1 BINNENLAND. STADSNIEUWS. YL A AltDIN GEN. Kerk en School. SPOEL Gemengd Nieuws. i doer don heer E. Sillem, die mot genoegen kon constitueren, dat ook Nederland op vooruitgang van hot vereenigingswerk kan wijzenmet name van dio vereeuigingeri aangesloten bij het No- derlaudsch Jongelingsverbond- Do vergaderin gen worden een kort tijdstip onderbroken voor het maken van een gemeenschappelijk tochtjo naar St. Chrischona in de nabijheid van Bazel gelegen. Gisteren zijn do bijeenkomsten gesloten door het houden eener openbare bijeenkomst, waarbij onder anderen als sprekers optraden de op liet gebied der jongehngsvoreenigingen zoo bekende Sir Georgo Williams uit Londen en Bast. Krurn- maeher uit Elberfeld. Bij de aanvraag in de Italiaansche Kamer tot machtiging om zeven afgevaardigden straf rechterlijk to vervolgen, verklaarde generaal PellouK dat hij het met de commissie eens is, voorzoover dezo voorstelt de aanvraag togen Pcs- cetti, Deandrcis, Turati en Morgan! in to willi gen; maar ton aanzien van het voorstel der com missie om do aanvraag tegen Bissolati, Costa en Bertesi to weigeren, bracht Pelloux de Kamer onder het oog hoe ernstig de beslissing is, die zij zal nemen. liet doel der motio waarbij het instellen eener vervolging togen Bissolati, Costa en Bertesi wordt geweigerd, wordt daarop met bijna algetneeno stemmen aangenomen bet deel waarbij machtiging wordt verleend om Pcscetti, Deandrcis, Turati en Morgan! te vervolgen, wordt mot 207 togen 57 stommen aangenomen. N;uir uit Kanton gemeld wordt, bestaan do opstandelingen in do provincie Kwang uit Zwart vlaggen en Annanueten, welke laatsteu geoefen de soldaten zijn en ovorloopcrs uit de Franse he troepen. Do opstandelingen worden aangevoerd door drio vreemdelingen. Zij zijn nu op weg naar Kwang-tsjou-woeng, op het Locng-tsjou schiereiland, met het doel de Fransdien aan to vallen. Zes kanonneerbooton zijn. van Kanton uitgezonden naar Pakllöï, met 3000 man Mant- sjoe troepen, die over land naar \V a-is jou zullen oprukken. De Chinuesehu gezant te Petersburg seint dat Rusland zijn verzet tegen de leening van do Shanghai-bank voor do uitbreiding van den spoorweg naar het Noorden, heeft ingetrokken. Sttitc1"1 van Zuid-ilolland. Volgens het Haagsehc „Dagblad" is door do Club dor leden van de rechterzijde der Pro vinciale Staten van Zuid-Holland een poging gedaan om in overleg to treden met de liberale club, betreffende do benoeming dor leden van Gcdeputeordo Staten. Onder verwijzing naar lietgeen ten dien op zichte geschiedt in do provinciën, waar do libe ralen in do minderheid zijn, werd in overweging gegeven thans, met het oog op do eventueele herbenoeming van mr. Goekoop één plaats in to ruimen aan do rechterzijde, om later, bij moge- lijko tusschentijdscbo vacature, een tweedo plaats beschikbaar to stellen. Daar do rechter zijde thans 36 leden telt, meende men, dat dit verbuigen billijk is. De liberale meerderheid hoeft echter geweigerd tot een dergelijke rege ling mede to women. Bakkerij-tentoonstelling. Omtrent de oudhoidkundigo afdeeling der in ternationale bakkei-ijtentooustelling in Den Haag kau worden medegedeeld, dat het lioofd- idéo daarvan is do voorstelling van een Hol- laudsche eetkamer uit het jaar 1600. Ook in dit vertrek zal een aangerechte tafel te vinden zijn met eon keur van spijzen en tafelversieringen, waarbij de „vette keuken" van Teniers do lei dende gedachte is geweest. Onmiddellijk aan de eetzaal grenst een in de tijden van voorheen bij de Hollandsche boeren en buitenlui zoo be geerde dusgenaamde proukkeukon, waar moeder de vrouw op hare wijze een soort tentoonstelling placht te houden van al haar huisraadzware zilveren, ja zelfs gouden koffieserviezen, eetle pels, ens., blinkend massief koperen keukengerei, kortom alles waannede maar te pronken adel, kreeg een plaatsje in die keuken, welke eigenlijk het woonvertrek van dc gelukkige bewoners vormde. In een afzonderlijk vertrek zullen tentoonge steld worden oude prenten, boekwerken, enz. enz-, alles betrekking hebbende op het bakkers vak, de kookkunst en aanverwante vakken uit den ouden tijd. De gewono audiënties van do ministers van Oorlog en Waterstaat, Handel en Nijverheid zullen deze week niet plaats hebben. In tegenspraak met een vroeger bericht deelt „Het Vad." mede dat het gedenktceken op het Regent esseplein te 's-Gravenhago binnen korten tijd zal verrijzen. Het daartoe aanvan kelijk uitgetrokken bedrag ;s aanzienlijk ver hoogd en het werk opgedragen aan den beeld houwer Odé en den architect Du Rieu. Enkele weken geleden is liet monument, op 1/10 der ware grootte, in klei, aan het oordeel eener com missie onderworpen. Uit het zeer gunstig oordeel der commissie mag do gevolgtrekkng gemaakt worden, dat 't gedenkteeken, alhoewel niet het meest kostbare, zeer zeker een der sierlijkste monumenten in onze residentie zal worden. Naar Amerikaansche bladen mededeelen is den hoofdredacteur van „De Bazuin", ds. W. H- Gispen, door den Raad van Hope-College in Holland Noord-Amerika, de eere-titel toegekend van divinity of doctor in de godgeleerdheid. PERNIS, 31 Juli. Alhier is in den Boezem een vijfjarig knaapje in het water geraakt en verdronken. lie Kermis. De kermis behoort reeds weer bijna tot het wieden, maar nog rest ons o. rn. een over ziet.te geven van den Zaterdagavond. Op ue gebruikelijke wijze hadden in den Offi cieren! uin weder de gewone vermakelijkheden plaats, en de algemeene indruk is, dat men met de feestviering in den Tuin wèl is geslaagd. Kalm en ordelijk liep alles af, geen enkele wanklank verstoorde hier de feestvreugde, hoe wel een buitengewoon groot aantal menschen een plaatsje in de zaal en later in den tuin had gezocht. Liet het weder zich des middags dreigend aanzien, later klaarde het op en was het zelfs om buiten te zitten het is wel merkwaardig dat dit midden in Juli afzonderlijke vermelding behoeft, later in den avond niet te koud. Als gewoonlijk had een kapel muzikanten in den muziektempel plaats genomen om het eerste d»*el van het feest te openen. Opgewekt klonken de verschillende nummer van de slafmuziek van het 3de regiment hu zaren, waarover de heer van Waasdijk den scepter zwaaide. Toch, de muziek hield de menschen niet buiten, want ze waren allen to! zorg om een plaatsje kunnen te veroveren, waar Frits van Haarlem zijne specialiteiten zou laten optreden. Om half negen werd hier aangevangen zonder uitzondering wist elk nummer de vele aanwezigen te boeien. Er was groote verscheiden heid krachtmenschen, coupletzangeressen en zangers, muzikale clowns en karakterkomieken. Vooral de heeren Solser en Hesse met hun vermakelijke liedjes vielen in den smaak. Maar even dolzinnig in eeu ander genre was wat de 3 Krasukies presteerden het programma kondigde deze heeren aan als »de hoogst kod dige muzikale excentriciteiten" en niet ten onrechte. Het waren vermakelijke dwazen. Wij zullen ieder der executanten niet af zonderlijk noemen al heelt ieder hunner het zijne toegebracht om den avond te doen slagen en huldigen alleen mijnheer Puscli, die het orkest weer met beleid wist aan te voeren. Het was vrij laat toen het café chantant was afgeloopen en ieder zich naar buiten spoedde om daar een goed plaatsje machtig te worden. Daar zou het gebruikelijke kermisvuurwerk uit de fabriek van den heer A. Gall te Rotter dam ontstoken worden. Al had men ook hier en daar eenigen lust van het dichte lommer, dat een vrij uitzicht be lette, over bet geheel kon ieder van de ver schillende nummers genieten. En ook dit vuurwerk weer was als zijn voor gangers in vroegere jaren in den Tuin ont stoken. Er waren weer vuurpijlen, en kanonnades, en bengaalsch vuur en telegraafpalen en zonnen, die allen onder hun eigenaardige namen in liet programma- werden genoemd en zonder uit zondering gced gelukten. Tot slot was er een stuk »de clown en de ezel", beweegbaar, dat zijn effect niet miste En onderwijl schetterde de muziek, een enkel maal onder Ieekenleiding en vlogen de serpetines in sierlijken boog over de hoofden en was er een gegons van vroolijke menschenstemmen en geraas van toejuichend handgeklap. Om halftwee ongeveer was het vuurwerk in rook en vlammen opgegaan en ging de menigte heen, voor zoover men zich niet aan de Valeis; die hier en daar door den heer de Koe gespreid waren, te goed deed. Toen ging het de kermis nog even over, want den volgenden dag was het Zondagde meesten hadden geen haast. Een aantal Rotterdammers die den Zaterdag nacht op de kermis alhier hadden doorgebracht keerden den volgenden morgen langs den dijk naar huis. Nabij de Hoogeboomen verrichtten zij op de boerderij aldaar allerlei baldadigheden, waarin de boer en zijn knechts hen wilden verhinderen. De baldadige kermisgasten hebben daarop de boeren mishandeld waarop een van hen een geweer haalde en dit om den lastigen bezoekers schrik aan te jagen een paar malen afschoot. Toen gingen de dappere helden aan den haal in de richting van Delfshaven. In den nacht van Zatei dag op Zondag is dief stal gepleegd bij den stoomcarousseliiouder A. C. Tewe. De dief of dieven hebben zich toegang verschaft tut een der woon wagens door verbre ken van een ruit; vermist wordt een bedrag aan geld een paar horloges en eenige gouden voorwerpen. In den loop dezer week is er van de kermis reizigers niet minder dan ƒ18 geïnd van achter stallige boeten. De politie heeft de memorie van velen daartoe eenigszins weten op te frisschen. I De uitslag der overgangsexamens op -het gymnasium alhier is als volgt Van klasse I tot klasse II werden bevorderd J. Deetnmn, F. W. Fabius, A. Goslinga, O. J. P. vau der Hoeven, G. L. Horn, C. M. KMpool, A. de Klerk, J. P. van Luik, F. H. J. Mascheck, P. Moerman, C. J. van Rees, P. H, Versteeg, J. de Vlieger, li. P. van Buttingha Wichers voorw. bevord. 2afgew. 2. Van klasse II tot klasse III zijn bevorderd H, M. van Hoogenhuize, S. VV. P. H. Horn, P. 0. Junse, H. K. Myer, P. A. Oilers, I. Ouwe leen, A. P. Roose, J. A. van der Starp, P. van Toorn, D. N. Verdoes en A. van der Zee. Voorw. bev. 3, afgew. 3. Van klasse III tot klasse IV zijn bevorderd E. C. W. Beekman, C. Bosman, W. N. van dei- Hout, J. Tuk, II. W. A. van Toen, W. Veder, T. J. Wielinga, E. M. Zee, A. J. J. Zoetmulder voorw. bev. 1, afgew. 3. Van klasse IV tot klasse V zijn bevordeid C. J. Poortman, M. van Selnis, F. A. van der Vlies. Voorw. bev. 4, afgew. i. Van klasse V tot klasse VI zgn bevordeid K. J. van Erpecum Jr., L. J. Visser en J. T. VVielinga. Gisteren had in »Musis Sacrum" de 68e Igemeene vergadering plaats van leeraren aan ederlandsche Gymnasiën. Nadat de huishoudelijke werkzaamheden der vergadering waren ten einde gebracht werd door de heeren prof. Nolen en prof. van Geer het niet-wenschelijke betoogd om hun, die in het bezit zijn van het diploma eind-examen H. B. S. met 5-jarigen cursus, voor de falui- teiten der Geneeskunde en der Wis- en Na tuurkunde het recht te veileeuen Jen doctoralen titel te kunnen behalen. De heer M. Horn, leeraar aan de H.B S. en liet gymnasium alhier, de eenige vertegenwoor diger van de H. B. S. trad voor het goede recht dezer scholen op, maar vond bestrijding èn hij de inleiders èn bij vele andere leeraren aan gymnasia. Conclusiëri werden in betrekking tot deze zaak niet genomen. Deze vergadering werd bijgewoond door den inspecteur van liet gymnasiaal onderwijs, den Eggink. heer Na afloop werd door de vergadering een boot tocht gedaan langs de rivier de Maas, om na terugkomst aars een gemeenschappeiijken maal tijd in Musis" de bijeenkomst te beëindigen, waarbij menige toast werd uitgesproken. Gisteren werd in de voormiddag-godsdienst- oefening in de Gereformeerde Kerk B de van Oudshoorn alhier beroepen predikant ds. D. Ringnalda bevestigd door zijn vader, ds. G. Ringnalda, em.-predikant te Apeldoorn, die als text bad Hand. 20 28. Door de gemeente werd Ps. 134 3 den bevestigde na de be vestigingrede toegezongen. Des avonds verbond de nieuwe leeraar zich naar aanleiding van de woorden Zach. 2 5 aan zijne gemeente. Na liet uitspreken van den zegen werd hem toegezongen Ps. 1223. Hierna sprak de leeraar een woord van dank met wederkeerige heilbede. Het kerkgebouw was beide keeren geheel gevuld. Hedenmiddcg te uur viel de 5-jarige Anton Trouwborst in de Noordvestgracht te water. Gelukkig werd dit gezien door den 16- jarigen Willem de Roo, die onmiddellijk toe snelde en het genoegen smaakte den jeugdigen drenkeling behouden op het droge te brengen. Op het geroep nhoudt den dief' werd Zater dagavond omstreeks 8 uur op de Hoogstraat door burgers aangehouden een te Rotterdam thuisbehooiende jongen L. K., verdacht van de lade te hebben willen lichten in den bakkers winkel van B. van der Krogt, Lange Achterweg. Na den nacht op het politiebureau te hebben doorgebracht is hij den volgenden dag als min derjarige op transport gesteld naar Rotterdam. Hedenmorgen had de brandersknecht Joh. Duimel wonende aan de Hoofdstraat het ongeluk om in de bianderjj van den heer Wittkampf, Westerkade, zich ernstig te branden. De kraan van den ketel was verstopt en nu sloeg Duimel den helm van den ketel, waarbij hem de ontsnappende stoom langs het lichaam ging en rug eu arm met brandwonden bedekte- Per vigilante is hij naar een dokter gebracht. Hedenmorgen werd het personeel van de bran derij van den heer Wenneker aan do Schie door burgers er op gewezen dat het dak in brand stond. Onmiddellijk ging men naar boven en ontwaarde dat nabij de schoorsteen van de ma chine het dak was in brand geraakt, waarschijn lijk doordat daar vonken waren neer gevallen. Met emmers w^ter wist men het vuur nog te blusschen. BURGERLIJKE STAND. Geboren 3 9 Juli. Johanna Maria, dochter van H. G. van Platerink en M- Kies, Ploegstraat 10 Juli. Johanna Catharina, dochter van C. van Velzen en C P. Berkhoudt, Eotierd, dijk. 11. Juli. Adriana Johanna, dochter van G. Stoik en A. de Vlaming, Villastraat. Engeltje Maria, docht; r van J. W. van Eek en E. van Willigen, Buitenhavenweg. Overleden 10 Juli. Adriana Liduina Oetker, oud 6 maan den, Ploegstraat. Wilhelmina Kiel?., oud 6 maanden, IIeerenstraat. Zondagnacht omstreeks 12 uur werd in het noordelijk gedeelte vau deHavenstraataihier, alarm gemaakt door liet geroep van moord en bleek bij onderzoek dat een aldaar wonend per soon W. S. zijn zoon bedreigde met een mes. De zoon, die by het toebrengen dezer stoot het mes greep werd daarbij verwondde toege schoten buren brachten den vader jinpachlcos- tuum naar het bureau van politie. lu den nacht van Zaterdag op Zondag tus- schen 12 en 2 uur heeft de werkplaats van den fietsreparateur W. P. op de Haven alhier, een bezoek van inbrekers gehad. Ontvreemd en in de Haven gegooid werd een fiets en een aantal groote sn kleine onderdeelen. De fiets en het grootste gedeelte der onder deelen, is reeds uit de Haven opgevischt, terwijl men den dader of daders nog zoekend is. BURGERLIJKE STAND. Geboren 11 Juli. Maarten, zoon van A. J, Versteeve en H. v. d. Vlis, Markt. Overleden 10 Juli. Korneüs de Wit, oud 10 weken, Vaartweg. Hoooeii Onduuwijs. Het Haagsche „Dagblad" verneemt dat dr. Eijkman thans directeur van het bacteriologisch laboratorium te Batavia en nu met verlof hier te lande ernstig in aanmerking komt voor het hoogleeraarsambt te Utrecht in de plaats van professor dc. Overkeek de Meijer. Door den senaat der rijks-universiteit te Leiden is het doctoraal in de scheikunde, honoris causa, verleend aan den hoer F. H. A. Schreinemakerg, lector in dc scheikunde te Leiden. Amsterdam. Doctoraal examen in de klassieke letterkunde C. J. Sohngea; aanvullingsexamen bij do literarische faculteit (art. 8-6 wet H. O.) D. E. W. van Weel; enndidaatsexamen in de rechten P. A. Diepenhorst; ie natuurkundig examen J. van der Wijk. Leiden. Eerste natuurkundig examen F. J. Bakker. Voor het practisch apothekersexamen zijn to Gronin gen geslaagd de heeren J. J. Attema, geb. te Leeu warden R. H. Laverman, gob. te LeeuwardenJ. S. Meihuizen, geb. te Hoogezand; A. If. Schirm, geb. te Lemmer; J. Victor Sibinga, geb. te Groningen en J. S. de Vries, geb. to Leeuwarden. Te Breda zijn geëxamineerd 0 mannelijke candi- daten. Afgewezen 4. Geslaagd de heeren L. S. A. Bron, van 's-GravenhageJ. A. M. Freijtag, van Haarlem. Het tweedo elftal van „Hermes" speelde gisteren te Rotterdam tegen „Victoria" in dc R. C. B. com petitie. De scores waren; „Hermes" 115, 63. „Vic toria" 50, 131, zoodat „Victoria" met 3 runs won, een uitslag die na den Zaterdagnacht van de kermis zeer meevalt. Gisteren werden er te Amsterdam op Qud-Roosen- bnrgh harddraverijen en wedrennen gehouden van wege do algemeene harddraverij-vereeniging aldaar. In no. 3, Rooseaburghprijs, won S o k o 1 van gebr. Hoek te Schiedam. Er waren in dit nummer vier deelnemers. De tijd was 5 min. 38*/s sec. De deelnemers aan den automobilenwedstrijd Parijs Amsterdam zijn Zaterdagmiddag te Amsterdam gearriveerd. Des avonds werd een jachtmaal gehouden. Do Matin deelt raede, dat tijdens den wedstrijd, nabij Merxen, in België, de automobiel van den heer Michelin in een sloot reed cc ontplofte. De heer Michelin en de stoker zijn ernstig gewond. Te Maastricht wordt de eerste Ncderlandscha Au- tomobielenfabriek opgericht. Hei vergaan van de Bourgogne. Het is met de verhalen omtrent het vergaan van de Bourgogne nog niet in den haak. Van twee zijden wordt thans twijfel uitgesproken over betrouwbaarheid van het bericht dat de Bourgogne na de aanvaring met de Cro martyshire zou zijn gezonken. De twijfel berust op de mededeeling dat op den avond van de aanvaring om acht uur, alzoo zestien uur na de ramp, de derde officier van bet Britsche zeilschip noodseinen heeft opgemerkt. De Grecian, de stoomboot die de Cro martyshire op sleeptouw had genomen, antwoordde dat zij hulp zou zenden, maar een paar minuten daarop luidden de seinen opge houden en werd van liet in nood verkeerende schip niets meer bemerkt. Men meende toen dat het gezonken was en waagde de onderstel ling dat op ongeveer dezelfde hoogte nog een tweede aanvaring had plaats gehad. Kunnen deze noodseinen, vraagt de oud-afge vaardigde Deloncle in de sTemps" niet afkom stig zijn geweest van de Bourgogne? Zou men niet kunnen aannemen dt^ het schip op dat uur nog niet gezonken was en ook nu mis schien nog ronddrijft, want het feit dat de Grecian niets meer gezien heeft na het be woorden der seinen zou in den nacht en den mist niet verwonderlijk zijn. De verklaring der passagiers dat de Bourgogne veertig minu ten of korter na de aanvaring gezonken zou zijn, acht de schrijver bij den panischen schrik die hun geest beklemd moet hebben van niet zoo heel groote waarde. Heel waarschijnlijk is de onderstelling echter niet. De Cromartyshire is met haar voorsteven gevaren in den wand van de laad ruimte voor groote stukken de grootste ruimte die in de transatlantische schepen onverdeeld wordt gelaten. Volgens de verklaringen van den hoofdingenieur van de ^Compagnie trans- atlaiitique", den heer Daymard, is het volloopen van deze ruimte alleen bijkans voldoende om het schip te doen zinken. Bovendien heeft tengevolge van da vaart der beide schepen de steven van het zeilschip de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2