52"'° jaargang. Donderdag 28 Juli 1898. N°. 9688. VRÖUWENSTRIJD Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. 4 UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BtTBBArBOTERSTRAAT TO, Teïcplioon tto. 123. BUITENLAND. <*emcng<lc Mededcelingen. BINNENLAND. isosïKMBHTapsui voor Schiedam, per kwartaal I f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poit, p. kwartaal. - 1,30 Afzonderlijke nommerso.o2 rGÈLL, AjjTERTKïfTrEPEws: van 1—5 ffswoB8 regels met inbe grip van eene Comantg gg ledcro gewone regel meerg jg Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 27 Juli '98. Spanje wil den wede. Het heeft zich recht streeks gewend tot president Mc Kinley met het formeele verzoek, de vredesonderhandelin gen te openen door bemiddeling van den Fr.un- schert gezant te Washington, den heer Jules Cambon. Aan de waarheid van deze gelukkige tijding valt niet te twijfelen. Een oificieele mededee- ling van de Anierikaansche regeering bevestigt het, en schildert den stand van zaken als volgt. Gistermiddag heeft de Pransche gezant, na mens de Spaansche regeering en op verzoek van den minister van buitenlanclsche zaken, aan pre sident Mc Kinley op het Witte Huis een Bood schap overgebracht van de Spaanselie regeering, betrekking hebbende op de beëindiging van den oorlog en de vaststelling der vredesvoorwaai-- dcn. Na Carnbon's vertrek heeft Me Kinley een Langdurige conferentie gehouden met den minis ter van oorlog Alger en dien van marine Long. De Boodschap van Spanje was iu algemeene bewoordingen gesteld. Categorische voorwaarden ten opzichte van Cuba of van de Philippijnen werden er niet in gedaan; de Boodschap be paalt zich tot een verzoek om de vredesonder handelingen te openen. De President heeft zijn antwoord nog voor behouden en alleen verklaard, dat hij do quaes- tie aan het Kabinet zal voorleggen. Daarna zal hij Cambon ontbieden voor een nieuw onder houd om hem bescheid te doen, of de Ver eenigde Staten bereid zijn de onderhandelingen te openen. De Yereenigde Staten zullen daartoe wel be reid zijn; ook te Washington verlangt men naar vrede. Omtrent de wijze waarop de vredesonderhan delingen dan zullen gevoerd worden, is nog geen regeling getroffenmaar men vermoedt dat aan de gezanten der beide oorlogvoerende partijen te Parijs de voortzetting der onderhandelingen zal worden opgedragen, daar beginnende waar ze door Mc Kinley en Cambon zijn gelaten. Als nu de voorwaarden der Vereenigde Sta ten maar wat schappelijk zijn, dan zullen de onderhandelingen wel vlotten. Volgens telegrammen uit Rome aan sommige Londensche bladen, zou de Paus de volgende voorwaarden als voor Spanje aannemelijk aan sommige groot© mogendheden hebben meege deeld. Inlijving van Cuba en Porto-Rico bij de Vereenigde Staten, teruggave der Philippij nen aan Spanje, een handelsverdrag waarbij aan Spanje buitengewone voordeden worden toege kend en de afgestane kolonies. Erg geloofwaardig lijken die telegrammen niet. 'tWerd hoog tijd dat Spanje om den wede voeg, en een telegram van den Madrileenschen correspondent der „Ind. Beige" zegt ook dat DOOR IIERMAKN HEIBERG. 53) «Maar Imgjor is toch zeker door honderden be wonderd." «Ja, door bijna alle mannen. Eén slechts was barer waardig. Een voortreffelijk man, graaf Dahn. Maar ook hij trok zich uit haar lichtkring terug, al was bet ook om andere redenon. Hij had haar lief met geheel zijn hart en wist alleen door groote reizen zijn verdriet te boven te komen. Hij is dezelfde die, zooals je op Bankholm hebt gehoord, eerstdaags uit Italië terugkeert en ons dan een bezoek wil brengen «0... De Lausitzer graaf! En is die werkelijk een zoo volmaakt man?" »Ja, de beminnenswaardste, edelste man dien ik ooit, uitgezonderd markies de Curbière, heb leeren kennen." «Zeer verplicht, lieve freule. Maar weet u wel dat ik heel spoedig jaloersch kan worden," bracht Curbière schertsend in 't midden. Lucile spitste eerst lachend den bekoorlijken mond toen zeide zij ernstig «Maar noch in dit noch in eenig ander geval zal je daar ooit aanleiding toe hebben, mijn beste Tiend. Indien je voor mij een goed kameraad men in Spaansche officieele en diplomatieke kringen de zaken zeer ernstig inzag. Met name verwachtte men ernstige gebeiutemssen te Ma nilla en op Porio-Rieoj Niet ten onrechte. Want generaal Miles is Maandag te Guanica op Porto-Riet» geland. De Anierikaansche ïegeering ontving daarotn- tient een telegram uit Guanica, gedagteekend van Maandagmiddag jl. 2 uur, van den volgen den inhoud. „De Donderdag uit Guanlanamo vertrokken expeditie van Miles is hier heden geland, na een gevecht tusschen Spaansche soldaten en de bemanning benevens een dertigtal mannen van de sloep der liulp-kanonneerboot Glouces ter; daarbij werden vier Spanjaarden gewond, maar van de Amerikanen weid zelfs niemand gewond. „De Amerikaanscho troepen zullen terstond oprukken om den spoorweg naar Ponce te be zetten, dat slechts tien mijlen in Oostelijke rich ting verwijderd is." De Spaansche regeering heeft natuurlijk, de gewone struisvogelpolitiek voortzettend, ge tracht aan liet feit der landing op Porto-Rico de ernstige beteekenis te ontnemen door bij monde van den minister-president Sagasta te verklaren dat die landing plaats vond op een punt dat van troepen ontbloot was. Een officieel bericht hierover is niet- aan de bladen medegedeeld. Intusschen gaan de Amerikanen voort de ca pitulatie van Santiago ten uitvoer te leggen. Gisteren is een regiment Guantanamo, waar Maandag het garnizoen de wapens heeft neer gelegd, gaan bezetten. Te Santiago heeft gene raal Shafter bevolen veertig Cubanen in vrij heid to stellen, die wegens politieke misdrijven gevangen zaten. Te Cainianera hebben de Spanjaarden de ka nonneerboot Sandoval laten zinken. Men beschouwt dit als een ernstige inbreuk op de voorwaarden der capitulatie, te meer omdat de Anierikaansche marine inwoners en garnizoen der stad met levensmiddelen hebben geholpen. Van do Philippijnen hoort men niets. Maan dag zijn uit San. Francisco aan boord van de City of Rio de Janeiro 900 man naar Manilla vertrokken. Het bericht aan het Evening Journal" dat keizer Vilhelm door den gezant te Washington aan president Mc Kinley een brief zou hebben doen ter hand stellen, wordt door Wolff's bu reau ongegrond genoemd. Mag men de verzekeringen gelooven. die gis teren de ronde deden in liet Paleis van Justitie te Parijs, dan is kolonel Picquard voornemens geducht uit den hoek te komen en aan de znak- Dreyfus een zeer ernstig aanzien te geven. Reeds lieefc de sympathieke hoofdofficier een aanklacht ingediend tegen Du Paty de Clam maar nog een tiental aanklachten worden van hem verwacht tegen personen die zeer op den voorgrond staan, onder wie generaal de Pellieux. Of deze verzekeringen waarheid behelzen, dient te worden afgewacht. blijft, dan heb je bij mij op een rots gebouwd. Wij Lavard's Óp dit oogenblik werd Lucile's aandacht afgeleid naar haar moeder die op zoo levendigen toon met een der jonge, aan haar rechterhand zittenden prins uit het koninklijk huis converseerde, dat haar woorden duidelijk door hen konden gehoord worden. Zij hield daarom op, on Curbière zeidn «Wat is je moeder nog jong en verrukkelijk mooi, Luciie! Het is verwonderlijk op dien leeftijd «Ja, en welk een achting verdient zij 1" viel Lucile hem bij. «Ik heb eerst voor eenige jaren bemerkt welk een schoone, groote ziol zij bezit. Zij had een ernstige verzoeking te doorstaan, en beeft zich bewonderenswaardig gedragen." Curbière luisterde aandachtig naar haartoen zeide hij op eens: «En zoo betrouwbaar zijn jullie allen Ook Imgjor?" Lucile keerde zich met een ruk om naar haar vei loofde. Zonder dat zij er zich zelf rekenschap van vermocht te geven, deden zijn woorden haar pijnlijk aan. «Waarom vraag je dal?" vroeg zij. «Nu, zooals men gewoon iets vraagt. Zonder bijzondero reden En daar hij zag dat haar wangen licht verbleekt waien, hief hij zijn champagne-glas op, klonk met haar en ging plagend en op teederen toon voort: «Dus mijn trotsche koningin kan ook zonder aanleiding jaloersch worden I Dan zijn wij ook quite, mijn lieve, wonderschoone Lucile Lavard 1" Een rijtuig der Lavard's had zoo juist Imgjo,- Tegcnover de tegenspraak in verschillende bladen van Bjdrnsterne Bjornson's mededeeling cmtient een uitlating van den Duitscheu rijks kanselier, bevat de „Aurore" thans een telegram, waarin de Noorsche dichter verklaart zijn zegs man aan vorst Ilohenlohe te hebben genoemd. Iiij wil den naam van zijn zegsman publiceeren, wanneer Zola dit wenseht. Bjonison zegt zijn zegsman, die er trouwens geen geheim van heeft gemaakt en die von Hohcnlohe reeds lang kent, ten volle te gelooven. De ..Frunkf. Ztg." verzekert anderzijds ,.dat te Berlijn, in alle officieele kringen die geroepen zijn zicli een oordeel te vormen over de quaestie, Dreyfus als onschuldig en als een slachtoffer van Esterhazy wordt beschouwd. De overtuiging van die onschuld, zoo goed ais de bewijzen daarvan, bereikt! nog hoogere sferen dan den rijkskanse lier zelf. In ingewijde kringen verheden de be doelde personen reeds sedert maanden geen- zins huil overtuiging. Evenzoo is het ge-told te Rome en te St. Petersburg." Zola is nog altijd zoek. Maandag hoeft de raad van orde van het Le gioen van Eer onder voorzitterschap van den kanselier, generaal Davoust, vergaderd eu lang beraadslaagd over liet gcval-Zola. Een besluit schijnt niet genomen te zijn. Niettemin beweert de ..Courier du Soir" dat de raad Zola's veroordeeling als vaststaande be schouwende, hem uit de registers van het Le gioen van Eer zou hebben geschrapt. Ten opzichte van den gelieimzinnigen dood van den oud-afgevaardigde Chaulin-Servinière, den vriend van kapitein Lebnm-Renauld, is ge bleken, dat de rnan waarschijnlijk bij het leu nen uit het portier van den waggon uit den trein is gevallen, doordat het portier niet vol doende gesloten was- „Standard" en „Times" noemen het een plicht voor de Engelsche regeering om alles te doen ten einde Frankrijk en Rusland tot overeen stemming te brengen met de andeie staten in do suiker-quaestie en de suikerprcmies af te schaffen. De stichter en voorzitter van den „Buucl der Landwirthe" in Duitscliland, von Plötz, is over leden. Voor de agrariërs is zijn dood een groot verlies. Heden zal de benoeming afkomen van La- ferrière, onder-voorzitter van den Raad van Sta te, groot-officier van liet Legioen van Eer, tot gouverneur-generaal van Algerie ter vervanging van Lépine, die op aandringen der anti-semie ten teruggeroepen is. De Zwitsersclie regecring heeft don Carlos ver wittigd dat hij verzocht zal worden het land te verlaten, zoodra hij de geringste politieke agi tatie uitlokt. De „Weencr Zeilung" publiceert een eigen handig schrijven van keizer Frans Jozef waarin de Rijksraad gesloten wordt verklaard. het was om half drie in den morgen, zet voor het huis, dat zij bewoonde sedert zij zich te Kopenhagen bevond. Zwijgend en eerbiedig was Robert zijn vroegere jonge meesteres behulpzaam geweest bij hot uitstappen, en nu sleepte het jonge, schoone meisje, de borst vol van de tegenstrijdigste gewaarwordingen, zich de trap op. De prins von Holstein en de markies de Cur bière hadden herhaaldelijk met haar gedanst en zich beiden buitengewoon druk met haar bemoeid. De prins was een man van geest en smaak, maar die ook in sterke mate cynisch was. Cur- biè 'e daarentegen was een cavalier van bijzondere gevatheid, een uitmuntenden smaak en naast een zeir scherp verstand van een ruimen blik en een onbevangenheid in z'jn beoordeeling van mensche- lijke zaken, die Imgjor in verbazing gebracht hadden. Hij was geheel anders dan de gewone mannen- schaar. Lucile had wel geweten wat zij had gedaan Iiij geleek op graaf Dehn, den man dien zij uit eigenzinnigen trots van zich had gewezen. Een zware strijd woedde in Imgjor's binnenste. Zij was een wezen van vleesch en bloed en ook in haar hart was weder eenige beweging gekomen en juist die man had indruk op haar gemaakt, die reeds over zijn hand beschikt had en dien zij schaamte, berouw er. voorn tegen zichzelven deden haar in het diepst van haar ziel beven wegens zijn bewondering voor een andeie vrouw zoo scherp had wagen te berispen. Wat zij in hem zoo streng had gelaakt, was nu haar eigen deel geworden. Zij hield zich in haar gedachten bezig met den verloofde barer zuster. Zij kwam evenwel tot een andere uitkomst toen zij zich voorstelde dat zij Curbière's man kon worden, De Romeinsclie correspondent der „Daily Mail" schrijft «wn de mogendheden hel voor nemen loc om Kreta duurzaam te bezetten in pla.it> van een gouverneur te benoemen en een voorloopige regecring over het eiland te vormen. De Congregatie van de Propaganda te Rome heeft alle k.itbolkkc corporaties in het Heilige Land uitgenoodigd, aan kezer Wilhelm een har telijke ontvangst te bereiden. Uit Simla, in "t Noorden van Voor-Indië, wordt gemold d.it Zondag iu de vallei van Jan- dol de troepen van den nabob van Bir slaags zijn geweest met inboorlingen uit Gagaur, waar bij de eersten 31 doodou en 50 gewonden, de laatsten 13G dooden en gewonden hadden. De „Daily Mail" verneemt van haar corres pondent te Kaapstad dat de partij van Rhodes ten zeerste diens boshut om zich aan de verkie zing-strijd te onttrekken, betreurt. Men wil we ten dat Harris te Kimberley een samenkomst zal hebben met Rhodes ten einde dezen te be wegen op zijn besluit terug te komen. Rhodes zal daartoe echter wel te verstandig zijn hij weet dat zijn partij geen kans heeft. De Britsche regeeringseommissaris weigert, volgens een bericht aan de „Times" uit Pre toria, den Svvazi-koning Bunu uit te leveren, tenzij do regeering van Transvaal zegt wat zij niet Swaziland voorheeft. Sir Alfred Milner verlangt bovendien dat Bunu niet door een rechtbank, maar door een staatscommissie zal geoordeeld worden. Clara Ward, de ex-prinses dc Chimay, thans do vriendin van den zigeuner Rigo, is niet over leden, zooals dezer dagen werd gemeld. Inhulvligingsfeesten De ministers van marine en waterstaat kwa men heden uit 's-Gravenhage te Dordrecht, om met de torpedoboot E m p o n g een reis te maken naar Moerdijk. Deze tocht staat in ver band met de revue op het Hollandsch diep te houden in September door HI1. MM. de Koning innen. De voorbereiding tot de feestelijkheden bij de a.s. komst van II, M. de Koningin, na Haie kroning, te Apeldoorn, is in vollen gang. De nApeld. Ct." deelt mede dat reeds talrijke corporation toezegging gedaan hebben, om deel te nemen aan den te houden optocht. Ook voor de versiering van liet Loo en de Paleisbaan, bij den Intoclit van H.J1. de Koningin, zijn de plannen gereed. Aan de feestcommissies voor de viering van de inhuldiging van H. M. Koningin Wilhelmina is door het bestuur voor 't Nederlandsch Ge nootschap voor Munt- en Penningkunde, onder de kenspreuk »Concordia res partae crescunt" Toen schoof zich plotseling weer zegevierende de gedaante van graaf Dehn tusschen haar gedachten. Zij begreep dat zeker alleen de met geweld onder drukte liefde voor hem baar vleugels bad gerept, dat alleen de verwantschap met hem haar in Curbière had aangetrokken, dat haar hart onwille keurig haar zelve onbewust naar voedsel zoekend, dien weg had ingeslagen. Maar deze beproeving had haar tevens geleerd dat zij verre moest blijven van den parketvloer der paleizen. De vleierijen, de prikkeling der zinnen, de geparfumeerde atmosfeer haddon een verderfe- ltjken invloed op haar rein Ik. Zij moest haar nuchtere kalmte, en door deze de rust barer ziel terug krijgen. Ilad zij er niet zelve op aangedrongen dat haar een vrijheid was toegestaan, zooals zij nu bezat? Was die niet onder den zwaai sten strijd haar deel geworden? Had zij niet gezworen af te zien van de liefde van een man en in ieder geval een Axel Dehn niet don triomf te gunnen van de bekentenis haver liefde te hooven Zou zij zich niet blootstellen aan het honend, spottend gelach der voorspellende betweters, wanneer zij plotseling haar beginselen weder ontrouw werd en zelfs het tooneel harer veikzaamheid verliet? Men sprak immers in geheel Denemarken van freule Lavard. Men had haar reeus met de Duit- sclie heilige Elizabeth vergeleken. En haar arme gestorven moeder had zij een stillen eed gezworen dat zij zich zou erbarmen over de ongelukkige, in haar hoop bedrogen vrouwen. Zou zij dien breken? Neen, nooit 1 Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1