52"" jaargang. Dinsdag 2 Augustus 1898. N°. 9692. Eersfe Blad VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILJLiETOlSr. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. DE KONINGIN-REGENTES. BUITENLAND. BINNENLAND. Gr ab- ?e- rlio ich in lal )or bi te ?e- ;id iet ir- ng an 2St 't Ice in- P- at ti- ir. n. ile le n. it, ir. U. in II. 13, 5BOK2mcBïrrspRU8 vwr Schiedam, per twarts&l f 0.90 a omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaaL 1.30 Afzonderlijke nommers. 0.02 BUREAUs ROTERSTRAAtTo, Teleplioon Ho. 123. ADTSRTENTffipaug: Tan 1—6 gewono regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meerq.io Bij abonnement wordt korting verleend. Den 23 November 1890 stierf de Landsvorst, Koning Willem III, de laatstlevende manne lijke nakomeling uit het roemruchte Huis van Oranje-Nassau. En slechts de Weduwe des Vorsten en één Dochtertje bleven over in het gezin om den doode te beweenen, deze, die acht jaar later de Koningskroon zou gaan dragen, gene aan wie krachtens de wet het Regentschap van het Koningrijk werd opgedragen. En wel was er alom blijdschap, dat de Moeder der Landsvorstin tijdelijk de regeering kon waarnemen, maar er was toch ook onzeker heid bij wie het wel en wee des lands ter harte ging. De tijden waren moeilijk en nog duurde het lang eer een Koningstelg uit eigen naam weder zoude regeeren. Acht jaren spoedden heen, jaren van inspan ning en zorg voor de Moeder-Regentes. Want haar kind had zij lief en wilde zij opvoeden als goede Oranjevorstin en haar nieuw vader land had zij leeren hoogschatten, gelijk dit haar op zijn beurt had gedaan. En waar eerst nog rimpels van zorg waren in de voorhoofden van ernstige mannen en vrouwen toen de scepter Willem den Derde's handen ontviel, daar werden deze gladgeplooid, toen zij Koningin Emma zagen regeeren, in naam barer dochter, met tact en beleid, haar land ten zegen. Men voelde zich gerust. En blijder beierden de klokken op haren naamdag elk jaar, en warmer was de hulde die men haar bood elk jaar. Want zij was een goede Moeder en eene wijze Vorstin. Dinsdag verjaart Koningin Emma voor de 39ste maal, den laatsten keer als Regentes van het Koningrijk. Straks zal hare Dochter zelve het bestuur aanvaarden. Zoo is de loop der dingen. Maar geen opoffering is het der goede Moeder afstand te doen van wat zij als vaderlijke erfe nis voor de Dochter bestuurde, en hare vol doening en loon vindt zij in de liefde waar mede het Volk de jonge Vorstin dra begroet. Maar dat Volk spreekt van dankbaarheid ook en gehechtheid aan de Moeder, aan wier wijs heid het eene Vorstin dankt, waarop de schoonste hope door oud en jong gebouwd wordt. En de DOOR UEBMM HEIBERG. 57) ilk betreur het, waarde graaf, dat de freule door zulk een ongeval is getroffen. Maar ik zou het niet aiieen in uw, maar evenzeer in het belang uwer familie achten wanneer zij zich niet meer overgaf aan zulke buitensporigheden, en over 't ge heel haar geestdrift wat matigde. De prefect van politie rapporteert mij, dat nu ook zij voornemens is in het openbaar het woord te voeren. Tracht dat met alle mogelijke middelen te verhinderen. Ik reken er op. Zoo iets geeft geen pas voor het lid eener Deensche adellijke familie. Waar gaat het heen, wanneer van daar reeds zulke voorbeelden uitgaan Terwijl de hoeren nog spraken kwam Prederik zeggen dat freule Imgjor zooeven in het paleis was gekomen ook deelde hij de hceren mede dat het tweede ontbijt gereed was. Onmiddellijk daarop trad ook reeds Imgjor bin nen, trad met een uitdrukking van eerbiedige ge hoorzaamheid op het gelaat naar haar pleegvader toe en reikte den markies de hand met dien lieven blik dien zij allen gunde, die zij lief had. Maar ook Lucile kwam binnen en het was of nu eerst de volkomen schoonheid de wereld verlichtte. Zij geleek de verpersoonlijking van den eerst kort ingetreden, heerlijken zomer. Een wit zijden kleed omsloot haar lichaam een gele en een witte Dochfer spreekt van teederheid voor de Moeder, die haar eene vereering voor haar Volk deed worden. Van heinde en verre zullen gelukwenschen op dezen verjaardag toestroomen, der Regentes een hulde van een volk, dat met dankbaarheid op hare regeering terugziet. Algemeen overzicht. Schiedam, i Augustus '98. De Verecnigde Staten hebben geantwoord op de Spaansehe nota. Op het 'n hoffelijke termen vervat verzoek van don staatssecretaris van buitonlandsche za ken Day lieeft de Fransche gezant Crmbon zich Zaterdagmiddag met zijn kanselier Thiébaut naar het Witte Huis begeven. Na een langduri ge conferentie tusschen Mc Kinley, Day en den gezant, werd de voorloopige basis van den vrede vastgesteld. Zij behoeft nog slechts te Madrid te worden goedgekeurd. Over de volgende voorwaarden was men het in den Amerikaanschon ministerraad definitief eens geworden lo. af solute afstand van alle Spaansehe eilan den in West-Indic, met uitzondering van Cuba 2o. afstand van de Spaansehe souvereiniteit over Cuba aan do Verecnigde Staten, die toezicht op het eiland zullen uitoefenen lot een vaste regee ring is ingesteld3o. afstand van een der eilan den uit de Ladronengroep als kolenstation en wellicht van een ander kolenstation in do Caro- linen; 4o. de Vereenigde Staten werpen den schuldenlast van Cuba en Porto-Rico van zich af; 5o. de Vereenigde Staten zullen op geenerlei wijs schadevergoeding voor oorlogskosten vra gen; 60, Een Spaansck-Amerikaansche commis sie zal belast worden met de geheele regeling in onderdeden van de vredesvoorwaarden, op voorwaarde tchtei, dat allo Spaansehe troepen onmiddellijk Cuba en Porto-Rico zullen ontrui men en de Vereenigde Staten later zullen uit kiezen welke der Ladronen zij wenschen te an- nexeeren. Bovendien was besloten, dat de quaestie der Philippijnen zou open blijven en later geregeld worden door een Spaansch-Amerikaanscïio com missie. In afwachting daarvan, zullen do Ver eenigde Staten jurisdictie uitoefenen op Mi- nilla en het omringend gebied. Tot het nemen dezer laatste beslissingen moet een gedurende de vergadering ontvangen telegram van admiraal Dewcy zeer hebben bijgedragen. In die depêche verklaart de admi raal dat er duidelijke voorteekenen zijn van een strijd die den Amerikanen wacht tegen de op standelingen, en daarvoor zullen 150,000 man noodig zijn. Het antwoord op de nota van Spanje waar schuwt nog formeel de Spaansehe regeering, dat de voorwaarden betrekkelijk den afstand van roos prijkten in haar hoog gefriseerd haar, Overigens droeg zij geen tooi. »0, hoe schoon ben je vandaag weer, mijn Lu cile I" fluisterde Curbière, terwijl hij vol bewon dering zijn bruid omarmde. En terwijl hij haar nog met andere teerlere woorden toesprak, wendde de graaf zich tot zijn dochter loigjor, terwijl hij haar don arm reikte. sik wensch je straks te spreken, Imgjorna het lunch, voordat je het paleis weer verlaat, gaan wij een oogenblik naar mijn kamer De giavin wierp haar toen zij de eetzaal binnen trad, waarheen zij zich reeds beg-iven hadden, een vriendeltjken blik toe, die van een iioven glimlach vergezeld gingook omarmde zij Imgjor zeer hartelijk, en spoedig zaten zij aan bij kostelijk dampende schotels en koele, prikkelende dranken. Er werd gesproken over een uitstapje dat men per rijtuig of te paard naar Skodsborg wenschte te ondernemen. Op den terugweg zou het gezelschap dan te Klampenborg middagmalen. Ook Imgjor werd door de haren uitgenoodigd, maar bedankte. sZeg toch ja, schoone zuster spoorde Curbière haar vriendelijk aan. »Laat het volk nu maar eens voor zich zelf zorgen, en herinner je hoe het je onlangs heeft bejegend. Vergeet niet dat je ook plichten jegens jo nabestaanden hebt." nik zou zeer gaarne meegaan antwoordde Imgjor, terwijl zij wegens de hitte de mouwen van haar japon met een bevallige beweging liet neerglijden, zoodat haar bekoorlijken arm zichtbaar werd. «Maar ik wil dezer dagen een redevoering houden, en nu heb ik al mijn tijd zeer noodig." «Houd die dan nietHet sterrebeeld van den Grooten Beer zal heusch niet van het uitspansel vallen, als de wereld zich er van moet spenen. Geloof je dan weikelijk, dat daarin eenig practisch nut steekt?" alle souvereiniteit op dc WesHnch&ehe eilanden en do keuze uit do Ladroucu-eilandeu buiten elke discussie blijven. Het antwoord vermijdt eenige garantie te geven aangaande lictgcen do Vereenigde Staten ten aanzien van Cuba zullen doen. Dc aldus door den ministerraad aangenomen grondslag voor den vrede heeft echter wijziging ondergaan. Cambon's krachtige vertoogen tegen over Mc Kinley en Day hebben bewerkt, dat deze ten laatste toegestemd hebben in een wij ziging der Amerikaansche voorwaarden op een puilt dat nog niet bekend is. Deze wijziging be treft echter niet de voorwaarden van de vol strekte onafhankelijkheid van Cuba, noch den afstand van Porto-Rico, noch de toewijzing van voldoende kolenstations in don Stillen Oceaan ook vermindert de bedoelde wijziging niets aan de hoofdzakelijke bijzonderheden van de voor waarden tot herstel van den vrede. Cambon heeft de resultaten der conferentie ter goedkeuring naar Madrid geseind. Thans is het woord aan Spanje. Naar aan de „Petit Bleu" uit Hendaye wordt bericht is het zeker dat, ondanks de aanhitsing van Castelar tot voortzetting van den oorlog, het sluiten van den vrede nog slechts een quaes tie van uren is- Met het Amerikaansclie leger op Cuba schijnt het niet zeer goed gesteld te zijn. In een Vrijdag door hem verzonden rapport zegt generaal Shafter, dat het aantal zieken in zijn leger is gestegen van 23"7 tot 4279, waar van 3406 gevallen van koorts, 687 nicuwo go- vallen van koorts, 590 genezen gevallen van deze ziekte, één nieuw sterfgeval. Generaal Stemberg, chef van den geneeskun digen dienst, beschouwt den toestand als zeer ernstig en zendt in allerijl meer geneeshecren en verplegers. Ook zijn er talrijke gevallen van typheusc koorts onder de troepen in Florida voorgekomen, met name tc Miama, waar 7500 vrijwilligers gekampeerd Eggen. De toesband te Miama is zoo ernstig, dat de minister van oor log last heeft gegeven dat do troepen naar Jack sonville moesten vervoerd worden. De kanonneerboot Nashvillo is Donder dag de haven van Gibara binnengesloomd zon der tegenstand te ondervinden. Zij vond do stad verlaten, daar het garnizoen. Woensdag naar het binnenland was afgetrokken. Dei Amerika nen hebben de stad in bezit genomen. Een Spaansehe schooner is dicht bij Gibara prijs go- maakt en naar Key-West opgebracht. Op de Philippijnen staan de zaken voor do Amerikanen zeer slecht. Het reeds gememoreer de telegram van admiraal Dewey zegt, dat Aguinaldo een uitdagende en vijandelijke hou ding aanneemt tegen de Amerikanen. Een officieel Spaausch telegram uit Manilla do. 25 dezer meldt: De hoofdstad is sedert drie maanden geblok- slk hoop het, waarde Armand." nEn welk nut »Dat de menschen tot nadenken komen." ïMaar wij bezitten immers tailooze plaatsen, de stille binnenkamers en de afgelegen oorden in de eenzaamheid van Gods natuur, waar de menschen daanoe kunnen gestemd worden. Wij hebben bovendien al de kerken en de veie predikers.." Imgjor haalde de schouders op. *Ligt er niet zekere vermetelheid in, steeds anderen te willen vermanen, Imgjor? Zou het niet beter zijn wanneer ieder zijn tijd aan zichzelf be steedde? Een ieder heeft dat dringend noodig. Ik herhaal wat ik reeds vroeger zeide." dJj, daar is wel iets waars in. Van je eigen standpunt bozien heb je over 't geheel ook wel gelijk, maar ik kan niet anders bandelen dan mijn natuur mij gebiedt. Is het niet reeds veel waard, wanneer het mij gelukt eenige slecht geleiden te veranderen «Dat is pardon 1 de taal van allen die hot beter achten de menschen voortdurend te wijzen op dood en sterven en boetedoening, dan hen to leeren, het leven lief te hebben, hen op te wekken tot levensvreugde, hun een opgeruimd, zorgeloos gemoed te verschaffen, hen daardoor te stalen tot den strijd om het bestaan en tot een christelijker! handel en wandel. Niets dat meer weerzin wekt dan het ascetendom, niets dat minder overeenstemt met Gods bedoelingenHij schiep de zon en het licht der wereld ten zegen, ons tot vreugde on tot vroolijk genieten, En wij Wij veranderen Zijn schoone anrde in een jammerdal, waardoor wij gedwongen worden te gaan, in een kerker dien wij levenslang gedoemd zijn te bewonen. Hoe klein, hoe onverstandig maken wij den Grooten Geest. Hoe zeer bewijzen wij door onze opvatting koerd. Het garnizoen is gedecimeerd door ziek ten. Generaal Merrilt wordt tegen het einde van de maand verwacht. Het zal niet mogelijk zijn, langer weerstand te bieden. Generaal Mei-rilt, dies nog denzelfdeu dag op de Philippijnen is aangekomen, seinde uit Ca- vita aan de Amerikaansclie regeering„Ik ben hier lieden aangekomende gezondheid der troe pen is goed. De rest der transportschepen zijn ongeveer vier dagen achtergebleven. Waarschijn lijk zal ik alle troepen te mijnor beschikking noodig hebben." Een eigenaardig voorval bericht de Belgische consul te Manilla, de heer André. Terwijl hij zich aan boord van Dewey's admiraalschip be vond, naderde het aviso Mc O o 11 u c li Manilla voldoende om door de batterijen onder vuur te kunnen genomen worden. Admiraal Dewey liet de Mc Cu 11 och ter stond terugroepen en berispte den bevelhebber ia deze woorden„Door Manilla aldus to nade ren, neemt gij den schijn aan alsof gij het gar nizoen tergt en tot den strijd uittart. Daar ge neraal Augustin evenwel zijn belofte, om ons eskader niet te beschieten, hoeft gehouden, geef ik aan geen mijner schepen verlof, ten opzichte van Manilla een uitdagende houding aan te nemen. De Btdgische consul vertelde dit later aan ge neraal Augustin, die hem hierop machtigde aan admiraal Dewey te gaan zeggen dat hij dezen beschouwdo als een dapper officier en een man. van eer, dien hij zich gelukkig zou achten do hand te drukken. 'Gemengde Hcdedecltugen. Zola heette te Bergen, in Noorwegen, te zijn aangekomen om zich naar Ejömson's landgoed Aulenstad te begevenmaar reeds is dit bericht weer tegengesproken. Ook de bekende redacteur der „Temps" Fran cois de Pressensé lieeft zijn ridderkruis van het Legioen van Eer teruggezonden. Merkwaardig is dat de Temps" hier volkomen het zwijgen toe doet. De prins van Wales is naar Portsmouth ge transporteerd, waar hij aan boord van het jacht Osbornois gegaan om de zeilwedstrijden bij Cowes bij te wonen. De opstandelingen in Yemen (Arabië) bobben aan do Turksclie troepen een nederlaag toege bracht. De Koninginnen. Het bericht omtrent de aankomst van II. M. de Koningin te Apeldoorn op 25 September is van allen grond ontbloot. Omtrent den dag van vertrek van Hare Majesteit naar het Loo isjnog niets bepaald. van de godheid dat wij nog zelfs niet haar sporen nagevorscht, Iaat staan haar innerlijk, ieder schepsel met grenzelooze liefde, goedheid en mededoogen omvattend wezen hebben doorgrond. Veroordeelen, haten wij niet den meester die steeds op de loer is of de kinderen niet falen, die hun in hun bewegingen kortwiekt, die hen steeds in zulke boeien slaat, die strijdig zijn met de natuur van het vrij-geboren schepsel, die voortdurend met straf en wraak dreigt, die hun steeds alleen toeroeptrDenkt er om dat do dag van bet rapport verschijnt!" en zoo voort en zoo voort totdat zij de school verlaten En nu omhangen wij zelfs den verheven Geest met zulke afstootende eigenschappen Waarlijk, men weet niet of men over zulke verblinding weenen of dat men over zulke aanmatigingen van het goddelijk weten uit te leggen in toorn uitbarsten zal I" i>U predikt antwoordde Imgjor geestdriftig, »een hervorming onzer godsdienstige beschouwingen. De geestelijke hoog staande komt daartoe, en ink- schien met recht. Wij hebben evenwel te doen met de groote massa, die aan het beproefde oude gehecht is en niet aan de vormen laat tornen. Wat ik wil is ook geheel iets anders. Ik wil spreken over het gelijke recht der menschen op een gelukkig leven op aarde, over de middelen om het lot der armen te verbeteren, over den plicht der grooten om daartoe naar vermogen bij te dragen. Ik wil practischen godsdienst beoefenen rik wensch dat ja die redevoeringen niet houdt, ja ik sta er in ieder geval op dat het niet gebeurt Imgjor," viel nu de graaf in, op een oogenblik nadat juist do bedienden het vertrek verlaten hadden. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3