/Z- 'arïjs rdam iden. trijd, heer heer Laatste Nieuws. T el e gr a mm en. Finantiëel. Y i s sc li c 1* ij. S c li e e p v a a r t. 11 a ii ci c 1. 3 5 8ste S t ii a t s o t c r ij. m w ii m wm tm) coa:i EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEMEN. tonA Pro7. en Stedelijke LeeniDien. Hjïütek-Baiiitt Kol, Met-Men eitM-Onttmiim TafitóifleraemiMen. ïÉrieto, SclieeDTaart-MaatscL Diïersen. SDoorwesleeiiiieiL j jdo, Alg. Hyp.Obl, 4 Tramweg-Maatscli PremieleeiiiineiL ssieko Bij do E. W. P. A. Wijk. akker. ronin- Leeu- J. S. gob. janen mndi- Bron, irlem. itcrcn cora- „Vic- won, cruris osen- 1 van daar. van 2 tijd s Au- ;aan nak. ken de r o- ij fel ond tien het rkt. r o- len, een ige- nde oen tel- een rge- ïou op lis- de be ien der i li jn» die zoo ter iar ad- ite eid •an is- ien >m ier de i zijdo'van de stoomboot gescheurd over een af stand, die zich uitsrtekte tot in de ruimte, waar de machines staan, een ruimte die eveneens van cfroote afmetingen is en evenmin door water dichte schotten afgedeeld kan worden. Ook deze ruimte moet zijn volgeloopea en in dat geval was de Bourgogne niet meer drijvende te houden. De opmerkingen van den heer Damyard wor den bevestigd door het verhaal van drie ge redde stokers, waaruit blijkt dat ook wel dege lijk de wand van de machinekamer was inge drukt. Vijf minuten na de aanvaring, zoo ver telden dezen, drong het water met groote kracht de machinekamer binnen. Pompen baatte niet, zoodat de machinist be vel gaf de waterdichte schotten te sluiten. Maar niettegenstaande bleef het water even snel stijgen. Toen men nu zag dat het schip niet meer te redden was en niet eens op het strand van Sable Island gezet kon worden, werd bevel gegeven om het lijf te bergen. Maar het was reeds te iaat. Vijftien man verdronken in de machinekamer, slechts drie Londen op het dek komen, waar geen sloep meer te vinden was. Zij sprongen in zee en werden door het zeilschip opgenomen. Mevrouw Lagasse, de eenige vrouwelijke passagier van de Bourgogne die gered is, verzekert dat wel de tussehendekspassagiers, maar niet de bemanning zich bij de schipbreuk schandelijk gedragen hebben. Kapitein H, H. Smith, commissaris van de strandvonders in Canada, begint Dinsdag het onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring tusschen de Cromartyshire en de Bourgogne. Candidaat-notarissen. In de heden te 's-Gravenhage gehouden ver gadering van de Broederschap van candidaat- notarissen werd de vraag behandeld of voor doelmatige verzekering van de dagteekening van onderhandsche akten tegenover derden behoud van den bestaanden toestand gewenscht is of niet. Eeue groote meerderheid was tegen het be houd van den bestaanden toestand, ook tegen behoud der formaliteit van registratie. De uit sluitende opdracht van de verzekering van den datum aan den notaris werd algemeen goed- gedeurd. Daarbij werd het noodig geacht de belangen van den fiscus zooveel noodig te be hartigen. Voorts werd wenschelijk geacht het behoud van de formaliteit der registratie van authen tieke akten. Het voorstel van het Hoofdbestuur om de lijst van aanbiedingen van candidaats-notarissen om plaatsing op notariskantoren, in het Week blad te laten vervallen, werd, na eenige dis cussie, bij acclamatie aangenomen. Tot algemeen secretaris is gekozen de heer H. A. F. van der Ven, secretaris derafdeeling Zuid-Holland te Giesseridam; en lot voorzitter de heer A. D. Stumphius, te Amsterdam. Als plaats voorde volgende vergadering werd gekozen de gemeente Maastricht. TENTOONSTELLING TAN VROUWENARBEID. Tn de Congreszaal van de Vrouwenarbeid- tentoonsteiling te 's-Gravcnhage werd heden het eerste congres gehouden, betreffende vakoplei ding voor vrouwen, onder voorzitterschap van me.C E. C. Knappert, die een overzicht gaf van doel en strekking der congressen. Mej. J. ter Meulcn besprak het onderwerp: de vrouw als opzichteres over arbeidswoningen; zij bedoelde daarmede den arbeid der beschaafd© vrouw als opzichteres over de woningen der misdeelden, der armen. Mej. Vos uit Amsterdam wenschte de aan wending van Eijkbspaarhankgelden voor den bouw van arbeiderswoningen; de lieer Veldt wenschte dit ook, onder voorbehoud dat voor de opruiming van oude krotten ook particu liere medewerking werd verleend. Ten slotte werd de stelling uitgesproken, dat het to wcnschen is dat meer en meer het op- zichte'rschap over arbeiderswoningen worde op gedragen aan vrouwen. Daarna betoogde mej. M. J. Spamnay de noodzakelijkheid dat voor de vorming van goede werksters eu brave huisvrouwen op alk* fabrie ken een beschaafde degelijk opgeleide opzichteres Wordt aangesteld en dat er in elke stad scholen opgericht worden voor de fabrieksmeisjes. Mej. Drucker bestreed het opleiden van fa brieksmeisjes ook voor do huishouding in plaats van tot vakvrouwen, evenals het op de fabrie ken apart houden van mannen eu vrouwen, ter wijl mej. Vos wees op leerplicht als middel tot verbetering der gewraakte toestanden. Do in- leidster verklaarde nog dat zij op een fabriek heeft gewerkt als opzichteres en de ervaring heeft opgedaan dat er veel, zeer veef door een beschaafde vrouw voor do meisjes is te doem Mr. Kerdijk meende met klem te moeten op komen tegen de stelling van mej. Drucker, dat de vorming van liet fabrieksmeisje voor het huisgezin mag worden verzuimd, een betoog dat zeer werd toegejuicht. Na do pauze leidde dr. Catherine van Tus senbroek het onderwerp in Het te kort aan levensenergie bij onze jongo vrouwen en meisjes. De spreekster betoogde dat de ooi-zaak dei- ziekte in hoofdzaak gelegen is in een verkeerde opvoeding, bepaaldelijk in de tot leugen en eco nomische afhankelijkhed voerende opleiding voor het huwelijk. Bij do tegenwoordigo inrichting der maat schappij kan het geneesmiddel slechts in één richting worden gezocht, nl. in de gelijke vakop leiding die de vrouw in staat stelt te leven van zelfverdiend brood. De Groothertog van Saksen komt 5 Aug., vergezeld van de Prinses van Mecklenburg te Scheveningen. De Minister van Binnenlandsclie Zaken is naar liet buiicniand vertiokken. De Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den Haag werd gisteren (Zondag) druk bezocht. Ook de Bakkerij-tentoonstelling aldaar trok veel belangstellenden. WASHINGTON, 11 Juli. Het departement van oorlog deelt een telegram inedo van gene raal Shatter uit Playa del Este van gisteren. Do generaal meldt, dat „de lichte Spaansche batterijen liet vuur openden eenige minuten over vieren. Zij werden weldra tot zwijgen gebracht. Er werd bijna geen geweervuur afgegeven. Do Spanjaarden verlieten de versterkingen niet. Wij hadden drie lichtgewonden. Morgen zal ik over genoeg troepen beschikken om ook do wegen ten Noordwesten van Santiago to liezctten. PEKING, 8 Juli. Do Engelsche gezant, sir Claude Macdonald, dringt aan op bet onmid dellijk herstel der orde onder de bevolking in dc omstreken van Ching-kiang, waarheen do ka nonneerboot A 1 g e r i n e is gezonden. YOKOHAMA, 11 Juli. Een nieuwe samen- z. oring tegen do Regeering is ontdekt in Seoul. Verschillende hooggeplaatste ambtenaren zijn in hechtenis genomen. Anderen, waaronder de oud minister van oorlog, zijn gevlucht. met veel vraag voor speculatie, nagenoeg miüden- bcurs kwamen evenwel verkoopers voor bonafidc- bouders de markt zeer ontstemmen, waardoor zij aanzienlijk terugliepen ui merkbaar lager sluiten. Buitcnl. Stnat.-f. meerendcels prïjoh. doch stil. Amerik. sp. over bet algemeen ilauw eu lusteloos. Nationale Staatsfondsen vast. Buiten!, soorten a beter alleen Tabaks-Por- tugal aangeboden. Hooger aand, Kouinkl. Petr. per saldo 3, (na 21 hooger geopend), Deli Cult. 1, Deli Mij. ö.Langkat Tabak Rott. Lloyd Alocara Eoiui Kamy- schet 1. Lager Amst. Sumatra Franco Deli 1%,Scddiu- bab 2, Palembang 1, aand. Cult. 1. Braueol. sporen voor Boxtel 1/4 a -3/i lager. Russische sporen stil. Aincrik. a 1 lager. NIET OFFICIEEL. Oost Ind. Expl. 125. Balotje 115, 117. Guyana lid. (in 1(1 Shares 16%, |L -1 pCt. Boll. Elcctr. 997/8. Gew. Schibaicfi' 110. SLOTKOERSEN. Kon. Mij. Expl. Pctr.br, A -127, Sam. Palcmb. M. A. 108t (j. Z. It. Spw. A. II. do. 3 pet. 58i/b. Centr. pac. aand. 135's. Fl. C. P. C. v. g. A. 9. VLAiVUtHNGEX, 9 Jvrii. Van de haiingvisscheiij is binnengekomen: SOU 229 Satigatie, M. Mo*, met ton pekelharing van 4 schept.». 11 Juli In zee ter haungwsscherij vertrokken: VL G Frans, G. Paalvast. Afslag: Nieuwe volte liaiing f '22 50 tot f'23. innatjesh.iiin? fl9.n0, zoutevisch f V2.Ó0, leng f 37. woppe f 72 75, kibbeling f 18.70, schelvisch f 12.70, koolvisch f 19 25. KÜAI.ING^CÜEVEEK, 11 Juli. Hedenochtend wer den aan de nurkt ailuer aangevoerd 55 groote zalmen f 1.25 a f 1.35, 308 kleine zalmen, f0.93 a f 1.05 en 16 St-Jaeobs2almen f0.97 a fl.07 per 3^ K.G. SCHIEDAM, 11 Juli. Aangekomen: s.s. jüocklanJs, kapt. i. Sievert, van l-'orefors geladen met 10(11 Al3 geraagd hout. LOIÜTH, 9 Juli (vóór 2 uui). Gepasseerd naar SchiedamVrouto Maria, Rutjes Freundschnf lliee- zeman. Overzicht van de Beurs van den dag. Naar aanleiding der advertentie hedenmorgen door het bestuur der Kon. Pctr, Mij. openbaar gemaakt, opende do markt voor deze aandeden zeer willig, SCHIEDAM, 11 Juli 1898. ROGGE -. zander handel, GERSTzonder handel. MAÏSzonder handel. SPOELING: f0,60, MOUTWIJN: Not. van de Makelaars f8.25. por ilL. Gt. Stemming: willig. JENEYEU f 12.25 per UI. Amst. proef f 13.75 s zonder fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Brander sbond f77/8 a f8. SPIRITUS 14% f 151/2- AMSTERDAM, 11 Juli. Rogge op levering traag; per October f 119. ROTTERDAM, 11 Juli. Reage op termijn: per Oct. f120, f121, f Tarwe op termijn: per Nov, ff ROTTERDAM, 11 Juli. B in n e n 1 a n d s c h e G r a n e n. Tarwo per UL f8.70 a 10 80, zijnde 20/30 ct. hoo ger, per 100 Kg. fl-2.50 a 13.25. Canada per UL. f8.a 8.50. Rogge (Zeeuwsche) perllLfG.a 6.50, zijnde 10 ct. lager. Haver per HL f3.15 a 4.15, zijnde 15 ct. hooger, per -100 Kg. f7.50 a 8.—. Paardenboonen, Witte boonen en Bruine boonen opgei uund. Blauwe eiwten Kooksoorten per HL f7.25 a 8. niet-kooksooi ten per HL niet genoteerd. Kanariezaad per HL f5.a G 50. ROTTERDAM, 11 Juli. Buitenlandse he Granen, Stemming zeer vast. Taiwe per 2400 kilo: niet genoteerd. Rogge per 2100 kilo: Western f*134, f135, 12(72 ko. Taganrog f t 28, f130, 9 pud 10/15 dito stoo- rnend f128, f129, 9 pud 20 dito dito f142, 9 pud 30 AzofT JuU-aflnding fltO, Western Juli nlbding f!33, f 134, 117/118 ko Petersburg,-r lull e.inl f 32, f132 50. Gerst per 2000 kilo: Zvvano Zee f 110, f 118, fiR 01 ko. Domui uit zeeboot 112, ld lil ko. Azuif u.t zee boot 1112.50. Haver per 100 kilo; niet genoteerd. Boekweit per 2l"ü kilo: St.it-.1 f175 f 180. Boekweitgrutten per 2100 kilo: grave Reletsburger f 230, f 240. M.us per 2000 Kilo: Amenkaanscbe Mixed f90, f92. duo dito iet zeebout f00, f91. dito dito stoo- inend f90, dito dito ladend geladen f90 Odessa f97, f 100, Cmquantiu ml zeebout f 104, f 105. Van de heden in pub ieke eilmg aangeboden 50 last Douua Gerst weiden 5 kavelingen vei kocht voor f97. per 2000 K.G. gewone veilmgs-conditien. ROTTERDAM, Ï7 Juli Ter Veemarkt waien aangevoeld: paarden, veulens, ezel, magen* milderen, 175 vette runderen, 347 vette en giaskaheren.nnchteie dito, 1713 schapen of lamineren, 100 vin keus, biggen, bok of geit. Runderen le qua!. 00 2e qual. 54 e., 3e qual. 42 c. Ossen le qual. ü8 e., 2e qn.ll. 52 e., Oeqnal. 1Ü c. Stieien !e qual. 48 r., 2e qual. 38 3e qual e. Kalveren !e qual. 85 c., 2e qual. 05 a 75 c. Schapen le qual. 55 e. 2e qual 50 c. Varkens te qual. 39 e. 2e qual. 38 e 3e qual. 37 c., licht soort Li a 30 e. Alles per kilo. ILindei le qual vette runderen vlug, overigens tiaag. Handel ui schapen redelijk, m varkens tamelijk vlug. y.eemvsche eieren f3 20 a f3 30 per 100 stuks, Over- mausehe dito f3,ill a f3.00 per 1U0 stuks. Zoetetnelksche kaas fJK a 1*2.1 de 50 kilo. Aanvoer 11 wagons. Aardappelen. Westlandsche klei f 1.33 a f 1.50, dito zand f 1.75 a f2.Aanvoer pl.iii. 3500 kinnen a UL. Vlas. 1290 steen blauw, steen wit, steen Giouingsch, 200 steen gt el IIoll. Op het land weiden deze week een paar partijen spin- en dr Dili vlas tot velschillende iets betere piijzen ver kocht. Op de markt van heden vond slechts een derde gedeelte van het aangeboden vl.iq wegens de hooge eisclien der houders, kuopers tot nominale prijzen. Het geel Hollandsen weid verkocht voor f 1.60. Voor het nieuwe gewas woult zeer naar droog zonnig weder verlangd. lste Klasse. Trekking van 11 Juli. Getrokken piijzen. Rrijs van ƒ2000 No. 5703 i -1500 13309 j -1000 17221 Sn- 400' t 4i8 7373 13239 i - 200 208GI - 100 441 2703 4057 20974 20998 Prijs van /20: 147 1923 4173 0110 7904 10037 12408 34255 10089 18415 71 79 1204 28 9 10221 09 80 10120 29 73 80 24 81 12 80 12578 14319 57 99 2b0 2015 47 35 17 10339 80 43 07 38002 302 27 75 94 S017 70 12015 11500 91 38 43 32 87 0231 37 10443 32711 30 30220 18832 ÏA 42 4353 37 01 08 53 25 28 33 87 48 57 54 91 10557 0.3 14045 30413 75 428 2115 4419 01 92 93 85 14737 23 89 83 55 28 C353 8150 10CÜ3 93 77 30 18927 00 84 4502 72 8293 9 12801 89 98 OS ÖJil 88 3C 0180 K525 30 23 1480*3 10024 19001 33 2205 79 81 50 74 50 51 33 19274 37 23 97 93 57 10801 13022 14908 0-5 19301 D2 2322 403.3 0525 8470 07 02 21 09 19410 88 34 42 82 91 09 39 78 32 90 M 00 47 89 94 92 55 10753 34 73C 53 4955 82 94 99 1314 4 15001 30802 59 74 2514 5012 8007 lttHX) 95 72 109"? 19504 95 90 10 0030 33 29 13209 80 38 870 2G15 98 37 15 47 13435 15U1 19005 79 2840 5158 38 49 02 80 45 82 87 949 90 00 (j7')5 8731 11107 33528 83 80 19717 51 2903 83 0822 8803 21 32 80 17035 43 1130 15 92 33 3923 11210 90 W 73 72 «32 31 5240 80 32 01 13037 15217 88 19854 120O .314.3 50 0947 9008 80 49 91 32 00 5379 7003 33 1UJ40 08 93 1305 79 80 8 80 75 71 15323 17210 83 31 3200 5410 47 9150 89 92 32 37 20023 45 21 27 7170 57 13 400 13705 70 43 20J1G 1411 30 53 7211 09 1J5JG 11 35402 GO 52 28 54 50 92 23 32 33 17301 09 30 43 55 01 01 9222 31003 30 30 94 2025.3 3o7G 5739 79 74 11741 41 89 17ob«l 70 03 3041 5051 7308 82 70 53 90 89 20305 75 84 00 95 85 UbTC 50 15511 17022 83 1514 3710 5720 7412 9340 11929 13S97 15029 71 20114 97 34 32 7547 9421 12051 13908 31 77 17 1008 59 87 04 28 52 20 03 17720 144 11 3838 5810 09 9500 12100 28 94 83 49 04 40 27 81 62 93 57 15711 17804 20518 77 74 30 7052 93 12235 14043 73 18027 20002 83 3901 5993 80 9029 53 07 15837 75 20773 97 5 7733 9711 70 14152 15929 18144 20893 1745 CO 49 58 4x8 79 07 02 98 20909 07 4018 70 7811 9872 12324 14220 10003 38252 2:1 1820 4100 G101 22 98 93 41 45 16344 67 29 43 3 32 9910 12440 40 83 Pond Sterling. Franlc of Lira. Zilveren Roebel 12— 0.50 2— Papieren Roebel f 1. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zuiddurtsche florijn. 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken ten fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vuRlOEN koers. Duitsche Reichstnark f 0.60 Portugcesche Mrlreis. a 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta ƒ0 60 Deensche Kroon .0.86K A rnerikaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM. 11 Juli 1898. EUROPA. Nederland- pCt. CerL N. W. Scli. 2Va Cert dito 3 Hongarije. Obl. Giudl. 1876 5 Italië. Inschr, 18G2/81 5 Paus. Ln. 'GÓ/64 5 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 Jan/Juli 5 Portugal. 'Obl. met ticket 3 "dito met ticket 4'/s Rusland. Certllamb. 1820 5 Obl.'SOGc.GR.l 2,5 do.'89/90 Hope StCo.GR.1254 d.'67/69dC20 4 in goud 1884 5 Spanje. Pp.Sch. pes.60004 lo.pes. 12-240004 Binn. Ara. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leer.. 1888 5 dito Gecv. serie D. ,diio Gecv. serie 0. V. K. L K. 851/10 96% 851/is 96 101% 87% 92 871/s 84% 85 84% 17% 26% 1711/1, 25% 77 97% 97% lOn/4 103%: 9715/16 1011/3 3311/ie 33 33 33 231% 92% 96% 223/g 26lVl« 22% H, IC 85%8 90% 8415/i6 17% 20 101% 35 33% N.-AMERIKA. j Mexico. Obl. Afl. Binnl. 5 Ainst. Obl. '61 3H dito -1886/90. 3M Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m uitk.) 31/. do. do. (z. uitk.) 3*/j Amst,IIyp.Bk, P.4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 Holl. Hyp.Bk.Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.H.Bk.Pb. RottHyp.Bk. Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm.Aand. dito dito resc. 5 DeliGult Mij. Aand. Qeli- Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Werken Spw.-Mat. ser. A.A. N. GistenSpir. F.A. V. IC. 33!/s 00 Va 100% 94 Vw 101% 9 9 Va 98% 1007/„ 101 101 102% 61% 1021/g 101 43 139% 140% 141 469 115% 490% 1C4 L. K. H. K. V. K. L. K. 337/16 Pakctv. -Maatsch. A. 164 164% 33% Rott. Lloyd Aand. Dordt. Petr. Mij .prA. 111 120 111% Elzasser Petr.Mij.A. 124% 1243/4 [x. Mij Ex.Petbr.A. 435% 425 937/s 94 M. Moearft En.A. 131 131 Ned. Petrol. Mij. A. 2911% Sum. Palemb. M. A. 1087/s 108 V.-S. v. N. Am er. Ark.C0nst.Sy11d.TG. 335 Kans. CyPittb, G. 4 935/16 1007/s 1011/2 Maxw.Pr. afg.C.v. A. 3 dito Cert. v. Incom. 6% 6% Nederland. 1133/4 Holl. IJzeren Aand. 1133/4 101 M.t. E. v. S.S. Aand. 110 110 Ned. Centr. Aand. 32% 33 Ned Z-A.Sp.do. 6 202% 15 N.-Br.-Bokstel A. 17% 42 139% 423/, Italië. Spvvg!.'87/89A-ES Z.LSpw. A-1I do. 3 5611% 583/8 56b/8 58% Polen. 148 Wars.-Weenen A. 142 Rusland. 98% 474% 475 Gr.Spw.Mij.Obl,4!/j 98% Wladik.ZR.1250.4 98% 488 489 ...-Oost.Spw.Obi. 4 IOO1/4 100% jZuid-W. Sp. Obl. 4 983/16 I V.S.v.N.-Amer- 13% j Atcli-Tp.C.v.gew. A. 135/ifl dito Crt. pret dito 33 6% 33 913/i 917/8 H. K. 448 132 108% 5011/16 58% 13% 33%5 V. K. do Adjust Obl. 4 G" Via A tb Pac Trustb. C. 10 Centr. Pac. Aand. 13% Cl. Ak. Col.C.v.A. 15% Denv.-Rio-Gr. dito42% Erie Sp. Mij. Aand 13% Fl. C. P. C.v.g. A. 8% tllin. Centr. C. v. A. 103% Kans.Ct.B.v.A.N M. Sub Belt Raiir. Co. 47 %g Louisv. Nasliv. Cert. 53 Miss K.&T.C.V. A. 11 Va do.Crt.v.4pCt.prf.A. 31 !/4 do. le Hyp. ObL 4 887/ia do. 2e Hyp. dito 4 61% Wabashafg.C.v.p.A. 47% W.N.Y. Pens. C.v.A. 0% Canada. Canadian Pac. C.v.A. 84 Rott. Tramvv. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. f 1000 3 100% N.-II. V. Witte Kr. 73% P.v,Volksvl.'67 ƒ10 162% do. -18G9 A ƒ2.50 1.05 België. Antwerpen 1887 2% lOOVs Brussel 1886 .2% 101% M. v. Brt-Spw. 2'/j 90 Hongarije. Theissloten 4 117% Italië. iRoode Kruis 35% L. K. 68% 43% 42% O'Vis 406% 47% 5315/16 U 34% 88 01% 6% II. K. 68% 13% 42% 9 H% 88% 61% 013/l6 Oostenrijk. Staatsl. 1854. .4 dito 1860. 5 dito 1864 Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad \Veencnl874 Spanje. Madrid 1868 3 Turkije. Spoorwegl. 3 Koers van het geld. Prolongatie. V. K. L. lx. 1361/2 118 16! 99 lil 28% JX7 CO Cl 253/.J Beleening II. IC. 2% pCt pCt. 73% Wisselkoersen te Rotterdam. -14 Juli. Londen kort f 42.04 Disc. 2% pCt. Parijs - 47.72% t 2 s Antwerpen - 47.621/2 3 Frijnen van Coupons. Amsterdam, 14 Juli. Met. Pap. p. (L 24 j> Zilv. Jan. 21 Engelsche per s Engelsche met affl 20.95 20.97% 41.53 11.93 Portugeesche Fransche Belgische Diversen in Reich'mark Hamburger-Russen Russen in Gouden Roehei Russen in Zilveren Roebel Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in frs, p. Juli Spaansche binnenl. in piasters Amerikaausche Dollar Goud Mexicaansche Doltor 47.30 47.25 58.55 4.22 4.89 1.23 4.24% 47— 4.03 2.46 4,05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3