52*'° jaargang. Dinsdag 19 Juli 1898. N°. 9680. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Jb'iuu jlLjulujlajin Gf URANT. jbOHOTMSHTSPKijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 a n omliggende plaatsen, p. kwart. 1,05 n franco par post, p. kwartaal. 1,30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU: BOTERSTKA.1T Telephoon No. 123. - Ai» vertes ti k prijs van 1—5 gswone regels ast inbe grip van eene Conrantf o.ss Iedere gewone regel meer(qo Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 18 Juli '98. 't Heeft heel wat moeite gekost voordat do voorwaarden, voor de overgave van Santiago de finitief waren vastgesteld. Generaal Toral bleef vasthouden aan onvervulbare eisclien of stelde nieuwe condities, terwijl anderzijds de Ameri- kaansehe regeering van geen toegeven wilde weten. Vooral is er lang geredekaveld over de quaes- tie der wapenen. Toral, niet tevreden met den vrijen aftocht der Spaansche troepen uit de stad en hun overbrenging naar Spanje, ver langde dat do manschappen hun wapenen zou den mogen behouden. Dit wilden de Amerika nen natuurlijk niet toestaan. Bovendien kwam Toral nog met andere be zwaren aandragen, zeide de machtiging van maarschalk Blanco noodig te hebben, kortom, hij deed wel eenigszins of hij de zaak op de lange baan wilde schuiven; wellicht hoopte hij nog op versterking, die hern in staat zou stel len de onderhandelingen af te breken. Ten slotte zijn de partijen echter tot overeen stemming gekomen. Zaterdagmiddag te 41 uur werd aan het Departement van Oorlog te Was hington een telegram aangeplakt van dezen in houd „Do voorwaarden der capitulatie van San tiago omvatten alle troepen en al het oorlogs materiaal dat zich in het in de capitulatie be grepen gebied bevindt. „De Vereenigdo Staten verbinden zich, alle troepen in genoemd gebied binnen den kortst mogelijken tijd naar Spanje over te brengen. Voor zoover mogelijk zullen de troepen worden ingescheept in de nabijheid van hun tegen- woordig garnizoen. „De Spaansche officieren zullen den degen behouden, de officieren en soldaten de dingen die him persoonlijk eigendom zijn. Den Spaan- schen comandant wordt vergund de militaire archieven van het aan de Amerikanen overge geven gebied mede te nemen. De vrijwilligers, de mobielen en de guerilla's kunnen, zoo zij dit wensclien in vrijheid op Cuba blijven, mits zij op eerewoord beloven gedurende den oorlog de wapenen niet weer op te nemen; zij moeten hun wapenen inleveren. De Spaansche troepen zullen met volle krijgs manseer Santiago verlaten; op een overeenge komen plaats zullen zij him wapenen overgeven aan de Amerikanen." Daarop is gistermorgen de overgave der stad gevolgd. Om negen uur 's morgens verlieten de Spaansche troepen onder generaal Toral de ver sterkingen en trokken binnen de Amerikaansehe liniën, waar ieder regiment zijn wapens inlever de. Gelijktijdig werd de Spaansche vlag neer gehaald en vervangen door de Amerikaansehe. Wellicht zullen de Spaansche troepen, die volgens Toral 24000 man sterk zijn, toch nog mèt hun wapens naar Spanje worden overge bracht. Aan heb telegram uit Washington, dat DOOR HERMANN HEIBERG. 45) »Hij was dat moet ik hier tusschen lasschen om te antwoorden op de vraag die je zooeven stelde een zeldzaam schoone man, een koen ruiter, en had een nonchalante wijze van doen die de vrouwen betooverde. Hij had veel gereisd, was een goed vertelier, ook van verdichte avonturen waarin hij zichzelf steeds de heldenrol gafhij beroemde zich op zijn talrijke duels Kortom, hij had voor een onervaren oog vee! behoorlijks, en bij bezat de kunst van acteeren zooals alleen groote tooneelspelers eigen is. »Zooa!s ik later hoorde had hij destijds een duel op den sabel gehad wegens valsch spelen. Hij werd zwaar gewond. Kringslage raakte zijn bezoekers kwijt en door zijn steeds stijgenden nood tot wan hoop gebracht, was hij bij een toevallige ontmoe ting met mijn argelooze mooie zuster op da brutale gedachte gekomen naar de erfdochter den hengel uit te werpen om door haar weer vlot te komen. Hoe ik over hem dacht, wist hij wel; maar hij bemerkte spoedig dat mijn zuster niet het minste kwaad vermoedde. Zij voelde zich veronachtzaamd, verlaten, ongelukkig, en dat maakt mededeelzaam. Hij verstond de kunst, baar vertrouwen te winnen en, weder op zijn sluwe, intrigeerende wijze de voorwaarden der capitulatie mededeelt, wordt nl toegevoegd dat, naar men vermoedt, de Ame rikaansehe commissarissen, cbe de onderhande lingen met generaal Toral hebben geleid, aan hun regeering zullen voorstellen de Spaansche soldaten met behoud hunner wapenen, die zij met zooveel moed hebben gevoerd, naar hun land te laten temgkeeren. Wat als eisch van Spaansche zijde niet kon worden ingewilligd, kan als gunst aan de over wonnenen worden toegestaan. De groote moeilijkheid is nu het transport der troepen. De „Daily News" heeft uit Was hington vernomen dat de minister van oorlog veertig transportschepen wil huren. Tot nog toe heeft hij echter alleen aanbiedingen gekre- gen uit Amerika, waarbij voor het transport 45 dollar per man wordt gevraagd. En dit vindt de regeering wel wat duur. Veel liefhebbers zullen zich echter wel niet aanmelden, want onder de Spaansche troepen hccrscht de gele koorts, en naar de „Standard" uit Washington verneemt zou het zelfs de vraag zijn of Spanje de ontscheping der terugkecren- de troepen wel zal toelaten. Trouwens, ook in de Vcreenigde Staten vreest men voor invoering van de gele koorts. Om die reden zal wellicht de Harvard, die met duizend Spaansche matrozen, waaronder velen die aan kwaadaardige koortsen lijden, te Portsmouth (New-Hampshire) is aangeko men, in quarantaine worden gestéld. President Mc Kinley en de minister van. oor log Alger hebben telegrafisch aan generaal Shafter den diepgevoelden danlt betuigd van hen zelf en van het Amerikaansehe volk voor de schitterende operatiën bij Santiago, die tot de overgave der stad hebben geleid. Dat echter met die overgave de strijd op Cuba geëindigd is, mag zeer sterk betwijfeld worden. Maarschalk Blanco denkt er niet aan het verzet te staken. In een interview verklaar de hij geen stappen goed te keuren die tot den i-rede leiden. Blanco betuigde zijn spijt dat hij niet jong genoeg meer was om zijn geheele leven en zijn gansclie kracht te geven om te blijven strijden tegen een volle „dat alleen beoogt, mijn vader land te benadcelen en te belasteren". Ook zou de maarschalk volgens een bericht aan de „Tri bune" van zins zijn geweest Toral's onderbevel hebbers aan te moedigen zich tegen hun. chef te verzetten, omdat bij de Amerikanen gele koorts heersclit. Maar hieraan is nu natuurlijk geen denken meer; Santiago is voor de Span jaarden verloren. De Amerikanen zijn waarschijnlijk de stad nog niet binnengetrokkenhet plan was ter stond de forten en het geschut in bezit te ne men, maar met de bezetting der stad te wach ten tot na de inscheping der Spaansche troe pen. Alleen zouden de Amerikanen in vereeni- ging met Cubanen beletten, dat er bandieten in de stad kwamen, terwijl ook het Boode Kruis onmiddellijk zijn arbeid in de stad zou aan vangen. door haar te verteilen dat wij eens met elkaar geduelleerd hadden wist hij haar te bewegen haar ontmoetingen nu en dan met hem voor mij geheim te houden." iDat was het fundament waarop later een vol komen overeenstemming en die heiilooze liefde werd opgebouwd waarvan ik eerst iets hoorde op het oogenblik dat Erica hem gevolgd was naar Parijs om zich daar in het geheim met hem in de echt te laten verbinden. »Nu was het te laatZij was zijne vrouw markiezin de Novilles, en mij bleef niets anders over, tenminste indien ik een schandaal wilde ver mijden, als haar rekenschap en verantwoording te doen van het haar toekomende vermogen, dat tot nu toe onder mijn persoonlijk beheer was geweest. ulk deed het met een bezwaard hart, begrijpend wat gebeuren moest en gebeurde. Zij die mij zoo ernstig had bedrogen, wilde ik niet weerzien en een ontmoeting met hem zou slechts een bloedig einde hebben kunnen vinden. alk verzocht van alle verdere berichten ver schoond te blijven, verbloemde de geheele zear geheim gehouden geschiedenis voor vrienden en personeel, ging met verlof en reisde zelf naar Parijs om daar door navraag meer te weten te komen over beider samenleven. De sluwe markies had blijkbaar op deze mogelijkheid gerekend en was naar het zuiden vertrokken niemand kon mij zeggen, waarheen en in zekeren zin had hij ook het recht daartoe, het was zijn huwelijksreis. Dik was door al die gebeurtenissen en indrukken zeer terneergedrukt. Ik had behoefte aan verstoring, en die bood Parijs mij in overvloed. Misschien zou ik op die klip zijn te gronde gegaan en dan wellicht Te New-York werd Zaterdag een bericht uit Washington ontvangen dat admiraal Sampson dien morgen de haai van Santiago was binnen gevaren maar de departementen van oorlog en van marine hechten geen geloof aan dit bericht. Zaterdag is te Washington krijgsraad gehou den, waaraan behalve de ministers van oorlog on van marine ook president Mc Kinley on do minister van buitenlandsclie zaken deelnamen. Daar is do stand van den oorlog besproken, en men was algemeen van oordeel dat thans Porto ftico moest worden aangevallen en dat liet es kader-Watson naar de Spaansche kust moet vertrekken. Deze vloot is, naar de „Daily News" uit Was hington verneemt, bijna, in orde. Zij wordt on geveer dubbel zoo sterk als eerst de bedoeling was; de regeering is van plan krachtig op te treden tegen de Spaansche kustplaatsen. Van de Philippijnen geen nieuws. Weinig ge loofwaardig is het bericht uit New-York aan de „Times", als zou admiraal Dewey schriftelijk protest hebben aangeteekend bij vice-admiraal Diederichs tegen de inmenging der Duitsche vloot. Dewey zou over het incident rapport hebben uitgebracht aan zijn regeering en in structies hebben gevraagd. Naar uit San Francisco woidt gemeld, heeft men daar uit Honolulu vernomen dat kapitein Monterey, die op weg is naar de Philippijnen, zich van kaarten van de Carolinen-eilanden heeft voorzien. Men schrijft hem het voornemen toe in het voorbijgaan deze eilandengroep in te pakken. In de zaak-Dreyfus en de daarmede in ver band staande processen hebben zich geen nieuwe feiten van belang voorgedaan. De „Siècle" heeft thans in het geheel 15,430 francs ontvangen voor de aanplakking. Het oor spronkelijk plan is „tengevolge der arrestatie van kolonel Picquard" in zooverre gewijzigd dat naast den brief van kolonel Picquard aan den minister-president niet de brief van Demange zal worden aangeplakt, maar diens verzekering voor het Hof van Assisen van Parijs, dat hij geen ander stuk dan het borderel heeft gekend, benevens een brief van Dreyfus aan den minis ter van oorlog van 3 December 1894 en dien van mr. Demange van 5 Januari 1895, den dag van de degradatie. Bovendien zal ook het mani fest van de „Ligue pour la defense des droits de l'homme et du citoyen" worden aangeplakt. De „Siècle" bedreigt allen die de affiches zou den wenschen af te scheuren, reeds nu met een strafvervolging. In de „Libre Parole" wordt thans het schrij ven van 16 April jl. van pater Hyacinthe aan Esterliazy gepubliceerd. De brief is ondertee- 'kend„H. Loyson. Een vriend van uw ziel." Het flinke stuk luide aldus „Het is geen vijand dio zich tot u wendt, maar een Christen, die om uwentwille, voor God, droevig en diep bezorgd is. „Wil mij dus dezen stap vergeven en lees deze regels in dcnzelfden geest, waarin ik ze neerschrijf. een gelijk lot als dat van markies de Novilles, in de armen zijn gedreven als God niet anders had besloten. Hij plaatste een zijner engelen op mijn weg, mijn lieve, dierbare vrouw, en de liefde voor haar een ware edelvrouw, deed mij spoedig weer beseffen wat ik bijna geneigd was geweest te ver geten mijn hoop, geboorte en de plicht dien zij mij oplegde om het blanke schild van mijn huis smetteloos te bewaren, smetteloos voor de wereld en smetteloos in mijn hart. Ik aarzelde niet haar mijn liefde te bekennen die in gelijke mate beant woord werd. Wij trouwden. Ik bleef toen nog korten tijd te Parijs, maar keerde daarop eerst alleen naar Rankholm terug om dan allerlei ver anderingen te doen uitvoeren, opdat ruijn geliefde Luciie haar weelderig Parijs tehuis niet al te zeer zou missen. »Nu eerst werd ik met schrik gewaar, hoezeer mijn bezittingen door de langdurige verwaarloozing geleden hadden. Er waren gelden verduisteid; ik zelf had er toe meegewerkt de inkomsten belang rijk te verminderen en Rankholm van een vrije bezitting tot een zwaar belast goed te maken. Er viel te arbeiden, meer en langer dan ik verwacht had, en om mij daaraan geheel te kunnen wijden nam ik ontslag uit den dienst. Hetzelfde deed de vriend mijner jeugd en mijn kameraad graaf Dehn, en met zijn hulp en door een goed beheer gelukte het mij allengs de moeilijkheden te overwinnen. Als een geheel ander mensch dan toen ik voor het eerst daar kwam, keerde ik naar Parijs terug en ging thans met mijn jonge vrouw op reis." Graaf Lavard verzonk nog eens in zwijgen, maar in den blik waarmede hij thans naar het venster keek, lag de weerschijn van een schoon kalm ge- geschiedenis zijn, „Gij draagt het gewicht van een verschrikke lijke verantwoordelijkheid. Eenmaal zult gij misschien lust krijgen om daaraan te ontkomen door een zelfmoord. Doe het niet, mijnheer, do zelfmoord is een slechte uitweg en de bekente nis die hij insluit, zou voor u geen eer zijn en voor uw slachtoffer geen voordeel. „Beken in het leven, niet in den dood. Be ken openhartig en moedig. Belijd openlijk voor God en voor de menschen de schrikwekkende afdwaling die u heeft meegesleurd. „Den menschen zult gij dan oen held zijn en Gode een heilige. „Het herstel zal de misdaad evenaren, neon overschaduwen. „Gij zult groot in do wat heter is, groot in de eeuwigheid.' Esterhazy is niet in vrijheid gesteld, zooals door sommige bladen werd aangekondigd. Een aantal vervolgingen heeft de „Jour" zich op den hals gehaald- De „Indépcndanco Beige" doet het blad een proces aan omdat het be schuldigd was van door Duitsch geld te zijn omgekocht; evenzoo de Brusselsche „Soir", Maar bovendien heeft de senator Trarieux een vervolging ingesteld wegens het bericht dat hij gearresteerd zou worden, en Picquard op grond van de hem toegedichte poging tot zelfmoord. Gemengde Mcdedccllngen. Keizer "Wilhelm zal op zijn reis naar liet Oosten, behalve den Khedive van Egypte, ook' den Sultan van Turkije bezoeken. De zitting der Italiaansehe Kamer is gesloten. De „Figaro" meldt dab hot Vaticaan na 1 Januari 1899 electrisch zal worden verlicht. Met de voorbereidende werkzaamheden is reeds een aanvang gemaakt. De beweegkracht voor de motoren zal geleverd worden door de snelstroo- mende waterleiding uit het hooggelegen meer van Bracciano, 30 kilometer ten Noorden van Rome. De Paus stelt veel belang in do werken en verzuimt niet, geregeld naar de vorderingen te gaan zien. Volgens berichten uit Kanton hebben de in vloedrijke leden der Jong-Chinoesche partij zich vercenigd om den opstand in Zuid-China te steunen. Zelfs wordt beweerd dat er een revo- lutionnair bewind, samengesteld uit Chineezen, die de Europeesclie begrippen zijn toegedaan, zal worden gevormd met officieuzen steun van Japan en Engeland. Het geschil van Transvaal met Swazi-land is geëindigd door de gevangenneming van koning Bunu. Do Koningin-Moeder is met de regeering belast. De Amerikaansehe millionnaire Clara Ward, ex-prinses van Chimay, wier viucht met den zigeuner Rigo en haar later bohémienne-leven zoo groot opzien wekte, is te Buda-Pesb over leden. luk, De gouden draden die door het verkleurende en verwelkende loof der boomen trilden, weefden nu en dan om zijn ziel een toovernet van zoete zalige herinneringen. Irngjor zag het en zij beefde voor het oogen blik waarop hij zijn verhaal.zou hervatten. Een voorgevoel zeide het haarzij las het op zijn ge laat dat werd bewolkt, dat de schaduwen van bet verleden reeds weder zwaar over dezen korten droom van geluk hingen en dat uit de sombere duisternis nog eens twee gestalten te voorschijn zouden treden haar ouders. En als had hij haar gedachtengaig gevolgd, ging de graaf, zonder naar een gelijdelijke over gang te zoeken, als tot zich zelf sprekend weder voort sin een klein stadje van Italië was het. Er werd veel en met ontroering gesproken over het lot eener arme vreemde vrouw een buitenlandsche, die door haar man, een paardrijder, na de ge meenste behandeling die men zich maar kon denken, terwijl zij haar bevalling tegemoetzag, zonder mid delen was achtergelaten. Hij noemde zich Grimaldi, en zijn aristocratische manieren deden vermoeden dat hij een nakomeling was van het oud vorstelijk geslacht dor Griraaldi's dat eeuwenlang regeerde over het beruchte Monaco. Het circus waaraan hij als rijder verbonden was, had daar eenige voor stellingen gegeven en was toen verder getrokken, en hij was meegegaan. De arme vrouw had hij achtergelaten om voor zich zelf te zorgen. Dat alles vertelde men ons in het hotel waar wij onzen intrek hadden genomen voor een kort verblijf. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1