Inhuldiglngsfeesten. STADSNIEUWS. TLAARPINGEN. Kunst en Wetenschap. Rechtzaken, S1» OIIT. Gemengd Nieuws. Het berichb omtrent hot rijden van Indische generaals en van generaal Van der Heijden naast het Koninklijk rijtuig bij den intocht van H. M. da Koningin op G September is ge heel onjuist. Do feesten te Amsterdam ter cere van do buitenlandscho journalisten te geven zullen in verband met de Inhuldigingsplechtigheden hot volgende verloop hebben Zaterdag 3 September. Aankomst der gedele geerden der Buitenlandscho Pers te Amsterdam. Ten 9 uro 's avonds Receptie in liet „Maison de la Presse". Zondag 4 September. Raout aan de gedele geerden aangeboden door den Burgemeester van Amsterdam- Maandag 5 September. Intocht van H. M. do Koningin. Door liet gemeentebestuur der Hoofd stad wordt op den Dam voor de gedelegeerden der Buitenlandscho Pers een tribune beschik baar gesteld. Dinsdag G September. Plechtige Inhuldiging van H. M. do Koningin in de Nieuwe Kerk. 's Avonds illuminatie van de geheele stad. Woensdag 7 September. Groote volksfeesten en historische optocht achter het Rijksmuseum. Eeno tribune op het terrein is door do Hoofd commissie ter beschikking gesteld van de bui- tenlandsclie gedelegeerden. Diner aangeboden door de stad Amsterdam. Na afloop boottocht voor de bezichtiging van het vuurwerk. Boottocht ter bezichtiging van de Amsterdamsche havenwerken, aangeboden door de stad Amsterdam. Des namiddags Gala- Concert in het Concertgebouw; des avonds Ga- la-voorstelling in den Stadsschouwburg. Te 's-Gravenhage is het verloop als volgt. Vrijdag 9 September. Intocht van H- M. de Koningin in hare residentie. Een tribune zal ten dienste staan voor de buitenlandsche gede legeerden. To 1 uur Receptie door het Haag- sclie Sub-Comité in de zalen der Teeken-acade- mie, door het Gemeentebestuur als werk- en con versatiezaal voor de pers beschikbaar gesteld. Ten 3 ure, Godsdienstige Plechtigheid in de Groote Kerk. Des avonds groote illuminatie. Zaterdag 10 September. Bloemencorso, 's Avonds groot kunstfeest van Pulcliri in den Dierentuin. Voor de gedelegeerden der buiten landsche pers die niet naar dit feest gaan Tocht door Noord-Holland, Furmer, Edam, Vo- lendam en via Marken terug, met dejeuner in het Stadhuis te Edam. Zondag 11 September. Rust. Maandag 12 September. Volksfeesten. After noon tea ten huize en in het atelier van den kunstschilder H. W. Mesdag. Des avonds Raout aangeboden door den Eere-Voorzitter Jhr. Mr. J. Roëll. Dinsdag 13 September. Concours hippiue. Des namiddags ten 5 ure precies Feestbanket in hei. Kurhaus te Scheveningen. Te 9 ure het groote vuurwerk aan liet strand. Woensdag 14 September. Boottocht op do Maas en den Nieuwen Waterweg onder leiding van den Rotterdamschen handel. Na afloop di ner door de gemeente Rotterdam aangeboden in de Diergaarde. Donderdag 15 September. Vlootrevue op het Hoïlandsch Diep. Voor de gedelegeerden die er niet heengaanTocht in de omstreken van Arn hem, dejeuner en rijtoer in de omstreken van Middackten. Vrijdag 15 September. Afscheidsreceptie in het „Maison do la Presse". Zaterdag 17 September. Vertrek van de Con gressisten naar Lissabon met de mailboot „Ko ningin-Regentes" van de Stoomvaartmaatschap pij „Nederland". ft Vertegenwoordigd zullen zijn 20 Belgische bla den met 25 personen, 5 Deensche met 5 perso nen, 20 Duitsche met 18 personen, 22 Engel- scbe met 26 personen, 21 Eransche met 26 per sonen, 5 Italiaanscke met 6 personen, 1 Luxem- burgsch met 1 persoon, 11 Oostenrijksck-Hon- gaarsche met 12 personen, 1 Portugeesch met 1 persoon, 3 Russische met 4 personen, 3 Trans- vaalscke, 6 Amerikaansche, 8 Zweedsch enNoor- sche met 9 personen en 4 Zwitsersche met 5 personen, samen 130 bladen met 140 personen. ft Het Comité voor de ontvangst der buiten landsche pers heeft de beschikking gekregen over het navolgend aantal plaatsen Voor do Nieuwe Kerk -100 het Concertgebouw 70 den Stadsschouwburgnog niet vastgesteld. het feest in den Dierentuin 50. Daar het aantal der aangemelde (en toegebe ten) buitenlandsche journalisten grooter is dan deze getallen, heeft ten aanzien van deze vier punten, eene distributie plaats gehad. Van de firma C- J. Begeer, Kon. fabriek van zilverwerken te Utrecht, is het aanbod ontvan gen om voor elk der buitenlandsche journalisten een exemplaar ter beschikking te stellen van eene opzettelijk hiervoor te vervaardigen zilve ren herinneringsmedaille. Dit aanbod is in dank aangenomen. Atjeh. Blijkens van den gouverneur-generaal van Ne- aerlandsch-Indië ontvangen telegrafische berich ten, zijn bij de jongste in Atjeh geleverde ge vechten gevaarlijk gewondde fuseliers J. H. de Backer, B- Muis, en de cavalerist A. Aartsen; en licht gewond de eerste-lui tenant der infanterie van het Nederlandsch-Indische Leger A. J, J. G. Prinsen. („St.-Ct".) Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. i [Zaterdag verdedigde dr. Menno Huizing» (wegens plaatsgebrek moesten wij het ver.-lag laten leggen) ter zake de volkszedelijkheid en volkshuisvesting de volgende conclusion I. Onder de maatregelen van welke vei hoo ging van hel lied der openbare zedelijkheid mag worden verwacht, nemen die tot verbete ring der volkshuisvesting een eerste plaats in. Ook in dit opzicht zijn de eischen der volks gezondheid dezelfde als die der zedelijkheid; 2o. Nu alle partijen hier te lande de urgentie dezer verbetering hebben erkend, mag met recht een kiachtig initiatief in deze richting van de regeering worden verwacht. Dit toch blijft noo Izakelijk, al moet ook worden toege geven dat de hoofdwerkzaamlieid in deze van de plaatselijke besturen en de betrokkenen zelf zal moeten uitgaan 3o. Krachtige medewerking der vrouw is voor het tot stand komen eener afdoende verbetering in dit opricht onmisbaar, maar omgekeerd zal ook die verbetering ten goede komen aan de positie der vrouw. Dr. A. Vciüte gaf een beschouwing over de hygiënische opvoeding van het kind als waar borg tegen onzedelijkheid. Daar het Armenzorg-Congres is vervallen, heeft de eerstvolgende bespreking in de congres zaal plaats op 6 Aug. over tooneel, kunstnaald werk en de artistieke zijde van den tuinbouw, De directiën der Staats-, Centraal- en Holl. Hz. spoorweg-maatschappijen hebben zich bereid verklaard, van af heden tot 28 Aug., en van 16 Sept. tot sluiting der tentoonstelling, door de navolgende stations couponboekjes te laten uitgeven tegen betaling van f 0.5U per stuk. Deze boekjes bevatten een bon, tegen afgifte waarvan aan genoemde stations een retourbiljet naar den Haag, naar verkiezing in de eerste, tweede of derde klasse, verkrijgbaar zal zijn, tegen betaling van den gewonen enkelen reisprijs. Deze retourbiljetten zullen geldig zijn voor den dag van uitgifte en volgende drie dagen; het afbreken der reis zal niet worden toege staan. Verder bevatten de couponboekjes twee toegangsbewijzen tot de tentoonstelling (beiden zijn geldig voor eens eri kunnen onverschillig op welken dag der week gebruikt worden, uit gezonderd des Dinsdags). De couponboekjes zijn verkrijgbaar aan de volgende stations Amsterdam (C. S., M. P. en W. P.) Amersfoort, Baarn, Utrecht, Gouda, Arnhem, Zutphen, Groningen, Assen, Meppel, Zwolle, Nijmegen, Veolo, Roermond, Maastricht, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Middelburg, Leeuwarden, Dordrecht, Rotterdam (B. en D. P.) Schiedam, Delft, Leiden, Haarlem, Zaan dam, Wormerveer, Alkmaar, Schagen, Helder, Purmerend, Hoorn, Enkhuizen en Deventer. ft Van den dag der opening af lot heden werd de tentoonstelling van den vrouwenarbeid be zocht door 32243 betalende personen. Bovendien werden nog 790 couponboekjes verkocht. Bakkerij-tentoonstelling. Zaterdag werden de laatste tijdelijke wed strijden ter Bakkerij-Tentoonstelling te 's-Gra venhage, die a.s. Dinsdag gesloten wordt, gehouden. Lest best was op dit concours volkomen van toepassing. Het gold hier een kamp tusschen rozenkweekeis, vruchten- en groententelers. Men kan zich dus gemakkelijk voorstellen welk een schdderachtigen aanblik het tooneel, waarop al die producten lagen ten toon gesteld, opleverde. De tentoonstelling werd sedert de opening tot op heden bezocht door 15,910 betalende bezoekers op entrées van fl, f 0.50 en f 0.25. De financieele uitkomsten beloven bevredi gend te zullen zijn. Bij Kon. besluit is dr. I. P. Sb. Berends, ge neesheer, lid van den gemeenteraad te Nijme gen, benoemd tot officier in de orde van Oranje- Nassau. Z. K. H. de Groot-Hertog van Saksen en de Hertogin van Mecklenburg worden in den avond van 4 Aug. te Soestdijk verwacht. Do gewone audiëntie van den minister van justitie zal deze week niet plaats hebben. Van gocderhand zegt het ,,Dgbl." to verne men dat de diplomatieke vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaansche Republiek bij verschil lende Hoven van Europa, dr. Leyds, zich te Brussel zal vestigen met de leden van de lega tie, den heer Van Boeschoten als zaakgelastig de en jhr- v. d. Hoeven als gezantschapssecre taris. In de 25 ste algemeene vergadering van de Broederschap van Ontvangers, 20 Augustus a-s. te Amsterdam to houden, zal het 25-jarig be staan dier voroeniging feestelijk worden her dacht. OVEKSCHIE, 1 Augustus. Gisteren waren in de Bewaarschool alhier tentoongesteld de vaandels, die bij gelegenheid van den optocht op 7 September gebruikt zullen worden. Ze zijn 5 in getal en in één woord keurig, door welwillende dameshanden, die tijd en moeite er aan besteed hebben, geheel belangeloos afgewerkt. Op bet eene is geborduurd „Wilhelnnna, Koningin der Nederlanden," op een volgend „Neder land en Oranje," weer op een ander de duif met den olijftak, hot zinnebeeld des vredes, terwijl de beide laatste de wapens van Nederland en Overschie vertoonen. Geen wonder dan ook, dat velen gisteren een kijkje zijn wezen nemendo entree van 10 cents zal we! niemand zich hebben beklaagd. Ton einde alle belangstellenden in dc gelegenheid te stellen, de vaandels to gaan zien, is er de a.s. Woensdag ook voor aangewezen. We gelooven, dat velen dien dag hun schreden naar de Bewaarschool zullen richten, te meer, daar de opbrengst der entrees zal strekken om op den dag der feestelijkheden de leerlingen der beide Bewaarscholen alhier te onthalen. OVERSCHIE, 1 Augustus. Zaterdag is door een nfdeoling soldaten onder bevel van een luitenant, danrtoc van Rotterdam overgekomen op militaire wijze het lijk van den onder deze gemeente ver dronken marinier Van Vliet ter aarde besteld. Een menigte belangstellenden bad zich naar het kerkhof begeven om dit zoo ongewone schouwspel gade te slaan. Vooral de muziek en de schoten, die de stilte van het dorp verstoorden, maakten een buitengewonen indruk. KETHEL EN SPALAND, 1 Augustus, In de omliggende gemeenten schijnt men niet veel idee te hebben van onze drinkwaterleidinghet zal dns voor velen niet onwelkom zijn een korte beschrij ving te geven. In de Poldervaart, waar hier nog onbezoedeld Maaswater stroomt, is een puntdam geslagen welke opgevuld is met grove grind. Door de zich in dezen dam bevindende openingen stroomt het water naar binnen en komt dan in een buisleiding van vijfcM. middellijn, welke gedeeltelijk door het weiland van don landbouwer A. Lansbergen ligt, die daartoe welwillend vergunning heeft gegeven, gedeeltelijk door do Kerklannvaart Daar het niveau der Polder vaart 1.70 M. boven dat onzer gemeente is, stroomt het water van zelf door de buizen cn ontlast zich in een op het dorp geplaatsten filter. De filtereering geschiedt dan op de gewone wijze; het gezuiverde water verlaat de filter weder en stort zich in een reservoir, die 3700 liter kan bevatten. Boven deze reservoir staat eindelijk een pompwaarvan ieder vrij gebruik mag maken. Deze leiding kan per etmaal 2200 liter naar ons dorp voeren. De afwerking van het geheel maakt een aange nomen indruk. KETHEL EN SPALAND, 1 Augustus. De burge meester heeft zijn groote tevredenheid over den brandweer tijdens den brand in diens woning betuigd. Hij zond aan den brandmeester M. de Bruin een gratificatie met een begeleidend schrijvenaan den opperbrandraeester stelde hij f 25 ter hand om onder de spuitgasten te verdoelen. Voor rekening van een reeder te Scheve ningen werd 23 Juli te Schiedam per Engelsch stoomschip iiBrook" aangevoerd ongeveer 80 last Schotsche haring in fusten. Een gedeelte daarvan werd te Schiedam in Hollandsche fusten overgepakt, en met het merk iHolland" er op naar Hamburg verzonden Een ander deel zou eveneens ais Holland sche haring naar Amerika worden vei zonden maar de consulaire agent der Vereenigde Sta ten te Schiedam, intijds van dit bedrog onder richt, moet geweigerd hebben de vereischte certificaten af te geven, noodig om de haring als Hollandsche in Amerika te kunnen invoeren. (sVad.") Gisteren middag te één ure werd in de zaal der Officieren-Vereeniging de gewone maande- hjksche vergadering gehouden van de afd. Schie dam van den N. R. K. Volksbond alhier. Slechts matig was deze vergadering bezocht. Overeenkomstig het besluit der vorige ver gadering werd in deze overgegaan tot benoe ming van 3 leden, die de rekening en ver antwoording zouden nazien van den penning meester daartoe werden benoemd de heeren D. Kuil, J. Companus en J. de Jager. Voorts werd nog besloten dat voor de kosten aan de Kroningsfeesten verbonden, onder de leden een lijst zal circuleeren, terwijl voor het geval dat het bedrag niet voldoe de zal blijken, uit de kas een crediet zal worden verleend waartoe een som werd gefixeerd. Naar wij vernemen zijn vanwege het hoofd bestuur der Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te 's Gravenhage ook nog diploma's voor lang- durigen dienst uitgereikt aan onze stadgenooten de gezusters C. en M. van der Hoeven, respec tievelijk dienstboden bij de heeren P. Ritman en Jacs. van Rhijti, de eerste gedurende 16, de tweede gedurende 14 jaren. Zooals wij Zaterdag in het grootste deel onzer oplage nog konden mededeelen, slaagde dien dag te 's-Gravenhage voor acte Duitsch (lager onderwijs) mej. H. H. van Katwijk, alhier. BURGERLIJKE STAND. Geboren j 30 Juli. Johanna Christina, dochter van A. A. Schepp en J. Vrijland, Nieuwstraat, Jacobus, zoon van J. Muis en E. J. van der Vlies, Broersveld. Maria Sophia, dochter van J. H. Kieuger en P. Brokling, Broersveld. 31 Juli. Annetje, dochter van L. Burger en M. Eijsberg, Broersveld. Pieter, zoon van J. van der Most en M. Verschoor, Visschers- straal. 1 Augustus. Albertha, dochter van J. Hagers en P. G. Winkelman, Zicaansteeg. Theresius Ceperianus, zoon van W. Woensdregt en A. Piujjm, Dwarsstraat. "Wilhelmina Johanna, dochter van L. Scheffers en J. J. van Katwijk, Hoogstraat. Overleden 30 Juli. Geertruida Adriana van Leeuwen, oud 1 jaar, Kethelstraat. Men meldt uit 's-Gravenhage, dat het muziek corps der dd. Schutterij alhier aan de feesten zal deelnemen, en wel bij de ontvangst van Hare Majesteit de Koningin op Vrijdag 9 Sept. het corps zal alsdan aan het hoofd van de afdeeling Huldebetoon geplaatst worden. Door de gezamenlijke Zangvereenigingen zal aanstaanden Woensdagnamiddag te 5 ure weder eene algemeene repetitie gehouden worden, en wel bij gunstig weder op het terrein van de Bewaar- en Tusschenschooi aan het Westnieuw- land alhier. Onze voormalige stadgenoot de heer F. U. Schmidt legde te Haarlem met goed gevolg examen als onderwijzer met hoofdacte af. Zaterdagavond om 7K uur arriveerde in de Haven alhier en komende van de visscherij, het bomschip s Scheveningen 275" met verlies van een matroos, die tusschen Maassluis en Vlaardingen, doordat het vaartuig op een dam terecht kwam, over boord sloeg en plotseling voor de oogen der bemanning in de diepte verdween. De man was gehuwd, had vijf kin deren en behoorde thuis te Scheveningen. Gisterenavond te 8 uur was de Schiedam- sche weg (Toepad) het tooneel van eene ernstige vechtpartij tusschen vier beschonken Schie dammers en eenige burgers van hier. Gelukkig wist de politie de vechtenden te scheiden, door twee Schiedammers, die tot het vechten aanlei ding gegeven hadden, te arresteeren en naar het bureau van politie te leiden, waar tegen hen proces verbaal w-rd opgemaakt. Gisteren morgen 10 uur hadden een paar baldadige jongens de aardigheid gehad om een groote kist met krullen, staande op een terrein aan de Nieuwe Haven nabij een in aanbouw zijnd pakhuis, in brand te steken, waardoor een massa aangevoerd hout gevaar liep te verbranden. De vlam werd door een agent van politie opgemerkt, die het geluk had met behulp van een burger den brand door zand en water te blusschen. Aan het bureau van politie alhier zijn als gevonden gedeponeerd - Een portemonnaie met eenig geld een zil veren oorknopje een gewicht van 5 dekagram een bloedkoralen armbandjeeen blauw geruit vrouwenscborteen sleutel; een kussensloop en een bi ief, geadresseerd aan den heer N. van Dam, agent van The Mutual Life Insurance Company of New-York, Goudsche Wagenstraat 2, Rotterdam. De rechthebbenden kunnen zich ter terug- bekoming vervoegen aan gemeld politie-bureau. BURGERLIJKE STAND. Geboren 31 Juli. Elizabeth, dochter van P. Hazejager en J. van Meurs, Koningstraat. Pieter Mari- nus, zoon van A. van Assen en L. Hartman, Westnieuwland. Hendrika, dochter van D, Rijnaard en J. van Es, Zomerstraat. Do afdeeling van Toonkunst te Rotterdam zal in het aanstaand seizoen uitvoeren „Elias" van Mendels sohn, „Le Déluge" van Saint-Saüns en de „Matthaeus- Passion" van Bneh. Er is sprake van dat de orkest begeleiding aan hol üirechtsch stedelijk orkest zal worden opgedragen. Door de Rotterdamscbe tooneelisten, directie Le Gras Haspels, zal ter gelegenheid van de Rotter- damsche kermis in den Grooten Schouwburg worden opgevoerd „Koningsdroom", door Rosier Faassen, blijspel afgewisseld door tal van geestige coupletten. Wij ontvingen „Koningin Wilhelmina, een natio naal Lied", woorden van H. Hoeuiït, muziek van F. R. G'oers, uitgave van „Maison Blok" to 's-Gra venhage. Voorts zond men ons„Volkslied" (wijze „Wien Neerlandsoh Bloed"), woorden van H. J. Smit, uitgave van G. J. Smit te 's-Gravenhage. Wederom is de termijn der instructie in de zaak van kapitein Vemer met 30 dagen verlengd. Zondag j.l. speelde het tweede elftal der S. C. T. C. „Hermes" een return-mfttch tegen „Celeritas" in de Rotterdamscbe Competitie. „Hermes" overwon met innings en 48 rans, cn staat daardoor aan hot hoofd der mededingende clubs. De scores waren „Hermes" 104. „Celeritas" 27 cn 29. Zondag 7 Angnstus „Hermes I" en „Ajan" welke match zeer spannend belooft te worden. Volgens „The Cycle Trade Journal" zul het vol gende seizoen een model rijwielframe in den handel worden gebracht, waarvan de boven- cn de onder huis niet recht, maar gebogen zullen zijn. Daardoor denkt men, dat een groot deel der trilling bij het rijden geneutraliseerd zal worden. Schoohuandelingen. Onder de bijlagen van het gemeenteverslag der gemeente Rotterdam komt ook voor een rapport over school wandelingen, uitgebracht door een commisie uit de commissie van toe zicht op het openbaar onderwijs en wel naar aanleiding van de antwoorden die over dit onderwerp zijn verkregen na een ingestelde enquête onder de hoofden van seholen. In die antwoorden bleek nog weinig van opge dane ervaring. Voor zoover deze aanwezig was luidde het oordeel van de hoofden der open bare scholen meestal gunstig, uitgenomen dat van de hoofden van enkele meisjesscholen, die klagen over de groote vermoeienissen van der gelijke wandelingen in een drukke stad, voor leerlingen en onderwijzeressen b8idea.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4