I s Uit de Staatscourant. Kerk en S e li o o 1. Ned. Herv. Kurk. Landbouw en Veeteelt. G e m e 11 jr d Nieuws. INGEZONDEN. F i a 111 i e e 1. YI s s c h e r ij. S c li e e p v a a r t. If a n (l e 1. 1 O. WilEert van Hoogland, pastoor, president van liet Kruisverband*te s-Gravenhage, Te 's-Gravenhage is gisteren overleden de bekende dr. J. E. de Vrij, die onlangs zijn 5Ü- jarig doctoraat vierde. De overledene was ridder in de orde van den Ned. Leeuw. Bij Kon. besluit is benoemd bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, tot paar denarts der 2e klasse, de paardenarts der 3e klasse, W. van der Burg, van dat personeel, gedetacheerd bij het leger in Neilerlandsch-Indié. Bij Kon. besluit zijn de dirigeerende-officieren van gezondheid der 2e klasse van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht C. Ripping en J. J. Iloogeboom, op hunne aanvrage, op pensioen gesteld cu het bedrag van het pensioen, bepaald voor eerstgenoemde op flS75, en voor laatstgemelde op f1925 'sjaars, voor heiden ingaande met den dag, volgende op dien, waarop hun traktement zal hebben opgehouden en is aan genoemde, hoofdofficieren, gerekend van den dag waarop hun pensioen ingaat, de rang verleend van dirigeerend officier van gezond heid der 1c klasse. Bij Kon. besluit zijn benoemd bij het personeel van den genecsk. dienst der landmacht, tot dirig.- of!icier van gcz. Ie kl., do dirig.-officier van gez. der 2e kl. C. W. \V, van Vfalsemtot dirig.-officier van gez. der 2e kl., de dirig.-off. van gez. der 3e kl. K. Hennes, V. Piekema en R. II. F. Sikkestot dirig.- off. van gez. der 3e kl., do off. v. gez. der le kt. L. F. Boekeliuan, dr. J. E. L. Kraft cn A. Butncr, allen van gemeld personeel en is de titulaire rang van majoor verleend aan den railit. apotheker der le kl. A. A. Uussem, mede van gemold personeel. Bij Kon. besluit zijn benoemd bij het wnpcu der inf., tot 2e luit., bij het le reg., do cadets II. Drukker cu II. Rooseboom bij het 2c reg., de cadets D. J. C. H. Brussen, jhr. W. Laman Trip en K. C. Itoeloffs; bij het 3e reg., de cadets I. van Bel, C. J. Boogacrt en K. W. JI. Jcltes; bij het le reg., de cadet A. Hackstroh; bij het 5e reg., de cadet A. Buys; bij het (ie reg., de cadets F. W. Santman, J. E. Snellen van Voilenhoven, E. II. van den Akker en B. ten Broecke Hoekstra; bij het 8e reg., de cadets H. M. d'Angrcmond, A. E. van der Heide, C. J. C. Janssen en A. G. C. Gnillard; allen herkomstig van de Kon. Mil. Academie. Bij Kon. besluit zijn benoemd bij het wapen der cavalerie, tot 2e-iuit., bij het 1ste reg huz., de cadet J. A. baron van neeckeren van Moieeaten bij het 2de reg. huz., de cadet P. II. B. Becrnink bij het 3de rog. huz., de cadet R. F. C. baron Ben- tinck, allen herkomstig van de Kon. Mil. Aeadeinie Bij Kon, besluit zijn benoemd bij het wapen der art., tot 2e-luit. bij het 1ste reg. vest.-art., de cadets W. J. D. Havelaar, J. H. van Reede en '.V. van Maanen bij het 2de reg. vcst.-art.. de cadets J. van Breda, T. de Jongh van Arkcl en J. It. Diemont. bij het 3de reg. vest.-art.. dc cadets II. B. van den Oudendijk Pietcrse, L. dc Ridder, N. J. Singels cn A. D. Putman Cramer bij het 4e reg. vest.-art., de cadets F. baron v. Hogendorp, H. H. E. Deelken, J. H. G. Kappolhoff en A. de Kat; allen herkomstig van da Kon, Milit. Academie. Bij Kon. besluit zijn benoemd bij het wapen der genie, tot 2e-luit. bij het korps genietroepen, de cadets H. S. de Roode, A. Bloem en J. J. J. de Bruyn, allen herkomstig van dc Kon. Milit. Academie. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot 2e-luit. bij het wapen der inf. van het leger in Ned.-Indië, de cadets B. J. Dekker, J. jJT, Preijer, J. E. Jaut/.e, H. L. La Lau, J. A. Gratana, J. Olivier, L. A. v. d. Dussen, A. Landzaat, K. A. E. Seeuwen, F. J. J. Feirabend, A. H. Treu, E. G. Miülcr, J. P. Jeltcs, K. F. L. Bosch, S. Prins en F. de Boevé, allen herkomstig van de Kon. Milit. Academie. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot 2e-luit. bij het wapen der cavalerie van het leger in het leger in Ncd.-Indie de cadets P. II. Hekkeina cn M. A. C. Goester, beiden herkomstig van de Kon. Mil. Acad. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot 2e-luitenaut bij het wapen der artillerie van het leger in Ned.-Indië de cadets W. Mtiuriing, II, H. Dingemans, A. J. Loekemeijer, J. II. Struben, W. L. Kramers, R. A. ,7. Savalla, T. G. A. Perclacr, A. V. Snoek, C D. Lager- werff cu H. Elzas, allen herkomstig van de Kon. Mil. Academie. Bij K. besluit zijn benoemd tot 2e-luitenaut bij het wapen der genie van het leger in Ned.-Indie de cadets E. P. van Staden ten Brink cn J. Graaft' heiden herkomstig van de Kon. Militairo Academie Synode. In de Zaterdag gehouden zitting der Synode der Ned. Ilerv. Kerk werd rapport uitgebracht door dr. Van der Flier namens de Commissie voor do stukken ter behandeling over het ingediende voorstel van dr. A. Boon, pred. te Uitwierda, tot vorming van een algemecne kas door persoonlijke, jaarlijkscbc contri butie van alle leden der kerk. Door dr. Van der Ven werd gerapporteerd namens de Commissie voor de consideration omtrent voor- loopig aangenomen wetsveranderingen, over de aan vulling van art. 14 Regl. voor de kerkeraden be treffende het afgeven van doopsbewijzen op aanvrage van belanghebbenden. Door ien heer Van Gorcum namens de eerstge noemde commissie, over een verzoek van de kerkc- raden te Oost-Vlieland, te Loosduincn cn Krommcnie- dijk om de betrekking van godsdienstonderwijzer op een vasten en wettigen grondslag te brengen. Deze rapporten werden ter visie gelegd. Ter tafel kwam een schrijven van den kerkeraad te Leeuwarden, in antwoord op dc synodale circulaire omtrent armver zorging. Dit stuk werd voor kennisgeving aangeno men. Ook werd met waardeering kennis genomen van een senrijven van dc Ned. Bijbelcompagnie te Amster dam, in antwoord op het synodale schrijven dd. 17 Aug. 1897, betreffende den druk van bybcls en liturgische geschriften. Een ingekomen schrijven van den Kerkeraad, in houdende protest tegen het besluit der Synode in zake art. 38 regl. op het godsdienstonderwijs en be treffende de bepaling van verplichten doop voor wie lidmaat willen worden, werd voor kennisgeving aan genomen. Omtrent een schrijven van het hoofdbestuur van den Nedcrlandschen Christelijken Geheelonthouders- Bond, met verzoek om medewerking tot invoering van Cupers gebeurd Hij was naar zijn l.uis geloope» het gebruik van ongegiste wijn bij het Avondmaal, waq ,TO„1 werd een motie van den vice-president met acclamatie f, r neus Ir wcru een motie van uen viee-prcs aangenomen, aldus luidende: ..de vergadering, over wegende, (lat de zaak van het Avondmaal te heilig is, om het verzoek der G. O. V. lot een onderwerp van discussie te maken, gaat over tot de orde van den dag". Beroepen: Te Xicnwcrkerk aan den IJsel, D. fladder, te Schoourewoerd n. a. Te Finkum, J. I). Dardcnnc Ankringa, te Ilijlaard. Te Rodcrijs. If. A. Ileijer, te Dienden. Tc Dongjum. R. Ilazel- boff, te Seholzum. Te Ilavelte, .1. M. Wilod, Ver sprille, te Oldeholtpade. Te Twisk. \V. II. Roobol, tc- Oosfvoorne. Te West-Terschelling, W. J.Anl- ders, te Buiksloot. Aangenomen: Naar Bleskensgraaf, door J. Haring cand. Bedankt: Voor Jourc en Wcstermccr, door A. W. Voors, tc Kuinre. Voor Melissant, door J. Haring, cand. Voor Maasdam, door W. de Leeuw, tc Altforst Appeltern, Voor Waverveen, E. B. Couvée, cand. te Leiden. Het provinciaal kerkbestuur van Noord-Brabant en Limburg heeft op verzoek eervol emeritaat, na vol brachte 40-jarige evangelie-bediening, verleend aan de hoerenM. Wassenaar, pred. te Ilccswijk cn Diutkcr, in te gaan 1 October, D. Beoekman, pred. te Breda, in te gaan 1 October, cn II. Damsté Rzn., pred. tc Ettcn, in te gaan 15 November. Ger. Keuken. Tweetal: Te Murmerwonde (Fr.), R.Brouwer, te Boon en M. II. A. van der Valk, cand. te Groningen. Te Aalst, J. \au der Bijl, te Doornspijk. Bedankt: Voor St. Jacobi-l'arocbie, door S. Tromp, te Hijlaard. CiinxsT. Gerep. Kerk. Beroepen: Te Steenwijk, R. Sluiter, cand. te 's-Gravenhage. R.-K. Kerk. Pater n. Th.Naetbuis. sedert 23 jaar werkzaam aan dc parochie van den „Heiligen Franciscus van Assisic" te Oudewater, is aldaar iu den ouderdom van 49 jaar overleden. Op verzoek is aan den heer L. Smeets, directeur van het pro-gymnasium te Venlo, door den bisschop van Roermond eervol ontslag verleend. Tot diens opvolger is benoemd de heer F. Rrune, professor aan genoemde inrichting. Voorts is tof professor aan bet gymnasium benoemd de heer C. Ritzea, priester uit het seminarium. Hoojer Onderwijs. Aan de hoogeschool tc Leipzig is Vrijdag bevor derd tot doctor iu dc landbouwkunde „magna cum laude" de heer W. D. Cramer te Twelloo op het proefschrift„Uebcr den Einiluss der Schiirfc der Milchentrahmung auf die Niihc der Butterausbeute". Middelbaar Onderwijs. Tot leeraar in de geschiedenis cn aardrijkskunde aan het gymnasium te Nijmegen is benoemd de heer C. W. A. Pothast, candidaat in de Nederlandschc letteren, te Amsterdam. Men deelt aan de „N. R. Ct." mede, dat de Bel gische minister van landbouw een inspectiereis langs de grenzen maakt, om persoonlijk na te gaan in hoe verre een heropening voor den invoer van vee uit Holland in België wenschelijk en mogelijk is. Doodslag in drift. Een zeer treurige gebeurtenis heeft Zaterdag ochtend een slachtoffer geëi-cht, terwijl haar gevolgen, dikwijls nog erger dan de eerste oor- z.aak, waarschijnlijk nog meer ongelukkigen in den jammer zullen dompelen, zegt het >Ubl". Het geldt hier een manslag niet doodelijken afloop, welke zich als volgt heeft toegedragen. Zekere II rem er, werkzaam in de sigarenfa briek van den heer Van den Berg, Amstel- veenschenweg, vermiste voor eenigeu tijd een gedeelte van den tabaksvoorraad, welken den werklieden wekelijks ter hand wordt gesteld voor het sigareumaken. Bremer kon den dief niet ontdekken, zoodat hem niets anders over bleef dan bij gebrek aan tabak een week met te werken en de daarop volgende week wat zuiniger met zijn voonaad om te springen en dus wat meer sigaren af te leveren. Dit zui niger werken viel weinig in den smaak van zijn kameraden en deze geheele week was hij daarom liet onderwerp hunnei plagerijen ge weest. Zaterdagochtend maakte men het wat al te bont. De belhamel der plagers, de sigarenmaker Cupers gooide tot tweemaal toe inet een sigaren- plank naar Iliemer, waardoor deze zoo driftig weid, dat hij een der zware sigarenplanken opnam, zijn kwelgeest daarmee achterna liep en hem een slag op hut achterhoofd toebracht. De beide mannen zouden juist handgemeen worden, toen de opzichter De Jong, die even van de werkzaal verwijdend was geweest, binnen kwam en het tweetal scheidde. Op slaanden voet werden zij ontslagen, want onder de sigaren makers gelden korte metten. Eenige minuten later 't was halflicht stonden de tw>e op stiaat met de boodschap, dat zij strakjes terug konden komen om hun weekloon iri ont vangst te nemen Bremer keerde na eenige uren terug en ont ving zijn loon, en, omdat hij gedurende het jaar, dat hij aan de fabriek gewerkt had, steeds zeer oppassend was geweest, mocht hij verne men, dat. men hem weer in genade aan zou nemen en hij Maandag weer aan het werk kon gaan, te meer orndat hij minder schuldig werd beschouwd dan de andere vechtersbaas. Bremer wilde natuurlijk gaarne terugkomen op de fabriek, maar, voegde hij er bij, hij was bang dat de andereu hem weer zouden plagen, waarom hij verzocht, dat Cupers eveneens weer zou worden toegelateu. Hierin werd toegestemd. Wat was echter in dien tusschei.tijd met en rwren gebloed en was n. elkaar gezakt. Een ontboden geneesheer consta:eerde ib-n dood. De eoinmi«.-aris der sectie waaronder, deze buurten rosSorteereii, was spoedig ter plaatse en liet den dader opsporen. Deze was, nadat bij aan de fabriek was geweest, de stad inge gaan. Te halltwaalf werd Bierner echter ten huize van zijn moeder in hechtenis genomen. De ongelukkige wist toen r pg niet, dat de nood lottige slag, dien hij Cupers had toegebracht, hem tot moordenaar had gemaakt. Inmiddels was door de politie het lijk van den versla gene verzegeld en waren de officier van justitie en de recliter-commissaris in het politie-bureau met hun voorloopig onderzoek aangevangen. Wat deze zaak nog droeviger maakt is, dat de verslagere zoowel als de dader ieder vrouw en kinderen hebben. Aan de fabriek van den heer Van den Berg en in de geheele buurt, waar de dader als op passend man bekend stond, heeft liet voorval een diepe verslagenheid verwekt. Gemeens chaps dag. Zaterdag was er feest aan do fabiieken van van Marken's Vennootschap te Delft, liet was »gemeenschapsdag" ter gelegenheid van den verjaardag van den hoer van Marken, 's Avonds was er optocht, uitreiking van txlienstkruizrn'' en avondfeest in het Park met vuurwerk en bal. Mittweida. Het »Technicum Mittweida", een onder staatstoezicht staande technische hoogeschool tot vorming van electro- en machine-ingenieurs, technici en monteurs, werd iu liet 30ste school jaar door 1GD8 personen bezocht, afkomstig uit alle lauden ter wereld, terwijl de ouders der leerlingen tot de meest verschillende stan den belmoren fabrikanten, ingenieurs, archi tecten, beambten en kooplieden. Bet onderwijs in de elcctrotechniek is ook in het algeloopen jaar weer aanmerkelijk uit gebreid en wordt krachtig ondersteund dooi de rijke verzamelingen, de laboratoria, werk plaatsen, machinekamers enz. Hel winter-halfjaar begint den 18den Octo ber, en wekelijks vinden de toelatingen j laats voor het den 26slen September beginnend kos teloos voorafgaand onderwijs. Uitvoerige pro gramma's worden gratis toegezonden door het secretariaat van het Teehnicum Mittweida (Koninkrijk Saksen). Het Technieuni verwieif op de SaksRch- Thüringsche tentoonstelling te Leipzig de hoog ste onderscheiding, n.l. de Koninklijke Saksische staatsmedaille. Men wordt verzocht de copy slechts aan cine zijde te beschrijven. Kinderfeesten. Mijnheer de Redacteur. Mag ik uwe bereidvaardigheid, die zoo dikwijls gebleken is, even inroepen voor 't volgende. In boeverre liet juist gezien is van het bureau van de commissie voor de Kroningsfeesten, om do besprekingen zooveel mogelijk voor het publiek ge heim te houden, wcnsch ik hier niet tc bespreken dc opgedane ervaring wijst reeds op een grove fout in dezehet publiek dweept nu eenmaal niet met iets waarvan het niets weet. Docb dit zij zooals bet is. Het is mij intusschen aangenaam er op tc kunnen wijzen dat toen bet publiek bemerkte dat er meer geld noodig was om feest to vieren dan eerst was bijeengebracht, bet niet veel moeite kostte bet noo- digc er bij te krijgen. De groote toeschietelijkheid om de portemonuaies te openeu, vond hare oorzaak zeker voor 't grootste doel in de wetenschap dat zeker voor de Kinderfeesten veel gold noodig was. Hoewel dc pers nu niet is uitgenoodigd 0111 kond te doen van wat er alzoo besloten is, dus elke ver keerde uitlegging juist daardoor gemakkelijk baan kon breken, acht ik het wenschelijk het volgende eens mede tc doelen. Er is dan besloten in eeno vergadering van het bureau en de hoofden der scholen, de kinderen tc traktccrcn op krentenbroodjes en limonade. Wanneer nu de kinderen ieder twee broodjes krijgen it l1/; c. per stuk cn ieder twee glazen limonade van 1 c. per stuk en er wordt dan nog bijgevoegd een koek van 2% ct. per stuk, dan komen wij voor de 4500 kinderen tot bet cijfer van pi. ni. f 382.50cenigo andere kleine kosten te zamen begrootende op pl. in. f 00, zouden dc kosten, laat ons zeggen do ronde som van f 450 beloopeu. Wanneer ik nu goed ingelicht ben, is er voor de kinderfeesten f 1509 uitgetrokken of ongeveer 45 °/0 van bet bedrag waarover de commissie beschikt, 'twelk zeer juist is, daar do meeste bijdragen ge geven zijn in bet vooruitzicht van de kinderfeesten. Wanneer nu in stede van f1500 slechts f450 wordt besteed, dan wordt er slechts 22 of 13°„aan uitgegeven cn dat is niet conform den weusch van de gevers. Ziedaar nu, Mijnbeer de Redacteur, weer iets dat zijn oorzaak vindt in het isolement dor com missie. De Commissie trekt f 1500.uit voor dc kinder feesten cn zal ze zeker wel daarvoor cu uitsluitend daarvoor besteden; doch dc regeling, zooals die thans bestaat, geeft stof tot deuken, cn ook biervoor moet de commissie oppassen. Bij het overlezen v,.n dit mijn schrijven bemerkte ik dat in de zin, waarin over de vergadering ge sproken wordt, er alleen sprake is van eene bijeen komst van bureau en hoofden der scholen en niet van de commissie die aangewezen is voor do kinder feesten. Mijn meedcdeeling daarvan is juist, doch zooals ik meen, de bcleggiug van de vergadering niet. Immers eenigen tijd gelegen werd in de „Seh. O." opgave gedaan van de verschillende sub-coimnissies, waarin zich de commissie verdeeld bad. Tot heden meende ik altijd dat elke commissie de zaken regelde voor die afdceling waarvoor zij aangewezen is; het in deze gebruikelijke wettigde tot heden mijne meening. En ziet, hier wordt daarvan afgeweken. Ik vraag mij nu af: waarvoor zijn dan de commissies, die ieder in 't bijzonder de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de goede regeling van de hun toever trouwde belangen. Wanneer het anders ware, zou men de sub commissie, om die uitdrukking maar eens te ge bruiken. evenzoovelo illustration kunnen noemen dio dan nergens anders goed voor zijn dan om zich daarachter te verbergen. Dit ligt toch zeker niet in de bedoeling Om nog duidelijker te zijn, voeg ik hierbij', dat dc vergadering bad behooren te worden belegd door de commissie belast met dc kinderfeesten, in combi natie met de hoofden der scholen. Deze Commissie weet over welk bedrag zij te beschikken beeft cn moet trachten bet meest moge lijke daarvoor gedaan tc krijgen. De hoffelijkheid gedoogt niet om van dusdanige vergaderingen bet bureau buiten tc sluitenintegendeel zijne gewaar deerde adviezen zouden menig punt van bespreking kunnen ophelderen en toelichtendoch verder kan zijn macht niet gaan. Eenige dagen vóór het feest komen de commissies dan bijeen, geven ieder in 't bijzonder een overzicht van bun programma, bij welke gelegenheid aanvullingen moeten kunnen plaats vin den en bet geheel pasklaar worden gemaakt. V. Faillissementen* Uitgesproken: "0 Juli. M. P. v. Kenlen, wed. A. M. Smits, koop vrouw to Haai lom. R-co:mn. mr. J. W. Losecaat Verineer. Cur. mr. II. Pu. dc Kantor. A. Somcrs koopman en winkelier in modearti kelen te Haarlem. R.-coinm J. W. Losecaat Vermeer. Cur. mr. \V. F. van Mootcn S. II. Zand^tia, smid tc Uloemendaal. R.-comm. mr. J. W. Losecaat Vermeer. Cur. mr. II. Ph, de Kanterj te IIaai lom. l2K Juli. J. ,1 Abbink, bakker te Vriesenveen. R.- comm. mr. Z. W. Stiaatman. Cur. mr. F, Janniuk, te Almelo. P. I3arthelmes, zich noemende en schiijvende Rartholmes, timmerman en koopman te Rotterdam. R.-comm. mr. E. Feith, Cur. mr. A. J. Dik. J. Vei laan, vroeger landbouwer te Mijdrecht, thans te Lentli, gom. L'bbergen. IE-comm. jhr. mr. \V. C. van der Poes de Willebois. Cur. mr. II. M. A. Yetheijen, te Nijmegen. A. J. de Rijk, metselaar te xVmsterdam. R.-comm. mr. .1. Kiuseinan. Cur. mr. 8. Spier. 20 Juli R Schouten, lid der firma Ilegener en Schouten. R.-comm. mr. R. Simons Cur. mr. II. Vei kouteren. Opgeheven: II. L. Yriesl ander, te Den Helder. C. Pay mans, vroeger winkelier te Tilburg. E C. Molchior, te Doorn. SC HEVEN ING EN, 30 Juli. Heden is van de vloot binnengekomen de bon,schuit Wouter Cornellsmet 10 last pekelliaiing. Van Nieuwediep werd aangevoerd 60 mand verscbo vUch Giiet gold f 00 tot f 1.25, kleine tongen 12 tot 20 c. per stuk; kleine schol f 1.25 tot 1*2.75, en zeehanen f 1.25 tot f2 per mand. IJ MUIDEN, 30 Juli Heden kwamen hier 2 kotter- loggers binnen met 1001 GO tongen, enkele tarbot gi iet, 1G20 mandjes kleine schol, 57 mandjes schar, 4 G mandjes poontjes en partijtje rog. De volgende piijzcn werden besteed: groote tong 8090 c., midd. id. 40GO c, kleine id. 2025 c., tarbot fG 8.50, kleine tarbot griet 11.50—2, rog f J.451.25, alles per stuk; kleine schol f 1.752 25, schar f3.50 4.50, poontjes fl.251.75, alles per mand. Hoogwater te Kchlciiam, Aug. 2 v.m. 3.'i4 11 m. 4 IC w 3 b 4.35 5.01 ?.on en ,71 nan. 'oiifopgang Aug.' 2: 4 25 v.m. <iiiIaigKiig7.58ii.il'. s a 34.2G 7.40 n Volle Maan 2 Aug Laatste kwartier 9 Aug IIKT WESTLASiU, 30 Juli. Op de Tellingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed: aardbeien 21 a 32 ctblauwe druiven f 1.20 a f 1.50 per kilo; komkommers 2 a 7 ct.; per ziken 3 a 15 ct., meloenen 20 a 70 ct. per stuk; priusesseboonen fO.SO a fl.45, snijbooiion f2.50 a f4.00 per 1000. PARIJS, 30 Juli. Tarwe. Loopende maand fr 22.75, Aug. fr 24.55, Sept./Oct. fr. 20.90, 4 laatste mdn fr. 20.95, 4 innd. van Nov. fr. 20.90, vast. Kogge. Loopendc maand fr. 45,Aug. fr. 42.75, Sopt.'Oct. fr. 12.50, 4 laatste mdn fr, 42.50, 4 mnd. van Nov. fr. 13.kalm. HAMBURG, 30 Juli Petroleum loco 0.25 biicf, dito -.geld. Spiritus per Juli 231/8. Aug./Sept. 23%. Stemming vast. Tarwe matig. BUDAPEST, 30 Juli. ANTWERPEN, 30 Juli. Tarwe kalm. Amerik. fr. 48l/g a fr.La Plata fr. 491/n a fr. 201/;IJutmu fr. '1 't 1/a fr. 1 (il/4Walla fr. Mais prijsh, Amerik. Mixed fr. Hll/g a fr.La Plata fr. 10 a fr.Doiiau fr 40 a fr. 10//.;. Petroleum vast. Dadelijk fr. 47%, Juli fr. 47%, Sept. fr, 4 7%, 4 laatste mnd. fr. 18%. HERLIJN', 30 Juli. Spiritus. Loco 54.70. 0 NEW-YORK, 30 Juli. T a r w e. Juli. Aug. Sopt, Oct. Dec. Jan. 30 Juli. 69 Via GO 29 s 74 09 68% 28 73% 70% 70 M a s. Juli. Aug. Sept. Oct Dec, Jan. 40 Juli. 37% 38i/g 29 37% 377/g 343/4 I 28 s 38% 391/g 307/* y A 44 li Si A. Aug. 2. Feestvergadering Singelbewoners, Mu sis Sacrum, 8 uur. Te Rotterdam eiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur; Casino Variété, Coolsingel, 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2