Zaterdag 30 Juli 1898. IN0. 9690, 52"° jaargang. herschijnt dagelijks, uitgezonderd Zun- en Feestdagen. Kennisgeving. Kennisgeving. Kennisgeving. FEUILLETON. VROUWENSTRIJD Kcmi i s ge viii g. BmTENLTm" UITGEVER: H. J. C. ROELANTS, JlBOHSekektspkwb voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco pet poat, p. kwartaal. - 1.30 Afeonderlijke nommerso.02 BtJBEAU; POTEBSTRAAT ?0, Tclephoon JKo. 133. Advertentieprijsvan 1—B gewone regels met labo- grip van eeno Contant. 0.59 Iedere gewone regel meerq Bij abonnement wordt korting verleend. De Burgemeester van Schiedam, Brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen: Dat liet kohier van do Personeele Belasting no. VIII, dienstjaar '1808, en liet kohier van de belasting op bediijfs- en andere inkomsten 110 dezer gemeente, over het dienstjaar 1808/99, door den heer directeur der directe belastingen te Rotterdam op den '27sten Juli 1898 executoir vetklaaid, op heden aan den ontvanger der directe belastingen ter invordering zijn overgemaakt. Voorts ivoidt bij deze heiinnerd, dat een ieder ver plicht is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen; alsmede dat heden de termijn van iet weken ingaat, binnen welke de reclames tegen dezen aanslag behooren te worden ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 29sten Juli 1898. De Burgemeester voornoemd VISSER, L.-B. Inrichtingen ivclltc gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Geven kennis aan de ingezetenen, dat op heden aan C. VAN ZUTPHEN en zijne lechtveikiijgenden ver gunning verleend is tot uitbreiding zijner smederijaan de Hoofdstraat no 113, kadaster sectie L no. 1U8-J. Schiedam, den 28sten Juli 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VISSER, L.-B. De Secretaris VERNÈDE. Inrichtingen welke gevaar, schade of hludcr kunnen veroorzaken. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gezien de verzoeken ,1,0. van D. MALTHA Lz. om vergunning tot oprich ting van een koek- en suikerbakkerij in het pand tut. het Broersveld no. 27', kadaster sectie B no. 1898 2o. van H, DE KONING om vergunning tot uitbrei ding zijner herstelplaats van koperrink- en blikwerk aan de Westvest no. 4, kadaster sectie C no. 488 met een gasmotor van 2 paardenkracht, en die herstel- plaats tevens in te lichten tot het herstellen van stoom- en andere weiktuigen. Gelet ep de bepalingen der Hindenvet; Doen te weten dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secre tarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Donderdag den Augustus a.s., des middags teil 12 ure, ten ïaadhuize gelegenheid zal woiden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling of schnf- telijk toe te lichten; en BOOR DËBIiAra HEIBERG. dat gedurende drie dagen, vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 2?sten Juli IS98. Burgemeester en wethouders voornoemd, VISSER L. B De secretaris, VERNÈDE. Kleinhandel in slerken drank. 55) De brief luidde »Niets anders dreef u uit de vergulde ver- Lekken op Rankholm dan uw verlangen om u zelf gewichtig te maken voor de wereld en de olgemeene aandacht op u te vostigen. En waarom Om uw kleingeestige eerzucht te bevredigen, dat men van u spreekt, schrijft, kortom iets van u maakt, terwijl ge zelf tf|L niets zijt. Belachelijk 1 Ge meent datmen u met doorziet. Maar de wereld heeft scherpe oogen. De helft bespot u en lacht om uw buiten sporige dwaasheden; de andere helft, die der ingewijden, draagt de gedachte bij zich om graaf Lavard mede te deelen hoe hij zijn naam door u laat onteeren. «Zulke geëmancipeerden als gij behooren thuis in een verbeleringsgesticht. Gij, de wereld hervormen Gij, een einde maken aan nood on ellende Stil eerst uw eigen leed 1 Want men weet, dat gij genoeg te betreuren liebt, en men weet ook waarom I Wij kennen uw stamboom. De wereld is geen circus-arena, en de armoede is geen panneau-paard, waarop men rondrijdt om bijval te oogsten. Maak dus een eind aan deze comedieUw betaalde dag bladartikelen nemen ook niet op 1 Vertrouw niet op bet vooi beeld uwer zusters op het Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge ait. S der wet tot regeling van den kleinhandel in steilten drank en tot bet' ugeling van openbare dronkenschap (Staatsblad no. 118 van 1887), ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van C. VAN TOL, te Rotterdam, om vergunning tot. verkoop van steikei. diami in het klein voor het huis aan de Jloojdetraat no. 1 alhier. Schiedam, 28 Juli 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd, VISSER, L -B. De secretaris VERNÈDE. Algemeen overzicht, Sc-HEf AM, 29 Juli '98. Terwijl de oude kluizenaar van het Saehsen- wald, Olio von Bismarck, een onderwerp van deelnemende of belangstellende bespreking vormt ia de Duitsehe en de vreemde pers, en vel op grond van zijn waidcelenden gezondheidstoe stand; terwijl ook zijn vrienden zich niet ont veinzen dat do stichter der Duitsehe eenheid en de groote bestrijder der sociaal-democratie, ook al dreigt geen ©ogenblikkelijk gevaar ieder uur van den dag als het ware aan de zij nen en aan het Duitsehe vaderland kan worden ontrukt, zijn liet juist eenerzijds een twist tus- schen den keizer en een Bondsvorst, anderzijds de macht der sociaal-democratie in Duitschland die de gemoederen bezig houden. Do toestand van Von Bismarck heette weer wat beter, hetgeen ook hieruit moest blijken dat prof. von Schweninger, 's vorsten lijfarts, voor ccnigo dagen Friedrichsruh zou verlaten. Ook zou de vorst den Beierschen minister von Crails- heim bij zich ontvangen. Geen van beiden schijnt echter geschied te zijn. Volgens de „Yoss. Ztg," is von Crailsheim niet bij Bismarck, die bedlegerig is, toegelaten, terwijl de „Lokal-Anzoigcr meldt dat prof. Schweninger vreest voer een instorting van den zieke en zelfs geen 24 uur Friedrichsruh wil ver laten. En al is er nu geen direct gevaar, de vorst is oud en gemakkelijk kan de kwaal van den hoogbejaarden lijder een emstigen keer nemen. De Lippe'sche quacstie, waaruit men beproefd heeft heel wat venijn to zuigen, wordt oudbak- Kapitool. Gij zult met uw dom gesnater van zelfverloochening en naastenliefde den citadel van den adel niet behoeden voor den storm loop der boeren. ïKeer daarheen terug waar gij nog een schuilplaats vindt; anders zal men u met geweld op de kaak stollen. De dolk voor uw borst is geslepen ga dus den stoot uit den weg hij zou u kunnen dooden." Imgjor zat geruimon tijd ais verbijsterd. Dat was de grootste laagheid die haar tot nu toe was aan gedaan. En al was hot ook uit dozellde bron af komstig, waaruit baar zooeven ook de overige krenkingen hadden overstelpt, toch verloste die overweging haar niot van de onrust die haar bevangen had. Nu waren haar oogen door dit epistel ten volle geopend geworden. Het was zeker dat een steeds tot verdenking gereede, breede massa zoo oordeelde, haar zulke beweegredenen toedichtte en haarv-ior een zelfzuchtig, huichelachtig wezen hield. En dat was toch wel zoo ontzettend, dat zij «p dit oogenblik diep in den grond had willen kruipen om nooit weer to voorschijn te komen. Weg, weg, weg maar uit Kopenhagen met zijn ondankbaarheid, zijn slechtheid en gemeenheid Terug naar Rankholm waar de witte duiven om de vreedzame torens der eenzaamheid zweefden waar stilte, zacht genot heerschte waar geen stuitend jrgen en zwoegen naar geld en positie beslond waar nog eenvoudige, natuurlijke raen- schen waren; waar men, zonder eerst de heuvels voor de stad te beklimmen, de znn in haar groot- sche, kuische schoonheid opstijgen en nederdalen zagwaar de maan de stille wegen verzilverde, waarover zij als een gelukkig, door het woelen der wereld nog onberoerd kind had gewandeld. Ach Bet loeien der runderen, het hinniken der paarden, ken, c-n in toongevende kringen acht men liet ongelijk aan de zijde van den -Regent van Lippe- Detinold. Zelfs de officietise ..Lippesche Tages- zeitung erkent dit en wijt liet gebeurde aan slechte raadgevers. De Keizer heeft ,,den Regent gegeven wat des Regenten is", maar ook mets meer. De Re gent daarentegen had meer geéischl dan hem toekwam. De Beiersche pers geeft echter den strijd nog niet op. De „Neue Baicrische Landoszeitung" eindigt oen artikel met deze woorden„Wij Beieren laten ons niet muilbanden.'' Van meer belang dan heel deze Lippesche quacstie is de wassende invloed der sociaal-de mocratie in Duitschland, ook al gaat daarmede gepaard een geleidelijke metamorfose der partij van den „Umsturz" in een reform-partij. De lieer von der Recke, minister van binncn- landsrho zaken van Pruisen, interesseert zich bijzonder voor de sociaal-democratie, hetgeen ten duidelijkste blijkt uit een rondschrijven aan dc regecringspresideuten in Pruisen. Dit schrij ven, tot nu toe geheim gehouden, wordt thans door de „Vorwarts" gepubliceerd. Do minister wijst daarin op het grootere suc ces der soeiaal-detnoei-atie hij de jongste ver kiezingen ook in districten, waar zij slechts we- nig aanhangers hebben De minister vraagt een opgave van gegevens o 'trent de sociaaldemo cratische beweging en van bijzondere omstan digheden die medewerken om de sociaal-demo cratie wortel te doen schieten. In 't bijzonder wordt ook omtrent het platte land een verslag gevraagd, terwijl bij een en ander zooveel mogelijk gevoegd moeten worden karakteristieke brochures of andere sociaal-de mocratische publicaties. De „Aurore" brengt een nieuw bewijs, dat Esterhazy de schuldige is aan het verraad, waarvoor Alfred Dreyfus boet op het Duivels eiland. Toen het borderel werd geschreven, d. i. in April 1894, was Esterhazy majoor bij liet 74sle linie-regiment en behoefde geen manoeuvres bij tc wonen- Hij was bovendien infanterist en kon dus niet mcdedeelingen doen over de artillerie, zoonis in hot borderel werd gedaan. Op die gron den beweerde Esterhazy onmogelijk liet borderel tc hebben kunnen schrijven. Het „Journul de Rouen" stelde daarop een onderzoek in die stad in eu ontdekte dat er van 5 tot 9 Augustus 1894 gemengde artillerie- en infanierie-numocuvrcs hebben plaats gevonden in liet kamp van Chftlons, waarheen Esterhazy op zijn verzoek en op eigen kosten was gede tacheerd. De desbetreffende order verschoen in betrap- port van 17 Mei, 's morgens. De „Aiu-ore" publiceert nu een fragment van een door E-terhazy geteekend schrijven, geda teerd van 20 Mei 1894 dus drie dagen na liet afkomen dezer order, geschreven op hel ile reine tonen van liet land, de zoete geuren, de krachtige, door geen miasmen bedorven aardlucht haar kamer boven in den toren, die heerlijke kamer met haar uitzicht in een wereld die men zich niet schooner kan voorstellen on waarin men- schen woonden, goede, trouwhartige, dankbare raenschen, maar geen slechte zooals hier Maar deze storm ging voorbij, on toen kwam Imgjor tot andere besluiten. Zij wilde voortgaan de huizen der armen op te zooken, en ondanks alle vijandige bejegeningen, trachten niet te verlammen in hetgeen zij zich ten taak had gesteld. Morgenavond wilde zij te Sommerlyst naar een rede luisteren, die een uit Zweden overgekomen hervormer, Kollund, een ge wezen predikant, wilde houden. Ja, daartoe be sloot zij Het was den volgenden avond. Reeds sedert een uur had Kollund, de gewezen predikant en nu de nieuwe ideeën met geestdrift toegedane reizende redenaar, zijn toespraak geëindigd, had hij ■'e steeds naar zulke beloften hongerende wereld verklaard dat Christus ten slotte niets anders had gewild dan wat zij zeiven nu in grootere gemeen schap nastreefden. Ook hij had gesprokencKomt tot mij, gij allen, die vermoeid en beladen zijn 1" en alleer. door een practisch christendom konden nood en ellende uit de wereld geholpen worden. Zijn woorden hadden Imgjor nog meer getroffen dan die van al zijn voorgangers, omdat zij door- gloeid schenen te zijn van dezelfde geestdrift en van do belangeloosheid, die zij zelve bezat. Het bleeke, schoone verlossersgelaat had haar zóó aan- gotiokken, dat zij nog na hot einde der rede te Sommerlyst was gebleven. Zij had zich aan hem voorgesteld en hem gezegd wie zij was. En toen was zij mut hem naar een open priëel in den tuin gegaan en had zij hier, terwijl de warme suizel- papier met den kop van liet 74ste linie-regi ment. Esterhazy deelt daarin aan een vriend mede dat hij vertrekt „en manoeuvre". Eu nu is het toch zeer opmerkelijk dat dezelfde ou- Fransehc Uitdrukking (het behoort te zijn „pour les manoeuvres" of „aux manoeuvres") ook wordt gebezigd in liet beruchte borderel, ter wijl het schrift van dezen brief, te oordeelen naar het facsimile in do „Atu-ore", identiek is niet dal van het borderel. Wat zal de tegenpartij hierop antwoorden Van Esterhazy wordt verteld dat hij ook aan geklaagd is van oplichting van oen jeugdig bloed verwant voor een bedrag van fr. 40,000. De „Gaulois" verzekert dat de procureur der Repu bliek, na liet onderzoek van den rechter van in structie Bertulus to hebben nagegaan, besloten heeft tot niet-ontvankelijkheid der aanklacht logen Esterhazy. Dit bericht is echter nog niet bevestigd. Het „Berliner Tageblatt" zegt dat F ran 7. von Lcnbach, do schilder, de persoon is die aan Björnstcrno Bjómson heeft verhaald, dat de Duitsehe Rijkskanselier zijn overtuiging van Dreyfus' onschuld tegenover hem had uitge sproken. Professor Stopfer te Bordeaux is wegens zijn rede aan het graf van prof. Couat voor zes maanden geschorst; volgens de regereing niet omdat hij aan Dreyfus' onschuld gelooft, maar omdat hij in liet openbaar over dc Droyfus- qunestic heeft gesproken Er was beweerd dat Cavaignac uit het minis terie zou treden, omdat hij het niet eens was met zijn collega's. Maar de Esterhazy-bladen ver klaarden daarna dat alle ministers heb eens wa mt om een eind to maken aan de bestaande beweging. 't ls gek, maar bij do meeste onbevooroor deelde toeschouwers wil het er niet in, dat daar toe iets anders in staat is dande revisie van ht nroces-Dreyfus. Gemengde Mcdedeelingen. President Mc Kinley heeft nog niet geant woord op de nota van Cambon, namens de Spaansehe regeering. Lie minister van oorlog heeft generaal Shafter gelast al zijn troepen naar het kamp te Long Island zoodra mogelijk terug te brengen. Shafter bericht dat er onder de troepen 3770 gevallen van ziekte zijn, waaronder 2924 van koorts. Naar de Spaansehe minister van marine ver klaarde, zullen de Spaansehe officieren niet mèl de troepen, maar eerst na liet sluiten van den vrede, naar Spanje tcrugkeeren. Be Japansche bladen verklaren er zich een parig vóór dat Amerika de Philijipijnen houdt, schoon zij ze ook wel in handen van Engeland zouden willen zien. De Koning en de Kroonprins van Rumeniü zijn gisteren op Peterhof aangekomen en door m2EiEaBiszzs«aaiau£XEaBsia>BEng wind en de geuren van den voorjaarsnncht om hen zweefden, met hem van gedachten gewisseld. Zij was op het punt te verlammen, had zij hem onder den indruk der laatste acht dagen bekend, met eon openhartigheid bekend, alsof zij hom jaren- hing gekend, hem reeds voor eeuwig haar ver trouwen geschonken had. En de man, een onwrikbaar overtuigde, had met het hoofd geknikt met een gelaat alsof hij niets behoefde te hooi en en toch reeds wist wat in haar ziel omging. x>Mij ging het als u, freule," verklaarde hij Ik hob wel honderdmaal alles weer op zijde willen werpen en hot opgeven. nik heb zooveel ondank en zoovele onwaardig heden ondervonden, dat ik een kreet van toorn geslaakt heb en nitgobarst ben in de woorden: ïollelpt u zelf dun! Gij verdient het niet dat een eerlijk menschenkind ook maar één enkelen, helpenden stap voor u doet 1 Gij zijt holden in het nemen en ontvangen en in zelfzuchtigheid, en kleiner dan mieren in het begiip van wat gij nu ook u zeiven schuldig zijt, welke plichten gij aan vaardt jegens hen die u liefdediensten bewijzen. dhAI etende neemt uw eetlust tot in het oneindige toe. Gij vordert ten laatste waar gij te vragen hebt."" «Maanden geleden bleef een vrouw die ik dage lijks levensmiddelen had geschonken, plotseling weg. Toen ik haar ontmoette en haar vraagde waarom zij niot meer kwam, of zij het niet meer noodig had, antwoordde zij mij vol spot, dat het eten bij mij niet naar haar zin was, dat zij nu bij een groot koopman aan huis kwam en daar andere, zeer veel betere spijzen kreeg. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1