N°. 9682, 52"° jaargang. Donderdag 21 Juli i898. VRQUWENSTRIJD (i '-L\ Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. jS'tS» UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNEN LAME Abohxesikntsprub voor Schiedam, pet kwartaal f 0.90 a omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers. o.02 BUREAU f BOTEKSTIUAT ÏO, Telephoon ATo. 123. ADrERTMmKPKus: van 1—5 gewone regels met inbe grip van ecne Courantf 8.81 Iedere gewone regel meerqjq Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen imrr.lcht. Schiedam, 20 Juli '98. Na. het derde proces-Zola, dat Maandag te Versailles behandeld is, zullen wij nu nog een vierde krijgen. Juridisch staat de quaestie thans aldus. Eerst zal liet Hof van Cassatie moeten beslis sen over de vraag of vóór de oproeping der jurv- leden do samenhang der zaalc-Esterhazy met do zaak-Dreyfus had belmoren uitgemaakt te zijn. De beslissing die in deze zal vallen, beheerscht voor een goed deel liet verdere verloop van den strijd voor Drevfus. Want beslist het Hof van Cassatie ten gun ste van Zola, in den zin van zijn cassatie-beroep, dan wordt de Drevfus-quacstie in haar geheel een punt van behandeling. Valt liet oordcel van liet Hof daarentegen in een voor Zola ongunstigen zin uit, dan Iran deze, evenals Perreux, in verzet komen tegen het Maandag jl. bij verstek gewezen vonnis. Het orgaan der „Droits de l'homme" brengt dienaangaande de volgende inededeeling. ,,Do bctcekening van liet bij verstek gewezen vonnis moet aan de veroordeelden in persoon geschieden; zonder dat zou dit vonnis geen enkele wettelijke uitwerking kunnen hebben- „Eerst vijf dagen na deze betekening expi reert do termijn van verzet. De lieer Emile Zola en dc directeur der „Aurore" wensehen meester te blijven van het tijdstip van het pro ces. Wanneer de omstandigheden niet meur zul len toelaten dat hun verdediging wordt gesmoord of verstikt, zullen zij terugkeeron naar Frank rijk, dan weer een land van gerechtigheid en vrijheid geworden. In afwachting van dien dag naderbij dan men wel denkt - zal do heer L'mile Zola van uit den vreemde den schande lijken doodstrijd volgen der Cavagne (do aan hangers van Cavaignac en liet ministerio van oorlog)." Om nu te voorkomen dat liet vonnis hun. oals de wet- eischt, „in persoon" beteekend zal worden, waardoor zij de voortzetting van den strijd vermogen op te schorten, hebben Zola en Perreux Parijs verlaten en houden zij hun verblijfplaats geheim. Dit geheel in het kader hunner taktiek passende feit vindt echter in sommige bladen een hatelijke interpretatie. Volgens de „Echo de Paris" zou er een bevel zijn uitgevaardigd om Zola to arresteren, en wel op grond van het vonnis, waarbij hij tot- vijftien dagen gevangenisstraf is veroordeeld wegens belecdiging der schriftkundigen. Op dit vonnis zou dc toepassing der wet-Bérenger on mogelijk zijn geworden, doordat Maandag jl. een nieuwe veroordeeling is uitgesproken. Aan de prefectuur van politie had men ech ter geen bevel van dien aard gekregen, en op het departement van binneiilandsche zaken werd verklaard dat men er zelfs niet aan ge dacht had. Waar Zola heen is, weet men niet. Sommigen zeggen naar Noorwegen, dat hij reeds lang wilde bezoekenanderen noemen Brussel, terwijl nir. Labori, volgens zijn eigen zeggen, Zola geraden heeft een reisje naar ons land te doen. DOOR HERMANUT HEIBERG. 47) «Zonder woning, zonder liefde, strijdend tegen honger en smait," ging de graaf in diepe ont- roPiing voort, ozij, een Lavard, een verwend school kind van het geluk; en alles ter wille van dien eenon, aan wien zij zich had opgeofferd, voor wien zij eer, vermogen, gezondheid, de liefde haars broeders en (ie achting hater ineJernonschen bad prijs gogeven Men kan zich niet voorstellen wat zij leed. Zij verlangde zelf naar den dood. il j alleen kon haar nog veilossing brengen. To n kwamen wij ik, tnt wien zij zich uit aange boren tr< l« no (it weer z m hebben gewend, mam naar wien haar hart verlangde als vroeger. Wij bei'len ontfermden ons terstond in liefde ovm h.i.v helaas te iaat! Zoi al. aan den avond van een regen.ichtigcn dag de z-tl neg wol mm» door de wolkan bl eekt en als een weemoedige glimlach «vet het gelaat der aarde zweult, zoo spreid')* ook ovoi haar vernietigd leven Hit Ir to weei zien een glans van geluk uit, Ie schoon en te plotseling oin duurzaam te kunnen zijn. Nog was bet haar ver gund een nieuw, jong leven met liefderijke moeder- a«ï2*s».ï»a5r,jm's*ia=,¥ax9nrai Intussclien zetten Bertulus en Fabre dc in structie voort, reap. tegen Esterhazy en tegen Picquard en Leblois, Bertulus heeft een aantal stukken, bij Esterhazy en Mme. Pays in beslag genomen, ter onderzoek gegeven aan den schrift kundige Thomas. Esterhazy heeft eelt bezoek gehad van zijn gescheiden vrouw. In de ..Siècle'' wordt do campagne voor de revi-ic- voortgezet. Wij deelden gisteren reeds mede dat het blad de hertogin van Orleans als een zijner bond- genooten in het strijdperk had gevoerd, waarop gevolg was een démenti namens den hertog van Orleans. Dc anonieme schrijver vau het eerste stuk, die zich N. IJ. Z. noemde, had zich bereid ver klaard zijn zegslieden te noemen, indien zijn bewering aangaande de hertogin werd tegen gesproken. Nu komt de oud-minister Yves Guyot in een artikel, getiteld „Drevfus onschuldig", met ronde woorden verzekeren dat de hertogin van Orleans aan den senator graaf de Blois verklaard heeft dat men aan het Hof van Denemarken en aan dat- van Oostenrijk niet gelooft aan Drevfus' schuld. Maar reeds is de heer de Blois weer voor den dag gekomen met een démenti. Hij ontkent dat de hertogin zich ooit aldus tegenover hem heeft uitgelaten en verzekert, bovendien dat de her togin, volkomen de opinie dealende van haar echtgenoot, meer dan eens haar smartelijke ver bazing heeft te kennen gegeven over de voort durende opzienbarende incidenten, die in het buitenland, vooral in Denemarken en in Oosten rijk een onaangename terugwerking hebben. Als gevolg van de heftige tooneelen van Maandag jl. bobben Déroulèdo en Hubbaril ge duelleerd. De laatste greep met ee.r onwillekeu rige beweging Déroulède's degen en werd door diens getuigen gedisqualificeerd. Toen Iiubbard naar Déroulèdo toeging met den uitroep „Gij weet toch dat ik een man van eer ben!" ant woordde deze, dat hij daar niets van wist. Op een nieuwe uitdaging van Hublxird antwoordde Déroulèdo met een verwijzing naar liet oordeel zijner getuigen, waarbij hij zich verklaarde aan te sluiten. President Mc Kinley heeft Maandagavond een staatsstuk getekend, dat de Vereenigde Staten doet plaats nemen in de rij der koloniale mogendheden, nl. het besluit regelende het be stuur der provincie Santiago de Cuba. Het stuk is gericht aan den minister van oorlog, die het op zijn beurt aan generaal Shat ter zond inet de bijvoeging dat het in hel En- gelscli en het Spaausch behoort gepubliceerd te worden. Santiago de Cuba wordt daarbij geheel onder Amerikaanseh bestuur gesteld en, voorloopig althans, worden de Cubanen geheel van het be wind uitgesloten. Naar de „Daily Chrnuiele" zouden alleen Amerikanen tot ambtenaren wor den benoemd. Wat de stad Santiago aangaat, denkt men dat do president Mc Kinley voor nemens is, door de inwoners een volksraad te laten kiezen. Dat dit volstrekt niet naar don zin der Cu banen is, valt gemakkelijk te begrijpen, cn de armen la omsluiten, haar kind te kussen en te zeg men, toen trad de engel des vre les ook aan do sponde dezer zwaar beproefde en diukte haar de moede oogen toe. In mijn armen had zij het kleine schepseltje gelegi, ons beiden smeekend, zijn vader en moeder to willen zijn. liet zon den naam Lavard dragen voor de wereld en als ons eigen kind opgroeien. Geen schaduw uit het donkere verleden zou op zijn jong ontluikend leve.n vallen. Niet voordat de omstandigheden het noodig maakten, zou je vernemen wie je bent en wat liet lot van je arme moeder is geweest. Die ure is gekomen Je hebt haar zelf uitgelokt. De drilt heeft aan mijn lippen liet streng bewaarde geheim ntrukt. Ik moet je ailes zeggen. Je weet nu wat mij deed handelen als ik deel: geen zelfzucht, geen klein geestige trots, maar de beden van je moeder, ilet was de laatste wil eener stenende, het erfdeel retior do„do. Zj wild» je beschermd zien tegen den man die haar zelf in schande en dood heeft gedreven, je voor een gelijk tot bewaren. En nn wil je toch de wereld ingaan, om even onvoor bereid drzcil'le gevaien te ontmoeten; nu wil j» v ui ons gaan, ons verloochenen En waarmn Alleen uit koppigheid, alleen omdat ja eigenzinnig heid je aandrijft! Deze Presto »K voor mij (h.od viel Imgj u' item huistig in de rede. »lk ken voortaan g-'en man van dien rui am meer. Maar moet ik, omdat iij een onwaar dige is, de goede zaak veriaten, dte bij voorga! te dienen Zij kan daardoor geen vmandering onder gaan, daardoor niet tot leugen worden, omdat toestand Ut«schen de Amerikanen en de op-Han delingen moet dun ook zóó gespannen zijn, dat een botsing volstrekt niet tot de onmogelijk heden behoort. Reeds toen generaal Shafler zijn be-luit me dedeelde dat de junta der opstandelingen San tiago niet mocht binnentrekken, begonnen de in=urgeinen te mopperen. Zij hadden gehoopt de stad te kunnen plunderen zooals zij ook met Daiquiri hadden gedaan, en de Sp tanseho in woners te verdrijven. De opstandelingen hadden ook reeds een gou verneur van Santiago benoemd, t. w. Castillo, de broeder vau generaal Demetrio Castillo, en deze was het, die zich Yrijdag naar Shafter's hoofdkwartier begaf, om te vragen waarom San tiago in handen der vijanden, de Spanjaarden, moest, blijven. Shaftor's antwoord luidde „De Spanjaarden zijn onze vijanden niet. Wij strijden tegen de Spaan«che soldaten, maar wij willen de inwoners niet berooven. Geen Cubaan mag de stad binnentrekken. Ik boud het voor waarschijnlijk dat de stad in uw handen zal worden overgegeven, wanneer het Amerikaan- sche leger vertrokken is, maar eerder niet." Castillo verborg zijn ontevredenheid volstrekt niet, terwijl van itutt kant do Amerikanen meer en meer hun minachting laten blijken voor de opstandelingen. De spanning tusseheu tie „botid- genooten" is dan ook reeds zóó groot geworden, dat Castillo Garcia kortaf geweigerd beeft te genwoordig te zijn bij de ontplooiing der Ame- rikaansche vlag. De opstandelingen verlaten hun eigen kamp niet; hun levensbehoeften krijgen zij evenwel van de Amerikanen. Intusschen worden de krijgsoperutiën voort gezet. Maandagmiddag heeft een sloejj van de il a r b 1 e li e a d te Caimarmera de formeele kennisgeving gebracht, dat generaal Toral zich overgegeven had en Santiago gevallen waste gelijk werd dc stad gesommeerd zich eveneens over te geven- 's Middags werd daarop de Spaan selie vlag neergehaald, en gisteren zou de stad feitelijk aan de Amerikanen overgaan. Zeven Amerikaansehe kruisers hebben Maan dag Mauzanillo gebombardeerd en eenige koop vaardijschepen in de haven in brand geschoten. Spaanselie kauouneerbooten die de haven ver lieten om de stad te verdedigen, zijn gestrand. Toen het berieht. van dit bombardement van Havanna naar Londen werd overgeseind, was het resultaat der beschieting nog niet bekend. ilet aantal Spaanselie krijgsgevangenen be draagt 22,780, meer dus dan Simfter's leger macht telt. Men zegt dat generaal Miles reeds naar Por- to-Rico is vertrokken om liet terrein te ver kennen voor een bombardement van San Juati, Omtienl dc- Philippijncn blijft bet nieuws sehaarsclt. Volgens sommige bladen, die de Ame rikanen niet zeer gunstig gizind zijn, zou ook daar een gespannen verhouding zijn ontstaan IttSseheu do opstandelingen en de Amerikanen, zoodat de Iaatsten, willen zij Manilla nemen, wel eens Spanjaarden en insurgenten tegenover zich zouden kxnuien zien. Volgens den correspondent der „Daily Mail" te Hongkong heeft zich een nieuw incident voor gedaan tussclien den Duitsclien cn den Ame- m X&smBB***-*• TBZ wurg nn- 3aWBS3BgB vabche profeten zich in haar dienst dringen. En hoe meer mon beproeft haar ten onder te brengen, des te meer zijn wij verplicht haar hoog te houden en te bevoi deren. U heeft mijn moeder geholpen, schoon zij de markiezin de Nevilles was, on tt heeft mij oen plaats in uw hart gegeven, schoon ik denzelf'len naam draag. In waatheid, n zelf heeft mi; een schitterend voorstel pegeven en mij be wezen dat bet em eer is dun naam Ltvard te dragen. Ik zal dien vorder voeren wanneer u liet toestaat, en ik zal nu eerst recht er naar streven in tiw geest to werken, door voor de gehoelo lijdende mens rilheid te willen zijn wat u voor mijn arme moeder is geweest eon redder uit smaad en ver nedering, een heiper in dei nood, een vriend der armen en bedrukten 1" Zij reikte hem vrjimelig met een vragen len bhk de hand toe «Wij wil'en blijven die wij waren, eer deze kloef zich tussclien ons itad geopend, die u mot uw verlui tl weer heeft gesloten. Ik zal nooit vergeten dat ik u dank en helde vorschttl ligd ben voor al bet goede dat u mijn moe Ier en mij heeft aangedaan." «Goed zoo!" zei gaal Lavard, zijn ban I f-ggen I in de hem aangeboden huid. uLiut ons lo on hm blijven. Wees jij weer je ze f, de Ireule Lavard, tegen wie ie lereen met achting en bowondermg opziet. Ik zal je weldadigh'idszin geen greiuen s'eüun. Laat alleen af van die zoogenaamde «nieuwe ideeen", die twijfelachtige elementen, zooals dezen Presto on anderen van hetzelfde soort, aan de oppervlakte brengen. Bezoek geen vergaderingen riknaiwhen admiraal. De Ir en e. een der lJutL- K'he oorlogs-u-licpen. trachtte onlangs Mariveles te passecrcn maar Dewey zond het de M e Culloeli achterna om liet Duit-whe schip to gen te honden. Dc Irene weigerde, maar de M e Cull o e h dwong het terug te keeren. Ad miraal Diederielts zou hierover bij Dewey een ff'f tig protest hebben ingediend. ficracnsilc Bedcclccllngcn. Tiet blijkt dat de prins vau Wales zijn linker knieschijf heeft gebroken. Zijn toestand geeft vooralsnog geen aanleiding tot bezorgdheid. De prins is 57 jaar oud. Volgens de „Politiselie Corrcspondenz" heeft den 1 Iden dezer, liet Grieksehe Petcr-en-Pnui- fecsl, in de Montenegrijnsehe hoofdstad Cct- linge een opzienbarende betooging plaats ge vonden. Prins Mirko hield een toespraak tot de Bosniérs en Llerzegowijtieu, die als gasten op staatskosten werden onthaald. Daarop volgden tooneelen van verbroedering iu tegenwoordig heid van vorst Nieolaas. Naar uit Belgrado aan do „Lokal-Anzeigcr" wordt gemeld, is aldaar een groot bedrog ont dekt in de kas van bet autonoom staatsmono polie. De hoofdkassier zou niet minder dan acht millioen francs te weinig hebben geboekt. De cud-Zouaven en het kiesrecht. „De Maasbode" wijst erop, dat door de jong ste beslissing van den Hoogen Baad liet kies recht van otid-zouaven, van wie men zegt, dat zij het Nederlandschap hebben verloren, een ge- duchten knak heeft gekregen. Zooals men weet hadden drie bewoners van Haastrecht ziclt als kiezer opgegeven en eisehten van den burge meester, dat hij, na zijn weigering, zoxi bewij zen, dat zij geen Nederlanders waren, wat hij uit den aard der zaak niet kon. Vandaar hun verschijnen voor den kanton rechter, die de bewijslast van den burgemeester afwierp en van de otid-zouaven den eed vorder de, dat zij geen zouaaf waren geaveest. Dit kon den zij natuurlijk ook weer niet en derhalve bleven lntn namen van de kiezerslijst.weg. Hun beweren voor de Hoogen Rand, dat niet op hen maar op den burgemeester de bewijslast moest drukken, is niet aangenomen; en zoodat, nu do kantonrechter in het gelijk is gesteld, de regel geldt, dat ieder die door een burgemeester, op grond van vermoedclijken vroegeren buitenland- schim krijgsdienst zonder Koninklijke vergun ning, van de kiezerslijst wordt geweerd, het be wijs moet overleggen, dat Hij „onschuldig" is. Daar dit geschieden moet door een eed, staat den oud-zouaaf niet anders te doen dan natu ralisatie aan te vragen. De daarop vallende kos ten zouden wellicht, meent de „Maasbode", ge dragen kunnen worden door de Zouavenbrocder- sehappen en de Katholieke kiesvereenigingen. Aijeli. De correspondent to Batavia van do „N. R. Ct." seint: meer. Bewaar je vrouwelijke waardigheid, die maar al te licht kan lijden door een optreden als waarin je, door slechte voorbeelden, on aansporingen ver lei 1, tot nog ton behagen schepte. De sieraad der vrouw is zedigheid. Brutaal aflecteeren van manne lijke energie is onvrouwelijk en kan slechts afstootend werken Is Kneedeholm, waar de nood nu zoo groot is. niet toereikend voor de bevrediging van je Baastenlieide 1 En hebben wij zelf, die je zoo na aan 't hart liggen, er geen aanspraak opï Blijf bij ons, hngjor 1 En bij ai wat j» doet en denkt, vraag je steeds af«Wat zou mijn moeder daarvan zeggen V' PiéLoit gebiedt je, haur wil te eerbiedigen, iloe zou je voor anderen een leer meesteres willen zijn in datgene waarin je zelf tekort komt! Geloof me, mijn kind, in de wereld zou alios beter en in volmaakte harmonie zijn, wanneer een ieder de band ter eigen verbetering aan 't werk legde en naar volkomenheid streefde Imgjor stond een oogenbiik in diepe gedachten verzonken. Toen zeida zij aarzelend, terwij! zij haar hand uil die van don gruaf losmaakte «Uw woorden geven te denken. Ik zal mij zelf nog verder op do proef «tellen en mijn werkkring vooreerst tot Knepdeholm bepoiken. Dat zal voor mij een school der nansterliefde zijn, en eeist wan- noor ik d ut toets kan doorstaan, zal ik wat ik leerde, in Ij:eederen kring nuttig aanwenden. Wees verzekerd dat ik steeds mij uw vriendelijke raad gevingen herinneren en er op bedacht zal zijn, mijn vrouwelijke waardigheid hoog te houden. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1