52",e jaargang. Vrijdag 8 Juli 1898. No. 9671 Eersle Blad VROUWENSTRIJD Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FETJTT iT iBTON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Abokkbhshtspkui voer Schiedam, pei kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 n franco per post, p. kwartaaL - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BCRF.ACBOTER9TRAAT IO. Teleplioon So. 123. Advbbtsntibi'wm: van 1—5 gewone rogcis mot inbe grip ran eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 By abonnement wordt korting Tcrleend. Algesnee» overzicht. Schiedam, 7 Juli '98. De groote superioriteit der Amerikaansehe vloot is schitterend gebleken in den zeeslag bij Santiago. En alleen die voortreffehjkheid der pantsering en bewapening der Amerikaansehe oorlogsschepen heeft de Spanjaarden de neder laag doen lijden. Want aan moed, aan onver- saagden, ontembaren moed beeft bet waarlijk op Cervera's eskader niet gemankeerd. Men wist dit trouwens, en voorloopig heeft deze oorlog dan ook geen verrassende dingen op geleverd. Men wist dat de Yereenigde Staten beschikten over een prachtige vloot; men wist dat bet Amerikaansehe geschut het beste, het gemakkelijkst bestuurbare ter wereld was; men kende de groote geoefendheid der Ameri kaansehe kanonniers, en men begreep dat de Spanjaarden him eeuwenoude reputatie van dap perheid ook nu niet zouden verloochenen. Prachtig is o. a. de houding geweest van ad miraal Cervora zelf. Te midden van rook en vlammen bleef hij tot het uiterste op de brug op zijn post, en telkens wanneer de rook van een springende granaat was opgetrokken, zag men op de Amerikaansehe schepen den Spaan- gchen admiraal weer fier en kranig rechtop op zijn konrmando-plaats. Toen Cervora aan boord van de Gloucester zijn degen overgaf en kapitein Wainwright den admiraal met zijn moedigen weerstand gelukwenschte, was diens antwoord onverstaanbaar. Hij weende. Maar de admiraal had moeilijk aan een waar diger tegenstander rijn degen kunnen overgeven. Kapitein Wainwright van do Gloucester, vroeger luitenant op de M a i ne, is de held van den slag geweest; rijn naam is in de Vereenigde Staten op aller bppen als van den heveling der natie- Te recht! Want zijn beleid is voortreffe lijk, zijn moed en flinkheid bewonderenswaar dig, zijn zeemanschap meesterlijk geweest. De Gloucester is nl. het vroegere jacht C o r s ai r, en dit kleine schip heeft de geduchte torpedo-jagers Furor en Pluton het onder spit doen delven. Toen deze als de laatste sche pen van het Spaansche eskader de haven ver heten, bleef de G1 o u e e s t e r, zich niet bekom merende om de projectielen van fort Morro en de Vizcaya die rondom het jacht neervielen, evenwijdig met de twee torpedo-jagers voort- stoomen, zóó dat rij deze tusscheu zich en de kust hield en zóólang totdat rij huiten het be reik van het geschut der forten gekomen waren. Ondanks het bevel om zich terug'te trekken want ook nu nog begrijpt men niet dat het kloine jacht niet vernield is door zijn machtiger tegenpartij ging kapitein Wainwright voort do beide torpedo-jagers onder do kust te hou den; hij deed eenvoudig of hij admiraal Samp son's bevel niet zag, voor welke insubordinatie hij nu niet gestraft zal worden. De Gloucester hield zoodoende do Spaan sche torpedo-jagers vast, totdat de N e w-Y o r lc, met Sampson aan boord, van het Oosten kwam D00B nERHANN UEIBERe. 36) De korst die sedert haar jeugd om haar hart was gegroeid, was gebroken. Nu, op dit oogenblik geleek, zij een bedroefd kind dat met innig verlangen de hand uitsteekt naar redding. Haar geslotenheid, haar trots, haar niet te buigen wil waren gebroken. En nu achtte Lucile het oogenblik daar om met haar plannen voor den dag te komen. Terwijl zij Imgjor teeder in haar armen nam, zeide zij sLuister naar wat ik je wilde zeggen, Imgjor, en iaat ik herhalen hoe wij allen er over denken. Papa zal je volstrekt niet beletten ook in de toe komst je edele naastenliefde in toepassing te brengen. Hij wil alleen niet dat je je wijdt aan die geëman cipeerde ideeën die hij en alle kalm denkende menschen verderfelijk achten. Van Prestö hebben wij allen, op grond van onze waarnemingen ik herhaal het een ongunstige meening. Het onder houd tusschen hem en graaf Knut heeft tot geen resultaat geleid. Papa wil zich nergens mee in- opzetten en ook do Indiana ter pLrlso ver scheen. En toen was het spoedig heslist. Do drie Ame rikaansehe schepen schoten zonder ophouden op de Furor en de Terror, en toen de eerste naar Santiago trachtte terug te keeren, sueed de Gloucester kaar den pas af- De Furor die in brand geraakte, liep toen op de kust, evenals Later de Pluton die op een klip in tweeën brak. Het wrak van de F u r o r vloog in do lucht. Hoe Cervora er toe gekomen is, de baai van Santia™ -<'»rlatcn, wox-dt thans eenigszins op gehelderd. Hij zelf moet verklaard hebben in een inter view met den correspondent der „New-York Herald" dat hem bevolen was naar Havanna te vertrekken. Hij wist welke moeilijkheden hem wachtten maar de eer der Spaansche ma rine gebood hem alles te wagen. Op Cervera's vloot blijkt ook gebrek aan le vensmiddelen te zijn geweest. De Spaansche be manning viel uitgehongerd aan op het eten dat haar door de Amerikanen werd verstrekt. Een practisck voordeel van den zeeslag bij Santiago zal volgens marine-deskundigen dit zijn, dat de Europeesche mogendheden in het vervolg hun oorlogsschepen zullen laten houwen in de Yereenigde Staten, waar zij voor minder geld beter terecht kunnen dan op de Engelsche Te land gaat het oorlog-voeren den Ameri kanen minder goed af. Er schijnt geen goede leiding te zijn; aan dapperheid ontbreekt^ het niet, maar aan roekeloosheid evenmin. De verliezen die de Amerikanen hebben ge leden zijn waarlijk verschrikkelijk. Na een zorg vuldige schatting raamt thans de geneeskundige dienst in het hoofdkwartier do verhezen der Amerikanen op 1700 man, waarvan 150 die ter stond gedood werden of aan hun wonden over leden. En dat op 12000 man, terwijl zich onder de dooden en gewonden naar verhouding bui tengewoon veel officieren bevinden. To Key- West is een boot van het Roode Kruis aangeko men, die 320 gewonden van El Caney en Sevilla aanbracht. Yolgens vluchtelingen uit Santiago, zoo zegt een telegram uit Kingston aan de „Herald", is generaal Pando in een gevecht met opstandelin gen tc Las Palmas ernstig gewond, zoodat hij nu te Santiago in het hospitaal ligt. Het bombardement van Santiago is nog uit gesteld, en voor een deel schijnt dezo vertraging in de vijandelijkheden to land to wijten to zijn aan oneeniglieid onder do bevelhebbers. Of lie ver, men schijnt niet tevreden te zijn over gene raal Shafter. De „Herald" verneemt uit Washington dat er bi] Santiago geen samenwerking bestaat tus schen leger en vloot. Naar generaal Shafter meldde, heeft admiraal Sampson geweigerd de baai in te varen en het bombardement te be ginnen. Hij wilde dit alleen op uitdrukkelijk hevel van het departement van marine doen, want al is nu Cervera's vloot vernield, de onder- zeesche mijnen in de baai zijn nog niet opge ruimd. Wellicht is dit de reden van Sampson's voorzichtigheid. laten. Wij achten het nu onze plicht en taak, je te overtuigen dat Prestö je onwaardig is. Onze liefde leidt onze schreden. Ik ben toevallig in het bezit geraakt van brieven, die Presto's vei loofde aan hem heeft gericht. Zij zijn per abuis tusschen onze brieven geraakt. Het meisje heet immers Jensen, niet waar »Ja ja zekerZoo is hetEn jij hebt die brieven 1 En heb je ze gelezen ïNeen, Imgjor, ik heb ze niet geopend. Ik vond ze zooals ik zeide, en stak ze bij mij en hield ze, omdat de naam Ingeborg Jensen uit Kopenhagen als afzendster aan de achterzijde stond. Ook dat komt uit, niet waar Zij is immers te Kopen hagen Imgjor richtte zich op en verbleekte. Maar haar handen grepen, terwijl zij op Lucile 's vraag zwij gend ja knikte, naar de brieven. ïKijk, Imgjor, wanneer jij ze open maakte, dan zou ja te weten komen boe de zaken staan je zult dan weten of Prestö je bedrogen heeft of dat hij ten minste op dit punt eerlijk was ik raad je lees ze en beslis daarnaar. Ik geloof dat die proef j\ kureeren zal." Eerst gaf Imgjor geen antwoord. Slechts gesmoorde klanken drongen uit haar mond. »Dus toch... toch... te Koponhagen, en mij zeide hij..." stiel zij tegen haar wil uit. Toen droogde zij haar tranen, bekeek het uitwendige van den brief en het postmerk en zeide na kort naden ken op vasten toonïNeen, Lucile, nooit zal ik brieven van een ander openen. Wanneer ik mij De Amerikaansehe regeering zelve schijnt ook weinig vertrouwen te stellen in Shafter. Mc Kinley moet zelf aan den generaal geseind heb ben met het bombardement te wachten tot de opperbevelhebber, generaal Miles, is aange komen. Men vindt heel wat aan to merken op gene raal Shafter's beleid; maar daarentegen wordt opgemerkt dat de generaal met geringe kr.iell- ten Vrijdag jl. schijnt hij o. a. slechts over zestien kanonnen te hebben kunnen beschik ken een belangrijke taak moest afdoen, voor dat de Spanjaarden versterkingen kregen. Volgens Hearst, den hoofdredacteur der „.ne- rald", die zich 'jij het leger voor Santiago be vindt, hebben CubaDen veertig Spanj.-iarden die zij te bewaken hadden, om hals gebracht. De heer Hearst zegt dat de Cubanen van natu re niet wreed, maar door de jarenlange onder drukking verbitterd en wraakzuchtig zijn. Het eskader van admiraal Carnara is, nadat de Pelayo te Ismailia averij had lieisteld, doorgestoomd naar Suez daar heefi het van de Egyptische regeering weder moeten ver nemen dat het geen kolen mocht innemen en binnen 24 uur Suez moest verlaten. Dit eskader is thans Spanje's eenige macht ter zee. Van de hulpkruisers die zich nog in het moederland bevinden, is de Alfonso XIII in de dokken van Cadix door brand vernield. Dat de positie der regeering door haar optimis tische berichten, gegrond op haar vertrouwen in de snelheid van Cervera's vloot, terwijl ofü- cieele berichten uit Spaansche bron ontbraken, niet versterkt is, spreekt van zelf, en er loopen ernstige geruchten omtrent een ministerieele crisis. De ministers ontkennen evenwel dat het Kabinet wijziging zal ondergaan. Bijzonder de aandacht heeft getrokken het feit dat Gamazo de minister van openbare werken en onderwijs, een onderhoud heeft ge had met de Koningin-Regentes en daarna met zijn collega van buitenlandsche zaken. Volgens Sa- gasta is er sprake van geheime staatkundige quaesties. Te Berlijn ontvangen particuliere berichten uit Madrid zeggen dat in Spanje de oorlog zuchtige stemming begint plaats te maken voor verlangen naar vrede en dat er een wijziging in het Kabinet zal plaats vinden om den vrede mogelijk te maken. In het buitenland bestaat hieromtrent maar óétie opinie: Spanje moet vrede sluiten; zijn eer is gered het kan thans de bemiddeling van een of meerdere mogendheden aanvaarden en zelfs vragen. Voorloopig houdt men in Spanje evenwel nog de mogelijkheid in het oog dat de oorlog wordt doorgezet. Zoo is de gezant van Spanje te Tanger te Madrid aangekomen om instructies te vragen betreffende de houding die hij tegenover de Marokkaansche regeering zal hebben aan te nemen, ingeval werkelijk een Amerikaansch eskader aan de Marokkaansche kust verschijnt. n De »Aurore" geeft den strijd niet op tegen van zulke middelen bedien, dan ben ik de vriend schap van een man van eer niet waard. Ik houd Pres'ö ook nu ook nu nog daarvoor, al heeft hij misschien ook ter wille zijner liefde, ter wille van zijn hooger doel, mij meer geruststellende dan ware verklaringen gedaan. Wellicht wist hij zelf niet beterwellicht geloofde hij dat zijn verloofde niet meer te Kopenhagen was. iMaar ik wil iets anders doen ik wil van hem eischen dat hij de brieven in mijn tegenwoordig heid opent en ze mij vooi leest. »Is hij de man waarvoor ik hem houd, beant woordt hun inhoud aan wat ik vermoed, dan zal hij geen oogenblik aarzelon, aan mijn verlangen to voldoen Maar verzet hij zich daartegen nu dan Zij hield op, staarde recht voor zich uit en snikte »0, lieve God, verlos mij tocii van dien vreese- lijken twijfel Wijs mij den rechten weg I" En weer ophoudend en Lucile met een treurigen blik aanziend, zeide zij ïNiet waar, Lucile, je hebt graaf Dehn lieflik bid je, schonk mij je vertrouwenwees even open hartig als ik het in dit uur tegen jou ben geweest." Waarom vraag je dat, Imgjor?" nOmdat ik dien man nooit zal huwen, maar hem toch zoo hoog schat dat ik hem je van ganscher harte gun. Nader hem, zoek zijn hart tewinnenl Ik wil je daardoor helpen doordat ik öfPresió's vrouw word bf mij voor altijd van jullie verwijder. Mij blijft dan een andere, heerlijker bruidegom. Mijn bruidegom zal hier gloeide het oog van het Esterhazy. In een artikel, getiteld »Een nieuw bewijs tegen Esterhazy," wordt nog eens het beruchte borderel ter sprake gebracht, en met name de slotwoorden daarvan j>Je vais partir en manoeuvre. (Ik vertrek naar de manoeuvres.)" Men heeft reeds vroeger breedvoerig uiteen gezet dat zoowel Esterhazy als Drev fus in staat zijn geweest manoeuvres bij te wonen ten tijde dat het borderel is geschreven. Esterhazy hield evenwel vol op dat tijdstip zijn regiment niet te hebben verlaten, waartegenover de»Figaro" het bewijs leverde dat de majoor in Mei 1894 machtiging had gevraagd en gekregen om de manoeuvres bij te wonen. Lang en breed is toen in de bladen getwist over den zin van het woord manoeuvre". Nu komt de ïAurore" verzekeren een door Ester hazy onderteekendon brief, gedagleekend van 20 Mei 189-4, te hebben gezien, waarin sniet alleen herhaald wordt de slot-inededeeling in het borderel, maar waarin men evenzeer terug vindt de onjuiste uitdrukking die in dien slot zin is opgemerkt". De )>Aurore" concludeert dat de plicht van de regeering duidelijk is voorgeschreven. Het blad wil daarmede ongetwijfeld zeggen dat zij Esterhazy moet doen gevangennemen. In tusschen beeft de commissaris van politie, die belast is met het onderzoek naar liet inci dent Eslerhazy-Picquard, gisteren beide betrok kenen, eerst afzonderlijk, later te zamen, ver hoord. Esterhazy zegt dat hij een barder slag had kunnen geven, maar dat hij de aan Piequard toegedachte kastijding voldoende vond. Piequard hield vol dat Esterhazy hem van achteren had aangevallen. lieden houdt Berry in de Kamer zijn inter pellatie over de zaak-Dreyfus. Van mevrouw Dreyfus' request verwacht men niet veel, omdat er geen nieuwe feiten in worden genoemd. Sommigen meenen dat de regeering in de Kamer zal verklaren dat zij met het oog op de buitenlandsche politiek het rapport van Lebrun-Renauld niet kan openbaar maken, maar dat zij het onder geheimhouding wil overleggen aan een commissie uit de Kamer om zich een meening over het document te vormen. Gisteren is voor de rechtbank te Parijs in behandeling gekomen het proces der experts tegen Zola. Den 20sten dezer komt de aanklacht van Zola tegen Judet en het sPetit Journal" wegens beleediging van Zola's vader in behandeling. (■emengde Mededecllngcn. Een motie van John Redmond, beoogende verlaging der belasting in Ierland, is na een tweedaagsch debat met 280 tegen 144 stemmen door het Britsclie Lagerhuis verworpen. De beruchte dr. Cornelius Herz is te Bourne mouth overleden. De commissie uit de Italiaansche Kamer advi seert om vergunning te geven tot vervolging der afgevaardigden Turati, Deandris, Morgani meisje van geestdrift, nook verder de lijdende menscliheid zijn. Kan ik niet in het groot werken, dan wil ik een vriendin, een redster, oen helpster dor eerlijke armot der zieken en nooddruftigen zijn. Ik wil gaan hen uit wier midden ik ben voortgekomen. Wamijn vader een man uit het volk, zonk hij een van de duizenden die door armoede en een veikeerde opvoeding tot ontwaar- digheid worden gedreven dan wil ik trachten mijn oven bedreigde zusters voor gelijke ellende te be waren en mij op die wijze het kind mijner ge storven moeder toonen, die toch ook eene Lavard was. Ik weet dat de overledene mij liefderijk zal toelachen, dat zij mijn daad zal zegenen! En ik smeek je, Lucile, geef mij nu ook antwoord op mijn vraag: heb je Axel Dehn lief.. Een oogenblik aarzelde Lucile nog. Zij richtte haar fijn besneden hoofd open klemde do lippen opren. Toen zeide zij Welaan dan, Imgjor: ja, ik had hem liefMaar hij heeft mij niet willen hebbenmij zelfs afge wezen. En dat vergeet eene Lavard niet 1 Als jij hem versmaadtik heb van heden af voor altijd afstand van hem gedaan Imgjor zag Lucile vorschond in het strakke gelaat. Haar eigen wangen waren verbleekt. Men kon niet zien wat zij dacht, welken indruk Lucile's woorden op haar hadden gemaakt. Voordat zij evenwel scheidden, vatte zij diep ontroerd Lucile's handen, boog zich naar haar over en kuste ze als iemand die te zeer bewogen is om te spreken. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1