52"e jaargang. Dinsdag 12 Juli 1898. N°. 9674. VROUWENSTRUD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON'. Pi UITGEVER: H. J. C. ROELA2ÏTS. BUITENLAND. i Abootehbstspbijb voor Schiedam, per kwartaal l f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAUBOTBRSTRAAÏ ÏO, Tclepl.oon Wo. 123. AsvEiti'sasTiKPEusvan 15 gewone regels met inbe grip van eeno Conrantf 0.52 Iedere gewone regel meero.jO Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen «verricht. Schiedam, 11 Juli '98. Het bombardement van Santiago is op bet oogenblik dat wij dit sclirijveu nog niet begon nen. Telkens wordt liet uitgesteld 0111 onderhan delingen over de capitulatie, die maar niet spoe dig schijnen te kunnen afloopen. Zaterdag moest generaal Linares eerst met admiraal Blanco raadplegen, nu weer heeft ge neraal Toral aan Sliafter gemeld, dat hij wel wil capituleeren, mits op zekere voorwaarden. Deze betreffen een uittocht van het garnizoen met vliegende vaandels en slaande trommen en niet als overwonnelingen. Shafter seinde weer naar Washington om nadere instructies, die na tuurlijk afwijzend luidden. Zonder eenige voor waarde. Do onderhandelingen vorderen tijd, en het is misschien hierop, dat de Spaansche regeering haar hoop gebouwd heeft. Want wel klinken do woorden van ministers en generaals nog erg hooghartig en willen zij van geen vredo weten, „zoolang er nog een sol daat op Cuba is", zooals het dezer dagen werd gezegd, maar feitelijk ziet men in Spanje in, dat met den val van Santiago do noodzakelijk heid om vrede to sluiten gekomen is. Het is niet waarschijnlijk, dat Spanje geneigd is den eersten stap to doen, hoewel men in Ame rika dit gaarne zoude zien, doch do mogendhe den zullen om Spanjes algeheele vernietiging als koloniale mogendheid to voorkomen het uitge putte land wel eer Vriendendienst willen bewij zen, waarbij ook ai in de eer nog voldaan wordt. Heb schijnt trouwens tijd te worden. In Spanje zelf beginnen do Carlisten de hoof den weder op te steken, en ware het niet dat don Carlos een minder eerbiedwaardig persoon was, de toestand zoude vermoedelijk op dit oogenblik reeds anders zijn. Daarbij komt dat generaal Blanco geseind heeft voor Santiago niets meer te kunnen doen. Hulp kan hij aan de bedrongen stad niet verleenen, daar verster kingen, door hem eventueel te zenden, toch te laat zouden komen. Het eenige wat het gar nizoen en do bevolking dus nog rest is op zien komen to spelen en onderbusscken de aanwezige mondkost op te teren. Shafter schijnt zich inmiddels een krachtige positie om de stad gemaakt te hebben. Gisteren namiddag seinde hij, dat deze onaantastbaar was, zoodat hij voor aanvallen van Spaansche zijde niet beducht behoefde to zijn. Met Camara's vloot is het ook niet voor den wind gegaan. De ongelukkige admiraal heeft den terugtocht geblazen. Zaterdag vertrokken uit Port-Said vijf zijner schepen, gisteren twee krui sers en twee transportschepen en de rest ligt nu nog in Porb-Said, na van Suez teruggekeerd te zijn. Het is niet duidelijk wat dit ganscke vloot- DOOR BEBHAM HEIBERG. 39) Zij moest nu haar pleegmoeder deemoedig ge hoorzamen, in plaats van tegen haar zooals vroe ger zwijgend, of openlijk in verzet te komen. Daar zij had ingezien met welke opoffering deze haar, het aangenomen kind, had behandeld, was haar geringschatting verkeerd in dankbare vercering en grenzeiooze bewondering. Maar juist deze redenen, en omdat een verterende wrok jegens haar pleeg vader zich daarom van haar had meester gemaakt omdat zij bij zichzelf dacht dat hij eene Lucile nooit zoo hard, zoo wreed zou bejegend hebben, dat haar alleen zulk een behandeling was ten deel geworden, omdat hij haar als een halve dochter beschouwde, dit alles versterkte in haar het voornemen om van de haren te scheiden. Bovendien kon zij door een voortdurende ver wijdering van haar familie zich aan het gevaar onttrekken, om toch te zwichten voor de oprechte liefde van graaf Dehn. ifaar trots verbood haar hem ooit te laten blijken wat zij voor hem ge voelde. Zij wilde geen liefde in haar laten ont kiemen voor den man die haar zóó zijn overwicht had laten voelen. Ook was haar geestdrift voor de groots zaak ondanks de opgedane ondervinding niet verminderd Die ondervinding had zooals zij tot zich zelf zeide, haar opnieuw geleerd hoe zeer de bezittende ge wantrouwd behaoren te worden. avontuur heeft moeten beteekenen, en dat het werkelijk in heb plan heeft gelegen naar do Phi- lippijnen te stevenen kan bijna niet meer aan genomen worden. Spanjo's laatste vloot kan nu misschien in het. vaderland zelf nog diensten gaan bewijzen, want dat schout-bij-nacht Watsou met het „Oos telijk eskader" naar Europa zal stevenen, schijnt nu zeker, indien men ten minste in dezen oorlog iets als zeker mag aannemen. Reeds worden de namen der schepen ge noemd, die onder Watson's bevelen zullen staan en waartoe de beste slagschepen van Sampson's eskader belmoren, gevolgd door kolenschepen van verbazenden inhoud. Dat dit eskader, hoe krachtig ook, zich op Spanjo's rotskust met de machtige forten, die in staat van krachtigeu tegenweer gebracht zijn, zich do tanden wel eens stomp zou kunnen bijten, kan niet ontkend worden; te hopen is het echter, dat de mogendheden tijdig tusschen beiden treden, want de kans is evenmin uitge sloten, dat een eventueel bombardement van eenige Spaansche haven een paniek in het land teweeg brengt, waarvan do gevolgen wel eens ver over de grenzen zouden kunnen gevoeld worden. Nieuws valt er van het oorlogsterrein feite lijk niet veel te melden. Slechts meldt een Reu- terbericht, dat admiraal Cervera op de kruiser Sb. Louis met andere krijgsgevangenen te Portsmouth in New-Hampshire is aangekomen, terwijl een ander bericht mededeelt, dat er mor gen uit San Francisco een vierde expeditie naar de Philippijnen vertrekt. Het eenige telegram, hetwelk voorts nog iets van belang brengt, is er een gisteren uit San tiago ontvangen, en hetwelk handelt over de vernietiging van Cervera's vloot. IJselijke bijzonderheden worden hierin mede gedeeld door den kapitein van de I o w a. Do matrozen der Spaansche vloot verbrand den levend op hun schepen, voor zooverre zij niet door do Cubanen, die op de kust stonden, werden doodgeschoten, wanneer zij zwemmende hun leven trachtten te redden. De Spanjaarden stonden geheel ontkleed op hun schepen. Van sommigen waren de beeneu weggeschoten door do granaten, anderen waren gruwelijk verminkt. Daden van ontzaglijken heldenm -d, zegt de kapitein, heb ik bijgewoond, toen ik ter redding van do overgeblevenen ter hulp kwam. Van een matroos van do Viscaya was de linkerarm geheel weggeschoten, slechts een enkel stompjo zat nog aan zijn schouder. Mot zijn rechterarm greep hij zich aan onze boot vast en toen hij zonder geholpen te zijn boven kwam, nam hij de militaire houding aan en salueerde alsof het een plechtig bezoek gegolden had. Wij heschen vervolgens een ander matroos aan boord, wiens eene been was afgeschoten. Geen klacht slaakte hij bij de gruwelijke pijn die hij leed. De armen en nooddruftigen zouden haar nooit teleurstellen en indien toch, dan verdienden zij alleen medelijden omdat hun gemoed niet zoo ont wikkeld was als dat Van de bezittenden, omdat hun eerst fijner gevoel moest worden bijgebracht. En zoo werd langs anderen weg het besluit vaster gegrondvest om bij haar pleegvader er op aan te dringen haar zooveel vrijheid te verleenen dat zij ten minste in het kleine haar naastenliefde zou kunnen aan den dag leggen, haar te veroor loven zich los te maken van omstandigheden die tegen haar karakter streden. Zij wilde niet in praalvertrekken wonen; zij wilde geen verfijnde genietingen, kostbare kleeding en genoegens. Zij wilde in het algemeen geen overtolligheden, maar een op aibeidzaamheid en hulpvaardige naasten liefde gebaseerd leven, zich met edele dingen bezig houden, met de natuur en de hoogere doeleinden van den menschelijken geest. En Kopenhagen, de groote stad, scheen haar daarvoor de juiste plaats te zijn. Daar wilde zij wonen, om het allereerst te leeren kennen daartoe bood zich thans, nu hun vertrek voor de deur stond, de beste gelegenheid. Maar eerst wilde zij nog haar ploegvader om een onder houd verzoeken om volkomen opheldering te krijgen over wat tusschen het heden en een voor haar nog duister verleden lag. Terwijl zij zulke besluiten nam en steeds meer bevestigde, werd er geklopt en trad Lucile haar zitkamer binnen. Zij vond Imgjor bleek als de kant die haar blanken hals omzoomde, met donker- omrande, diep in hun kassen liggende oogen, rood van het weenen, aan haar schrijftafel en naderde haar met een gemengd gevoel van warme, zusterlijke deelneming en spanning. iNu, lieve Imgjorbegon zij, terwijl zij haar teeder omarmde, thoe is 't gegaan Laat ons ons Het getal Spanjaarden, dat wij aan boord van de low a brachten was 272 en hot scheepsdek, dat gewoonlijk blank is, was rood van bloed ge worden. Desgelijks was bet geval op de Glou cester en de Harvar d. Ik geloof niet, vervolgt de kapitein, dat er in de geschiedenis een voorbeeld is van den moed door admiraal Cervera betoond. Hij wist, dat liij den dood tegemoet ging zonder eenige hoop. Ik nam den admiraal aan boord en hem werd de eer bewezen, aan zijn rang verschuldigd. Zijn hoofd was ontbloot en hij droeg een flanellen eostuum, hem door den kapitein van de G 1 o u- cester geleend. Mijne manschappen begroet ten den held met een luid hoera. Ilij had geen met zij gegalonneerde pet noodig om in hem den waren admiraal te herkennen. Met gelaten heid onderwierp hij zich aan het oorlogslot- Hoe heerlijk komt het gedrag van deze groote ziel uit to midden van het menschonteerende oor- logswerk. Wat wij Zaterdag reeds konden vermoeden, blijkt de waarheid te zijn. Men denkt er iu Frankrijk niet aan de Dreyfus-agitalie te laten rusten. Dat het aldus zou geschieden werd door Mé- line reeds van den aanvang af voorziendaarom ook heeft hij aan do stemming over do aanplak king van Cavaignac's rede geen deel genomen, gelijk hij iu zijn blad de „République Fran- 9aise" verklaart. Trouwens do geheeie discussie stuitte hem tegen de borst. „Door zich bereid te verklaren tot gedach- teuwisseling met de verdedigers van Drevfus, versterkt do regeering hen in plaats van hen te ontmoedigen; zij neemt op zich het bewijs to leveren, dat aan hen was en keert de rollen om te hunnen voordecle," aldus drukt hij het in zijn orgaan uit. En, zooals wij zeiden, reeds is men onmiddel lijk begonnen met de agitatie voort te zetten. Reeds heeft de ex-kolonel Picquart aan den minister-president Brison een schrijven ge richt, dat aldus luidt: „Tot dusver was het mij niet gegeven ruiterlijk mijn meening te kunnen zeggen over de geheime stukken, waaruit men, naar men beweert, de schuld van Dreyfus heeft gelezen. „Nu de minister van oorlog drie van deze stukken op do tribune vaoi de Kamer van Afgevaardigden heeft voorgelezen, acht ik het mijn plicht u te doen weten dat ik in staat ben om voor eiken bevoegden rechter aan to toonen dat de twee stukken welke van 1S94 gedagteekend zijn, niet betrek king kunnen hebben op Dreyfus en dat het derde stuk, van 1S9G, geheel het karakter heeft van een valseh stuk. „Het zou dan duidelijk blijken dat do minister van oorlog tc goeder trouw is mis leid, evenals trouwens allen die aan de wederzijdsch vertrouwen voortzetten. Maak mij gelukkig en zeg mij dat ja hem, na de brieven gelezen te hebben, het antwoord hebt gegeven waarnaar wij allen verlangen." Imgjor streed bij deze woorden een zwaren inner- lijken strijd. Zij moest nu opeens van haar troon neerdalen zij moest erkennen dat baar menscbenkennis maar al te nietig was geweest, dat haar trotsch gevoel van eigenwaarde maar al te weinig rechtmatig was geweest. Zijn eigen ik op te offeren, zich te ontdoen van zijn hoogheid alleen om der wille der waarheid in plaats van ter wille van voordeel, eischt een vasten zedelijken grond, een buitengewoon ontwik keld rechtsgevoel. Imgjor vond dat wat beantwoordde aan haar tweevoudige natuur. Zij gaf de waarheid do eere en hield haar trots hoog. Eerst werd zij weliswaar door een machtig ge voel overweldigd. Als een kind lag zij, evenals zij eenigen tijd geleden had gedaan aan de borst harer halve zuster en brak in een langdurig, krampachtig snikken los. Toen boog zij zich terug en zeide sik heb om zekere reden besloten mijn betrek king tot Prestö te ontbinden. Bewijs mij je liefde, Lucile door niet verder te vragen, en wees boven dien mijn voorspraak bij je ouders dat ook zij deze aangelegenheid laten rusten. Help mij, lieve Lucile, dat aan mijn verzoek gehoor worde gegeven. Ik voel meer dan ooit de begeerte in mij, Rank- holm te veriaten en mij nuttig te maken in de groote wereld. Wil je vader mij te dien einde geen middelen ter beschikking stellen, laat hij mij dan tenminste geven wat hij tot nu toe voor mijn op voeding besteedde. Juffrouw Merville is toch van plan naar haar land terug te keeren. Hij moge waarde van de beide eerste stukken en aan do echtheid van liet laatste hebben ge loofd." Deze brief heeft in do couloirs der Kamer gioolen indruk gemaakt en is er druk besproken. Men gelooft dat de kolonel van het aanstaan de pieces te Versailles gobnuk zal maken om te vertellen wat hij weet, ingeval de minister-pre sident niet antwoordt op zijn schrijven. Onderwijl stelt men pogingen in liet werk ■om den heer Picquart tc doen arrostceren, al thans do jiroviueiale pers dringt daarop aan. Men vraagt zich echter anderzijds af op welke gronden zoodanige arrestatie zou moeten berus ten. Eeuig vergrijp heeft do ex-kolonel niet be dreven door zijn oordeel over de authenticiteit der te berde gebrachte stukken te geven, en disciplinair kan hij evenmin door den minister van oorlog gestraft worden omdat hij niet meer tot het leger behoort. Volgens de „Martin" zal de verdediger van Dreyfus, mr- Demange, bij den minister van ju stitie Samen een verzoek indienen tot vernieti ging van liet vonnis, op grond dat de door mi nister Cavaignac gelezen stukken niet aan den beschuldigde of aan hem zijn medegedeeld. Ondertusschen heeft het gerechtshof Zola Za terdag tot 15 dagen gevangenisstraf veroordeeld, met toepassing van de wet Bérenger op de voor waardelijke veroordeeling en beeft hij voorts nog 2000 francs boete tegen zich hooren cischen. Perroux behoeft niet te zitten en is er met 500 francs boeto afgekomen. Voorts zijn zij veroordeeld om op hun kosten het vonnis to doen publiceeren in do dagbladen, terwijl elk der schriftkundigen 5000 francs van hen kan vorderen. Over dit vonnis zullen do veroordeelden zich wel niet erg warm maken, maar allo krachten zullen zij verzamelen voor lieden over een week, wanneer eindelijk de zaak-Dreyfus eens grondig zal behandeld worden, indien ten minste de pre sident zal toestaan aan de talrijke getuigen do vragen voor te leggen, die men zal wenschen. Gemengde Medcdeelingen, Woensdag werd te Bazel dc 14e internatio nale conferentie van Christelijke Jongelingsver- eenigingen geopendeen belangrijk aantal afge vaardigden en bezoekers was tegenwoordig; uit Nederland alleen kwamen 48 afgevaardigden. Na het houden eencr openbare godsdienst oefening in de domkerk, werd do conferentie ge opend ui liet Stedelijk Casino, waar de vergade ringen worden gehouden en de bureaux zijn ge vestigd; het presidium is opgedragen aan den heer R. Sarasin-Warnery, terwijl verschillende viec-presidenten worden gekozen, waaronder do lieer W. van Oosterwijk Bruijn rut Zeist, een der stichters van liet in 1855 opgerichte Inter nationale Verbond. Namens Nederland werd verslag uitgebracht mij dan het bedrag dat hij voor haar uitgaf, toe staan en er misschien nog zoo veel bijvoegen dat ik op eigen beenen kan staan." Lucile die met van blijdschap glinsterende oogen naar haar had geluisterd, knikte haastig en bereid willig. tik wil je wensch vervullen, Imgjor 1 Ik wil daarom reeds en in nog ruimere mate jo voorspraak zijn, omdat ik hoop dat deze intrede in het leven je geheel zal genezen, on je zien zult dat er geen ondankbaarder werk bestaat dan zijn medemenscben zonder dat zij er om gevraagd hebben, gelukkig te willen maken. Maak je daarover dus niet bezorgd, lieve Imgjor, en ais je anders nog een wensch hebt rJa, nog eenen, Lucile vraag aan je vader of hij mij vóór onze scheiding nog een onderhoud wil toestaan, alleen om over mijn afkomst en mijn ouders te hooren wat ik nu weten moet en wat hij mij na de zinspelingen die hij gemaakt heeft, niet langer mag veiheelen." Lucile beloofde ook dit. Toen vroeg zij onzeker en aarzelend tNu, en graaf Dehn; wat moet er met hem ge beuren Imgjor schoof haar door het rood bruine haar omlijste, bleeke kopje achterover en kiemde de lippen opeen. In haar oogen verscheen een uitdrukking van smart en trotsch verzet, onder den invloed waarvan zich de oogleden onwillekeurig sloten. En toen sprak zij op vastbesloten, onwnkbaren toon ii Zeg hem dat ik ook verder er van af moet zien in nadeie aanraking met hem te komen, en dat eerder het kasteel Rankholm en het bosch van Monkhorst ten hemel stijgt dan dat ik zijn vrouw word". IVordl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1