Woensdag 27 Juli 1898. N". 9687. 52"° jaargang. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagsiijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, Aan onze Abounds! FEUILLETON". •v isJKxU UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. 'V&W) ABdSSSitXHTBPMji voer Schiedam, peï kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poBt, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nonsmers- 0 02 BUREAUS BOTER8TRAA1 ÏO, TTcSephoom No. 123. Autisme TiKi'MJB- van 1—5 gewone regels met inkt- grip van eeno Courantf 0 S3 Iedere gewone regel meerl0 Bij abonnement wordt korting verleend. In de lithegiaphisclie ateliers der firma VAS DIAS te A rn s te r d a m is eene CHKOMO-EIXJIOISKAFIE van Hare Majesteit Koningin Wilhelmiria vervaardigd, waarin de aanvallige figuur van Hare Majesteit in gala-gewaad en staande in eene rijk gestof feerde omgeving wordt voorgesteld. De firma mocht zich met de onderscheiding vereerd zien, dat eene hiervan aan H. M. de Koningin-Regentes aangeboden proefdruk, door Hare Majesteit welwillend werd aangenomen en met belangstelling ontvangen. Dit in veertien kleuren op zwaar plaatpapier gedrukt Chromo-beeld, vervat in sierlijk passe partout, groot 48 x 64 centim., is niet in den handel verkrijgbaar, doch wordt uitsluitend aan de abonnd's van ons blad aangeboden tegen den zeer geringen prijs van 75 Cent in passe-partout. In deze courant is een bon gedrukt, die recht geeft het portret tegen betaling van 75 Cent op ons bureau te ontvangen. Zonder Bon wordt geen portret afgegeven. De portretten zijn in enkele magazijnen Inci ter stede te bezichtigen, en ook geheel geëu- cradeerd verkrijgbaar in noten- en eikenhouten lijsten met glas, met zwaar vergulde kroon of kroonfronton, voor f 2.5 O en 3.inclusief portret. Algemeen overzicht. Schiedam, 26 Juli '98. Daar zijn er dio nog twijfelen aan het wan beheer der Spanjaarden op Cuba die van over drijving spreken en de schuld voor een goed deel werpen op do Cubanen. 'tls waar de strijdende Cubanen, do mannen van Maceo, van Gomez, van Garcia, van Rabi, en hoe al dio insurgenten-aanvoerders meer mo gen heeten, zijn waarlijk niet smetteloosdo lange strijd, een leven van vermoeienis, ontbe ring en ..guerilla", moest wel tot verwildering en ruwheid leiden. Maar hoe slecht het Spaanscho bewind is geweest, hoezeer al wat Cubaan is er naar haakt, do Spanjaarden van hun eiland te zien verdwij nen, blijkt duidelijk uit het adres dat, naar een telegram uit Santiago meldt, aan president Mc Kinley zal worden aangeboden door landeige naars en inwoners, vertegenwoordigende de met- strijdende bevolking der provincie Santiago de Cl'ba. In dat adres wordt uitdrukking gegeven aan den warmsten dank aan het volk der Vereenig- de Staten voor de bevrijding van het ondrage- DOOR HERMANN I1EIBERCL 52) Een zacht en luid gemurmel van bewondering ontsnapte aan den mond dor gaston, toen eindelijk ook Imgjor, gevolgd door generaal van Berlin?, een man die een Spaansclie grande geleek en wiens borst bijna al de ridderorden niet kon bevatten, de antichambre en daarna de groote zaal betrad. Zij droeg een laag uitgesneden japon, waarvan de linkerhelft van teer rozeroode, de andere helft van sneeuwwitte zijdo was. Om den hals, welks zwanon-witte blankheid bet oog veriukte, lag een snoer diamanten, in bet midden waarvan een opaal zijn roode, blauwe en groene stralen schoot; even zulke armbanden om sloten haar armen. Het bruin-roode haar was in empire-stij! gefriseerd, en een doorzichtig, dunne rand van kant Gtngaf daar waar haar sneeuwwitte boezem gelijkmatig op en neer ging, de eigenaardigo robe, die haar volmaakte gestalte prachtig liet uitkomen. Toen Imgjor, na haar ouders en do naar haar toesnellende gasten begroet te hebben, naar Lucile en den markies omzag het toeval had gewild dat zij den bruidegom barer zuster tot nu toe niet ontmoet had maakte Curbière zich juist lijfee juk der Spanjaarden. Voorts drukt liet, adres vertrouwen uit in do goede trouw en de monsehlievende bedoelingen van de Vereenk'de Staten cn verklaart het, dat het volk van Cuba in staat is tc voldoen aan zijn internationale verplichting 0111 een regeering op het eiland te vestigen. Nadat de verwachting is uitgebroken, dat Cuba, over cenige jaren misschien deel kan uit maken van liet grondgebied der Vereenigde Sta ten waardoor do welvaart en liet geluk van zijn bevolking zouden toenemen, vervolgt het adre „Maar nu wencellen wij allen oen eigen iwjö- ring als een vergoeding voor het lijden tni de heldendaden van ons leger en de definitieve vos tiging van een Cubaansdie republiek met Cu- baaiische autoriteiten in overeenstemming met do besluiten van liet Congres der Vereomgde Staten. Wij hopen dat, de tegenwoordige stand van zaken te Santiago, waar de Spanjaarden nog onze belangen, 011s eigendom, 011s lot in handen hebben, niet lang zal duren en dat de stad spoedig aan de Cubanen zal worden over gegeven, dat ons leger er mag binnengaan, dat de vlag van Cuba triomfantelijk: mag wapocren naast do Amerikaansche, zooals do Üiiba,ir,sohe soldaten naast de Amerikaansche hebben gestre den tegen den gemecnschappellikcn vijand.'' Intusschen schijnt de Amerikaansche regec- riug generaal Shatter's houding tegenover Ca- lixto Garcia niet te billijken, en in te zien dat het aan het bewind laten van Spaansclie amb tenaren te Santiago niet zeer verstandig is ge- woest. De regeering blijft niet alleen vriend schappelijke betrekkingen onderhouden met de agenten der Cubaansche Junta te Washington maar schijnt ook aan Shaftcr te hebben opge dragen Garcia zooveel mogelijk te vriend te houden. Shatter heeft daarop den iusurgenten-gene- raai een schrijven gezonden, waarin hij heriu- nert aan Garcia's weigering om de overgave van Santiago bij te wonen, uiteenzet dat do stad word overgegeven aan de Vereenigde Stoten, zoodat er ook geen melding is gemaakt van de Cubanen, en inzage geeft van de instructies der Amerikaansche regeering om vcorloopig in het bestuur van Santiago geenerlei verandering te co brengen. Hulde brengende aan de diensten van Garcia en diens dappere soldaten, zegt de generaal liet besluit van Garcia 0111 zich naar de bergen te rug te trekken, met groot leedwezen te hebben vernomen. Guautanamo en Caimarmera hebben zich overgegeven. Zoo spoedig mogelijk zal het groot ste deel der troepen naar de Vereenigde Staten terugkeeren, 0111 daar langs de kust tc kampec- ren tot October. Dan gaat het op Havanna af. Maar eerst moet Porto-Rico worden veroverd. Gisteren is generaal Brooke uit Newport News daarheen vertrokken. Is deze veldtocht met suc ces bekroond, dan worden de troepen naar Cuba gezonden, zoodat daar dan 50-000 man aan het klimaat gewende troepen zullen zijn. Voor den aanval op Havanna wordt een leger van 150.000 man noodig geacht. los uit de zooeven beschreven groep en haastte zich naar Lncile toe. Hij verschrok, en blijkbaar ging er iets onge woons om in zijn binnenste, toen hij dit ongenaak baar schoon meisje voor zich zag on toen zij hem met haar liefelijken, tegemoetkomenden blik de hand loestak. nAcli Hoe schoon is u Psyche en Juno strijden om den eerepalm I" kwam het '111 de hoogste verbazing en in het Fransch uit den mond van den galanten man. Hij was geheel in de war en was teleurgesteld, toen Imgjor, als gewoonlijk boos over haar schoon heid en over beleefdheden, op haar gelaat een uitdrukking van wreveligen afweer vertoonde. »0, 0! U maakt mij zulke complimenten en u noemt hot grootste juweel uw eigendom, dat Denematken bezit?" riep Imgjor uit, terwijl de uitdiukking van misnoegen op haar gelaat nog steiker te voorschijn trad. Op eens overviel haar de gedachten dat hij zich voor haar interesseerde, dat hij zich tot haar wendde, dat hij zich vergat, ofschoon hij aan Lucile behoorde. Er was iets opgevlamd in zijn oogon dat haar beangstigde en waarvan zij een hei haling door een afslootende bejegening wilde verhindeiou. Maar Curbière was tegen haar opge wassen. Hij herstelde zich spoedig. Terwij! oen zelfbewusten glimlach om zijn lippen speelde, zeide hij snel gevat 5Zoo I U speelt de leermeesteres tegen mij, freule! U vermoedt in mij een van die bekeering behoevenden, met wie u u daar buiten bezig houdt. Ik zou meenen dat ik wel allereerst bet recht zou hebben om woorden van bewondering te uiten, en sver>ms*£zasm liet admiraalschip van GVrvcra's vloot, do Cristobal Co 1 o 11, zal volgens pluimen van luitenant Hobson en onder diens toezicht ge licht worden. Naar uit Washington aan dl.New-York He rald" wordt bericht, gaat dc Monterey naar Yap-eiland, een der Carolinen, om daar de Sterrenbanier te hij-cben. Gi* teren is de II es per ia van New-York naar de Middcllandsche zee voltrokken, met 24 7 officieren en manschappen van prijs gemankte Spaausche koopvaardijschepen aan boord. I11 officieel© kringen te Washington zoo wordt vandaar aan liet ..Evening Journal" be richt bestaat het vermoeden, dat Spanje ge neigd is met Amerika een overeenkomst te slui ten. Het departement van buitenlandsche zaken ontkent evenwel, dat tot nu toe ©enige vredes onderhandelingen of wapenstilstand het depar tement heeft bereikt. Mocht Spanje eohtep do vredesonderhandelingen met ernst willen ope nen, dan zou zonder twijfel gemakkelijk tot ecu wapenstilstand worden besloten. Nog wordt aau hetzelfde blad, eveneens uit Washington bericht, dat de Duitsche gezant von IIollehen, aan president Me Kinley een brief van den Duitschen keizer overhandigd heeft, waarin deze zijn beste gevoelens jegens de Ver eenigde Staten uitdrukt en ecu inmenging- van admiraal Yon Diedericlis te Manilla loochent. De Spaansclie regeering houdt de teugels van het bewind strak gespannen. De staat van beleg duurt voortde censuur is onmeedoogendde bladen worden met zoo groote strengheid be handcld, dat er ontevredenheid begint te heer sclien bij uitgevers en redacteuren, die zelfs reeds liet denkbeeld hebben overwogen om het werk te stoken, vertrouwende dat dan het pu bliek. verstoken van nieuws, de regeering zou dwingen een minder streng toezicht te oefenen. Het meest te vreezen zijn de Carlisten. Het heeft wel den schijn of er van hun zijde iets broeit. Terzelfder tijd dat don Carlos van Brus sel vertrokken is naar Lucern, heeft de leider der Carlistisehe partij in Spanje, de markies de Cerralbo, Spanje verlaten. De regeering hcudt de oogen open. De Car listen te Madrid worden nauw bewaakt; agen ten vall den veiligheidsdienst bewaken streng de huizen der Carlistisehe officieren en der lei ders van den laatsten opstond. De Carlistisehe club te Madrid zal gesloten worden. Ecu hooggeplaatst Spanjaard heeft aan een dagblad-correspc - mt verzekerd dat een Car listisehe beweging- veinig kans van slagen zou hebben. Volgons hem zou don Carlos, wanneer Hij beproefde do Noordelijke provinciën in op stand te brengen, veel gemakkelijker dan in 1S73 verpletten! worden- Wel heeft bij toezeg gingen van steun ontvangen van de Noordelijke provinciën op zijn belofte, dat hij haar oude autonomie zou herstellenmaar niet alleen is de regeering vast besloten iedere beweging met buitengewone krachtsinspanning te onderdruk ken, zij kan dit ook, daar zij over een sterk ik roeonde het minst vei koerd begrepen te worden, waar bet de zuster mijner verloofde betreft." nlloe zou hot..." antwoordde Imgjor oven tioisch... neen rnan van de wereld als u niet gelukken de overhand te behouden en zelfs den ander to bewijzen dat zijn woorden belachelijk zijn geweest, maikies ïU acht het dus ondenkbaar dat u dwaalt, dat wat 11 een afwijking van mijn gevoel voor Lucile wil noemen want dat is het toch, freule 1 alleen een uiting van mijn sterk ontwikkelden schoonheidszin was sGeloof mij, freule I Ik vraag het u Maar wanneer u desondanks meent dat ik to laken ben, dan heoft u mij in ieder geval bijzonder spoedig genezen, U heeft mijn vreugde over uw innerlijk wezen voldoende weten te temperen". Nu zag Imgjor getroffen op. En toen zij den ernstigen halmen blik ontmoette uit do oogen van baar toekomstige» aanverwant, reikte zij hem, door een snelle opwelling aangedreven de hand toe en zeide met een schoone, alle Lavard's eigene vrij moedigheid in haar blik en op haar gelaat »Na deze opheldering onzer wederzijdse he be doelingen willen wij geen onvergenoegde viiendon, maar waarlijk goedo vrienden zijn. Indien ik u on-echt aandeed, vergeef bet mij dan! »Too, markies toe, waarde Armand!" eindigde zij met een botoovoronden blik. En door die eerlijke aanvalligheid bedwongen, boog Armand de Curbière zich over Imgjor Lavard's hand, kuste die eerbiedig en zeide, ofschoon op dit oogenblik Lucile hen naderde en reeds van verre met een ijverzuchtige!) blik naar haar keek, luid en met een diepen, innigen blik op de zuster leger beschikt, dat dooi' den oorlog- niet is ver zwakt. Don Carlo-, kan ten hoogste hopen op een be weging «kr Noordelijke provincie om zich af to scheiden van het overige Spanje, dat trouwens tegen zulk een scheiding tot liet uiterste zou strijden. Don Carlos zal evenwel niet het teelten geven tot doi op-tand dan wanneer de vrede gesloten is of de onderhandelingen zoover gevorderd zijn, dat het land ze kan beoordeeicn en door een ver ontwaardiging wordt bezield, die den preten dent helpt in ue uitvoering' zijner plannen. Daar op hopen zijn vrienden althans. De Dreyfus-zaak begint een steeds belangrij ker rol te spelen de kloof tusschcn de bewon deraar;, van den generalen stof en de vrienden van den verbannen kapitein gaapt steeds wij der. Tegenover de rede van pèrc Didon dc blief van peter Ilyacinthe, tegenover professor Stop fer, voorzitter der letterkundig'* faculteit der universiteit te Bordeaux, die bij do begrafenis van Count, den rector der universiteit, er in zijn lijkrede, met een toespeling op de overtui ging van den overledene van Dreyfus' onschuld, op wees dat de gerechtigheid vaak beneveld wordt door hartstocht, tegenover dezen stout- moedigen spreker zijn collega's-professoren, die dc bij de plechtigheid tegenwoordige militaire autoriteiten als tegen-betooging de hand gaan drukken. Veel wordt er thans gesproken over don kolo nel Du Paty de Clam, door do „Siècle" als Es- terliazy's medeplichtige aan valschlieid in ge- schriite gesignaleerd, cn thans door kolonel Pnquard deswege aangeklaagd. Men zegt dat Brisson den kolonel had willen doen arrestee ren, maar dat G'avaignac, een neef van Du Paty, dit heeft weten te beletten. Do instructie tegen Picquard cener-, Estcr- hazy en Mine. Pays anderzijds, wordt voortge zet. Den rechter van instructie Bertulus, die do znak-E>terhazy instrueert, zal volgens de „Librc Parole" de substituut Thomas worden toege voegd „ten einde de instructie dor zaak-Ester- hazy in Bertulus' kabinet stap voor stap tc vol gen of liever Bertulus op do vingers to zien". Dit zou een ongehoord feit zijn zonder ante cedent. Want wel zijn in de zaak der afpersin gen van Max Lebandy en in de Panama-zaak substituten toegevoegd, maar dit werd toen, «hoof niet overeenkomstig de wet, met het o)g op dc omvangrijke taak, geduld. Nu staat de zaak echter gansch anders. Zola is nog altijd zoek. De „Daily Chronicle'' zegt dat hij twee dagen te Londen is geweest; waar hij is, weet men niet. De „Siècle" stelt een vervolging in tegen do ■auregard, oud-afgevaardigde, in de Kamer sterk niiti-Drcyfus-gezind, thans burgemeester \an Blanc, waar hij do affiches der „Siècle" deed afscheuren. Hij zelf stelde het blad daar van telegrafisch in kennis in dezo bewoordin gen: „Aan den voorzitter van het Dreyfus-syn- dicaat, tor administratie der „Siècle", Parijs. Ik zijner verloofde: rik dank je, lievo Imgjor. Ik dank je uit het diepst van mijn hart I Ik zal dit oogenblik nooit vergeten." Nu gal Fioderik eindelijk het teoken dat men aan tafel zou gaan. Alle aanwezigen stelden zich in beweging, on weldra zat het schitteiende gezelschap in do thee- groene eetzaal, dio zich, een der schoonste sieraden van het gebouw, in een vleugel van het paleis bevond, bij kostelijk geurende spijzen en zeldzame wijnen. Terwijl men aan tafel zat, zeide Lucile tot haar verloofde rZie eens, hoe verrukkelijk Imgjor er uitziet en boe levendig zij zich met den j'ongon graaf Kilde van lfolm onderhoudt. Ach, als zij toch eindelijk maar eens verliefd weid en dan ook haar lust om Ie menschen gelukkig to maken wilde afleggen!" sis het mogelijk Heeft Imgjor zich nog voor niemand geintcressoord sla wel, oens I Maar dat was slechts een vlam metje, dat even spoedig weer uitdoofde als bet opgeflikkerd was. Er waren ook andere dingen in het spel »En wie was de bevoorrechte? Hoe heette de man die in ieder geval een voortreflelijken smaak bezat «Wie hot was? Zijn naam doet er niet toe. Het was iemand die baar wijs maakte dat hij aan niets anders dacht dan hoe de wereld vrij te maken 1 de kluisters der ongelijkheid. Ilij verdween later en moet zich r.u in Amerika ophouden." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1