vroüwenstrijd. 52" jaargang. Zaterdag 16 Juli 1898. N». 9678. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. KENNISGEVING. BUITENLAND. S£U /^lïKL"1 -TH iFTrtTS Abokothbhtspbijs vosp Schiedam, pet kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 n franco pet post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke noimners0.02 BUREAUBOTERSTBAAT SO, Tclephoon So. 123. MBBWM iwirri iiHmh i i ADVKHiwnEPBus: Tan 1—5 gewone regela met inbe grip ran ecne Courant0.B9 Iedere gewone regel meerq iq Bij abonnement wordt korting verleend. Schietoefeningen. 1)E DURGEMEESTEtl VAN SCHIEDAM Vestigt, op Vfir- zoek van den heer Commissaris der Koningin 111 do provincie Zuid-Holland, de aandacht van belangheb benden op het navolgende bericht aan zeevarenden SCHIETOEFENINGEN op de HAItSSENS. Iteede Texel. 3e District. Volgens medcdeeling van den Minister van Oorlog, dd. 5 Juli jl. zullen op 26 Juli 1898 en volgende dagen schietoefeningen plaats hebben van het fort Harssens, Rcedo Texel, 3e District. De schietoefeningen op 26 Juli worden gehouden in N.-lijke en N.O.-lijkc richting, makende een ge deelte der reede onveilig tot op 600 M. van het ge noemde fort. Dit gedeelte wordt niet nader afgebakend. De schietoefeningen op 27 Juli en zoo noodig vol gende dagen zullen gehouden worden ia N.lijke richting, makende een gedeelte der reedc onveilig tot op 3100 M. van het bovengenoemde fort Dit gedeelte wordt eveneens niet nader afgeba kend, doch bij deze laatste schietoefeningen zal een stoomvaartuig op het terrein aanwezig zijn omzoo- noodig hulp te verleenen aan schepen, welke in het onveilige gedeelte zijn gekomen. Op de dagen, waarop gevuurd wordt zal een roode vlag, alsmede een andere gekleurde vlag, aangevende de richting waarin gevuurd wordt, van het fort getoond worden, van minstens één uur vóór den aanvang der oefeningen tot aan het einde daarvan. 'Op die dagen zullen groote waarschuwingsborden ua'r. den ingang der haven op de batterij „Visch- martS" opgesteld zijn, waarop vermeld staat van- ,waau en in welke richting dien dag gevuurd zal 'Vorden, terwijl nabij het torpedomagazijn en aan den ingang der haven borden zuilen worden geplaatst waarop is aangegeven de beteekenis der gekleurde vlaggen, zijnde in dit geval de wit on zwarte vlag voor vuur in N.O.lijke, de rood en witte vlag voor vuur in N.lijke richting. (Zie „Ned. krt." no. 201). Jl S c h i e d a m, 15 Juli 1898. De Burgemeester van Schiedam, VERSTEEG. Algemeen overzicht. Schiedam, 15 Juii '98. „Santiago heeft zich overgegeven." Ziedaar wat een telegram uit Washington met welsprekende kortheid meldt. Do dagenlange onderhandelingen hebben dus de Spanjaarden niet gebaat, maar wel den Ame rikanen nadeel opgeleverd. Do gevreesde bond genoot der Spanjaarden heeft in dien tijd ge legenheid gevonden, ook dank zij de slechto hygiënische maatregelen van generaal ShaJter, de vreemdelingen aan te tasten. Evenwel, Santiago heeft zich. thans overge geven, en met de stad valt waarschijnlijk het geheele Oostelijk gedeelte van Cuba den Ame rikanen in handen. DOOR HERMANN HEIBERG. 43) Graaf Lavard had dat ook gevoeld. Eerst had hij met gefronst voorhoofd en met tegenzin alleen naar haar geluisterd, maar later had hij zijns ondanks haar zijn voile aandacht geschonken. Nu tug hij haar met een uitdrukking van deelneming en smart aan. »Wat je mij daar zegt", begon hij na eene kleine pauze aarzelend, ais zocht hij naar woorden, jverwondert mij niet. Het is immers volkomen natuurlijk dat je viaagt zooals je doet. Tot welk ander oordeel zou je ook kunnen geraken nadat ik zoo onbarmhartig den blinddoek van je oogen heb weggerukt en je de gansche waarheid met één Verpletterend woord heb onthuld. 01 het ver wijt van kras egoïsme dat je mij toaslingort, mij treft, beoordeel dat zelf, nadat ik je al wat je wenscht te weten, gezegd zal hebben. Luister dus I" Hij zweeg eenige oogenblikken en staarde pein zend voor zich uit, als moest hij sinds lang ver geten dingen voor zijn geest laten oprijzen. Toen bief hij het hoofd op, maar keek met een ver strooiden blik naar het venster, waarachter de herfstzon door het verwelkend gebladerte van het park gouden draden weefde. onderhaudeliugen over de overgave zijn met zeer vlot gegaan. Eenerzijds schijnt Shat ter weinig energiek te zijn opgetreden, en an derzijds heeft de regeering te Washington zijn berichten slecht begrepen, terwijl admiraal Sampson ook een woordje venselite mee to spreken over de voorwaarden- Sampson wenschte lil. dat Shafter in geen geval oen capitulatie zou ondcrteckenen zonder hein (Sampson) te raadplegen en zonder dat in de voorwaarden ook deze voorkwamdo weg ruiming van alle onderzeese!» mijnen in de haven en de ontruiming der forten die de Ame- rikaatische schepen beschoten hebben. Do onderhandelingen schijnen tot een eind zij'i gebracht door afgevaardigden van beide partijen. Eerst was, na een conferentie op het Witte Huis, aan generaal Shafter geseind dat hij allo Spaansehe voorstellen moest verver pen, behalve de onmiddellijke, onvoorwaarde lijke overgave. Hierop schijnt toen een verwarde wisseling van telegrammen te zijn gevolgd, waarop men te Washington ten slotte besloot Shafter tele grafisch te machtigen tot het benoemen van commissarissen om de onderhandelingen te voe ren, nuts deze ten doel hadden de regeling der onmiddellijke overgave. Zoo niet. dan incest Shafter weigeren en na een korte tusschenpoos de vijandelijkheden hervatten. Daarop is van generaal Shafter het volgende niet zeer duidelijke telegram ontvangen „Ik heb zooeven een onderhoud gehad met generaal Toral. Hij stemt toe in de overgave der stad op den grondslag van repatriatie. Het voorstel slaat op het geheele Oostelijke gedeelte van Cuba, van Acerradores op de Zuidkust tot Sagua op de Noordkust via Palma, welke streek bezet is door het vierde legercorps. Om half drie kwamen de commissarissen bijeen om de voorwaarden definitief vast te stellen." De Spaansehe troepen zullen dus verlof krij gen naar Spanje terug te koeren. Zelfs wordt in andere berichten de mogelijkheid geopperd, dat het leger onder Toral op Amerikaanse!» schepen naar Spanje moet worden overgebracht. Ouder het door do Spanjaarden prijs te geven gebied behooren niet Holguin en Manzanillo, waar sterke Sjiaansche troepenmachten staan. Trouwens, de Spanjaarden geven hun zaak nog niet op. De Spaansehe regeering heeft aan maarschalk Blanco geseind dat hij maatregelen moet nemen om tot het uiterste, te strijden. Een bericht uit New-York zegt dat Blanco een poging tot zelfmoord heeft gedaan toen hij do vernietiging van Cervera's eskader vernam. Het heet dat generaal Duffield door de gele koorts is aangetast. Het zenden van nieuwe troepen uit Charleston is voorloopig uitgesteld. Wellicht zal het thans, nu het voorloopig doel van den veldtocht op Cuba bereikt is, ge- maklielijk vallen onderhandelingen te openen over den vrede. Schoon men te Berlijn beweert dat er voor loopig nog voor geen der partijen een aanne melijke grondslag is gevonden voor de onder handelingen, zoodab blijkbaar op dit oogenblik die onderhandelingen niet ernstig zouden wor- Wanneer ik nu op vroegere dagen terugzie," begon hij op nadenkenden toon, vwanneer ik den weg terugga, uien ik heb afgelegd, dan zie ik onder mijn schreden menige bloem oprijzen, die een goede Voorzienigheid voor roij heeft laten ontluiken. Ja, ik mag wel zeggen het ia een geheele ruiker van schoone en lieve herinneringen die het verleden mij aanbiedt. Van al die bloemen waarmede ik mijn levensvreugde wil vergelijken, was het er vooral eene, de Erica, die reeds vroeg op mijn pad bloei Ie, waarnaar ik het eerst de kinderhand uitstrekte om haar als een kostelijke gave Gods aan mijn hart te leggen. sErica was de naam van je moeder mijn eenige zustereen bloem, als door een goede Voorzienigheid bestemd om mijn jeugd te tooien, mijn geest te veredelen en den ontembaren knaap de deugd der ridderlijkheid, der bescherming van den zwakke in 'thart te planten. Zoo verklaar ik a! wat er goed in mij is, uit doze jonge liefde voor mijn zuster een meisje van een zoo buiten gewoon, lief, maar ook eigenzinnig karakter als ja zelf tenteen paarl in mijn ievemsring welker vernieling oen verwoestende inbreuk in mijn eigen leven scheen. En zij werd vernield, gedood met ijzeren vuist, onder de voeten geireden be graven, maar niet vergoten I En wanneer in zulke ernstige uren als deze de herinnering aan hetgeen ik bezat en verloren heb, in mij levendig wordt, dan krijg ik steeds lust om aan den gewapanden arm, dia in het wapen van on geslacht prijkt, den dolk te ontrukken en dien den ellendeling in het hart te stooten, die mij mijn zuster ontstolen, haar leven vergiftigd, uitgewischt heeft als een waarde- den opgenomen, verzekeren de berichten uit Madrid dat de minister-president Sagasta ver klaard heeft bereid te zijn om zoo spoedig mo gelijk vrede te sluiten; de Kamers van Koop handel in Spanje dringen cr mede, met hut oog op de oecOTomisclie crisis, krachtig op aan. Wellicht draagt tot die vredelievende ge zindheid ook wel bij de vrees voor binnenland- sche onlusten- Dat de Carlisten bezig zijn, de „Epoca" acht dit boven twijfel verheven, en het bjad iviadt de regeering de Noordelijke provinciën door troepen te bezetten. Volgens de „Correspondencia" is een bende van 50 tnau verschenen to Valdecoras; de Carlisten zeggen dat dit geen partijgangers van hen zijn. Intusschen houdt Manilla nog altijd stand, schoon de toestand er kritiek blijft. De New- York Ilerald" verneemt uit Cavita dat de Span jaarden voortgaan de verdedigingswerken te versterkenvijftien nieuwe kanonnen zijn op de kust opgesteld, waarvan de herkomst den Amerikanen een raadsel is. Natuurlijk verden ken zij er de Duitschers van hierin de hand te hebben. In hetzelfde telegram wordt nog gezegd dat generaal Anderson met Aguinaldo een „modus vivendi" heeft vastgesteld, volgens welken de insurgenten Cavita zullen ontruimen. De Spanjaarden zullen den toegang tot de Pasig-rivier versperren door schepen "ie laten zinken. Ecu te Madrid ontvangen officieel telegram van Manilla bevestigt de aankomst van Ame- rikaansclie versterkingen op den Oden. Heden worden nieuwe versterkingen verwacht. Ook wordt bevestigd dat de Amerikanen het fort op de Ladronen-eilanden hebben genomen, en dat zij er een Amerikaansek gouverneur heb ben achtergelaten. Volgens den kapitein-generaal August-in is de verhouding dor bondgenooten zeer slecht. Amerikanen en insurgenten vertrouwen elkaar geen zier, en de laatsten zelf zijn verdeeld in voorstanders der onafhankelijkheid en die der autonomie. De meerderheid der opstandelingen is tegen de bezetting der Philippijnen door de Amerikanen gekant. Augustan gelooft dat door behoorlijke hei-vormingen het vertrouwen der insurgenten nog te winnen is. Het incident mot den Duitschen kruiser Irene is in Duitschland niet onopgemerkt ge bleven. Maar men betoogt dat de kapitein der Irene volstrekt niets vijandigs in den zin had tegen de Amerikanen. Hij kon alleen de insur genten niet als oorlogvoerenden erkennenvoor Duitschland zijn dat alleen Spanje en de Ver- ecnigde Staten. Daarom was liet een eiscli van uienschelijkheid om op te treden zooals hij deed, en de belangen der onzijdigen te bescher men. Trouwens, wordt er bij gevoegd, de Anio- rikaansclie regeering erkent ten volle dit loyale standpunt De Spaansehe minister van marine bevestigt thans zelf dat hot Amerikaansclie eskader on der Watson op weg is naar Spanje. Ilij voegt er bij dat bet eskader onder Camara een veilige haven zal vinden. Zou de regeering soms door deze medcdeeling loos ding dat men, wanneer het gebroken is, op de vuilnishoop gooit. sBegrijp je nu hier vestigde hij op hngjor een vochtigen blik... »wat mij zoo razend maakt, wanneer ik aan dien man, je vader, denkhoe het mij tot zinnelooze woede ranest aanzetten, toen ik be merkte dat een booza daemon in de gesialte van dien Presto, ook jou ter zijde ging, dat je jonge leven door liem met een gelijk ongeluk als van je arme moeder bedreigd werd 1 Je zult je wel ver bazen dat je me zoo hoort spreken maar je zult mij leeren begrijpen, wanneer je verder luistert. iiJe moeder en ik, wij wat en de beide eenige kinderen van mijn ouders ik, een wilde, ontembare knaap en Erica een lief, zacht meisje dat al de goede eigenschappen die mij ontbraken, in hooge mate bezat. Roeds vroeg kreeg zij op mij een beslissenden invloed en, zooals ik reeds aanstipto, steeds een invloed ten goede. Mijn ouders die ons beiden met dezelfde opofferende liefde omringden, deden alles om onze harten nog vaster aan elkan der te ketenen. «Zoo groeiden wij op. Mijn vader ging mijn moeder voor in den dood, en toen ook zij later de moede oogen sloot voor de eeuwige ruste, nam zij het geruststellende bewustzijn mot zich dat Ei ica, nu opgegroeid tot een heerlijk schoone maagd, in mijn bescherming volkomen veilig was. De weder- zijdsche smart over onze ouders en ons beider herinneringen aan de schoone jeugd die wij door leefd hadden, bonden ons voor altijd aan elkaar; een nieuw, innig samenleven was voor ons geko men het was of de zalige schimmen onzer ouders op aarde waren achtergebleven om over ons te de natie onder hel oog willen brengen dat het sluiten van den vrede noodzakelijk is? De gebeurtenison der laatste dagen in zako de Droyfus-beuvging hebben de prikkelbare Piaiische gemoederen weer in hevige beroering gebracht, en niet tevreden met feiten, verdiept men Zich in gissingen en vermoedens. Volgens verschillende bladen bracht Ester- hazy zijn eersten nacht in de gevangenis voor het grootste deel slapeloos door. Hij moet zich urenlang als een waanzinnige hebben gedingen om daarna in een toestand van doffe neerslach tigheid tc verzinken. Hij weigerde te eten en scheen bang te zijn voor vergiftiging. Volgens bet orgaan der „Droits d'hmnanitéontving do majoor gistermorgen het bezoek van een ge heimzinnig personage j de cipier-, mecrien be merkt te hebben dat hij daarna kalmer was ge worden. Gisteravond ging als een loopend vuur liet gerucht door l'arijs, dat Esterhazy zich in de gevangenis van kant had gemaakt. Het gerucht is valsch gebleken te zijn. De l alrijke vrienden van den majoor kondon dus onbezorgd hun hoofd ter ruste leggen. Een ander gerucht, vager van aard, wilde dat zich heden opzienwekkende feiten zouden voordoenmet name werd de arrestatie voor speld van inr. Leblois, den vriend cn raads man van Picquard. Van meer belang is het protest van den „Bond t-ot verdediging der rechten van den nmisch" tegen do arrestatie van Picquard. Daarin -,-ordt er op gewezen dat geen burger tweemaal voor hetzelfde feit kan worden ver volgd (men weet- dat Picquard reeds voor een raad van onderzoek is geweest), en dat de huis zoekingen bij den kolonel buiten diens tegen woordigheid hebben plaats gevonden. De Bond neemt zijn verdediging op, omdat Picquard een gewetensplicht had te vervullen, omdat hij daarvoor zijn belangen en zijn carrière heeft opgeofferd. Onder de ondertcekeuaars van het protest komen voor: Duclos, directeur van liet Insti tuut-Pasteur; Jiry, Grnnaux, Havet-, Paid Meyer, leden van het Instituut Yves Guyol, Ranc, Raehier, Trarieux, senatoren; Vaughan, Joseph Reinach enz. Inmiddels heeft de „Siècle" reeds 6000 francs bijeengekregen voor het aanplakken van do brieven van Picquard aan Brisson, van mr. De- mange aan Sarrien en van Dreyfus aan mr. Demango naast de rede van Cavaignac. Mr. De- mange had weinig zin in dit planmaar het gebeurt toch, ook al vindt hij liet niet goed. De bladen bespreken natuurlijk allo de jong ste gebeurtenissen. Vermelding verdient do be wering van het „Journal" dat de regeering be sloten zou hebben do eigenlijke leiders der be weging ten gunste van Dreyfus te ontmaskeren. Volgens de „Gaulois" heeft de gezant van Rus land Woensdag een langdurig bezoek gebracht aan den minister Cavaignac. Gisteren werd de nationale feestdag op de gebruikelijke wijze gevierd, o. a. door de revue waken en elke tweedracht verre van ons te houden. j Wij leefden hier op onze goederen, met welker bestuur ik mij bezighield. De tijd kwam waarop ik de tradition van ons geslacht volgend, in het leger moest treden. De scheiding van mijn voor vaderlijk landgoed waai aan al de herinneringen mijner jeugd kleefden, viel mij zwaar, maar nog zwaarder het afscheid van mijn innig geliefde zuster. Zij was nog to jong om reeds ten hove te worden voorgesteld, en mot haar onvergelijkelijke schoonheid kon ik ook niet wenschen haar reeds zoo vroeg bloot te stellen aan de opwinding en verzoeking van bet leven in eene groote stad, waartegen ik zelf ook nog eerst behoorde te toonen opgewassen te zijn om dan later voor haar oen leidsman en een mentor te zijn in het ongedwon gen verkeer met do duizenderlei menschen die zich verdringen in do salons der voornamen en grooten dezer wereld. Waar had ik haar liever kunnen laten, haar zekerder geborgen achten dan thuis 1 Rankholm omsloot haar als met een stevige borst wering, als met een machiigen, onneembaren wal. Zij was nog een volkomen natuurkind, door geen kostschoolleven vervormd of te vroeg opgekweekt tot een groote dame. Natuurlijk was ook mijn weg naar de hoofdstad met duizend goede voornemens geplaveid, en het scheen mij ondenkbaar toe dat ik mijn lief zustertje door den dienst en de ge zelligheid en het genot die Kopenhagen een jong man van mijn positie in overvloed aanbood, ooit zou kunnen vergeten. (tVordl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1