52'" jaargang. DinsdagJ26 Juli 1898. N°. 9686. VROUWENSTRIJD FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND, AB0iwBKBiïT8PEiji voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. -1.05 n franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0 02 BUREAU: BOTERSTRAAT ÏO, Teicplioon Ufo. 123. Abtebtbwtkprhb; van 1—B gewone regels met inho- grip van eene CourantO.BS Iedere gcwoDO regel moer0 10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 25 Juli 'Ui. Er is heel wat gelachen om do positie die liet Vereenigd Britsch Koninkrijk inneemt onder do groote machten der aarde. En inderdaad, Joe Chamberlain's „heerlijk isolement" is voor Enge land een dreigend gevaarzonder eenigen bond genoot, zonder eenigen vriend, staat het voor de zware taak bij een mogelijken oorlog overal tegelijk te moeten zijn. En daarvoor heeft Groot-Britamiië in do eerste plaats noodig een sterke vloot. Lang heeft het den sriiijn gehad of Enge land zoo uit de wereldheerschappij als van de wereldmarkt zou worden verdrongen. Rusland staat aan de grenzen van Engelaud's machtig koloniaal bezit, liet Duitsche rijk is Groot-Bri- tannië's evenknie op industrieel, maar ook op marine-gebied. De Britsclie vloot moet versterkt worden, wil Engeland zijn positie handhaven; en van groot belang is nu de indiening door lord Go- schen eener voordracht om uitbreiding te geven aan Harer Majesteits zeemacht. Vooral belangrijk om de ministerieele verkla ring, waarmede de hiertoe strekkende aanvul- lingsbegrooting bij het Lagerhuis werd inge diend; want de minister verklaarde tot zijn grooten spijt genoodzaakt te zijn den naam eener buitenlandsche mogendheid, en wel van Rusland, to noemen. Maar hij kon er waarlijk ditmaal niet buiten, zeide de heer Goshen. Wat was liet geval? De politiek en het ma rine-program van Rusland zijn van dien aard dat er voor Engeland alle reden bestaat om zijn vloot te versterken en een program voor zijn zeemacht aan te nemen, dat met dat van Rus land evenwijdig loopt. De minister was bang dat deze uiteenzetting verkeerd zou worden opgevat, en daarom wend- do hij zich over de hoofden der leden van Lager huis heen even tot de regeeringeu der Europee- sche staten in dezer voege. „Men moet goed begrijpen dat wat wij voor stellen, volstrekt geen aanvallend karakter draagt. Europa moet wel inzien dat wij onze zeemacht versterken, omdat het ons beslist noo dig voorkomt het beginsel to handhaven dat wij opgewassen moeten zijn tegen twee andere mogendheden." En daarop vervolgde de minister heel goedig „Wij beschouwen den aanbouw van nieuwe Russische schepen volstrekt niet als een bedrei- ging, tégen Engeland gericht. Rusland heeft vol komen het recht om een vloot te bouwen die zoo sterk is, als het meent dat zijn positie ver- eischt." Maar dat recht heeft Engeland ook, en daar om vroeg de minister goedkeuring voor den aan bouw van vier slagschepen, die zóó ingericht zullen worden dat "zij het Suez-kanaal kunnen passeeren, vier kruisers en twaalf torpedo-ja gers. Een en ander zal een. uitgaaf vereischen van vier milhoen p. st. Deze regeeringsverklaring nu heeft niet nage- DOOR HERSIAJSN HEIBERG. 51> si Het spijt mij natuurlijk buitengewoon dat wi; u moeten missenmaar ik ben blij dat u nu ook eens wat rust neemt, freule! Zulk een afleiding zal u zeer veel goed doen." Een treurige glimlach speelde om Imgjor s lippen. »Neen, dokter, voor mij zou het veel beter zijn wanneer ik daar geen afleiding vond. Misschien zou bet wel het verstandigst zijn dat ik Kopenhagen geheel verliet ïHoe? Dus u draagt toch zulke gedachten bi] u om? De c,eheole stad zou het als een onherstel baar verlies beschouwen, wanneer de engel onder de menschen, wanneer freule Lavard Kopenhagen verliet. ïlleeil u het artikel gelezen dat juist in een Duitsch blad over u verschenen is? De nBerlingske Tiding" heeft er hedenmorgen een vertaling van gebracht." nEen artikel over mij vroeg Imgjor snel. «Wat staat i aar in? Te oordeelen naar den zin uwer woorden, niets ongunstigs; maar in ieder geval een onhandigheid. Hoe weinig geeft mijn arbeid aanleiding om er iets en nog wel in 't openbaar over te zeggen laten in de internationale politieke wereld een diepen indruk te maken. Wel zijn cr in Engeland enkele bladen, zoo als de „Daily Chronicle die Goshen's woorden afkeuren, maar over het geheel genomen is men er wel voldaan over. Na^ de tallooze bewijzen van zwakheid en weifeling van het Kabinet in zake de gebeur tenissen in het Verre Oosten, wil men in de aangekondigde vloot-plannen een aanwijzing zien van ontwakende energie en vaststaande besluiten voor de toéksmst. liet lijdt dan ook geen twijfel dat het Par lement gaarne de credielcn zal toestaan die het Kabinet vraagt om „do Britschc vloot opgewas sen te doen zijn tegen elke mogelijke verceui- ging van twee naijverige mogendheden". Dit zijn de eigen woorden van lord Goshen; zij bevatten een geheel politiek program, wat te nier spreekt nu de Britsclie Admiraliteit met haar plannen voor den dag komt, juist op het oogenblik dat Rusland, volgens den correspon dent der „Standard", zijn weidscho vlootplan- nen heeft laten varen. Uit de verklaring van den Britschen minister blijkt duidelijk dat Engeland vast besloten is geen aanranding van zijn suprematie ter zee te dulden. Door Duitschlnnd aan do eene, dooi de Vereenigdc Staten aan de andere zijde dreigt de Britsclie zeemacht overvleugeld to worden; maar de zonen van Albion zullen dit niet dulden. Reeds nu wijzen de Londcnsche bladen hier met nadruk op, en zij voegen er bij dat zij, die zich reeds te dezen opzichte illusies hadden gemaakt, en reeds op een vermindering van Groot-Britannië's invloed rekenden, thans ge- veroveringslusten prijs te geven. En men doet veroveringsiusten prijs te geven. Eu men doet geen moeite te verheelen dat do twee mogend heden waartegen Engeland opgewassen moet blijven, Rusland en Frankrijk zijn. Hun wordt in de Engelschc bladen, welwil lend aan het verstand gebracht dat zij waarlijk niet behoeven tö pogen, het Britsche rijk ter zee te overvleugelen; want op elke vermoerde- ring hunner zeemacht, zal Engeland door een even sterke uitbreiding antwoorden. Wat uit de verklaring van den Eersten Lord der Admiraliteit en het onthaal dat zijn woorden in de Engelsche pers is ten deel ge vallen, duidelijk biijkt, dat is de stille woede waarmode de Britsche regecring zoowel als de natie do gebeurtenissen in China heeft gadege slagen. Maar wat er ook uit blijkt is, dat Engeland's vloot op dit oogenblik niet, lang niet opgewassen is tegen do vereenigdc Russische en Fransehe vloten, en dat John Buil zich zal dienen te haasten, wil hij zijn tegenstanders de baas blij ven. Een nijdig gezicht en een brutale mond helpen op den duur alleen, wanneer zoo noodig een paar ferme vuisten het gesproken dreige ment kunnen uitvoeren. Spanje heeft- de gelegenheid om een eind te maken aan den ongelijken strijd laten voorbij- »U is al te bescheiden, freule Het ongewone verschijnsel dat een lid der hoorei e standen op zulke wijze zich vrijwillig alle behaaglijkheid ont zegt, is voor de wereld een voldoende reden om zich daarmede bezig te houden. Mag ik u het artikel toezenden?" Neen dank u, dokier. Het is beter dat ik zulke dingen, in 't geheel niet lees. Het brengt mij nog maar op meer gedachten. Ik heb er reeds zooveel en we! zulke die mij niet bepaald stichten sU is nog zoo jong, freule, en u is reeds zoo ernstig, zoo droef gestemd sDat ben ik, maar alleen in zooverre dat ik de ontzaglijke moeilijkheid inzie, om mijn plannen om te zetten in daden. Ik zou gaarne in het groote werkzaam zijn en zie dat ik reeds in het kleine overal struikel." sEn wat zou dan, indien de vraag geoorloofd uw ideaal zijn? Welk doeleinde streeft una? tik zou willen helpen om de menigte van den druk van den algemeenen nood te bevrijden en het lot der arbeidende klasse grondig te verbeteren." tDtis u bekent een aanhangster der zooge naamde nieuwe ideeën te zijn? U verbaast mij 1 sKan een rechtvaardig en goed man, kan een waar christen anders denken, dokter tNeen en ja, freule. Het doel is te ver verwij derd. Men moet alleen streven naar wat mogelijk is, alleen naar dingen die overeenstemmen met wat de natuur te zien geeft. Wij zfjn haar schep selszij is onze leermeesteres; zij geeft ons al onze voorbeelden voor onze handelingen. tReeds eens hoorde ik bijna volkomen dezehde woorden. Vreemd..." Imgjor liet het hoofd zinken gaan; de Vereenigde Staten zetten nu de krijg.-, operation met kracht voort. Allereerst is Porto- Rico aan de buurt, waarheen reeds troepen op weg zijn. In een van gisteren gedateerd telegram rut Washington, dat ons over Canada bereikt, wordt gezegd, chit men de geilede macht die voor de verovering van Porto-Rico is bestemd, op -10,000 man schat. Heden zullen bijna 5000 man niet 1000 paarden van Newport News ver trekken. liet eerste legerkorps dat te Chiea- manga is gemobiliseerd, zal, op twee brigades na, die reeds onderweg zijn, in den loop dezer weck over Newport News vertrekken. Generaal Miles is met 3415 man, waaronder vijf batterijen artillerie, uit Guantana-mo ver trokken en kwam Vrijdag te kwart over éénen te Mole St. Nicolas aan. Men heeft zijn schepen ook reeds te Cap Haitian zien pnsseoren, eu liet departement van oorlog verwacht dat zij hedenmorgen in de 'mv teren van Porto-Rico voor anker zullen gaan. Generaal Miles zal te Guanica, op de zuid kust, aan land gaan, waar hij driehonderd inlan ders zal ontmoeten, die wapens cn munitie ge zonden hebben gekregen uit do Vereenigde Sta ten, en de samenwerking van deze met het Ame rikaanscho leger zal regelen. Daarop zal de ge neraal naar Poncc gaan, vanwaar een spoorweg naar San Juail loopt. Do tweede expeditie die Vrijdag uit de Ver eenigde Staten is vertrokken, zal te Fajardo aan land gaaneen derde expeditie zal binnen kort volgen en aan de Noordkust landen. De minister van oorlog Alger heeft reeds naar Porto-Rico een aantal groote sleepboot-en gezonden met vrachtschepen met kranen en an dere machinerieën om schepen te lossen en bruggen, kaden eii dokken te bouwen. Ook al in verband met de expeditie naar Porto-Rico zijn op last van admiraal Sampson die van plan schijnt geweest to zijn daar do basis voor de operation naar Porto-Rico to ves tigen, de oorlogsschepen Topek.a, Anna- polis, Wasp en Lcydcn de Nipe-baai, op Cuba's Noordkust binnengestoomd. Zij brach ten de forten tot zwijgen na een beschieting van een uur. De Spaansehe kruiser Jorge Juan zonk, maar de bemanning ontsnapte onder een hevig vuur in de booten. Uit nadere berichten omtrent dit gevecht blijkt, dat do twee forten aan den ingang van de haven weinig tegenstand boden, maar de DO kruiser J o r g c J u a n en het fort op den heuvel bij de stad Mayari beantwoordden gedurende eenigen tijd krachtig het Amerikaansche vuur. De Jorge Juan werd omringd door vier Amerikaansche oorlogsschepen, die een onafge broken moorddadig vuur op haar richtten. Zij moest weldra het onderspit delven en zonk in twintig minuten. Kort daarop sprongen in liet fort van Karjari twee Amerikaansche granaten, waarop de witte vlag werd geheschen. De be manning dor booten van de Amerikaansche schepen verzekerde dab blijkbaar de beman ning van de Jorge Juan alvorens het schip te verlaten, in den boeg een gat had gehakt. De baai was goed ondermijnd. Een der mijnon en staarde droomerig voor zich uit. Maar daar er op dit oogenblik geklopt werd, werd hun gesprek onderbroken. De dokter richtte nog eenige beleefde woorden tot Imjor, en zij zelf begaf zich, nadat zij hem luchtig en onbevangen da hand had gereikt, naar een der ziekenzalen. Daar bevonden zich zieken, over wie Imgjor de bijzondere zorg op zich had genomen. Op dit oogenblik waren het alleen zulke die reeds bete rende waren. Imgjor sliep in haar woning en verscheen ook slechts twee- of driemaal per dag. Slechts in ernstige gevallen bleef zij geheel in het hospitaal en nam ook de nachtwaak op zich. Zij stond tot het ziekenhuis in een geheel onafhan kelijke verhouding, terwijl de andere zusters zich strikt aan de huisregels hadden te houden. Het paleis der Rankholm's lag, door een op marnieren voetstukken rustond verguld hek omslo ten, midden in de Adelstraat. Een prachtig, wit- glinsterend gebouw met een hoog bordes rees op achter een grooten voortuin met heerlijke gras perken. Daartusschen liepen bestrate rij paden,en ter zijde bevonden zich de stallen en een manége. Op den avond van den dag volgende op dien waarop zich de hierboven geschilderde tooneelen hadden afgespeeld, was het paleis van boven tot onder schitterend verlicht. Het baadde letterlijk in een zee van licht. Ook de machtige candelabres van het bordes goten hun licht uit over den voor tuin, en een talrijk publiek had in de straat post gevat om het inrijden der talrijke prachtige ontplofte honderd yards voor den boeg van de Tope ka, een andere tweehonderd yards achter den achtersteven. Do Amerikanen hebben er geen steunpunt kunnen krijgen; maar de blokkade der Noord kust is nu ook tot de Nipe-baai uitgestrekt. Omtrent de gespannen houding van de Ame rikanen tot hun „bondgenooten", de Cubanen, wordt in een telegram uit Santiago gezegd, dat de beweerde brief van generaal Garcia aan ge neraal Shalter, waarin geprotesteerd wordt te gen de behandeling der Cubanen, zou geschre ven zijn door een dagbladcorrespondent uit de omgeving van den Cubaansdien generaal. Aan generaal Sluifter moet bevel zijn gege ven, zooveel mogelijk goede vrienden to blijven met Garcia, zonder evenwel op de hulp der Cu banen te rekenen. Van een aanval op Spanje schijnt voorloopig afgezien te zijn. Thans wordt nl. als de taak van Watson's eskader opgegevendo vervol ging en vernietiging1 van het Spaansehe- smal deel onder Camara. En de correspondent der New-York Herald" te Washington lierichl dat president Mc Kiidey niet zal toestemmen in het in het hezit nemen van een der Cnnarisehe eilanden, zelfs niet om or een operatie-b.isis te gen Spanje- van te maken. Hij verlangt geen ongewensehte bezittingen meer en wil ook Euro pa niet den indruk geven dat do Vereenigde Staten er op uit zijn 0111 een basis te verkrijgen, van waaruit zij tegen het vasteland zouden kun nen opereeren. Do Engelsche bladen hebben het nog steeds over anti-Amerikaansche neigingen bij Duitsch- land, en met name een langdurig onderhoud van den Duitschen gezant te Washington met president Mc Kinley heeft tot verschillende vermoedens aanleiding gegeven. Van Ameri kaansche zoowel als van Duitsche zijde wordt echter voortdurend, officieus tegengesproken dat er tusschen de beide landen eenigo animositeit bestaat. In Spanje verwacht men dat de Carlistischo agitatie in heftigheid zal toenemen. Opmerke lijk is dat terwijl de „Ind. Beige" mededeelt, dat don Carlos plotseling Zaterdagavond Bnis- sel heeft verlaten, de correspondent der „Petit Bleu" te Hendaye (op de Fransch-Spaanscho grens) bericht dat de troonpretendent te Iran, dicht bij Sail Sebastian, verwacht wordt. Zola en Perreux hebben door bemiddeling van een gevolmachtigde cassatie aangeteekond tegen liet arrest van liet Hof te Versailles, waar in de krijgsraad bevoegd wordt verklaard cm zich civiele partij te stollen, alsook tegen het arrest bepalende dat liet verzet tegen de afwij zende beschikking op liet betoog over het ver band tusschen de zonk-Dreyfus en het proces- Zola geen schorsende kracht liceft. Een redacteur van het „Petit Journal" wil Zola ontdekt hebben te Verneuil, in liet depar tement Seine-et-Oise, bij een vriendin der fa milie Zola, zekere mevrouw Rozoreaii- Maar nu zou Zola reeds weer verdwenen zijn, volgons den een naar Londen, volgens anderen naar Noor- equipages mot hun koetsiers en palfreniers in livrei bij te wonen. Ongeveer tachtig personen uit de eerste kringen hadden uitnoodigingen ontvangen van graaf Lavard en diens gemalin. Men wilde Lucile's bruidegom, markies Armand de Curbière de Ramillion aan de Kopenhagenscho hooge wereld voorstellen. Te Berbjn had Lucile hem als attaché van het Franscho gezelschap op een partij ten hove leeren kennen, en bij een bezoek dat de markies op Rankholm aan de familie bad gebracht, was de verloving tot stand gekomen. Over tien minuten zou men aan tafel gaan. Reeds had Frederik herhaaldelijk mot vorschende blikken het getal der gasten opgenomen. Nog lieten op zich wachten de commandant der stad, generaal baron von Berling, en freule Imgjor, die op don dringenden wensch van den graaf beloofd tad te zullen komen. In verschillende groepen verdeeld, stonden de gasten in levendig gesprek in het rond. Naast Lucile, die een koningin aan schoonheid geleek, en naast den markies de Curbière, liet voorbeeld van een deftige, ridderlijke verschijning, stond de beroemde minister-president, graaf Niels von Ro senberg. Hij was klein en gezet, had een scheeven schouder en een hoogen gebochelden rugmaar hij bezat een zoo buitengewoon verstandig gezicht en een zoo onderzoekende, doordringende uitdrukking in zijn grijze, loerende oogen, dat onwillekeurig hoog en laag zich voor hem boog. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1