uitgeverTIl j. c. roelants. 52"° jaargang. Donderdag 14 Juli 1898. I\K 9676. VROUWENSTRIJD r< 0 een Onderwijzer FEUILLETON^ Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. KeiiiiisgCYing. BTJITENLANP. ABOKJTBMBifTSPKiJS voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommere. - 0.02 BFREAÜBOTERSTBAAÏ TO, Yelepluoon Ho. 123. ADVEitTEOTrrrRus: Tan 15 gewone regels met inbe grip ran eene Courantf 0.68 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Koslclooze toelating van leerlingen op het Gym nasium, de Hoogere Burgerschool en do herhalingsschool, Terbonden aan de school yoor jongens met uiige- breid leerplan. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen ter kennis van belanghebbenden dat de aanvragen om kosteloos te worden toegelaten tot den a.s. cursus: lo. van het Gymnasium, 2o. van de Hoogere Burgerschool, 3o. van de herhalingsschool verbonden aan de school voor jongens met uitgebreid leerplan, uiterlijk den 20.-sten Juli a.s. bij hun College moeten zijn ingediend en dat de regelen voor de toelating vastgesteld, op de secretarie der gemeente ter lezing liggen. Voorts brengen zij in herinneiing, dat over eenkomstig besluit van den Gemeenteraad, aan het Gymnasium 1 leerling en aan de Hoogere Burgerschool 2 leerlingen kosteloos geplaatst kunnen worden. Schiedam, den 13den Juli 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd VERSTEEG. De secretaris VERNÈDE. Aan de 2e Openbare Tussciienschool te Schiedam (Hoofd de lieer J. van der Hout), wordt gevraagd met hoofdakte, als plaatsvervangend hoofd. Jaarwedde ƒ1000. Sollicitatiestukken franco in te zenden aan den Burgemeester vóór 20 Juli a.s. Algemeen overzicht. Schiedam, 13 Juli '98. Naar aan do Temps" uit Madrid wordt be richt, heeft inderdaad het Spaansche ministerie ontslag genomen. Alleen. Sagasta sou gebleven zijn. en een nieuw Kabinet hebben gevormd, waarin zitting zouden hebben Gamazo, Navarro, Rodrigo, Abnodovar, Montero Rios, Chinchilla, terwijl Martinez Campos kapitein-generaal van Madrid zou worden. Is het een bloote toevalligheid dat Gamazo het eerst wordt genoemd in de lijst van nieuwe bewindslieden, of lieeft de vooropstelling van dezen naam eene beteekenis Want Gamazo geldt voor den krachtigsten voorstander van den vredein voortzetting van den oorlog ziet hij allerminst heil. Trouwens, er is een zeer sterke strooming in Spanje merkbaar ten gunste van den vrede; DOOR IIKKSMSV HEIBERG. 41) En toen zij zoo dacht, toen zij die ongelukkigen en door hen zichzelf in gedachten ophief, viel er plotseling een schaduw op haar ziel en op haar zooeven nog in zalige verrukking badend gelaat. Was haar moeder ook niet voortgeschreden te midden dier groote schare, onbemind, onbegrepen reddeloos verloren... en waarom? Waar was de hulpvaardige hand die zich uitstrekte naar haar kind maar niet naar haar Was het niet deze zelfde graaf Lavard nit wiens banden zij zooveel goeds had ontvangen, die zijn zuster niet meer wilde kennen uit maatschappelijk «ooroordeel, uit kloingeestigen toorn over een gesloten mésalliance, uit koele overweging dat de geboren Lavard met haar burgerlijken naam, dat de vrouw van den paardrijder niet meer ihuisbehoorde in het goud- omlijste, deftige familie-beeld van liet geslacht dat op Rankholm zetelde. Hoe had haar moeder, door haar eigen verwanten als een uilgestoo'tene, onwaardige aangezien en vergeten, hoe had haar arme ongelukkige moeder geleden, vergeefs gestreden om toen snel, sneller maar eenerzijds vreest men voor do Carlisten, die de Pretendent zelf moge een vrij onbe- teekenende figuur zijn als partij zeer goed georganiseerd zijn, cn anderzijds voor het leger. In het belang van den vrede is het to wen- sclien dat Santiago spoedig den Amerikanen in handen moge vallen. Een telegram dat de „Tribuna" te Rome "-is- teravoud om 6j uur uit Kingston ontving, zegt dat Santiago gecapituleerd heeft. Dit telegram is waarschijnlijk wel wat voor barig. Want gisteravond te zes uur had gene raal Toral nog niet geantwoord op den eiseh van generaal Shafter om do stad over te geven. Volgens de berichten van Amenkannsche zijde was in de beide laatste dagen de toestand aldus. Maandag is het tamelijk kalm gebleven; er werd weinig gevochten, en om. twee uur werd do witte vlag geheschen. Generaal Shafter sein de dat hij een voorstel voor de overgave der stad overwoog. Intusschcu werden Maandag en gisteren de operatien oin de stad voortgezet, met het ge volg dat de Amerikanen gistermiddag allo wegen naar de stad bezet hadden, zoodat de Span jaarden niet meer kunnen ontsnappen. Bovendien zijn er nog nieuwe batterijen in stelling gebracht, en is gisteren de beschieting der stad hervat van de heuvels cn door de vloot; de granaten van do schepen stichtten brand in de stad, terwijl de veldbattcrijen het vooral op de verschansingen gemunt hadden. Tegelijk onderhielden de Amerikaanscho tirail leurs een overstelpend geweervuur. De Span jaarden beantwoordden het vuur slechts zwakjes. Dat duurde tot den middag, toen generaal Shafter aan admiraal Sampson het sein gaf om het vuur te staken, en generaal Wheeler met do witte vlag en een brief naar generaal Toral zond, waarin hij schreef dat de Amerikaanscho vloot nu bewezen had Santiago te kunnen ver nielen; dat do stad ingesloten was door het Amerikaansclie leger; dat daarenboven to El Caney 18000 Spaansche en Cubaanscbe vluchte lingen van honger stierven, en dat de Ameri kanen niet bij machte waren hun den kost to geven. Shafter vroeg daarom de overgave der stadanders zou onmiddellijk de aanval te land en ter zee worden hervat. liet duurde eenige uren voordat heb ant woord kwam, dat Toral to Madrid instructies moest vragen; zoodra hij die ontvangen had, zou hij Shafter een beslissend antwoord geven. Hierop gaf Shafter zijn troepen bevel te ruston, maar zich gereed te houden om ieder oogenblik den aanval te heiwatten. Te zes uur gisteravond was generaal Toral's antwoord nog niet ontvangen. Zijn nu de inlichtingen juist die Reuter's "bij zondere con-espondont te Madrid uit „gezagheb bende bron" heeft verkregen, dan mag verze kerd worden dat Spanje den oorlog zal voort zetten, totdat het op een eervollen vrede aan spraak kan maken, hoe groot ook de offers zul len zijn die het zal moeten brengen om zijn recht hoog to houden en den onrechtmatigen aanval der Amerikanen af te slaan. Waar aldus, met miskenning der werkelijk heid, de Spaansche trots luid kraaiend zijn aem doet hooren, daar heeft het allen schijn of de vrede nog verre is en eemgea tijd zal blijven- dan het anders wel het geval zou geweest zijn, te bezwijken voor den druk van buiten en van binnen en in een vroeg graf neer te dalen En wie zou zeggen of men aan het kind werkelijk weder goed had trachten te maken wat men aan oA moeder misdaan had, of ook niet daarbij koel ovePeg, de eer der familie en wat niet al den doorskg hadden gegeven? 0, het waren menschen van fijne berekening, deze Lavard's, wier naam zij nu droeg, en die haar zoo lang in onwetendheid hadden gelaten over haar afkomst, totdat het krasse egoïsme, de beleedigde familie-eer nog eens opflikkerde en de arm zich met den dolk wapende om den wilden vogel die zich tegen haar verzette, in het hart te treilen En dan haar vader I Zijn naam kende zij niet eens I Was hij de zschurk," zooals graaf Lavard hom in zijn overloopenden toorn had genoemd, of had men hem alleen aldus betiteld omdat hij een man van lage afkomst en een paardrijder was? Het spreekt vanzelf dat Imgjor, vervuld van zulke gedachten, de zachtere trillingen van haar in den grond goed hart spoedig weer verstikte en haar oor nog eens leende aan de booze influisteringen die haar uit den mond van een Prestö komend zoo noodlottig waren geworden. Zij wapende zich weder roet den ouden niet te buigen trots. Het zigeunerbloed kwam in opstand tegen den haar door maatschappelijke conventie aangelegden dwang. Wat was er waarvoor zij deze Lavard's dankbaar moest zijn, waartegen niet tienvoudig opwoog het En daar mag ook aangenomen worden, dat San tiago niet zal capituleeren. Wellicht zal eerst do verplaatsing van den krijg naar Spanje zelf de Spanjaarden in staat stellen een blik te slaan in den afgrond waarin liet dreigt neer te storten. Want het plan om een vloot to zenden naar de Spaansche kusten, is door de Amerikanen niet opgegeven. Integendeel, uit Washington wordt gemeld dat admiraal Walsoa de nieuwste kaarten der Spaansche kusten heeft ontvangen, en dat do officiereu die nog niet, aan boord waren, bevel hebben gekregen dadelijk seliecp to gaan. De Spaansche officieren die zich in Ameri kaansclie krijgsgevangenschap bevinden, hebben geen reden van klagen. Groole bewondering wekt hun dappere houding in do Vereenigde Staten, en do Amerikanen begroeten lien met zekere eerbiedige geestdrift. Vooral Cervera is als bet ware de held van den dag. Do officieren zijn Maandag van Portsmouth (New-Hampshire), waar de bemanning der Spaansche vloot blijft, naar Annapolis vertrok ken, waar zij in de marine-academie de kwar tieren der kadetten zullen bewonen. Bij het afscheid der officieren moeten zich hartroerende tooneelen hebben voorgedaan. De commandant der Cristobal Colon, kapi tein Moren, vroeg verlof tot zijn manschappen diu zich zoo edel gedragen hadden in don strijd, een afscheidswoord te mogen spreken. Maar in plaats daarvan liep de kapitein door de gelede ren, drukte allen zwijgend de hand cn kuste hen op de wang. De mamten weenden en sloegen hun armen om den hals van hun commandant, en toen deze eindelijk vertrok, omklemden zij zijn armen cn beeuen als wilden zij hem belct- ten heen te gaan. Do Amerikaansclie regeering heeft bevolen den Spaansclien officieren, dio geen cent bezitten, iederen dag een zekere som gelds tc geven. Voor de gewonden wordt even goed gezoigd als voor de gelcwetsto Amerikanen. Admiraal Cervera, die herhaaldelijk geïnter viewd is, beklaagt zich bitter over de Spaansche regeering. Deze zoowel als de Spaansche pers heeft bet volk voortdurend misleid. De zaak-Dreyfus is een geheel nieuwe pliaso ingetreden door de verklaring van Cavaignae in dc Pranscho Kamer, en de feiten die daarvan het gevolg zijn geweest, nl. de brief van Pic- quard aan den minister-president Brisson en het schrijven van mr. Demange, Alfred Drey fus' advocaat, aan den minister van justitie. Aan dat schrijven is nl. toegevoegd de brief dien Demange van Alfred Dreyfus ontving na diens onderhoud met du Paty de Clam. In dezen brief, waaruit Demange sommige data cn persoonsnamen heeft weggelaten, houdt Dreyfus zijn volkomen onschuld staande en ontkent hij in betrekking te hebben gestaan tot cenigen buitenlandschen agent of attaché; ook loochent hij ooit een poging te hebben godman om door middel van weinig belangijke stukken gewich tige documenten in handen te krijgen. De ministerraad heeft nu besloten dat dooi den minister van oorlog bij zijn collega van justitie een aanklacht zal worden ingediend te- kwaad dat zij met even volle handen haar moeder hadden aangedaan? Niet als een smeekende wilde zij voor den graaf treden neen, e i s c h e h wilde zij rekenschap over al wat tusschen haar en liet verleden lag rekenschap over alle de lango jaren, waarin men, haar natuurlijke aandrift onder drukkend, haar door een kunstmatige opvoeding teruggebracht had van de vrije en gezonde opvat tingen van een dochter des voiks tot de ongezonde en gekunstelde levensbeginselen eenqf freule Lavard die zij niet was. Met zulke gewaarwordingen en voornemens trad zij de kamer van den graaf binnen, zag zij hem bieek, koud en vastberaden in het van edele impulsieve aandoening schitterend gelaat. z Je hebt mij willen spreken," zeido hij vriendelijk, terwijl hij haar met een handgebaar tot zitten uitnoodigde, sen ik heb mij daarvoor gaarne laten vinden, want ik wist immers dat je vroeger of later je ongelijk inzien en dan een gelegenheid zoeken zoude om mij vergiffenis te vragen." Imgjor was stijf en vormelijk op een stoel gaan zitten. Z j trilde bij deze woorden die haar tot tegensprrak prikkelden maar nog bewaarde zij uiterlijk haar kalmte alleen vlamde het in haar oogen ip als een bliksemflits. Er siond te veel voor ha ir op het spel. Zij wilde immers niet alleen te weti n komen al wat haar verleden, wat haar oudeis, die zij niet kende betrof, maar zij wilde ook vs i den graaf de middelen krijgen om onbe krompen op eigen wieken te drijven en haar werk. gen Picquard en diens raadsman, mr. Leblois, wegens liet openbaar maken van stukken, dio de veiligheid van den Skaat tegenover hot bui tenland raken. Terstond is daarop een huiszoeking gedaan bij l'iequard, bij wieu een groot aantal papieren in beslag genomen zijn. liet geniebt liep dat Piiquard en Leblois preventief gevangen zouden worden gezet. Dit is niet geschied maar wel zijn gisteravond ill hechtenis genomen Esterhazv en diens niai- Lrcsse, Mme. Pays, met wie du onder-chef van den veiligheidsdienst Ilamard te half twaalf op do prefectuur van politie verscheen. Hot ïninisterie-Brisson gaat dus heel wat ver der nog dan zijn voorganger. liet deinst er niet voor terug l'iequard ook in reehlou te vervol gen; maar anderzijds schijnt bet ook voorne mens den braven majoor te geven wat bom toe komt. Ten minste zóó kan men du laatste feiten uitleggen, en er is reden voor die verklaring: want Brisson, Sirrien en Cavaignae zijn man nen van wie steeds de roep van eerlijkheid is uitgegaan. IntusMihon heeft de socialist Fouraièro ge volg trachten te geven aan zijn voornemen om do regeering over den brief van Picquard tc in- terpelleeren. Maar dab zat. hem niet glad. Do minister-president Brisson stelde voor, do inter pellatie een maand uit ie stellen en Cavaignae voegde er aan too dat het niet aanging, eiken dag een quaestie in dc Kamer te brengen, waar over de regeering zieli al heeft uitgesprokendo Kamer kon z. i. ook geen rekening houden met do verklaring van iemand dio de bewuste stuk ken nooit heeft gezien. Bedoelde Cavaignae daarmede Picquard? Ze ker welmaar dit zou nogal vreemd zijnwant Picquard kan de bewuste stukken ongetwijfeld wèl hebben gezien. IIoe bet zij, dc Kamer was het met de regoe- ring com cn besloot met 408 tegen 24 stemmen do interpellatie een maand uit to stellen. Gemengde Mcdedccllngcn. Verscheiden Duitsche bladen hebben beweerd dat do socialisten een zetel in het bureau van den Rijksdag zullen eischen, waarop zij door hun partijsterkte recht hebben. De Vonvarls" verklaart nu dat hieromtrent nog geen besluit is genomen. Eerstdaags zullen de sociaal-demo- eratisclio leden van don Rijksdag hierover ver gaderen. De Italiaansche Kamer is voor onbepaalden tijd gescheiden. De „Ethnike Hetaeria" in Griekenland be gint zicli weer te roeren. Uit Kanea wordt bericht dat het geheime genootschap pogingen aanwendt om do Kreten zers er toe to brengen dat zij aandringen op de verwijdering der Turksche autoriteiten en troe pen als volstrekt noodzakelijk en de benoeming van prins George van Griekenland tot gouver neur van het eiland. Naar aan de „Times" uit Hongkong wordt bericht, duurt do opstand der Zwartvlaggen voort. Er wordt veel zeeroof gepleegd, cn gru welijk gemoord. Men beweert dat 400 opstan- van barmhartigheid jegens de lijdende menschheid te kunnen volvoeren. Daarom gold het den strijd die in haar woedde te onderdrukken. Een ontijdige uitbarstirg van haar ware gevoelens zou veel, zoo niet alles hebben kunnen bederven. Zij antwoordde met geen enkel woord. De graaf konde haar trotsclie, eigenzinnige na tuur en hij legde haar zwijgen uit als een zij het ook met tegenzin afgelegde schuldbekentenis. Ilij knikte tevreden en ging op donzelfden zachten toon voort cJe hebt Luciie tot woordvoerster van je wen- schen on jo gevoelens gemaakt, en ik heb hetgeen zij zeide, welwillend overwogen. Wat mij verblijdt en mij vervult mot zekere geiuststeiling over de door je zelf gewensehto toekomst, is dat je niot aan de zijde van Presto je zult begeven in een strijd waartoe lnj de trompet steekt, maar als een wel is waar moedige, maar ede! gestemde vrouw die naar verheven voorbeelden haar werkkring daar wil zoeken, waar het geldt smart te lenigen en tranen te drogen, waar ellende en armoede, ziekte en werkloosheid uit welke oorzaak dan ook hun geluk cn leven vernielende werking doen gelden Zie, Imgjor, dat is nu immers weer heel iets anders, iets zoo schoons en vrouwelijks dat het mij zwaar zou vallen je mijn toestemming daarvoor te ontzeggen." Imgjor «zag hem scherp en vragend aan. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1