1 Laatste Nieuws. Telegrammen. Finantiëeï. Visscher ij. Scheepvaart. II a n (I e 1. EFFECTENBEURS VAfti AM STER DAM. STAATSLEEMN. 1 26% Proï. ei Stedelijke Leeningen. Hjpotlieek-Baiiken. loLCrefliet-MelL enCiE-OaderBemiiigeii. TabÉsontaemim Fabrieken, Meepart-Maatsi, DiTem SDOorwegleeniMen. Tramweg-IaatsÉ Preiieleeiim De ervaring der hoefden van bijzondere scholen schijnt minder gunstig. Gerien de door hen gebezigde argumenten heeft de commissie zich afgevraagd of wel groote waarde mag wor den gehecht aan dit minder gunstig oordeel. Zoo is een herhaaldelijk opgemerkt argument tecen schoolwandelingen gelegen in een uiting ran de ouders als deze: »We zenden onze kin deren naar school om te leeren, niet om te wandelen.' Een hoofd schrijftsVele ouders zouden het den onderwijzers kwalijk nemen, als hy derge lijke wandelingen bij herhaling ondernam." Ook is de vrees uitgesproken, dat door de in voering van schoolwandelingen het verantwoor delijkheidsgevoel bij de ouders verzwakt wordt. De commissie heeft zich de vragen gesteld wat verwacht men van schoolwandelingen voor het onderwijs in de volksscholen en zal de uitkomst aan de verwachting beantwoorden Onder schoolwandelingen verstaat men lessen buiten de school, op zoo geringen afstand ge geven, dat alle te bezoeken plaatsen zonder overmatige lichamelijke inspanning door de leerlingen bereikt en bezocht kunnen worden. Door die lessen buiten de school wil men een leemte aanvullen in het onderwijs binnen de wanden van het lokaal genoten. Zonder twijfel is het aantal zaken aan vele kinderen uit de volksklasse uit aanschouwing bekend opmerkelijk gering. De gezichtskring is veelal beperkt, het aantal zaken, dat bij het onderwijs in de school als gemeen bekend ver ondersteld mag worden, te gering, en daaraan kan door schoolwandeling te gemoet worden gekomen. Daarnaast hebben de wandelingen ook opvoed kundige waarde, zij geven gelegenheid tot ver trouwelijker omgang tusschen onderwijzer en leerlingen dan in de klasse mogelijk is; daar door wordt dikwijls een grondslag, gelogd voor eene betere beoordeeling wederzijds; er ontstaat een band tusschen onderwijzer en leerlingen, waardoor de eerste veelal zijn rijpere meening gemakkelijker doet ingang vinden en bescha vend werken kan enz. Het blijkt dat de commissie ook waarde aan die wandelingen hecht voor de onderwijzers zelf. Stelt men de eischen aan een onderwijzer niet te hoog als men niet enkel encyclopedische kennis van hem verlangt, maar ook dien tact, waardoor alleen schoolwandelingen vruchten kunnen afwerpen Voor velen ducht de commissie dit gevaar, maar dit acht zij geen onoverkomenlyk bezwaar doch wei een vingerwijzing, om alleen daar een proef met schoolwandelingen te nemen waar, behalve de bekwaamheidook de noodige geschiktheid om het vertrouwen der kinderen te winnen, de noodige lust, en de bergen ver zettende wil tot slagen aanwezig zijn. Hij die in de klassen de kinderen niet onvoorwaardelijk beheerscht, doet beter èn in zijn belang èn in dat der kinderen binnen de wanden van zyn lokaal te blijven. Ook ontveinst de commissie zich niet het gevaar van te veel te willen zoowel in hoeveel heid als in hoedanigheidte veel aanschouwing kan leiden tot onnauwkeurige waarneming, tot verwarde voorstellingen en tot ongeschikt worden voor het verwerken van abstracte begrippen. Maar ook dat is niet onoverkomelijk als de zaak zelf in beginsel goed is. Ieder zal dan zijn weg zoekende vinden en in zeltbespreking zich meester kunnen toonen. Voor het argument van tijdverlies der wan delingen gevoelt de commissie niets; wel acht zij bezwaren verbonden aan de noodzakelijke splitsing der groote klassen, doch ook dat is oplosbaar als het hoofd der school zich tijdelijk belast met het onderwijs in de eene helft dei- klasse, terwijl de andere onder leiding van den klasse-onderwijzer naar buiten is. Gevaarlijk werlc Van Urk wordt van 29 Juli gemeld Een drietal knapen van 7 en 8 jaar waagden het gisterennamiddag met een bootje de haven uit te roeien, om zich op zee dour het uitwerpen van hoekwant bezig te houden met het vangen van botjes. Na een tijdlang hiermee bezig ge weest te zijn, zouden ze terug gaan, doch dat gelukte hun niet. Door den sterken stroom was het hun onmogelijk Je haven te bereiken en uitgeput door het vele roeien dreven ze zeewaarts. Gelukkig werden ze opgemerkt door eene oude vrouw, die den visscher H. Post op den toestand der jongens opmerkzaam maakte. Deze begaf zich dadelijk naar zijo schuit heesch de zeilen, verliet de haven en hoewel er zeer weinig wind was, mocht het hem tocli ge lukken de kleine vissehers te bereiken. Het bootje werd op sleeptouw genomen en met de opvarenden des avonds veilig in de haven ge bracht. Z. C.") Freeselijke brand. Bij een brand op eene hoeve, 7 kilometer van Aigues Mortes (Frankrijk), in stallen en in eene hooischuur waar omtrent zeventig menschen lagen te slapen, zijn twee daglooners en zeventien paarden en muildieren omgekomen. Twee werklieden werden onder een instortenden muur zwaar gekwetst. Altijd beleefd- Een rijwielhandelaar tot zyn loopjongen, die juist terug komt van iemand, die verzuimde zyn rekening te betalen »Wel Hij zal wel niet erg verheugd geweest zijn over je komst »Toch, m'neer, want hij vroeg mij zelfs, hem het genoegen te doen nog eens terug te ko men I" (»Cresc. Buil".) Do heer J. M. Meeter, chef-referendaris van de af deeling „Begrooting" aan liet Ministerie van Koloniën, die heden 50 jaar in 's lands dienst is, is bevorderd van ridder tot officier in de Oranje-Nassauorde. Deze onderscheiding werd den jubelaris door den Mini- -or van Kolo niën overhandigd. De heer C. L. Molenbroek, kamerbewaarder van den Minister van Koloniën, die heden zijn 40-jarig dienstfeest vierde, ontving van de bu reel-ambtenaren, hoofdambtenaren, en zelfs van oud-ministers, ondubbelzinnige blijken van be langstelling. De Minister overhandigde hem in tegenwoordigheid van den secretaris-generaal, met eenige hartelijke woorden de zilveren eere medaille van de Oranje-Nassauorde. HAMBURG, 31 Juli (8 uur 's avonds). De stad rouwt over den dood van prins Bismarck. Van de publieke gebouwen, de schepen en tal particuliere huizen waait de vlag halfstok. De treinen uit den omtrek die naar Frie- drichsruh loopen, zijn gevuld met een menigte die het getal der nieuwsgierigen nog doet toe nemen, welke post gevat hebben voor het hek van het park van Friedrichsruh. Het wordt bevestigd dat de dood van den ex-kanselier onverwacht is gekomen. Donderdag bevond de prins zich wel, was opgeruimd en rookte zijn pijp. Zaterdag nam de beterschap nog toe, Bismarck sprak over politiek, met name het succes van Rusland in China. Hij at met goeden eetlust en schertste met zijn klein kinderen. Toen plotseling de eerste verschijnselen van long-oedeem zich voordeden, verloor de prins bijna dadelijk zijn bewustzijn. Om zes uur 's avonds begon de doodsstrijd. Professor Schweninger kwam een half uur voor den doodhij hield den stervende in zijo armen, terwijl hij het zweet van diens voor hoofd en het schuim van diens lippen veegde. Tot aan de komst van den keizer zal er niets beslist worden over de begrafenis die op Friedrichsruh zal plaats vinden overeenkomstig den wenscli van den overledene. Na het intreden van den dood heeft het geruimen tyd geduurd voordat het hoofd van Bismarck koud werd. Het lijk zal ia de sterf kamer blijven totdat het, na gebalsemd te zijn, gekist wordt. liet gelaat is naar links gewend. De sAnzeiger" publiceert, met machtiging van Bismarck's familie, een stuk dat groot op zien zal baren. Het is de tekst van den brief waarin Bismarck zijn gemotiveerde aanvrage om ontslag zond aan den keizer, den 18n Maart 1890, welke brief voorafgegaan wordt door een voorrede van den besten medewerker van den ex-kanselier, Moritz Busch. De motieven uit prins Bismarck's schrijven zijn bekend, maar het belangwekkende van dit stuk ligt in den kernachtigen stijl waarin de kanselier weigerde zich te onderwerpen aan de eischen van keizer Wilhelm II. HAMBURG, 31 Juli, (10 u. 's avonds.) In de brief aan den Keizer, behelzende Bismarck's ontslagaanvrage, die zoo opzettelijk op Zondag met machtiging der familie Bismarck, d. w. z. volgens den koel beraden wil van den ex-rijks- kanselier is gepubliceerd, zeide Bismarck »De onafhankelijkheid van het hoofd van den staat vloeit vowt uit de ministerieele verant woordelijkheid. Zij is nutteloos voorzeker, wan neer wij terugkeeren tot het oude absolutisme, maar ik, Bismarck, ben er niet de man naar een dusdanige capitis diminutio (verkorting van rechten) te verdragen." Dan komen deze p.ofetische woorden: ïlndien men het gezag van den kanselier vermindert, dan beteekeut dat de ministerieele anarchie die ontstaan zalwant mijn opvolgers zullen niet beschikken over mijn autoriteit, die liet gevolg is van mijn ervaring en van het vertrouwen dat de keizers in mij toonden." Niet alleen verklaarde Bismarck in het ver volg van den brief dat hij de binnenlandsche politiek des keizers niet goedgekeurdemaar iiij voegde er nog bij dat het werk der Duitsche eenheid in gevaar zou zijn, indien de keizer uitvoering gaf aan zekere daden van buiten- landsche politiek. De eerbiedige vorm van Pismarck's schrijven doet nog te meer de scherpte zijner critiek uitkomen. Moritz Busch zegt in zyn inleidingsDe Keizer verlangde van Bismarck de onderge schiktheid van een minder militair, die zonder redeneeren de hem gegeven bevelen uitvoert. Voor die rol was de kanselier niet geschikt." Overzicht van fa Beurs vnu den dag. In aandeden kon. Petr. ging het heden veel kalmer toe dan de vorige dagen. De stemming was wel wat williger, dank zij enkele intcrventickoopen doch het slot was weer trager. Amerikaansche sporen over het algemeen wat vaster, vooral voor Central Shares waarin bij uitzon dering de omzet levendiger was. Buitenlandsche Staatsfondsen zonder noemenswaar dig koersverschil. Nationalo Staatsfondsen vast. Buitenl. soorten weinig verschil. Portugal aangeboden. Hooger Kon. Petr. 12, Paicmbang 2, Dordtsche Petr. 1, Enitu Kasvereeniging 1, Exploratie 2 Oost-Borneo 3. Lager Langkat Tabak Soemalata 25. Binnenl. sporen voor UoÜ. aangenamer. Russische sporen stil. Amerik. a 1 hooger. SLOTKOERSEN. Kon. Mij. Expl. Pctrbr. nand. 375. Mij. Sum.-Palomb. do. 1U. Centr. Pac. do. 10a iGDeuv.-Rio Gr. Cert. v. do. 12%. SCHIEDAM, 1 Augustus testeren kwamen alhier r binnen van de Uanngvisscheuj de loggers SDM 15 De Maas, schipper J. lial, met 21 last haring en SCH 224 Dirk ran Duinenschipper S. v. d. Zwam, met 20 last haring, beide van de eerste reis. Heden vertrokken naar zee dc loggers SCT1 307 De Hoop, schipper S. Roelevetd. en SUM 12 Ve Schie schipper W. Seis. KRALINGSCIIE VEER, 1 Aug. Hedenmorgen wer den aan de markt alhier aangevoerd 23 groote zalmen 10.95 a f 1.10, 817 kleine zalmen, fOSO a f0.95 en 183 St-Jacobszalmen f0.90 a f.095 per K.G. 1ste pref. Balofji 127. 10-1, 104%. NIET OFFICIEEL. Erio Röi'te;. Oblig. Soemalata 350. uulfi Shares 16%. 4 pet. Denver Rio SCHIEDAM, 1 Aug. Aangekomen, het zeilschip Cos- mopolietkapt. R. Struijs, van Helgoland met stukgoed. SCHIEDAM, 1 Augustus 1898. ROCGEzonder handel, GERSTi MAIS SPOELING: f0.70. MOUTWIJNNot. van de Makelaars f9.por HL.Ct. Stemming: willig. JENEVER-, f 13.per III. Amst. proef f 14.50 zonder fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Brandersbond f87/> a f9 SPIRITUS fl6% it f 17. AMSTERDAM, 1 Augustus. Rogge op levering weinig veranderdper October f116, 115; per Maart f115, 144. ROTTERDAM, 1 Augustus. Rogge op termijn: per Oct. f113, f114, per Maart 1899 f 116, f 115, f Tarwe or, termijn: per Nov. ff ROTTERDAM, 1 Augustus. Binnenlandsche Granen. Tarwo per HL f8.70 a 40.10, per 400 Kg. f12. a 13.zijnde 30/40 ct. iager. Rogge (Zeeuwsche) per HL f6.a 6.50. Nieuwe W'intergerst per 100 Kg. f6.75 a 7.50. Haver per HL f3.10 a 4.10, per 400 Kg. f7.60 a 8.40. Blauwe envten Kocksoorten per III, f7.25 a 8. nbt-kooksoorten per HL f Kanariezaad per IIL f5,a 6 50. Nieuw Koolzaad per HL f7.60 a 8.25. ROTTERDAM, 1 Augustus. Ter veemarkt waren aangevoerdpaarden, veulens, ezel, magere runderen, 457 vette runderen, 290 vette en graskalveren, nuchtere dito, 2077 schapen of lammeren, 566 varkens, biggen, bok of geit. Runderen 4equal. 60 c., 2e qual, 52 c., 3e qual. 42 c. Ossen 4 e qual. 58 c., 2e qual. 50 e., 3e qual. 40 e. Stieren le qual. 48 c., 2e qual. 38 c., 3e qual c. Handel traag. Kalveren le qual. 80 c., 2e qual. 60 a 70 c. Schapen 4e qual. 53 c. 2e qual. 50 c. Varkens le qual. 38 c, 2e qual. 37 c 3e qual. 36 c., licht soort 34 a 36 c. Alles per kilo. Handel vlug. Zeeuwsche eieren f3.20 a f3.30 per 400 stuks, Over maasdie dito f3.30 a f3.50 per 400 stuks. Zoetemelksche kaas f 17% a 422% de 50 kilo. Aanvoer 17 wagens. Aardappelen. Westlandsche klei fa fdito zand fafper kin. Geld. kralen f2.50 a f2.60, muisjes ft fBrielsche zand- f2.40 a f2.50 per heet. Veel aanvoer, weinig vraag. Vlas. 450 steen blauw, steen wit, steen Groningsch, steen geel Iloll. Wegens de hooge eischen der boeren werd op de markt van lieden niets verkocht. Op het land werden deze week 400 balen fijn draad- vlas verkocht voor 50 stuivers per steen. Het weer is thans gunstig voor het geplukte vlas. aBsgeötóaxBiHfssz Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12— 0.50 2.— Papieren Roebel f 4. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zuidduitsehe florijn. s 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den VÜRIGEN koers. Duitsche Reichsmark f 0.60 portugeesche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta 0 50 Deensche Kroon »0.66tf Amerikaansche Dollar 2.50 1 AMSTERDAM. V, K. L. K. 1 Aug. 1898. EDR0PA. Nederland. pCt, Cert N. W. Sch. 2l/3 S53/8 8 5%6 Cert dito 3 96% 9G13/J0 j Hongarije. j Obl. Goudl. 1876 5 401% Italië. Inschr. 1862/81 5 87% j Paus. Ln. '60/64 5 92 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv. 5 84% 84% 1 Jan./.iuli 5 84% 84% Portugal. 'Obl. met ticket 3 i7% 177/a 'dito met ticket 4% 26%, 26% Rusland. f CertHamb.1820 5 77% - Obl.'80Gc.GR.125 97 %6 9"3/4 do.'89/90 Hope j &CO.GR.1254 97i%6 97% d.'67/69 «£20 4 10% 401% l s in goud 1884 5 103i%6 1033/4, Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 37% 37% io.pes. 12-240004 373/a 37% j Binn. Am. Sch. 4 dito Perpelueele 4 23% Turkije. Douane Obl. '86 5 93% dito Leen. 4 888 5 96% dito Gecv. serie D, 221/a 22% dito Gecv. serie O. 26% II. li 851/a 907/s 84% 17% 39 37% 227/s 26% N.-AMERIKA. Mexico. Obi. Afl. Binnl. 5 Amst Obl. '64 3 dito 4886/90. 3M Rott. L. '94/97 3 Schiedam 4895 3 Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m uitk.) 3!/j do. do. (z. uitk.) 3% Amst. llyp.Bk. P. 4' 'sGrav. Ilyp.Bk. 4 Holl. Hyp.Bk.Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.H.Bk.Pb. RottIIyp.Bk.Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm. Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult. MijAand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Werken Spw.-Mat. ser.A.A. N. Gist en Spir. F. A. V. K. 33% !Ö03/16 1001/4 93% 101 991/2 98 t0O7/8 101 101% 1021/g 637/8 IOH/3 104 45 1405/8 1402/16 145 476 4323/4 484 104 L. K. 331/3 1003/u 4001/s 94 1007/8 101% 101 45 140% 479 132% 489 H. K. V. K. L. K. H. K. 33%6 Paketv.-Maatsch. A. 165% 165% Rott. Lloyd Aand. 1103/i Dordt. Petr. Mij .prA. 117 117 118 Elzasser Petr.Mij.A. 122 IC. Mij Ex. Petbr.A. 357 372 381 M. Moeara En. A. 130 129 131 Ned. Petrol. Mij. A. 261/3 26% Sum.Palemb. M. A. 1071/s ill 1117/a V.-S, v. N. Ameu. Ark.Const.Synd.TC. 330 Kans. CyPittb. G. 4 94% 94% Maxw.Pr. afg.C.vA. 3 dito Cert. v. Incom. 63/8 Nederland. Holl. IJzeren Aand. 1141/2 114 S/4 M.t. E. v. S.S. Aand. 109 Ned. Centr. Aand. 34 Ned. Z.-A.Sp.do. 6 '211 N.-Br.-Bokstel A. 16% 17% Italië. Spwgl.'87/89A-E3 56% 56 Z.I.Spw. A-H do. 3 58 581/je Polen. Wars.-Weenen A. 1483/j. Rusland. Gr.Spw.Mij.Obl. 4% 99 98% Wladik.ZR.1250.4 987/16 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 98% Zuid-W. Sp. Obl. 4 98' 98% V.S.v. N.-Amer. Ateh.Tp.C.v.gew.A. 13% 13% 131/4 dito Crt. pref. dito 33% 343% 345% do,Alg.Hyp.Obl. 4 921/2 92% Atl. PacTrustb, C Centr. Pac. Aand. Cl. Ak. Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Sp. Mij. Aand Fl. C. P. C.v.g. A. Illin. Centr. C. v. A. Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub BeltRailr. Co. -ouisv. Nashv. Cert. Miss K.&T.C.v. A. Canada. Danadian Pac. C.v.A. Sott. Tramw. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. f 1000 3 N.-H. V. Witte Kr. P,v.Volksvl.'67 ƒ10 do. 4869 A /"2.50 België. Antwerpen 1887 21/, Brussel 1886 M. v. Brt-Spw. 21/: Hongarije. Theissloten 4 Italië Roode Kruis V. K. 69% 10 16% 15% 12% 13% 8% 105 L. IC, 70 46% 12% 131/3 8% 107 II. K. c d 16 9/i6 12% 6 3 4813/jg 52% 11% 34 l/o 881/2 627/8 18 63/4 483A 11% 34% 88% 631/8 6% 49 67/a 83% 100 105% 72 162% 1.571/2 72% 1.65 731/3 99% 993/4 s 90% 1003/g 116% 851/3 Oostenrijk. Stautsl. 1854. .4 dito 4860. 5 dito 1864 Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weenenl874 Spanje, Madrid 1868 3 Turkije. 'Spoorwegl. 3 Koers van het geld. Prolongatie V. K. L. K. 1393/4 1181/2 1191/2 16! l/w 991/3 142 321/2 321/3 26% 26% Beleening H. K. 33 26E/i5 pCt. pCt Wisselkoersen te Rotterdam. 1 Augustus, jonden kort f 12.031/2 Disc. 2% pCt arij a - 47.75 t 2 .nt .verpen - 47.62% t 3 Prezen van Coupons. Amsterdam, 4 Augustus, let. Pap, p. fl. 21 s Zilv. Jan. 24 nusseii ui Russen in papieren Roebel Polen per Zilveren Roebel Spaansche bui tl. in frs. p. Juli Spaansche binnenl. in piasters Amerikaansche Dollar Goud Mexicaansche Dollar 20.95 20.97% 11.53 11.93 47*30 47.25 58.60 s 1.22 j 1.89% V 1.25 1.241/3 A 47!— 1 1.05 1 2.461/3 1 1,05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5