twee BOYEÏÏHOIZEI H.JLM.H0EUHT5, PfSfU» JAARBOEKJE ADR ISBOEK IJzeren Spoorweg-Mscliappy. GOlDEOOn ÜITSTAP-EILJEITEH %éér verlaagd KENNISGEVING. Tandarts J.T.0RTH&ZONEN. B. J. LINDEBOOM ZONEN, n Pracht ge Edammer Kaas jes per stuk fl af 1.50. Aan 't Publiek en Dit. KAKKERS. LA DY dS ZEïollajcicLsctLe PORTRET In pas-partoai. Prijs 0.75. PORTRET in itealoatei lijst. Prijs 12.50. PORTRET in etaWen lijst. Prijs fl. 3.00. II. II. Bakkers!! Jan filleu's Levensfloeh C reus-Variété. w Men tfaï Pitrama. Eea droom van licit ei sclooileifl Lood- en Zinkwerkers T E H U U R, VERANDA en TUIN. Terstond te huur Kantoorboeken. REGISTERS ABONNEMENTEN Boterstraat 70. -*msrEP&ANl. Simplex Rijwielen Geldersche Kade 6, ROTTERDAM. SCH1EDAMSCHE COURANT. JAARBOEKJE (1898). geldig één maand. SCHIEDAM, SCHIEDAM, Oud-Delftshaven, Handel in Boter, Haas en fijne Vleeseliwaren. Schiedamsche Courant I H. J. SCHIMMEL. Avond-Concert A-SDVERTSENTI N. I JE) O Gtemligfl Nieuws. Fabriek van 90 Cents per kwartaal. Abonnementsprijs voor Schiedam 8 Cents Jer week- Abonneert U SCHIEDAM JPrijs f 0.60. SCHIEDAM JPrljs f 1.35. Gedurende de maanden Juli, en September 18DH worden eiken Dinsdag' en "Vr idag uitgegeven tesren Inliclitingen verkrijgbaar aan de Stations en de Bestelkantoren. De Tandheelkundige Inrichting van J. T. ORTH, Schiekade O. Z. 230, en de ateliers, specia.al voor plaat sing van kunsttanden van Joh. Th. M. ORTH, Goudschc Singel 116 en van FRANS C. M. ORTH, Kruiskade 1, allen gevestigd te Rotterdam, zijn van af Mei uit sluitend gevestigd Schiekade O. Z. 2é0 en Kruiskade 1 onder de Firma b a 9 s t s a est tittisetii TJ 1 e e e b tl 111 r et TO A API ONTBIJT-, SUCADEKRUID- V en GEMBERKOEK, B0TERSpR|TS en B0TERBAT0NSj FILIAAL Hoogstraat 94. FILIAAL j^iergens Deter en goedkooper: Onze BOTER van 16 ets. is goed; van 20 ets. is best', van 25 en 30 ets. is uitstekendvan 40 ets. is heel lekker. PORTRET van H. M. KONINGIN WILHELMINA, Wilt U streng overtuigd zijn, dat Gij voortdurend sma kelijke en vooral met zuivere bestanddeelen gebakken Besclmit eet, koopt dan uitsluitend bij uwen broodbak ker alleen daarwaar onze plakkaten hangen met het opschrift Konings-Besehuithomg', ïuit de Konink]. stoomfabriek ïde Honigbloem", van H. N. VAN sSCIIAIK Co., den Haag (Holland)." worden in het algemeen belang uïtgenoodigd bovengenoemde BESCHUITHONIGfl te verbakkendezelve is bij elke hoeveelheid en tegen billijken prijs bij J. M. rAN LEEUWEN, Korte Dam 2verkrijgbaar. De verbruikers ont vangen bjj iedere aflevering de reclameB gratis. Electrische verlichting. Twee honderdduizend or anj eblaemen. Volgens een mededeeling van betri awbare zijde aan »Semper Virons" verstrekt, heeft een kweeker in de provincie Utrecht, circa een halven bunder goeden grond met goudsbloemen bezaaid en eveneens een halven bunder met de oranje-kleurige Afrikaan. De bedoeling daar van is, dat deze planten in de kroningsweek zullen bloeien, omdat de bloemen dan voor een flinken prijs te gelde kunnen worden gemaakt. Men berekent dat er van beide soorten meer dan 20,000 planten te veld staan, zoodat, ais elk maar 10 goede bloemen levert, wat toch zeker niet te hoog is geschat,1 reeds door dezen éöneri kweeker twee honderdduizend bloemen aan de markt woiden gebracht. Een luchtverschijnsel. Ook te Elburg werd Woensdagavond het prachtig natuurverschijnsel waargenomen, ver moedelijk hetzelfde waarvan uit Oostwoldjwerd bericht. .Te circa 10 uur verscheen aan den zuidelijken hemel een helroode vuurbal, die bij tusschenpoozen een schitterend witte Ijjn aan den horizon deed ontstaan, zoo.lat die zeer scherp tegen den donkeren hemel was afgeteekend. Zich bewegende in de richting \an Harder wijk wer i de bol, die eerst de grootte bad van een volle maan, al kleiner en kleiner en kleiner, totdat hij ten laatste de afmeting var, een ster had aangenomen en verdween. Het indruk wek kend schoone verschijnsel duurde ongeveer '20 minuten. Zomervorst. Door de nachtvorsten zijn in Ambt-Delden in het begin dezer week enkele akkers aard appelen en boonen bevroren. Verdronken. De 40 jarige matroos Tijs Vcrhey van de Scbeveningsciie bom no. 2 7 5 is eergisteren bij het binnenkomen van den Nieuwen Water weg van booid geraakt en verdronken. Bevallen van een ZOON E. J. MUIS-Van dek Vlies, Schiedam, 30 Juli 1898. De Heer en Mevrouw WOLFFEN- SPERGER betuigen hunnen dank voor de beleefdheid hun op den 23n Juli j.l. bewezen. Het PERSONEEL uit do branderij van wijlen den lieer S, A. MAAS betuigt zijn Iiariclijken dnnk voor de royale wijze waarop met hen is afgerekend nu zij hunne betrekking hebben verlaten. Schiedam, 1 Augustus 18C8. TWEE hckwnine gevraagd, van goede getuigschriften voorzien. Zonder degelijke bewijzen omtrent bekwaamheid, onnoodig zicli aan te melden. H. VAN BUURÈN ZONEN, Houttuin 53, te Rotterdam. nabij het midden der stad, een xcer geriefelijk Ingerichte MET Te bevragen aan het Bureau der Nieuwe Schied. Courant. op goeden stand met vier en vijl Hamers, Keuken, Zolder enz. Brieven letter B Dureau van dit Blad. Bij vonnis der Arron- dissements-Recbtbank te 's-Gravenhage van den 17 Juli 1898, zijn de echtelieden EDUAKM JU- IAUS HiUlIXK, Arts, Officier van Gezondheid le klasje, in garnizoen en wonende te Leiden en AXXA CATHAHINA KlttnilK, wonen de te Hilversum, verklaaid te zijn gescheiden van tafel cn bed met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden. He Procureur van partijen Mb. O. W. SIPKES. Lange Haven No. 141 Schiedam. Telephoon No. 103. in alle lormaten en prijzen. OP DE bosten f250, f180 cn f125. Depót OP DE van 189 8. van 1897, met inbegrip van het Uitgaven van H. J. C. ROELANTS te Schiedam. mit de MoeUfabriele vam R rins engr acht 5f9, Amsterdam. Heeren Winkeliers kunnen op aanvrage PRIJSCOURANT bekomen van alle soorten GRONINGER-KOEK er banket. BAKKERS-ARTIKELEN. Zuivere grondstoffer gewaarborgd. Bekroond met Gouden Medaille Brussel 1801 en Amsterdam 1895. ltooid straat 119. Havenstraat 147. iltüSnOEDERS f Uw voordeel Is om bij ons, die niet toegeven, te koopen. voor een volgens geplaatste advertentie. Ondergeteekende verlangt te ontvangen Straat en Nummer. Naam. Bij inzending aan ons Bureau, Boterstraat 70, gelieve men, hetgeen niet verlangd wordt, door te schrappen. »Hier wordt uitsluitend BESCHUIT verkocht, bereid met de ïallerwege bekroonde en beroemde II. A. II. ROELAHTS, te Schiedam, geeft uit DOOR Groot-Octavo. Prijs ƒ2.80. Vroeger verscheen van denzelfden Auteur uit Groot-Octavo. Prijs 2.80. Directeur: CARL PFLA6ISG. Stationsplein, Rotterdam. Siste optreden alhier van de Amerikaamche Serpentine en Fantaslcdanseres Verder nieuw en hoogst amu sant programma. Aanv. 8 einde 11 uur. Laatste trein naar Schiedam ver Ir. 14.30. Dinsdag 2 Augustus ISOS, DOOR HET 4e Regiment Infanterie, .4 Kapelmeester de heer van Eep. Aanvang te 8 uren. Contributie voor buitenleden 12.50 Entree-geld voor vreemdelingen - 0. bjj avond-Concerten - 1.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6