No. 9683 Eerste Blad VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Abosmbhkstsphijs poor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kw&rtaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU i BOTEHSTKA AT 70, Telephoon Ko. 123. Adyebtentiepbus: van 1—6 gewone regels met inbe grip pan eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0,10 Bij abonnement wordt korting verleend. i. Zijn de verwachtingssnaren van den bezoeker van de „Vrouwenteutoonstelling", gelijk spraakmakende gemeente deze expositie reeds beeft gedoopt, niet al te sterk gespannen, dan bestaat er voor teleurstelling geen vrees. Inte gendeel zal bij de meestcn, die een niet al te oppervlakkig kijkje nemen op bet terrein vlak bij den Oud-Scheveningschen weg, waar thans mevrouw Goekoop—do Jong van Beek cn Donk den scepter zwaait, een gevoel van groote vol doening opkomen en van hartelijke sympathie voor een betrekkelijk klein aantal vrouwen, groot echter van energie, voor wat zij tot stand brachten. Yan huis uit hebben deze dames, of liever haar streven niet ieders steun. Ten duidelijkste bleek dit dezer dagen in de Staten van dit gewest bij de behandeling van de subsidie-aanvrage voor deze tentoonstelling, toen naast het argument, dat geen enkel gewestelijk belang subsidieering eischte, zeker ook dit gewogen ral hebben bij niet-welingelichte leden, dat deze te pronckstel- linge al bitter wenig om het lijf heeft, en dat haar clou in de kampong gevonden moet wor den ja schrijver dezes herinnert zich hoe hij zelf schuldig staat, doordat hij het vorige jaar in een ander college stemde tegen eene gevraag de subsidie van wege het tentoonstellingsbe- stuur. Dat toch toen die subsidie verleend werd, be treurt hij thans niet meer, en slechts deze ver zachtende omstandigheid wil hij pleiten, dat toen nog niet bekend was, hoo metterdaad door vrouwen ook in dit opzicht iets goeds en vooral nuttigs tot stand gebracht kan worden. Want hierin onderscheidt zich deze tentoon stelling wel van hare voorgangsters hier te lan de, enkele speciale exposities uitgezonderd, dat zij iets beoogt. Zij is tendentieus. Zij riclit zich speciaal naar ééne zijde, zij is met een zelfde gist doortrokken. Dit nu valt niet onmiddellijk, bij oppervlak kige beschouwing op- Wandelt men door de verschillende zalen, kijkt men eens rond in de industriezaal, de ru briekzaaltjes, de kampong, dan is men geneigd te zeggen „Sehon da gewesen", boter misschien, uitvoeriger zeker. Eu toch dit oordeel is on juist, onvolkomen althans. Naast het vele wat andere tentoonstellingen gaven, is hier nog iets anders, iets dat warm maakt en met sympathie vervulter klopt hier een hart. De pompeuse tentoonstelling van 1S95 te Amsterdam, door ministers geopend, met ridderlintjes ingewijd, is bij deze tentoonstelling een lorreboelzij was de verpersoonlijking van het vermaak, het vrij laagstaande zelfs, deze geeft een indruk van ernst, van toewijding. DOOR HERMANN HEIBERG. 48) Meer dan twee jaren waren voorbijgegaan na deze gebeurtenissen, toen op een kouden, noveligen morgen in Maart een als een liefdezuster geMeede jonge dame baar weg nam naar de Kopenhagensche voorstad Oeslerbro. Op haar gelaat lag die afstand van uiterlijk geluk, die liefelijke kalmte en zachte gelatenheid, welke wij waarnemen op het gelaat van haar die zich aan het werk der barmhartigheid gewijd en wellicht de hoop op wat het hart eener vrouw tot op zekeren leeftijd nog vervult, niet ge heel en al hebben laten varen, maar de vervulling er van met gelijke oogen aanzien als waarmede iemand van ondervinding een lot in de loterij speelt. Zij kunnen levenzij vinden bevrediging in plichtsvervullingzij zien de dankbare blikken op zich gevestigdzij vinden het kostelijkst loon, dat een mensch door zijn trouwen arbeid kan ge worden, in het herstel van hen die aan hun hoede zijn toevertrouwd. Voor een oud groot huis met een spits dak, vele slechte raampjes en scheeve muren vertraagde zij haar schreden, ging een gang naast het huis Sn en opende de deur van een belendend huisje dat achter op het smerige erf stond. De geheele ruimte bestond uit een kleine voor- en achterkamer, die een oud echtpaar tot woon- on slaapkamer en keuken dienden. Voor in de entree. Langs een ruim Men komt hier niet om te lanterfanten, om amusementsmuziek te hooren, om sherry-gohlers te drinken, glas-in glas-uit; incn neemt hier iets waar voor hoofd en hart, men verruimt hier zijn blik naar de goede zijde. Er is hier geen blauwkouserij wij hadden er een oogenblik voor gevreesd er is bier de vrucht van den arbeid van nijvere vrouwen. Natuurlijk, er ontbreekt ook hier veel, en er is hier ook overbodig; men ziet dingen, waarbij men vraagt „Et tu Bruto", en men mist, wat men ongaarne ontbeert wie zou de vrouwen, die hier aan het hoofd staan daarvan een ver wijt willen makenhet is hare eerstcliugo, en het mag gezegd, eene gezonde. Verschillende factoren werken mede om de algemeene indruk van deze tentoonstelling eene gunstige te doen zijnde aangename plaats, waar haar domicilie is, vlak bij den overschoo- nen Oud-Scheveningschen wreg, in dc onmiddel lijke nabijheid van „Hotel Promenade", de han dige wijze, waarop van de ruimte partij getrok ken is, dc gezellige beknoptheid, die een over zicht gemakkelijk maakt, do systematische in deeling van de stof in rubrieken., liet weinig rumoerige van liet uitgebreide raderwerk van het geheel, het zijn zoovele dingen, die prettig aandoen. Vriendelijk is de voorplein, waarop verschillende exposities, die de buitenlucht niet behoeven te vróezen, een plaatsje hebben gevonden, bereikt men liet hoofdgebouw, dat tot Industriezaal dient en on geveer zoo groot is als de zaal der Officieren- Vereeniging. Hierachter is een groot binnen plein, als tuin aangelegd en aan welles achter zijde de congreszaal wordt gevonden, die, zooals men in de „Sebiedamsche Courant" kan lezen, schier dagelijks gebruikt wordt, terwijl ter zijde van bet binnenplein een reeks van meen loopen- do kamers is, die zijn ingericht tot ontvangst der rubrieken. Meer nog dan in het hoofdge bouw moet hier de kracht der tentoonstelling gevonden wordenmeer dan in de industrie zaal ontwaart men daar, dat inen vertoeft op eon tentoonstelling van Vrouwen arbeid. Voorts heeft men ter zijde van het eigenlijke tentoonstellingsterrein een lap gronds dienstig voor de kampong, officieel „Insidindo" gedoopt, de clou der tentoonstelling, zooals beweerd is, die echter, hoe interessant ook, voor ons vol strekt de c 1 o u niet is. Men zal wel doen, als men een bezoek aan deze expositie brengt, een platten grond te koopen. Voor 10 cents is dit handige kaartje, natuurlijk ontworpen door een der dames van liet Comité, overal op het terrein verkrijgbaar, en hiermede gewapend behoeft men geen vrees te hebben, alles zonder uitzondering te zullen aanschou wen. Voorts doet men goed met zich een catalo gus aan te schaffen, die mede tegen geringen prijs is te verkrijgen, en die veel genot en in lichting geeft. Heeft men eindelijk deze stukken hij zich en beschikt men ten slotte over minstens een viertal uren, dan kan men met profijt een woonkamer, die niets anders bevatte dan een paar armoedige gordijnen voor de vensters, een tafel, een latafel, een kachel en een ouden leunstoel, zat in dezen laatsten een geheel blinde, oude, hulpbehoevende vrouw en op dit oogenblik ver duisterde een zoo verstikkende petroleum walm het vertrek, dat Imgjor Lavard, zooals zij ook verder voor de wereld heette, onwillekeurig achteruitging en door een hoestbui werd overvallen. <>Om 's hemels wil, vrouw Ohlsen, wat heeft u nu gedaan?" riep Imgjor bezorgd uit. Zij maakte het venster open en liet frissche lucht de kamer binnendringen. Wat is er dan? Wat is er dan?" klonk de stem der oude vrouw terug. «Merkt u dat niet? De kamer is vol walm. U zou kunnen stikken I" «Ik heb iets warms klaar gemaakt. Ik had het zoo schrikkelijk koud. Ik heb toen het stel zeker te hoog opgeschroefd Imgjor knikte, ofschoon de blinde haar niet kon zien. Zij liet ook dit onderwerp met rust en zeide met haar gewone zachtheid «Nu, hoe gaat 't vandaag, vrouw Ohlsen Beeft u beter geslapen «Een beetje, juffrouw. Maar van morgen heb ik weer zoo'n verschrikkelijke pijn in mijn voeten." «Dan zal ik ze weer eens inwrijven, arme stumperd. Straks, als ik klaar ben, praten wij een beetje met elkaar." Na die woorden ontdeed zij zich van hoed en mantel en ging als een dienstmeid de woning schoon maken. Zij veegde, maakte in de slaapkamer de bedden op, waschte de vaten in de keuken. Dat alles moest dagelijks door een vreemde hand wor den gedaan. De blinde vrouw kon niets doen, daar zij haar ledematen niet kon bewegen en de man, .rijkje nemen, dat niet al te oppervlakkig be hoeft te zijn. Wil men echter wat nader eon en ander bezien, dan is een herhaald bezoek bijna onmisbaar. Twee exposities zijn het, die in de groote iudustriezaal onmiddellijk de aandacht trekken, ill. die van de firma Molkenboer te Oldenzaal, (voor deze gelegenheid mevrouw Molkenboer, fabrikante) en die der Singer Naaimachino- maatsdiappij. De eerste beslaat een groote ruimtemen ziet het fabrikaat der firma, linnen en katoenen lingerie, en daarnevens do wijze van fabricee- ring. In werking zijn een aantal weef-, spoel en andere machines, die door vrouwen bediend worden. In zooverre is de band met deze ten toonstelling niet moeilijk te vinden. Gemakke lijker nog valt dit bij „the Singer Manufactu ring Company", de wereldberoemde fabriek, dio in elke stad van cenig gewicht over den gan- seheu aardbol (ook te Schiedam) hare filialen heeft. In groot aantal zijn bier machines van eenvoudige en gecompliceerde constructie op gesteld en met de meeste bereidwilligheid wor den door een aantal dames, die hier werkzaam zijn, de noodige inlichtingen gegeven. Merk waardig is het tot welken graad van volkomen heid de Singer-fabriek het heeft gebracht; men kan hier machines zien, speciaal er op ingericht om knoopsgaten, kant en klaar af te leveren. Do werkster behoeft niets te doen dan de naald te stellen boven de plaats, waar het knoopsgat gewonseht wordt, cn in enkele seconden is dit gereed. Voor andere doeleinden, voor bet boren en omstikken van gaten enz. enz. zijn andere machines, van eenigszins afwijkende constructie, die allen met de meeste nauwkeurigheid hun ar beid verrichten. Belangrijk is het borduurwerk met de Singermachines geleverd. Het gebrek aan individualiteit, anders aan machinewerk eigen, is hier tot een minimum beperkt. Schier elk soort borduurwerk schijnt met deze machi nes to kunnen worden gemaakt; voor dames is het ongetwijfeld eer lust hier een kijkje te nemenreeds de gordijnen welke als portières den ingang naar de Sn.ger-afdeeling vormen en machinaal geborduurd zijn, geven een allergun- stigsten indruk, die wordt versterkt door het tapisseriewerk met zijde of wol behandeld, go- lijk men dat iets verder ziet. Algemeen overzicht. Schiedam, 2t Juli '98. Do capitulatie van Santiago is nog altijd de gebeurtenis die èn in do Vereenigdo Staten èn m Spanje levendig besproken wordt. Vooral in Spanje, en met name is men daar te lande bezig de verantwoordelijkheid voor do overgave der stad vast te stellen. Generaal Toral schijnt de zondebok te zullen zijn, want èn de regeering èn de recbtstreck- sche chef van den generaal, maarschalk Blanco, werpen elke verantwoordelijkheid van zich af. die vroeg wegging en laat van den arbeid terug keerde, viel dadelijk uitgeput op zijn bed neer, want zijn krachten begonnen hem reeds te be geven. Sedert twee-en-twintig jaar was de vrouw blind. Gedurende dien tijd bad hij voor zich en haar slechts zóóveel verdiend, dat zij kwalijk hun maag hadden kunnen vullen. En gedurende die jaren waren bij de blindheid der vrouw nog voortdurend zware ziekten gekomen, die verpleging en verzor ging, die dokter en apotheker noodig hadden gemaakt. Sedeit twee-en-twintig jaar was de oude vrouw bijna nooit uit haar huisje geweest, en had zij niets anders gekend dan ontbering en pijnen. Toen Imgjor zich voor de eerste maai met deze ellende had bemoeid, was de woning door vuil en stof letterlijk verpest. De menschen lagen toen op rottend stroobijna geen enkel stuk was heel. Eeist onlangs had Imgjor de oude vrouw verpleegd bij een longontsteking, en wat die ziekte had ge kost, had zij uit haar eigen middelen betaald. Nadat Imgjor haar dageiijksch werk had vol bracht, zeide zij «Vrouw Ohlsen, ik heb nu juist meer tijd. Ik wil u nu iederen namiddag wat voorlezen. Wil u toeluisteren «O zeker 1 Waarom niet, lieve juffrouw," ant woordde de oude vrouw met een dankbaar lachje, a Wat is het dan?" «Iets ernstigs, iets goeds, vrouw Ohlsen. U zal er bepaald pleizier in hebben nik heb in alles genoegen wat u in uw oneindige liefde aan mij doet. Lieve hemel, als ik mij her inner en er over nadenk hoe u mijn geheele leven zoo gansch anders en zoo tevreden heeft gemaakt, hoe u ons geholpen en steeds weer geholpen, mij arme, hulpbehoevende vrouw in mijn ziekte ver- Men weet dat generaal Toral verklaard had, volmacht te hebben ontvangen van maarschalk Blanco en de regeering te Madrid, maar van hoogerhand wordt dit ontkend. De regeering te Madrid verklaart in een of- ficieuse nota dat generaal Toral Santiago heeft overgegeven zonder daartoe gemachtigd tc zijn. Zij tracht dan de waarheid dier bewering te bewijzen, terwijl zij tegelijk zegt te twijfelen aan de echtheid van den brief dien generaal Toral aan generaal Sliafter zou geschreven hebben. In dien brief nl- verzekert Toral eigenlijk zoo gaat de regceringsnola voort dat hij door het gouvernement gemachtigd was om to capituleeren, terwijl de regeering hem in wer kelijkheid door maarschalk Blanco heeft laten weten, dat zij hem geen andere gedragslijn kon voorschrijven dan die, welke het militair wet boek aangeeft. Aan dat wetboek zal Toral's gedrag dan ook getoetst worden, en naar de volle gestrengheid der wet zal hij geoordeeld worden. Maarschalk Blanco gaf de regeering daarvan kennis in een telegram waarin bij meldt dat de capitulatie van Santiago zonder zijn medeweten of zijn goedkeuring is geschied. Zou bet ook hier weer bewaarheid worden dat de beste duurlieden aan wal - en buiten schot staan Want de bevolking van San tiago was cr eenvoudig ellendig aan toe, cn moge al in bet Ainerikaansche leger de toe stand niet boel rooskleurig zrijn. geweest, in do stad lieersehtc liongcr en gebrek. Toen liet stoomschip van bet Roode Kruis, de State of Texas, Zondagmiddag met 1400 ton mondvoorraad voor do gebrek]ïjdenue bevolking te Santiago aankwam, wierp do uit gehongerde schare op de kade, zoodra men met lossen begon, zich op de kisten om die open to breken. Men verdrong elkaar en vocht om voor aan te komen. Na een poos werd de kade afge zet door Amerikaansche soldaten, en werd er niemand meer op de kade toegelaten. Om drie uur 's middags begon men in de ma gazijnen in de stad levensmiddelen uit te deelen ieder die een door de plaatselijke commissie af gegeven kaart vertoonde, lcreeg anderhalf pond voedsel, 's Avonds zou drinkwater worden uit gedeeld. 't Blijkt dus dat do ellende in dc stad inder daad zeer groot was. Intussclieii zijn do onderbevelhebbers in bet onder de capitulatie begrepen gebied niet allen tevreden over het tusschen generaal Toral en generaal Shafter gesloten verdrag. Generaal Preja, do commandant van Guantanamo, moet geweigerd hebben de stad over te geven. Omtrent liet bombardement van Manzanillo wordt alleen uit Havanna gemeld dat de Ame rikanen 3500 granaten afschoten. De kanonneer- liooten C en t i ne 11 a en D e 1 gado Pare- j o zijn vernield. Maarschalk Blanco heeft den verdedigers der stad geluk geweuscht. De ver liezen der Spanjaarden bedragen 3 dooden en 14 gewonden. zorgd en verpleegd heeft, dan zou ik reeds bijna geneigd zijn te gelooven «Welwat, vrouw Ohlsen moedigde Imgjor de aarzelende aan. «Dat u in 't geheel geen mensch, dat u een engel is, door God op de wereld gezonden om den menschen vrede te brengen «Neen, neen, u overdrijft 1 Ik ben geen engel," antwoordde Imgjor met een zachtmoedigen glimlach. «Ik ben een mensch als u. Daardoor juist ben ik in staat u te begrijpen, in uw blinde oogen te lezen en u te helpen. Alleen wie zelf leed heeft ondervonden, kan medegevoel hebben met zijn lijdende naluurgenooten. En evenals u zijn er vele duizenden zieken en ongelukkigen in deze groote stad, die, omdat zij nog niet geheel van middelen ontbloot, nog niet geheel nooddruftig en verlaten zijn, geen deel hebben aan de stedelijke armen- en krankenzorg. Ik bon echter steeds van oordeel geweest dat het beter is door bijtijds in te grijpen het ergste af te wenden en het bestaan van hen die met ondergang bedreigd worden, te redden, dan eerst dan te willen helpen, wanneer geen hulp meer baten kan. «Waarlijk wanneer onzen armverzorgers geleerd werd zóó te handelen, dan zouden de armen- en ziekenhuizen niet zoo overvuld zijn als nu het ge val is; er zouden minder menschen misdadigers en zelfmoordenaars worden, en de aigomeene ellende zou minder groot zijn. Daar ligt een wijd veld braak voor den arbeid der naastenliefde. En dit arbeidsveld heb ik mij uitverkoren. Ik zoek te helpen waar ik kan en zoover mijn krachten het toelaten. Ach, er is zoo heel veel ellende op aarde 1 Die uit te roeien gaat boven de menscheüjk kracht." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1