Jm I PÉMeiljjl BAKKERS. TEREOOriEU 7SAAD- E. J. LINDEEOOM ZONEN, '-mm. somcEi i17-1 flinke DIENSTBODE bekwame Werklieden Een JUFFROUW II. .Bakkers Simplex Rijwielen een Noodhulp Dienstbode twee KAMERS De rangschikking' SGEIEIAMSCHE COURANT. Openbare Vrijwillige Geldersche Kade 6, ROTTERDAM. Circus-Variété. GrARGrANY TRIO. 1 Avond-Concert ADVERTENTIE N. Uit de Staatscourant. Koloniën. Finanticel. Y i s s c li e r ij. S c li e e p y a a r t. Handel. GEVKAAGD verscheidene of een KAMER met ruime ALCOOF Abonneert 13 Wilt U streng overtuigd zijn, dat Gij voortdurend sma kelijke en vooral met zuivere bestanddeelen gebakken JEJesseliuit eet, koopt dan uitsluitend bij uwen broodbak ker alleen daarwaar onze plakkaten hangen met het opschrift Koniu g-.s-Boscliuitïioiiig', worden in het algemeen belang uïtgenoodigd bovengenoemde BJESCHUITHONI Gr te verbakken; dezelve is bij elke hoeveelheid en tegen billijken prijs bij J. M. VAN LEEUWEN, Korte Dam 2, verkrijgbaar. De verbruikers ont vangen bij iedere aflevering de reclames gratis. kosten f250, flSO en f125. Depót ONTBIJT-, SUCADEKRUID- en GEMBERKOEK, BOTERSPRITS en BQTERBATÖNS, «SÈ» Hoeren Winkelier» kunnen op aanvrage PRIJSCOURANT bekomen van alle soorten groninger-koek banket* BAKKKHS-ARTiKELEN, Zuivere grondstoffen gewaarborgd, Bekroond met Gouden Medaille Brussel 1891 en Amsterdam 1895. #MEUW PROGRAMMA# 1 Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot schoolopziener in bet arrondissement Appinge- dam mr. J. D. Wichcrs, te Appingednm en tot schoolopziener in het arrondissement Ondcr- dendam P. It. Bos, tc Groningen. Bij Kon. Besluit is in zijnen rang overgeplaatst, bij bet wapen der infanterie van hot leger in Ned.- Indie, de 2o luitenant II. J. J. v. Voorthuyscn, van het Ie regiment infanterie. Pedir. Do oDeli Crt." schrijft Menigeen zal roet een gevoel van onvoldaanheid het telegram uit Atjch gelezen hebben. Is dat nu het geduchte Pedir, is dat nu dat gevreesde land, waar de hartader van hot verzot zetelde, waar de meest invloedrijke onzer tegenstanders zich ge nesteld hadden Was dit veldtochtje nu het doel der zoo breed opgezetto expeditio "Van hen die alleen naar het uiterlijk oordeelen, is deze vraag zeer hopttjpo)ijk. Muar hij die va:i den strijd in Atjeh geruimen tijd getuige was, zal zich rekenschap weten te geven van don vooizeker zeer gunstigen loop van de Pedir-expedilio. Eene zaak staat nu reeds vastzoo lang in dat landje op dergelijke wijze geageerd wordt als nu onder kolonel van Ileutsz plaats vond, zal daar geen sprake meor zijn van algemeen krachtig ver zet. Het blijkt nu welk een sclnik er in het land gekomen is door de jongste schoonmaak rondom Segli. Het is duidelijk dat de Atjehors zich niot meer veilig achten, nu we hunno versterkte punten niet meer ten koste van veel bloed bestormen 011 nemen, maar, door liet aantal onzer troepon daattoe in staat gestold die punten omtrokken en de bezet tingen er van trachten in te sluiten, dat zo bij ons als muizen in de val zouden loopen. Die wijze van manoeuvreeren hadden zo bij ons te voren te weinig waargenomen zoodra do hlandas maar eenigszins hun hoofd voor oene banting go- stooten hadden, bracht de eer en soms ook de toekomst van don aanvoerder mede om er coute que coute op in te dringen en de verstet king te nemen, ten koste van offers, die dikwerf veel te duur gekocht weiden. Waar we met weinig troepen optraden daar waren ze dapper, die Atjehors, maar thans nu we met flinke macht en goed voorbereid hun land introkken, ontvluchten ze den strijd in do hoop op betere tijden, d. w. z. in de hoop dat we weer spoedig van tactiek zullen veranderen. Maar daarin zullen ze het nu mis hebben. Er zuilen nu militaire wegen in het land aan- geh gd en eenige punten bozet worden. Uitgekozen oHKhren zullen zich toeleggen op meerdere kenru-, van toestanden in het Petlirsche en 6erfang zal aan do marechaussees, dut uitge zochte keurkorps, do taak worden toevertrouwd de nesten der kwahjkgeanden op te sporen en uit tc roeien. Pedir is te lang ongemoeid gelaten om te ver wachten dat onze tegensiandets al dadelijk het hoofd in den schoot zouden leggen, doch met het heerschende regime zal het slechts een quaestie van tijd zijn, BESLUITEN EN BENOEMINGEN. Civiel Departement. Benoemd: tot secretaris der residentie Ternate tevens vendum. aid., de ambten, op nonactivitcit II. W. Vccnhuyzcn; op het residentie-kantoor te Bandjer- masin (Zuider- en Ooster-afd. van Borneo) tot len comm., do 2e G. J. Mallen, tot Sen comm., de ambt. op noaactiv. E. F. A. W. Snoeke, tot griff. van de radr. te I'oerwokcrto cu Poerbclinggo, de griff, van de landr. tc Bandjarnegara en Wonosobo, F. A. D. Bergaminte Bandjarnegara en Wonosobo, dc griff. van de landr. to I'oerwokcrto en Poerbolinggo, Ch. C. Kool; bij do alg. rekenk. tot In comm., de 2e comm. V. M. G. Sjtangcnberg; tot 2cn commies, de do comm. E. li. Behr.tot 3en commies, de klerk II. Maas; tot hoofde, bij den post- en telcgraafd., dc ambt. op nonact. J. E, F rederikstot adj.-ingen. hij de expl. van S.S. op Java, F. Nobel; tot onder wijzer der 3c klasse F. van Gulick, van verlof terug gekeerd; bij de in- en uitvoerr. enz. I. hoofdopz. op f125 'bij., W. do Vogel, th. opziener; t. opz. op f 75 'a m. W. J. Oostenbroek, th. klerk hij den ontv. tc Batavia. Ontilagenweg. ziekte, cerv. n. z. betr., dc adsp.- contr. J. H. dc Sitterop verz., eerv. uit 's lands dienst, M II. Termculen, laatst, adj.-coimn. bij do post- en tel.-dienstweg. ziekte, cerv. u. z. betr. de asp.-contr. J. A. Vriesman. I 'erhcndweg. langd. dienst, Óen jaar verlof naar Europa, a. d. arch. 2e kl. b. d waterstaat. E.Keasberry. Militair Departement. Bevorderdbij het wapen der inf., tot luit.-kol., dc majoor J. W. Stoutjesdijktot majoor, e kapiteins P. A. H. van der Haas en F. H. van üaeften. Faillissementen. Uitgesproken: 1 Juli. S. van Santen, winkelier in Geldersche waren te 's-Gravenhage. Rechter-comm. inr. H. A. van Rees. Cur. mr. J. II. de Uamtz. 4 Juli. C. Krijnsen, koopman te Leeuwarden. Bechter- comm. mr. Walterus Kolff. Cur. II Hoogerbeets. 5 Juli. S. R. Rolf, koopman in beddegoederen, te Amsterdam. Rechter-comm. mr. W. G. Loeff. Cur. mr. F. Kranenborg. 7 Juli. Oito Borgis, kleedermaker, te Amsterdam. Rechter-comm. mr. P. Coninck Westenberg. Cur, mr. C. Xt J. ll.utzfeld. J. N". M. Spiorings, cand.-i.otlaatst te Amster dam, thans zonder bekende woonplaats. liechter-comin. als voren Cur. mr. C. Huystr van Reenen. J. Ilouman, koopman te Schiedam. Rechter-comm inr. B. J. A. Sterck Cur. mr. D. Lodder. E. de Bie Jr, koffiehuisliouder te Iliinnden. Rechter- cornin, jtir. mr. J. W. Qumtus. Cur. mr. F. A. Bijvoet S. Kalker, koopman te Wouduchem liechter- comin. mr. Wessehug. Cur. M. W. Snoeck. A. Alberts, bloemist te Veip. Rechter comm. jhr mr. van der Does de Wdlebois. Cur. 11. Visser. A. j A. II. Albracht, wed. F. de Jong, zonder beroep te Nijmegen. Rechter-comm. als voren. Cur. J. L. F. Böhtlmgk. 8 Juli. C. Kraakman, broodbakker te Scheveningen. Rechter-comm. mi. C. Krabbe. Cur. mr. A. Ligtenberg. Opgeheven: W. Graalman, huisvrouw van J. Kraaijenga te Utrecht. K. P. Hoogland, koopman te liuizum. II J. Neutelings, kleermaker te Beek, Ultlotf ngen. 2% pCt. ANTWKRPSCHE LOTEN van 1887 a fr. 100. Trekking van 9 Juli 1898. Betaalbaar 1 Juli 1809. Gelrokken scrieen 1633 8829 23371 40571 4796G 53070 03801 2790 179-21 26184 41457 48506 53817 65583 1063 20190 26353 42210 49941 55889 0779! 4141 21188 28179 43076 50913 57047 68037 5521 23126 35631 40182 51088 58413 C9092 8022 23161 38807 46361 51300 01350 70454 8513 23173 40413 47667 52259 Premie» Serie no. fr. Serie no. fr. 23161 23 150000 41157 10 150 41457 15 250U 41457 22 150 28179 7 1000 16361 11 150 26184 19 500 47906 13 150 479C6 24 500 48506 11 150 1633 1 150 50913 24 150 1633 8 150 52259 16 150 1633 11 150 57047 11 150 1633 14 150 63804 7 150 1033 23 150 65583 0 150 2790 16 150 68637 13 150 20190 8 150 08637 16 150 23371 12 150 De overige nummers in bovenstaande serieën ver- vat zijn aflosbaar met fr. 110. SCHEVENINGEN, 9 Juli, Heden werd alhier aange voerd 150 mand verschc visch. Tarbot gold fl.25 tot f2.75, griet 60 c. tot fl, tongen 50 tot 70 c. per stuk; kleinschol fl,50 tot f2.75, scharren f250 tot fD.50 en zeehanen fl.75 tot f2 per mand. IJMUIDEN, 9 Juli. Heden kwamen hier aan do markt 1 kotterloggcr met 80 tongen, enkele tarbot griet, 3 mandjes midd. schol, 18 mandj'es kl. id., 4 mandjes schar. Verder 30 schuitjes met 1030 tongen, 25 mandjes schol en 2—3 mandjes schar. De volgende prijzen werden besteedgrnote tong 5070 c., midd. jd. 2535 c, kleine id, 15—20 c., tarbot f47, kleine taibot griet f 1 50—1.90, alles per stuk; midd. schul f2.753 40, kleine id. fi.'iO1.75, scbar f2.90 3.40, alles per mand. Hoogwater te Schiedam. Juli 12 v.m. 10.33 n m. 11.02 13 11.47 12.00 Zon en Haan. /.onsopgang Juli 12: 3.53 v.m. ondergang 8.15 n.m. 13: 3.54 8.14 Nieuwe Maan 18 Juli. Eerste kwartier 26 Juli. HET WESTLAND, 9 Juli. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed: aardappelen fl.a 1.50 per kin; aardbeien 14 a 29 ctblauwe druiven f0.85 a 1.10 per kiloperziken 5 a 20 ctkomkommers 3 a 7 ct., meloenen 25 a 70 ct. per stuk. ANTWERPEN, 9 Juli. Tarwe hooger, Ainerik. fr. 19% a fr.La Plata fr. 18.1,4 a fr. 2044; Donau fr. 14% a fr. ISS/^Wallafr. Maïs hooger. Amerik. Mixed fr. 01/9 a fr.La Plata fr, 9% a fr. Doinu fr 9% a fr. 10%. Petroleum prijsh. Dadelijk fr. 17%, Juli fr. 17%, Sept. fr. 17l/o, 4 laatste mrid, fr. 18%. PARUS, 9 Juli. Tarwe. Loopende maand fr 24.80, Aug, fr 22.70, Sept./Oct. f-, 21.50, 4 laatste mdu fr. 21.20, 4 mnd. van Nov. fr. 21.15, prijsh. Rogge. Loopende maand fr 16.25, *og. fr. 13.25, SeptyÖet. fr. 13.4 laatste mdn fr. ió.4 mnd. van Nov. fr. 13.kalm. BERLIJN, 9 Juin Spiritus. Loco 53.70. HAMBURG, 9 Juli. Petroleum loco 6.05, brief, dito geld. Spiritus per Juli 23, Aug./Sept. 231/8- Stemming: vast. BUDAPEST, 9 Juli. Tarwe flot, voller noteering. NEW-YORK, 9 Juli. Tarwe. Juli. Aug. Sept. Oct Dec. Jan 9 Juli. 843/4737/a73i/a 8 8573%731/, 7 82 731/473% Mats. Juli. Aug. Sept. Oct Dec, Jaa, 9 Juli. 36%371/4 38% 8 361/4 37%38% 7 36%371/4 38% Voor de vele blijken van belangstel ling tjjdens de ziekte en het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot den Heer NICOLAAS BIJLO Jr. onder vonden, betuig ik, ook namens familie, mjjn hartelijke» dank. Wed. N. BIJLO Jr., Muller. Schiedam, 11 Juli 1898. Gevraagd met Augustus: en met November een als WEID-ALLEEN, goed kunnende koken en strijken, van goede getuigen voorzien. Lange Haven 107. EEX NIETTE gevraagd. Emmastraat G lGr, Vlaardlngen. ter afbreking van het THEATER ANTONIO WALLENDA. Aanmelding aan het Theater, Boeleplein. wenschte gaarne EES te ontvangen in de Engelsehc taal, Fr. br. letter E bureau van dit blad. Yoor iemand, z. b. b. h. h,, worden gezocht te Schiedam, tegen hall Juli. Opgaven vnn prijs met en zonder Pension gelieve men te zenden aan het Bureau dezer Crnt. onder Sett. If. in den staat van kennelijk onver mogen van WILLEM BEFFERS, voormalig gemeenteontvanger te Schie dam, is, met de bescheiden, heden ter Grilfie van de Arr.-Rechtbank te Rot terdam nedergelegd om aldaar gedu rende 14 dagen te verblijven ter inzage van een ieder. De Curator, W. A. VAN ÜOLDER Dz. Schiedam, '11 Juli 1898. OP DE illier wordt uitsluitend BESCIHJ1T verkocht, bereid met de lallerwege bekroonde en beroemde suit de Koninhl. stoomfabriek »de Honigbloem", van II, NI. VAN) dSCHAIK Co., den Haag (Holland)." De Notaris W. J. A. ROLDANUS te S c h i e d a m, is voornemens in het gebouw «Musis Sacrum" aldaar, op Vrijdag 32 Juli 1896, des voor middags te 14 uren, te veilen en op Zaterdag 33 Juli 1898, des avonds te 8 uren, te verkoopen: Een WINKEL- en WOONHUIS met Tuin, open Plaats en Erve, te Schiedam aan de Westzijde van het Broersveld nr. 165, kadaster Sectie B nr. 1505, groot 127 centiaren, met een achteruitgang naar de Lange Kerkstraat, bevattende 4 kamers, keu ken, werkloods, kelder en zolder met dienstboden karn er, voorzien van water leiding en vele gemakken. Verhuurd voor f 6 in de week- Grondbelasting f 23.49. Aanvaarding en betaling 15 Augus tus 1898. Te bezichtigen Woensdag en Don derdag vóór de veiling, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 3 tot 5 uren, op vertoon van een toe gangsbewijs, door genoemden Notaris afgegeven, te wiens kantore nadere inlichtingen te bekomeu zijn. De hoofdbronnen Georg- Yictor-bron en Helena-bron zijn sirtds lang bekend dooi de ono vertroflen uitwerking en Stecnzlekten, Haag- en Oarmkalarrh, storingen zooals Bloedarmoede, Bleekzucht enz. Verzonden in 1897 Uit geen der broD.nen wordt zout gehaald. Het in den handel voorkomende Wlldunger Zout is een kunstig, ten daele onoplosbaar fabrikaat. Brieven gratis. Informatiën over het Bad en woning in het Badhuis en het Europeesche Hof beantwoordt: De Inspecteur der "Wild. Mtneraalbr. A. G. bij Ni Ier-, Blaas- der bloedsomloop, 906.700 flesschen. *3 uit Je Xoeltfabrielt ea«t FrluWNgraobl 5f®, Amsterdam. Directeur: CARL PFLAGING. Stationsplein, Motterdam. Celebrated mm MiiT's Ladies and Gentlemen Acrobats Great Success,. Hiss A. !L 81 A The Electric FlylngWonder. Mr. GKAÏS' Marvellous Baboon and Donkey, uPat and Mike" .iHIIfL- LAH in zijn sensationeete Act „Een rit in de lucht"; WILEY ZIW- MEKMAXNf, Humorist urtd Compo nisten Darsteller; THE ALMASIO'S, Great Excentric, Acrobatic Musical Ball Act; THE VALS Novelty Scaters ;;/f and Excentr. Dancers. Aanv. 8 einde 11 uur. Laatste trein naar Schiedam verlr, 11.30. Dinsdag 13 Jnll 1898, DOOR HET Stafm. Reg. Rolterd. Schutterij, Kapelm, de heer Seidel. Aanvang te 8 uren. Contributie voor buitenleden f 12.50 Entree-geld voor vreemdelingen - 0,50 bij avond-Concerten - 1. Afdeel ing Muziekuitvoeringen. door de ROTTERDAMSCHE STAFMUZIEK, Kapelmeester de heer A. Seidel, op Donderdag 14 Jnll 1898, des avonds ten 8 ure. RET BESTOUR,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4