uitgeverTh. j. c. roelants. 52"° jaargang. Woensdag 13 Juli 1898. N°. 9675 VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. K e n n i s g e r i 11 g. FEITILLETOiSr. -■5 \X: BUITEL jüiAö. jbossBMBHTBPims roei Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommerso,02 BITREAP.- BOTBRSTRAAT 70, Telephoon Wo. 123. Abtoetbrtispkijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van ecno Conrantƒ0.89 Iedere gewone regel meerojj) Bij abonnement wordt korting verleend. EunGEMEESTEIi ËN WETHOUDERS VAN Sc'iEDAM, breigen ter kenn:s van de i \ge stenen dai het kolrer no. 1 der plaatselijke d'recte be'as." 0 naar liet inkomen d'enstjra" J8/99, den 28steo Juni 1C98 dior den "ementeraa.J vrst esield en den 'tel Juni uoara m- rol'ende dcortee'ei >':V._:>ul.s-rdp ten de er pi ovln- c'e'goei -ekeurd, aai den onlva- "er d 'jeme ito ter invorde ai", uit; re kt en :o rt -jeduiende •,ijf maandei.'- te rske ïen van lied" o,i de secret "-'e der gemci.ite voo- en ied;r ter'- mg-s node ge' gd. Wordende voor.3 een 'e'er 5i..-\gai"S. rd "iji _n'an- s'ai o.i de bepaalde termijnen te vo'doe. op st alle van v2'Vol,ring volgen* de we. En 'S ine-.au e'vondr ;ng "Vr 'eu, waar hel boofl den 12dei Juli 1891. Bu 'gemeester en Wetfouie/s tot.cvo.fi VA ST>C~C. De secrs'art., VERNEUK. Algemeen overElc'it. Scuieham, i1 Juli '98. Het oorlogsnieuws is heden weer zeer schaarsch. Gevochten, wordt er bijna niet, en onderhandelingen, althans ofinieele, zijn niet aangeknoopt. Een paar schepen, de Brooklyn, de Texas en de Indiana hebben Santiago wat gebombardeerd, maar het resultaat is tot nog toe zeer gering geweest. De stad ligt bijna twee uur van de vijandelijke schepen af, zoodat de projectielen niet ver genoeg kwamen, nu ze uit zee moesten geschoten worden van uit de baai zelf schijnt Sampson het nog niet te durven doen, want al is de vloot van Cerveia vetni ld, de forten Morro en La Socapr hoe vaak ook reeds door de Amerikanen tot puin geschoten, zijn nog altijd dreigend. Zoo staakte Shafter na oen uur het vuur maar "Voer; het verlies schijnt alleen aan zijne zijde - zijn geweest; een kapitein en twee minderen jiau hij g sneuveld, een luitenant en drie sol- .'aten gewond- Dat is alle oorlogsnieuws; heb eenigste wat wij er nog bij lomnen \ocgen is het vervolg van het verknal van den kapitein van de i ow a, waar Cel .ra aan boord gcbiacht is. Hij ver haalt, dat het dek van de V i s c a y a geheel in brand stond en niet plassen bloed en detlen van mensclielijke lichamen was overdekt. Do granaten van delowa deden op do voorplecht van do Viscaya een torpedo on<ploffen, die 20 Spanjaarden vermorzeld op het dek neer wierp en hun neg lillende lichamen Ln een zee van vuur deed verbranden. Door ied-r gat, ge schoten door de vijandelijke projectielen, ste gen de vlammen opsmartkreten van do gewon- BOOR JIERWAS1V HEIBERG. 40) sik wil liaar niet zien", riep graaf Lavard in hevigen toorn uit, toen Luc'.le hem Inogjor's ver zoek had overgebracht, sliet geld zal zij hebben, genoeg om overeenkomstig baar stand te kunnen leven en goed te doen zooveel zij wil. Een onder- boudneenl Ik zou nog eens mijn zel.oehcer- sching kunnen verliezen, en dat zou niet goed zijn voor ons beiden." sO, papa hield Lucile aan, en in haar oogen, meer dan in hrar toon, lag als ran zacht verwijt. sik wil niet!" riep hij uit, driftig op dan grond stampend. sZij kan gran, en daarmee uit!" Hij ging naar het venstar dat hij openduwde. Het jonge meisje boog het hoofd, toen lichtte rij een smeekenden blik op haar moeder. De gravin stond op en ging naar brar man toe. sBe~te Lavard", zeide zij op innrmenden, m .ar vasten toon, sje zult er toch niet buitm kunnen, Imgjor de gewenschte ophelderingen te geven. Eens moet het immers toch gebeuren, en wanneer ooit dan is het nu het geschikte tijdstip gekomen. Zij verlaat ons huiszij gaat de wereld in met het drukkende bewustzijn, een tehuis te verliezen ïWie dwingt haar daartoe?" viel hij haar driftig in de rede. sHaar dwaasheid, haar koppigheid, het rampzalige erfdeel harer moeder, waar deze ook door verloren is gegaan." den en stervenden klonken door elkaar en ste gen op uit liet ruim, zich aan het dek mengend met heb geknetter der schoten en het geraas der ontploffingen. Op dit oogenblik vertoont het strand van San tiago een afgrijselijk schouwspel. Roofvogels vliegen m kringen boven de lijken en strijken van tijd tct tijd neer; telkens spoelen er men sclielijke overblijfselen aan wal, hier een ver minkt lichaam, daar een arm, daar wee. deden, door haaien afgeknaagd. Men is thans aangevangen om alles wat men vindt in één groot graf te begraven. Tot zoover het vei mal van den kapitein. Ondertusschen blijven de vredesgermiiten loopen; Amerika schijnt niet ongeneigd te zijn op zekere voorwaarden den oorlo- te doen ein digen en ook in Madrid schijnt men hiernaar wei ooren te hebben, maar hcopt men nog ah-jd Cuba te zullen kunnen behouden. Volgens een heden ontvangen telegram zijn er zelfs leden van liet Spaanschc ministerie - men noemt met name Gamazo e o dreigen hun ontslag tc zullen nemen, indien men niet onmiddellijk vredesonderhandelingen aanknoopt. Een zeer gevaarlijke crisis zou dan aanstaarde zijn, daar niemand de verantwoordelijkheid van een vernederenden vrede op zich zal willen laden. Reeds moet de koningin-regentes met de voor naamste staatsheden en bevelhebbers hebben ge confereerd; men zegt, dat do regentes zich r.-er ongerust maakt over het verloop der dingen en dat zij voor nog iets ergers vreest dan vtor een ministerieele crisis. De krachtigste tegenstander van den vrede schijnt op dit oogenblik maarschalk Blanco ech ter te zijn. Zelfs al zou Santiago cnpituleeren waartoe hij aan generaal Linares echter tot nu toe zijn toestemming heeft geweigerd, dan uog meent hij, dat de oorlog moet vooilgizet worden. En in Spanje is er een partij, de militaire, die hem steunt en die van geen toegoven wil weten. Of echter dit verzet zal baten is niet wel aan te nemen; reeds nu spreekt men van onderhan delingen tusschen Washington en Madrid, welke echter nog geheim worden gehouden. Spoedig zal de waarheid wel blijken en Spanje zal niet ontevreden mogen zijn, indien het voorwaarden zal weten te bedingen, die niet al te zeei het eergevoel van het land zullen kwetsen. Er is toch veel waars in het woord, hetwelk heden de „Independance Beige'' uitspreekt, en het welk men, ook al doet men alle recht weder varen aan den heldenmoed der Spaansclie sol daten en schepelingen, zal morteil beamen: .Spanje heeft er geen recht op Cuba nog lan ger te behouden, het is niet in staat geweest het in tijd van vrede te beboeren, het heeft het niet weten te verdedigen in tijd van oorlog. Daarom moet Spanje van deze bezitting afzien en den vrede teekenen; dat is niet alleen in het belang van het land zelf, maar in het belang van de menschheid." «Zeg hoar dat voerde de gravin onver stoord aan, «maar zeg liet haar zacht en vriende lijk. Hond haar dit voorbeeld voor oogen. Waar schuw haarDoe een beroep op hear hat 1, dat nog niet verhard is als haar gce-t, en ik twijle! niet, dat dat een grooteren en meer bli,venden indi jk op haar zal maken dan dit koudp, banlo vaarwel. Je hebt je zuster toch lief gehad, en wat je aan haar kind hebt gedaan, was een daad van barm hartigheid. Zoolang heeft Imgjor doorgeg.ian voor je dochter; je hebt zoolang met goedheid op haar gezien, haar met dezelfde liefde en zorg omgeven als je eigen kind. Wil je nu, waar haar karakter zeker minder dan de overreding van en haar liefde voor dien slechten man haar op een dwaalspoor heeit geleid, niet het voorbeeld van den goeden herder navolgen, die het verdoolde lam zocht tet hij het gevonden had, het vol liefde en medelijden op zijn armen nam en terugbracht naar do kudde? Bodenk toch, lieve man, welke verantwoordelijkheid nu zwaarder dan oo't op je schouders rust en met hoe groote voldoening het je zal vervullen, wanneer je tot je zelf zult kunnen zeggen dat je alles ge daan, nie'c onbeprc :fd gelaten hebt, om je wil, die al! ;n het beste beoogt, te laten gelden. Presto's trruweloo-heid heeft Imgjor, zooals Lucile ons zooeven zeide, d'ep geschokt. En wanneer er nu nog slechts een verzeilend woord van jou noodig was, om haar geheel tot ons terug te brengen, zou je dan dit eene woord ongesproken willen laten Neen Lavard, je denkt edel, je bent goed en rechtvaardig. Steeds heb ik die eigenschappen in je bewonderd, en d' minsts van je ondergo schikten heeft daarvan jOprofiteerd. Ontzeg een ge lijke weldaad niet aan haar, die je zoo Jang zoo na aan 't hart lag 1 Spreek met Imgjor, nu zij zelf om dit Ten slotte nog enkele bijzonderheden over ad miraal Ccrvera. Naar do „World" bericht zal hij naar Anna polis worden gezonden, daar voor een paar we ken voor den vorm worden gevangen gehouden om daarna op zijn eerewoord in vrijheid te worden gesteld op voorwaarde, dat hij het. land niet zal verlaten. De admiraal heeft een beetje last van malaria- Cervera heeft in een interview zijn verwon dering er over te kennen gegeven, dat hel hem gelukt is zijn verblijfplaats zoolang geheim te houden na zijn vertrek vaa de Kanp-Verdische eilanden. Nimmer heeft hij gedacht, dat de Amerikanen niet op de hoogte waren van zijne bewegingen. Hij voer de baai van Santiago bin nen mt'f het voornomen die binnen twee maal vicr-en-lwintig uui weer uit te stevenen, maar door de vertraging bij het kolen laden ondei- vondeu kon hij hieraan geen uitvoering gcum. De admiraal sprak met de gtootsto warmte over de dapperheid zijner matrozen, maai wei gerde zich overigens uit te laten ovci de oorza ken van zijn nederlaag; evenmin wilde Irj ant woord geven op de vraag, welke type van oor- logscliip hij het best achttehij vergenoegde zich toen met de schouders op te halen. Na den brief van kolonel Picquart aan den minister van oorlog is er nu een geschreven aan den minister van justitie Sarrien door mr. Demange, den advocaat, die indertijd Dreyfus heeft verdedigd. De heer Demange zegt hierin, vat trouwens al wel gedacht werd, maar waar van de officicelo bevestiging niet tc onpas komt, dat de stukken, die minister Cavaignac ir de Kamer heeft voorgelezen, noch aan hem, noch aaii Dreyfus werden medegedeeld. De Fransche bladen wijden zonder uitzonde ring nog beschouwingen aan Picquart's schrij ven. Berichtten wij gisteren, dat de pioviucia'e pers aandrong op de inhechtenisneming van den gewezen kolonel, maar dat men geen tonnen kon vinden waarop die inhechtenisneming ge baseerd zou kunnen zija, lieden heeft de „Guu- lois" er al een gevonden. „Kolonel Picquart", zegt het blad, „moet gevangen genomen worden wegens schending van het beroepsgeheim. De gevangenneming had reeds vroeger moeten ge beuren, op den dag dat de kolonel de vei„rou welijk e dienstbrieven van generaal Gorse heeft geopenbaard." Do „Jour" gaat nog iets vorder en liondlgt de inhechtenisneming van Picquart aan binnen 21 uur. „Goed," zegt de „Siècle" daarop. „Laat men Picquart in hechtenis nemen. Maar laat men dan ook overste Henry gevangen nemen, die den 12en Februari jl. voor het Hof van Assises der Seine, tijdens het proces-Zola, eveneens heeft verklaard dat het famcuse stuk Ce canaille do D..., niets te maken heeft inet de zaak- Dievfus. Hoe men de zaak ook keero of wende, voor de regeering ziet het er niet aangenaam uit en ein- onderhoul als om tin gunst smeekt! Een inwen dige stem zegt mij, dat het niet vergoefsch zijn zal Herhaaldelijk had graaf Lavard aanstaken ge maakt om zijn vrouw in de redo te vallen, maar steads had zij met cm gebaar, een haasbgen, smeekenden blik den storm weJer bezworen en haar wijs gekozen woorden, die van innei lijke warmte trilden, hadden hem gewonnen. Men prees in hem inderdaad zulke eigenschappen, en hij was er tiotech op als op het blanke wapenschild van zijn huis, waarin zich de eer en het hooge aanrien van zijn geheele geslacht spiegelde. »Nu, als je denkt. zeide hij toegevend en met ongewone weekheid. Maar de gravin liet hem niet eens voortsprekenzij sloeg haar armen om zijn hals en kuste hem met tranen van dankbaar heid in do oogen op den mond. «Mijn edele vrouw I" zeide hij bewogen. »Je bent inderdaad geheel een Lavard 1 Imgjor kan komen wanneer zij wil. Zij zal mij bereid vinden tot zachtheid en vergevensgezindheid om j o u w e n t w i II" In blijde aandoeningen en met nieuwe hoop in het fiart verlieten moeder en dochter het ver trek. Met geheel andere gevoelens dan de gravin goJd gevonden had te zeggen, zag Imgjor deze uiteen zetting te gemoet. Prestö's trouwbreuk was in haar nawerking zeer verzwakt door de verdorvenheid die hij getoond had. Het was meer gedeemoedigde trols die haar di aan Lncile's borst geweende tranen ontrukten dan smart om verloren liefdesgeluk. En toen nu de eerste wilde storm van hartstochtelijkheid allengs plaats maakte voor kalm overleg, moest zij tUlijk zal zij wel tot een nieuw onderzoek moe ten komen. Het stadium waarin do zaak thans Verkeert is dit Minister Cavaignac heeft verklaard dat. de -"huid van Dreyfus overtuigend gebleken is uit dn drie stukken die hij heeft, voorgelezen. Kolonel Picquart heeft hierop mod gedeeld, dat d>e stukken valstli zijn, terwijl mr. Dé- mango plechtig verklaart, dat noch hij noch zijn client, er kennis van heeft gehad- De „Radical" acht het. onmogelijk dat man nen van eer ah. Brisson, Samen en Chvaignne zouden weigeren het bewijs toe te laten dat zij zich vergist hebben, en de „Aurore" schrijft onder het opschrift „11 faut répondre" dat de heer 1!ris.-on, thans overtuigd moet zijn van de onwettigheid van het „eerlijke eu loyale" von nis, en dat hem nu door kolonel Picquart de gelegenheid wordt, geboden om de suprematie van de burgerlijke macht te bewijzen en tevens volledig licht tc verspreiden over de stukken die gediend hebben om de gehuld van Dreyfus aan te toonen. „Zal de heer Brisson dat middel ongebruikt laten, uit vrees den heer Cavaignac te misha gen V' vraagt het blad. Gemengde Mcdcdecllngen. De Duitecho Keizer is gisteren te Bergen in Noorwegen aangekomen. Dat is zijn eerste sta tion op de reis naar de Noordkaap. De katholieke afgevaardigden moeten het niet eens zijn over liet voorzitterschap van den Rijks dag. Men verzet zich heftig tegen de candida- tuiu' van graal Bolles torn en voorspelt do ver kiezing van baron Ilerteing, professor aan do universiteit te Munchen. Miqttel is zijn onderhandelingen aangevangen met de leiders der katholieke partij niet het oog op do aanslaande parlementaire periode. Aan Lieber moet hij een herziening van dc schoolwet hebben toegezegd, zijnerzijds zou het Centrum zijn steun verleend aan een finantieol plan, bedoelende om nieuwe directe belastingen in te voeren. De Fransche .juimat heeft gisteren het wets ontwerp op verraad en spionnage aangenomen. In de Kamer waren geen voldoend aantal leden aanwezig om te werken. Nauwelijks tien procent. lil de Italiaamclie Kamer is een motie van orde aangenomen met 20G tegen 40 stemmen, waarmede de jjpoccring zich had vereenigd. Daarna ivcrd de zitting opgelieven. Volgens de Brusselsclie „Réforme" gaat Don Carlos „incognito" op reis. Zijn voornaamste geldelijke steun, de hertog van Solferino, gaat naar Parijs- Sultan Abdoel Hamid hoeft aan Frankrijk aan den ingang der Dardanellen, hij Gallipoli, een stuk land ten geschenke gegeven, waar dc zichzelven bekennen dat zij eigenlijk aancengioot gevaar ontsnapt was. Hoe onzeker en donker nu ook de tookomst was die zij te gemoet ging, tin ding wist zij zeker dat zij, Imgjor, voor wanhoop zou bewaard blijven. Zij had nu slechts even den mond gezet aan den lijdensbeker, dien zij als de vrouw van dien slechten man tot op den droe- em had mooten leeg drinken. Hoe schoon en zonnig had zij zich hot leven aan zijn zijde voorgesteld, ware het ook in strijd en nood! En nu zag zij op de plaats, waar rozen van geluk schenen te bloeien, een moeras gapen, waar boven vergiftige dampen zweefden, en waarin zij reddeloos zou verzonken zijn. Pi ostij had voor haar zijn liefde slechts gehuicheld zijn hart behoorde nu en voor eeuwig de door hera verlaten verloofde toe. En wee haar, wanneer zij dat eerst dan zou hehben ingezien, wanneer het te laat ware geweest om terug te keereu Dat gevaar was nu afgewend. Hoevele ongulukkigen waren er echter niet, wien niet als haar in de ure der beslissing cm goode engel ter zijde stond, die haar afvoerde van het gevaarlijke pad, dot een verloren ziel bewandelt; d>e onbemind, bedrogen, mis handeld en veracht op de doolwegen des levens voortsluipen als liet offer van hebzucht o! onge breidelde begeerte! Ja, deze ongdukkigen, dat zag zij nu in, waren er genoeg op de wereld, van eiken leeftijd en van eiken stand, en hun wijdde zij nu haar verwee-d hart in grenzeloo»e liefdo; zij wilde hen zoeken op alle wegen iien wilde zij naderen, om hen te trooslen, le gerezen en tc steunen naar het verheven voorbeeld van Hem die gezegd heeft: «Komt tot Mij, gij allen die ver moeid en beladen zijt! Ik zal u rust geven! Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1