderdeel is van het wapen, voor welks dienst zij voorbereidend onderricht genoten en zij ook in andere opzichten voor die opleiding de noodige geschiktheid bezitten. Overgangsbepaling. Aan de ingeschrevenen voor de lichting 1899 dor militie wordt het getuigschrift model W uitgereikt, indien zij bij het onderzoek naar hunne geoefendheid in Februari 1899 blijk geven het onderricht ge durende het oefeningstijdperk 1898/99 met vrucht te hebben gevolgd. Schiedam, 6 Juli 1898. De Burgemeester voornoemd, VERSTEEG. Algemeen ovc.-clcht. Schiedam, 6 Juli '98. Allengs worden er nu nadere bijzonderheden bekend over den zeeslag bij Santiago, en het valt niet langer te loochenen: de Spaansche vloot is geheel vernietigd. Volgens zijn eigen opgave wilde admiraal Cer- vera, liever in open zee slag leveren dan zich in de baai stil te laten overmeesteren. Daarom besloot hij, vertrouwende op de snel heid zijner schepen, een poging te wagen om te ontkomen. Het gelukte hem niet. De Amerikanen die bezig waren Aguadores te beschieten, zagen Cer- vera's schepen achter elkandci u'i de haai komen en koers zetten naar iet Westen. De Amerika nen ze aanstonds achterna, ze een korten voor sprong gevende om buiten liet bereik der kust- batterijen te komen. Het Spaansche admiraalschip ging voorop; dan kwamen de Vizcaya en de Oquendo en eindelijk de torpedo-jagers. Deze werden het eerst aangevallen door ui Indiana, de Brooklyn en de Texas; een poging om de Indiana een torpedo toe te zenden, mis lukte, en weldra werden de torpedo-jagers ge dwongen op de kust te loopen waarbij er een in de lucht sprong. Middelerwijl daalde een regen van projec tielen neer op de Spaansche pantserschepen. D© Amerikanen schoten zeer goed, zoodat al spoe dig de vlammen opsloegen uit de Spaansche schepen, welker dekken met, bloed bevlekt wa ren. Daarentegen scholen de Spanjaarden zeer slecht, zoodat aan Aoncrikaansohe zijde alleen de Gloucester schade bolL-p. Dapper en tot het uiterste is de strijd door de Spanjaarden volgehouden. Eerst toen zware rookwolken uit hun schepen pstegen, en het dek als het ware onder hen brandde, heten zij de schepen op het land mopen, waar de scherpe klippen het vernielingswerk voltooiden. Het langst hield de Cristobal Colon liet uit; het wist dank rij zijn snolheid te ont komen maar de Oregon, de Brooklyn en eenige andere schepen zetten het na. aan en verzocht hem heden nog geen besluit te nemen en Imgjor een langeren termijn toe te staan. Hij wist, zeide hij, dat Imgjor eerst dezer dagen inlichtingen zou krijgen over Presto's betrekking tot zijn vroegere verloofde. Daarom was Imgjor nog volstrekt niet in staat, een bevestigend of ont kennend antwoord te geven. En zich tot graaf Knut wendend, die nog altijd belang stelde in Prestö en daarvan ook bij deze gelegenheid had doen blijken, zeide bij «Hoeft Prestö u ook niet iets dergelijks gezegd, graaf? Of heeft hij beweerd dat zijn betrekking tot zijn bruid volkomen had opgehouden 7" «Neen en ja," antwoordde de graaf. «Dat was het eenige punt dat mij inderdaad tot nadenken stemde. Hij antwoordde op mijn vraag of hij freule Imgjor in ieder geval wilde huwen, dat hij daarop nu niet kon antwoorden. Zonder toestemming harer ouders haar uit het huis te voeren, streed toch tegen zijn zedelijk gevoel «Wel zoo of nog meer tegen zijn hebzuchtig karakter," viel graaf Dehn hom verachtelijk in de rede. «Hij laat dus don achterdeur open. Waarlijk, u handelt alleen in freule Imgjor's belang, wan neer u iederen geldelijken eisch afslaat, graaf wendde Axel zich tot den heer des huizes. «Ik zou er nu bijna een eed op willen doen dat Prestö zich zelf terugtrekt." Zooals reeds vroeger werd gezegd, lagen op het kasteel Rankholm de vei trekken voor dagelijksch gebruik aan de zijde van het park. In den linker vleugel, waar Imgjor in den toren haar woning Ten laatste moest ook do Colon op het strand loopen en den strijd opgeven. (Reeds vroeger had admiraal Cervera het hoofd moeten buigen. De I n fa n t a M a r i a Teresa was mede op de kust geloopenhet schip stond in brand. Door sloepen van do Gloucester werd de bemanning aan land gebracht, waar admiraal Cervera zich overgaf aan kapitein Morton. Hij verzocht met ver scheiden zijner officieren, met name den kapi tein van het admiraalschip, aan boord van de Gloucester te worden gebracht. Daar werd do admiraal, che aan den arm ge- vond was, aan clo valreep ontvangen door den komnmndant die hem de hand drukte met de woorden„Ik wensch u geluk, mijnheer, dat gij het dapperste gevecht hebt geleverd dat ooit ter zee is gezien." De commandant stelde zeer hoffelijk zijn hut ter beschikking der Spaansche officieren. De verhezen der Spanjaarden moeten zeer groot zijn geweest. Spaansche gevangenen verklaren dat de dek ken der schepen bedekt waren met dooden en gewonden, en na den slag heeft men talrijke lijken aan de oppervlakte der zee zien drijven. Aan boord der Amerikaansche schepen bevin den zich veel gewonden- Merkwaardig is do vernieling der torpedo jagers Furor en Pluton door het gewapend jacht Gloucester, die 1400 schoten loste. De tweo torpedo-jagers werden op de kust ge zet en sprongen later beide in de lucht. De Gloucester redde de equipage, even als die van de O q u e n do en de Infante Maria Teresa. Onder de krijgsgevangenen behooren de kom- mandanten van de Vizcaya, de Furor en de Pluton, terwijl een drietal officieren en zes man van het laatste schip een toevlucht hebben gevonden aan boord van het jacht der vereenigde pers. Zoo is dan de Spaansche vloot vernield, en gaat ook de Amerikaansche vloot op Santiago af. Daarbij ondervindt admiraal Sampson blijk baar nog moeilijkheden. Naar uit Washington aan het „Evening Journal" werd bericht, is een poging om de onderzeesehe mijnen in den ingang der haai te laten springen, slechts voor een deel gelukt. Bovendien heeten de Spaan sche batterijen te Cayo Smith, op fort Morro en fort Socapa nog altijd zeer actief te zijn. President Mc Kmley heeft aan admiraal Sampson en generaal Shafter geseind dat zij met elkander moeten beraadslagen over do mo gelijkheid voor de vloot om de baai binnen te varen en Santiago te bombardeeren. Generaal Shafter heeft thans bevestigd dat generaal Pando met 6000 man versterking San tiago is binnengetrokken. Deze versterkingen zijn reeds over de verdedigingswerken verdeeld. Zondag hebben, volgens een telegram van Shafter, den geheelen dag de voorposten elkan der beschoten zonder eenig resultaat. Generaal Chaffee werd daarbij licht aan den voet gewond. Admiraal Sampson heeft de Engelscho oor logsschepen Pallas en Alert en het Oosten- had, strekten zich de feestzalen uit, en in den rechtervleugel Jagen de vertrekken van den graaf, die eveneens op ICneedeholm uitzagen. Toen Lucile voor het avondeten haar kamer verliet om Imgjor de brieven ter hand te stellen van Presto's verloofde, ontmoette zij Frederik die op haar viaag of zij de freule op haar kamer kon vinden, antwoordde dat deze na tafel het kasteel had veriaten en nog niet terug was. Maar terwijl Lucile, nadat Frederik was weggegaan, daar nog bewusteloos stond, verscheen Imgjor, die de groote trap van het slotplein was opgegaan, plotseling op het portaal. Zij groette Lucile door een korten hoofdknik, maar wenddo zich toen dadelijk zonder een woord te spreken naar den corridor. «Ik wilde je gaarne spreken, Imgjor", begon Lucile, terwijl zij naar haar toetrad, «Laat ons dus naar mijn kamer gaan, ai je 't goed vindt «Wat is er dan?" viel Imgjor haar op moeden, bedrukten toon in de rede. «Wil je mij ook de les lezen, Lucile? Het is beter als je daarvan afziet. Ik kan jou en allen nu geen antwoord geven. Al dat spreken is nutteloos. Vandaag zal ik Preslö zien, en van den aard zijner mededeelingen hangt de verklaring af die ik tegenover juüie zal doen Ach... geloof mij, Lucile... ik lijd! Ik neem de dingen niet licht op ik strijd een zwaren strijd. Maar ik kan toch niet anders." De laatste woorden had Imgjor op een weeken, roerenden toon gesproken, en nu begon zij zacht te weenen, en plotseling vlijde zij zich, niet lettend op de plaats, waar zij zich bevonden, tegen Lucile's borst. «Kom, Imgjor, lieve Imgjor 1 Niet hier! Kom rijksche oorlogsschip M aria Theresia toe gestaan, de haai van Santiago binnen te varen om de vreemde onderdanen weg te brengen. Een Engelsch sclup is al van Santiago naar Kingston vertrokken. Men begrijpt nog altijd niet wat Cervera be zield heeft om zijn vloot aan vernietiging prijs te geven Maar in ieder geval heeft hij gestre den als een dapper vlootvoogd en is hij, schoon overwonnen, eervol uit den strijd getreden. Wat evenwel te zeggen van den Spaansche» minister van marine die gisteren met alleen dc Engelsche berichten uit i'lay» del Este onge grond noemde, maar zich zeer voldaan ver klaarde over de krijgsdaad door Cervera's es kader verricht. De minister zeide, dat het eskader de baai verbet op het oogenblik, dat Cervera voor het meest geschikt hield. Daardoor werd de vijan delijke vloot door do Spaansche verrast. Na Cer vera's eskader te hebben aangevallen, zond Sampson zijn vijf beste schepen uit, die eerst boord aan boord stoomden met de Spaansche schepen, maar weldra moesten achterblijven. Van de vijf schepen waren er slechts twee, de I o w a en de B r o o k 1 y n, die de Spaan sche vloot konden volgen; maar het is zeker, zeide de minister, dat zij het niet doen zullen, uit vrees voor represailles- De minister ver klaarde, dat Cervera's daad moet worden toe gejuicht. Treurig, niet waar, zulke struisvogel-politiek, op het oogenblik dat Spanje's zeemacht reeds verloren was gegaan En ook nu nog is te Madrid geen officieel te legram ontvangen dat do vernieling van Cerve ra's vloot meldt, zoodat de Amerikaansche be richten groote verbazing hebben gewekt. Alleen wordt, terwijl eerst althans was toege geven dat de Furor en de Pluton door de Amerikanen vernield waren, thans nog gemeld dat de Pluton zich vrijwillig heeft laten zin ken en de Furor vrijwillig op het strand is gezet. Het eskader zet zijn reis met volle vaart voort, seint do bevelhebber van Santiago. Zal het Spaansche volk zich nog lang tevre den stellen met zulke leugentaal? Intusschen schijnt het zonderling gesteld te zijn met liet reserve eskader van Camara. Het is weer naar Port-Said teruggekeerd, maar heet nu weer het kanaal van Suez te zijn ingevaren. De torpedo-booten van het eskader zijn op weg naar Spanje. Van den kapitein-generaal der Antillen is, naar de „Temps" uit Madrid verneemt, een of ficieel telegram ontvangen meldende dat hij een uitval heeft gedaan om de waterleiding te ver sterken en zich in verbinding te stellen met de colonne-Monet. Na een verwoed gevecht, waarin de vijand gi-ooto verliezen leed, moest Augus- tini voor de vijandelijke overmacht wijken, zon der zijn doel bm-eikt te hebben. De Spanjaarden hadden 50 dooden en 150 gewonden. De buitenlandsclie pers dringt er thans een stemmig op aan, dat Spanje vrede zal trachten te sluiten. In dit verband is van gewicht een te legram uit Rome, zeggende dat kardinaal (Ram- op mijn kamer. Daar zullen wij verder spreken. O o wat ben je ontdaan Arme, lieve ziel 1" Met die woorden trok Lucüe haar halfzuster haar kamer binnen, liet haar daar neerzitten bij het venster, trok zelf een stoel daaiheen, greep de handen van het nog steeds snikkende meisje, drukte die in de hare en zag haar liefderijk en troostend in de oogen. «Ik smeek je sprak zij haar toe, s. stort je hart maar eens flink uitBeschouw mij als je besten vriend. Waarlijk, Imgjor, ik denk slechts aan je geluk. Maar wees billijk Doe je zelf niet alles om het te verspelen 7" «Ik moet handelen zooals mijn natuur mij aan drijft, Lucile Ja, wanneer het iets slechts was 1 Maar ik wil toch alleen het goede. En dat ik den dokter liefheb, kan ik dat helpen Men volgt den diang van zijn bait, en hoe men ook zijn verstand tor hulp roept, men kan zijn macht toch niet weerstaan. Wat ik wil, zeide ik je reeds ik wil Prestö nog eens vragen mij de bewijzen te ver schaffen dat hij vrij is, ik wil hem vragen of hij ook dan mij Irouw blijft als papa mij verstoot. In ieder ge val reis ik, wanneer je vader het goed vindt, mee naar Kopenhagen. Wie weet of niet reeds heden mijn lot beslist wordt. Ik ben plotselingzeil in twijfelgeraaktMisschien heeft hij mij in 't geheel niet lief.wilde hij alleen mijn geld evenals al die anderen Weder brak haar stemweder stroomden de tranen het schoone meisje over de wangen. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1