z/ 4 Bechtzaken, Kerk en School. e in e li g tl 3f i e 11 w s. Laatste Nieuws. T e 1 e g r a m 111 e n. F i n a o t i e T i s s c li e r ij. II11) (1 e 1. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEfflM, Pm eu Stedelijke Leeaingen. Kol. Crediet-Instell. en Cult-OuderuemimeD. TaMsoidemiiOT, FaMetei. Scliesjrart-MMscli, DIB» Spoflrw&taingea. i Vu ion too Tffiweg-IaitsÉ PremieleeMieL Vonnissen Tan het Kantongerecht te Schiedam. Zitting van 20 Juli 1898. Wegens straatschenderij: D K. en M. v. B. beiden te Schiedam, ieder tot f3 boete subs 2 dagen hechtenis. Wegens openbare dronkenschap: h. W. te Schiedam, tot f 1 boete subs. 1 dag hechtenis. P. C. v. H. te Overschie, tot f3 boete subs. 3 dagen hechtenis. P. K. en A. d.G. beiden te Schiedam, ieder tot f3 boete subs. 3 dagen hechtenis. W. B. te Vlaardingen, tot f6 boete subs. 3 dagen hechtenis. C. J. d. L. te Schiedam, tot f6 boete gubs. 3 dagen hechtenis. Wegens openbare dronkenschap (3e herhaling) J. L. v 6, te Schiedam, tot 14 dagen hechtenis en plaatsing in een rijkswerkinrichting voor den tijd van één jaar. Wegens openbare dronkenschap (5e herhaling) J. B, te Vlaardingen, tot 21 dagen hechtenis Wegens zonder daartoe gerechtigd te zijn loopcu op eens anders grond waarvan de toegang ver boden is J. Ch. D. en A. J. I). beiden tc Schiedam, ieder tot f2 boete subs. 2 dagen hechtenis. Wegens overtreding der arbeidswet Tb. 31. A. v. D. te Schiedam, tot f3 boete subs. 2 dagen hechtenis. Wegens politic-overtreding H. B. te Overschie, tot f3 boete subs. 1 dag hechtenis. H. D., J, A. D., J. K. cn Th. E J. K. allen te Schiedam, ieder tot f 1 boete subs. 1 dag hechtenis. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Tc Hardingen, C. J. Paassen, te Mcppel, Tc Oudenhoorn, E. Jansen, tc Est Aangenomen: Naar Holton, door E. G. J. Bal, te Nijeveen. Bedankt: Voor Warns, door H. Hocksema, te Achlum en Hitznm. Chkist. Gehef. Kerk. Bedankt: Voor Harlingen, door G. Gezcllc Meerburg, te Almeloo. Middelr-var Onderwijs, Benoemd tot leeraar in het handtcckenen aan de hoogere burgerschool voor jongens met 5-jarigen cursus tc 's-Gravcnliagc de heer W. J. Lampe tc Leiden. O too Volgens do sFraiikf. Herold" hebben de Kamers na don Dienstplicht ook een paar minder deftige quaesties behandeld, o.n. de vraag of de jonge Koningin mocht fietsrijden. Zooals de correspondent hoorde bij had het steriogiaphisclie verslag der zitting niet bij de hand was met liet oog op de toekomst liet besluit negatief geweest. Moordaanslag Dordschclrug, De toestand van Com. Wanning, wien Don derdag te Dordschebrug (gem. Ennnen) bij een hevigen twist met zeik.eren J Ottens, door dezen twee levensgevaarlijke messteken aan den bals en de dij werden toegebracht, is thans bevre digend. Men koestert de hoop hem in 't leven te houden. De dader is Zaterdag door den rechter van instructie te Assen in voorloopig verhoor ge nomen. Let vergaan der Bourgogne. In de heerlijke Madeleine-kerk te Paiijs is gistermorgen een plechtige lijkdienst gecele breerd voor de slachtoffers der Bourgogne. Een groole menigte woonde den dienst bij. De Piesident der Republiek en de ministers van marine, van buitenlandsclie zaken en van handel ba Iden zich doen vertegenwoordigen. De plechtigheid werd bijgewoond dom' den Raad van Aministralie der Compagnie Tram- atienlique en den oud afgevaardigde Deluncle, bloeder van den cp de Bourgogne enige- koifieu kapitein. De pa-door der Mu-bJeia® iho'g de tnte op; de aartsbisschop van Parijs schonk de absolutie. Ontploffing. Op de internationale tentoonstelling in Bail's Court te Luiden heeft Maandagmiddag een ernstige ontploffing plaats gehad. II,-t ongeluk had p'aats in een g-doeltelijk oiidergror.ttech 111jr izij11 waar de -.uliiotvooi ia el voor een zee gevecht met kanonnen, klein- torpedo's enz., dat geregeld in hut «Empress Tin aire" weid veitoowl, bewaard werd. In bet mag izijn was, boe weet ti.e-, niet, bi and uitgebroken. Be brandwew was dadelijk bij d- band en tastte de vlammen met water aan. Daar echter de ontplofbare stollen meest water-c-xplo-iv, s waren, die bij do aanraking met water ontbranden, volgde er al spoedig een ontploffing, en nog den en nog vele, dte minder hevig waren. Eén man werd gedord de weggeslingerde stukken ln-ut en ijzer be zorgden menig bezoeker van de tentooa-teliing en velen der spuitgisten vrij ern-tige vei won- dingen, Van de torpedo's vielen er een paar neder op de kantoren van de tentoon--te!lini, waar dientengevolge brand ont-tond. Do-Zé bouten gebouwen, gevuld met boeken, papieren ea andore brandbare vooiwerpen, waien spoedig een p ooi der vlammen. Be archieven van de koloniale tentoonstelling die het volgend jaar plaats zou hebben, zs'n mede verbrand. De hoofdgebouwen liepen een oogen- blik gevaar, maar bleven gospau-d. De schouwburg zelf bad niets te lijden d-s avonds werd er de gewone voorstelling gegeven. Een brutale diefstal. Zaterdagnamiddag, tegen eeu Spit, heeft een opmerkelijke diefstal aan de Eng.Lebe b.udc plaats gehad. Een klerk van de Cutitl's bank ging naar do Engetechc bank met 3000 pond. welke hij in drie zakken, elk van 1000 pond in croud droeg. De klerk zette de drie zakken voor zich neder voor het loket cn waebtto ee:i oogon- hlik, waarbij zijn aandacht een korte spanne tijds was afgeleid. Dit was voldoende om iemand gi legenheid te geven een der zakken weg te kapen. Onmiddellijk word alarm gegeven, twee detectives werden op onderzoek uitgezonden, doch daar zij geen enkele aanwijzing hebben, is hun taak uiterst moeilijk. Er zal een premie worden uitgeloofd voor de ontdekking van den dief of de dieven. Reusachtige Irani. Zondagnacht i.s in een der reusachtige Inbre ken d,-r Fiiediicb Kiupp-Gruson-weiken bij Maagdenburg br-md ontstaan. Een groot gedeelte is door den brand vernield. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, De lijst van de congresvoordrachlen op de Nat. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid was voor vandaag als volgt De lieer A. Verschoor van Rotterdam over de ste-lLingHet vegetarisme leidt tot vermeer dering van gezondheid en levensgeluk cn tot toeneming van mcnschelijkheid en beschaving Mej, Al. Jungiiis van Selieveningen over De vivisectie is een kwaad cn moet uit de sa menleving verdwijnen. De heer ml". Al. Mondeis van Zwolle over: De arbeidster als drankbestrijdst-er. De heer J. \V. de Koster over de vrouw als drankbestrijdster in de school Zondagschool cn Toynbce-clubterwijl mevr. E. Mees-Snclh- lage do rij van spreeksters sluit, eveneens met verschillende stellingen met betrekking tot liet drankvruag-duk waarin zij o. n, de wenscbelijk- ln i l fj loogt dat -amturia voor drankau'-lii ig,-n. Wanneer z j aan de ei .'-ben in liygiëm'-cii en inr- di-eh opsk-Ul te stellen, voldoen, door het E'jk tinuti».->T en morev! worden gesteimd. liet bi-zrvk dat de Minister van Marine he den aan Il, !li voi-tshii- brengt, houdt Verband niet tb' maatregelen voor de v'ool-ehouwing in hel IlolhuuLeh Liep t, v een.- en in legen-voer. cïiglieid v.::i II. Ai. cl-- Konin -in, welke revue thans Kuala Zou zijn op lö Segte temb,_r. Dr. Levels, die heden naar Amsterdam ver trok, fe-'crt lied.enavond in Den Haag teiug. Do zna'-.-ZoIn. Volgens de n.Jom" In-efi werkelijk liet plat» be-taan Znltt eu Peneiix te at re&teeivn. Naar bet blad verhdalt. h-d hot 1!of te Ver-ailles, terstond na-lat bet vonnis gew-zen was, be sloten tegen beide beklaagden ee bn'el tot inhechtenisneming te vei leeneti. De procureur- g-'inraal lift een commissaris van politie en een d ui waarder komen, om beide in bun uonitflhn te doen arresteeren. Toen boorde men dat Pei reux niet thuis was, maar te Cmirbewre den trein li.td v, r- laten, en tegelijk bedacht men dat de beklaagden toe', niet gevangen konden gehouden word,-u, da tl" zij onmiddellijk na de beteekening van liet vonnis het recht lia-ld'-n in verzet te komen. Alleen voor liet geval dat do veroordeelden plannen maakten om Frank rijk te verlaten, zal doihahe li -t bevel tot inhechtenisneming in wot king* treden. Iiitussclien blijkt Z-d.i's vlucht o:n liet nu maar kortheidshalve zoo te noemen nog "en ander voordeel te hebben. Hij verzekert zich daal door den z.g.n lelai de distance," d. vv. z. met d-n toenemender) afstan I van den plaats van liet vonnis wordt de termijn, binnen wulken de bij Verstek vc:oordeeld h.-kla'gde in verzet kan komen, voor ie lure lOK.M.met één dag veil-ngd. Z- la, die vveikelijk naar Noorwegen schijnt vertrokken te zijn, is voornemens de nieuw* behandeling zijner zaak eer.-t in October te laten plaats vindei:, opdat eeist liet proces ti g ai E ter'.azy w'i-gens de b iker.de vtilscliheid in gesclirilt-n plaats viudo. Z-da zal een v»*r- klaiing over de reden van zijn vei trek publi- ceeren im-t de aankondiging dat hij in October /.al terugkeeren vonr de nieuwe b-liamb-ling zijn-'r zaak; dan beloof: hij met volledige b> vvijzen vonr den dag te zullen komm. De »Suir", dat bekend slaat ah een orgaan van militaire kringen, valt Bris-on heftig aan omdat hij Zola's vertrek niet heeft weten te verhinderen. Bij de opstootjes te Versailles zij.. 27 perso nen in hechtenis genomen, waarvan er 9 ge vangen z'ln gehouden. PARUS, 20 Jul'. In een nieuwen bri-'f, open baar gemaakt dom" de sAurore", zegt Zolii oir) te vei klaren, waarom hij verstek beeft laten gaan, dat bij wil dat het (lof van Cas-atie uitspraak zal doen over zijn roc 111 om bewijs te feseven eu om te wachten tot de behande ling der aan'khichl van Picqiiar.l tegen E-t.-rhazy rn' depüelitigheid aan den dag heeft gebiaclit waarover hij nog niet li :t recht beeft in rechten te spreken. Be taktiek van de regering was mij te verplichten over 1 4 dagen weer naar Versail les te komen om weer tot de getuigen te kunnen zfg.mn »Du vraag zal nic'. gesteld w-irden." Om dize manoeuvre te beletten moest ik de beteekening vaa het vonnis vermijden, maar er is geen quaestie van dat ik de gevangenis wil otitloopen daar de veioordeoling bij vc-istek slechts proihoir te, lp Or tob 'j' zal ik voor de recliteis verschijnen om de b wijzen te leveren en Frank)ijk zal de gi ootspraak zien verdwijnen voor liet licht. Overzicht van de Beuis van Ion dag. Iïiiiteiil.tnitech stuaLnuuteeu waren beden tamelijk Va»! gestemd, allien maakt.-n Spaausche ecne ongun stige Uitzei,deling daar d wederom wat lager waren. Aiiiorika.uisi-he sporen over bit algemeen flauw eu lu.-teloos. Nationale Suatsfoudson 1 lager. Buiten!, soorten jirijsli.. alleen Spanje Va lager. IJooger warm .-Vuist.-Sumatra It;, Langkat Socka rand» 1%, Langk.it Tabak 1, llott.-Beli 3, Cert. Senemhab 2, Kon. Pctr. 8%. Lager tv,iron Cert. Ainst. Deli 5, Langkat Cult. I's, Dordt.-e'bc I'etr. Palembang i/s> Bkunvboe- (levcein i Samar.ang Joana 1. Biimenl. sporen stil, 6 pe't. Zuid-Afrik. 1 en Indische 3 beter. Russische sporen waren vast. Amerik sporen a 1 flauwer. NIKT O FEUT EED. Java R. 159. Guli'f Roll Oost. Ind. Expl. 120, •1 pet. Shares 16-;) i'/lc. Electr. 99'-V10. SLOTKOERSEN. Kon Mij. Exjil. Petr.br. aaud. 433. Z. If. Spw. A. II. do. 3 pet. 58%, Atol». Tp. C. v. gcw. do.331,,.. VL VARDING LN, 10 .Juli V.vi tie httingvis^cluM ij zij» biiineiigt'LoiiitMiYL \Xï X/jruhtid 1, IL Stiuis, imit 210 ton pi'kflliiu iup; j l'Jj 10 l'JaardhupIv. VoniK'iilp'i, mi-t 17r» ton fK-kflLai ii.pTL 'Tl Gurin- c/wni TL. R. v. tl. II il lt'5 m.'t "1'1\ idii pcLt^lha! J'jj Y>*2 Xtïtur IL. 1.1 \V(U 11^.1mot 210 ton pokolhu- riug; TL 10 Tooruitv <1 Horfr, mot 12i» to» p kelh.iriu^; 1 L 154 Ft a.<chi\i, II Piins, mot 22i ion pokoR'iiiittg j J L 1R ff'a scnaar, VV. Sji^, met l.»i to» pokclli.uii Jj i 7X IItUt'jjoitda J. v. d. Stor, vangtef otibokoml TL 32 Z-tvmawJuhy. II Woonstijlst, v.ï» _*it oiib>'kon<l j SOJI -5.»j Transvaal^ M. Mo-, mot 2oS ion pi'kolli.ii iHg SCII 3.1*2 Johanna CorntliaO, PIiijVjK! mot i:»4 ton pokoüi Mm- on 'i*2 ton va» SC If :»H SOIT 310 Ar ie ea Da tv 7 L Ainirtcrnitl, m»»l 210 ton pek11 r'11 i 11 SCII 33J Rolled 72 Capps, I)I] t ek- Ituiz 11, met lil) ton pokol- en It ton slom li u'ing. 20 Juli 1L iO Sltklervwr 7, I' \Yit<*e»beiiniït 210 ton j i'kt'Jlhij ing TL 1*2 GetnlrlnjeU) C. Storm, met 201 ton pekWimi in»; VL 141 Alpha, J. Wape- imar, mot 173 ton pekelharing; VL 1IX Kil\ A v. Leonitigon, met 224 ton pckelliaiing; TL 131 FlevoIJ J. Schouten, met 252 ton pekelharing; TL 37 Nieuwe 71Laas I. C. tlon T5 »g»»i t .Ir, met '22 ton pekelhaiing; VL 135 Xijvtrlc'il LI A. Ymliey, mot 10G ton pokel- hiiMiig 7i IT 7X JLoeJ en Vei trouwenC. llaabnoot, met 175 ton pokelhaiing Af-l.ig: Nieir.vo vo'le hari <g f 14maatjes- inrnu' f13.2-, zouteviscli f39 50, leng f32.50, kuol- visdi f 17. K RAIINGCl IEVhKR, 20 Juli. Hedenochtend wer den aan de mukt alhier aangevoerd 20 g-oote zalmen, f 1.05 a f 1.20, 402 kleine zalmen, f0.75 a fO.OÖen 08 St-JacoWalmen f0.95 a f 1.05 per KG. SCHIEDAM, 2C Juli 189S. R0LGE: zomk-r liande]. GERST zonder linndt-l 51X18: zonder hmdel. St'OLLIMifO 10. MUL' I'\V:J.NNut. van dj M.ikel.ur. f8.25, rc-r HL Ct. -Stemming; vact JRMIVKK f1225 pei IK, Aii"..-t. pioef f 13.75 t z nler fu-t en zouter I>e!.isi';it MOt'l'XVtJN Nut. RiandorsbOnd f7 a 7 M IRims f14 /t a f 15/,. A.MsTl.RDX'.i, 20 Juli. R igfft" 0)i lovoring liooger: por Uetcbel' f121 j por 51 nut rit). ROTTERDAM, 20 Juli. iflk* "P termijn- per Oct f 119, por Maart 1899 f HA f 118 Tarwe op toimijn per Nuv. ff i-r r-.r!S' Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel f 12.— 0.50 2. Papieren Raebel f 1. Oost en rij ksche Flo lijn 1.20 Zmdduitsehe Florijn. 1. De mot gemerkte Fondsen zijn no dH e#*n fi»n is niet is *»ni, vonalt :w. -jscr~ rjrsssrrsimaLtiixr; z&zzhtxii 'ïvrrer.&z, fJuit^che IL'ii-hsm'u U idoinï. VY-inncpi in de la 1st e vier weken di- tipinm' van don vuniCEN koers. f U GO Spaansche Peseta ƒ0 50 Portugwc'ie Milreis. 2.70 Dten^che Kroon. *o.66)f Spaansche Piaster 2.50 Amcrikaansche Dollar 2.5C' AMSTERDAM, 20 Juli 1898. EUROPA, N'ederi.and pCi. Cert N. W. Sell. 2'/s Cert. dit.) 3 llONGAHUE. 01.1. Goiull, 1870 5 iTAI.tË. fnsciir. 1802'8I 5 Paus. Ln. '00/04 5 OoSTENtlIJK. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 Jan .Tuli 5 Portugal. 'OM. met ticket 3 'dito met ticket 4'/s Rusland. Ccrt.Hauib.lS20 5 Obl.'80Gc.GR.125 do.'8D/90 Hope &Cn.GR.12o 1 d.'67/(.9at'20 4 in goud 18845 Spanje Pp. Sell pes.G000 4 io.pes. 2-21000 4 Binii. Am. Scli. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '80 5 dito Leen. 4888 5 dito Gecv serie D. dito Gecv, serie C V. IC. L. K. 3415/16 34% 96% 1021/4 87 92 34% 341%s 851/16 18% 27 1/m 18 207/a 77 97 98 101% 403% 0716/16 101% -104 30 34% 343/16 341/ie 231/4 92% 90% 22 >/s 25% 221/16 11. K. 8'*% 58% "7 N.-AMKBIK\« Mexico. Old. Alt. Biiml. 5 Amst. Obl. '0! 314 dito 188G/0O. 3K liott. L '9 5/97 3 Schiedam 1895 3 35% 34% Alg Hyp.l3k.Pbr 4 do. do. (tn uitk.) 3' j do. do. (z. uitk.) 3*/i Amst. Ilyp.Bk P. 4 'sGrav. Ilyp. Bk. 4 Holt. Ilyp.Bk. Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.H.Bk.Pb. Rott.Ilyp.Bk. Pb. 4 VVestl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned Handtin. Aaud dito dito re«c. 5 DeliCutt. Mij. Aand. Heli- Maat sclv. A and. Rott. Deii-51ij dito Senembah-5Iij dito Ned .Fabr. v Werk en Spw,-Mat. ser. A.A. N. Gist en Soit. F. A. V. K. 33% 100% 100 91 Va 101% 99% 98 100% 101 Va 101% 103 01% 101 101 L. K. 33% 4003/lfl 100% 94'/a IL K. 42 140% 140 Va 140 474% 130% 490 104 lol 102% 42% II! 1407/ie 140 132 490 43 135 P.iketv.-MaaLch. A. Rott. Lloy-1 Aand. Dordt. Petr.Mij.prA. Elzass -r Petr.Mij.A. IC. Mij Ex.PetbrA. 51. Moeara En. A. Ned. Petrol. Mij. A. Sum. Palemb. M. A V.-S. v. N. AMEU Ai k Gonst.Synd.Ti ICans.CyPittb. G. 4 51axw.Pr.afg C v A dito Cert. v. Incom {ÏKDEBI.AtiP lloll. IJzeren Aand. 51. t. E. v. S.S. Aand. Ned. Contr. Aand. Ned Z-A.Sp.do. 0 C.-Br.-Bokstel A. Italië. Spwgl.'87/89.V-E3 Z.l.Spw. A-Il do. 3 Polen. Wars -Weenen A. Rusland. Gr.Spw.51ij.Obl. 41/- W!adik.7,R.i250.4 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W, Sp. Obl. 4 V. S. v. N.-Amer. Atch.Tp C.v.gew. A. dito Cit. pref. dito do,Alg. Hyp.Obl. 4 V. K. 104 111% 119 125 25 131 28 l!03/b .544 95 a 3 114% io9 34% 20 4 15% 55% 58 148 931/2 987% 981/4 98 Vic 135/l0 33 5 'g .915% 119 30 281/6 109% Ooi/a 0 3/at L. IC. H. K 434 131 110 207 15% 5511% 377/s S 49 9S% 13 33 9l3/4 OI/4 -071/2 157/a 58 Va 13% 33% V. IC. do Adjust, Obl. 4 09 Atl. P.ic Triftb C./ 10 Centr. Pac. Aaud 14'Vm Cl. Ak Col.C.v.A. 15% Denv.-Rio-Gr. dito 1 '/lö Erie Sp. Mij. Aand 13% Ft. e. p. c. v. g. v. 8% 11 li tl Centi.C. v. A. 100 Kan=.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Ra ilr. Co. 49'/a I.ouisv. N.udiv, Cert. 53% Miss K.S: T C.v. A. 11 7/ie do.Ci t v. ipCt.prf.A. 3 do. te Hyp. Obl 4 83% d„. 2e Hyp dito 4 02% W.ibashafg G.v.p.A. l''/s W.N.Y. Pens.O.v.A. 0% Canada Gamuliati Pac. C.v.A. 83 Rc>tt. Timnw. Aaud. VVostl. Stoomtr. A. Nederland Amsterd. 1000 3 10-'% N.-II. V. Witte Kr. 73 P. v.Volk|jp.'6< fiii 102% do 1809 4/"2.50 L7t> België. Antwerpen 1887 2% 100 Brussel 1880 2I/1t0010 M. v. Brt.-Spw 2'., 00% Hongarije. Theissloten .4 117% Italië. Roods Kruis 85'/» L. K. 09 14% DD/ie 35/d 105 48 V 52 111/4 83 02% 0 16 8l.b II. K. 09% 14% 12 Va 8'Vje Oostenrijk. Staat d. 1834. .4 dito 18G05 dito 1801 Bod.-Cr.-AnstaL 3 Stad Weenen 1874 Spanje. M.ultil 1SG8 3 Turkije. 'Spoorwegl. 3 Koers van het geld. Bcfeening Piolongatie 02% 73 1.0 1 100 1171/8 V. K. L. IC. 438 118% 101 99 I 141 29 Va '29 20 25% II. IC. pCt. pCt. Wisselkoersen te Rotterdam. •20 Juli Londen kort f 12.03 Disc. 2% pCt. Paiijs )i - 47.721/2 2 d Antwerpen - 47.021/2 3 51 t. Pi-Ijzen van Coupons. Amsterdam, 20 Juli. 1.05 Pap. p. <1. '21 Zdv. lan. 21 Engelsche per Engelsche met afft. Portugeesche Eiansche ,;ische Diversen in Reichsmark Hamburger-Russen Russen in Gouden Roebel Russen in Zilveren Roebe; Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel Spaansche buitl. in frs. p. Juli Spaansche binnenl. in piasters Amerikaansche Dollar Goud Meiicaansche Dollar 20.95 20.971/2 11.53 11.93 47.30 47.25 58.55 1.22 4.89 1.25 jL2i% 47.— 1.05 2.40 4.05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3