52"° jaargang. Woensdag 3 Augustus 1898. N°. 9693. VROUWËNSTRÜD m FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. COUUNT. A»OS*BirENTgPBij!) Y09i Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 - 1.30 - 0.02 n franco per poet, p. kwartaal. Afzonderlijke nommens BüREM; BOTEK9TRAAT ÏO, Teleptioon Vo. 133. ABVMTwrmmujs: van 1—B gewone regels met leb*. grip van eeno CourantfOJM Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 2 Augustus '98. De Duifcsche bladen en ook die van den VTeem.de zijn nog lang niet uitgepraat over den dood van. Bismarck. Tal van bijzonderheden over de laatste uren van den overledene vinden haar weg in de pers, naast beoordeelingen van Bismarck's leven en werken. Ook de vraag of de bijzetting van dezen grooten doodo zal zijn een nationaal huldebetoon, wordt levendig be sproken. Toen keizer Wilhelm, die intusschen reeds, begroet door het gebulder van het scheepsge schut, te Kiel is teruggekomen, prof. Schwe ninger's telegram, aangaande den dood van Bis marck had ontvangen, seinde hij terstond aan prins Herbert, Bismarck's oudste zoon: „In diepen rouw deelnemend in de droefheid die gij allen hebt om den dierbaren grooten doode, betreur ik het verlies van Duitschland's grootsten zoon, wiens trouwe medewerking aan de hereeniging van het vaderland hem voor zijn geheele leven de vriendschap deed verwerven van mijn grootvader zaliger, den grooten Kei zer, en den onvergankelijken dank van het ge heele Duitsche volk voor alle eeuwen. „Ik zal aan zijn stoffelijk overschot een laat- ete rustplaats bereiden in de Domkerk te Ber lijn, .naast mijne voorvaderen." Op dit telegram antwoordde Herbert Bis marck aldus: „De wensch des Keizers zou voor de acliter- blijvenden een bevel zijn, indien mijn vader niet tot in de laatste dagen zij ns levens den har- telijken. wensch had te kennen gegeven om in het Saehsenwald begraven te worden." De Keizer zal dus zijn wensch om de begra fenis van den grooten staatsman te maken tot een nationale betooging, tot een historisch mo ment, moeten opgeven. Do Keizer heeft bevolen dat het Hof tier., het leger acht dagen zal rouwen, terwijl allo gebouwen in rijks- of staatsdienst tot aan de begrafenis halfstok moeten vlaggen. Voorts is een eerewacht op bevel des Keizers naar Frie- driehsruh gezonden. De Keizer laat door Begas een afdruk van Bismarck's gelaat nemen, ten einde een sarkofaag te beitelen, waarop de over ledene te voeten uit zal rusten, gekleed in zijn historische kurassiersuniform. Dat alles vindt de familie heel wel, Maar zij "wil haar dierbaren doode doen rusten volgens eigen wilnaast Bismarck's trouwe echtgenoo- te, wier stoffelijk overschot nog te Varziu boven aarde staat. Heden zal, naar voorloopig bepaald is, in den familiekring de kerkelijke plechtig heid plaats vinden. Het lijk blijft dan in een gesloten kist in het sterfhuis, totdat op den „Hirschhiigel", een van Bismarck's lieflings- plekjes, een eenvoudige graftombe is opgetrok ken, die wellicht reeds in October gereed zal zijn. De overledene zelf hoeft dit aldus beschikt. Hij wenschte geen praalvertooning bij zijn ter- DOOR HË3IIANK UBIBEB6. 5S) »De Koning sprak er mij dezer dagen oTer aan, dat je zoo iets in den zin hebt. Hij eischte van mijn lovauteit dat ik het je zou verbieden." Imgjor schudde wrevelig bet hoofd. «Uw loyauteit moest u eerder er toe brengen mij gelijk te geven. Ik predik geen omwenteling; ik wil alleen op den grondslag van het bestaande hervormen. En hoe beter ons dat gelukt, des te zekerder zullen rechtvaardige vorsten het erfdeel van hun stam behouden." «Wij zuilen wederkeerig geen katheder-voor- draebten tegen elkaar houden, Imgjor. Je kent mijn meaning en in dit speciale geval thans mijn be paalden wil. Daar ik je in zooveel heb toegegeven, mag ik ook wel op een tegendienst rekenen. Ik verwacht dat je nog heden de noodige stappen zult doen om je redevoering niet te doen plaats hebben. Ik zal er daarentegen voor zorgen dat de couranten een mededeeling in dien geest doen," «Dat is onmogelijk", verklaarde Imgjor. «Zeg de Koning dat ik in het vervolg niet meer in 't openbaar zal spreken. Maar deze afspraak kan ik niet meer ongedaan maken onmogelijk 1" «Wat beteekent dat «kan" «onmogelijk," wanneer ik het verzoek, wanneer ik het wensch, aardebeskillirighij wilde dat men hem na zijn dood „eindelijk met rust zou laten". Zelfs de let tersoort, waarin het door hem zelf opgestelde grafschrift op den zerk moest worden gebei teld, koos hij jaren geleden reeds uit. Treffend door "envoud is dat grafschrift „Fürst von Bismarck, geboren 1 April 1815, gestorben Ein treuer deutscher Diener Kai ser Wilhelm des Erstcn." Franz von Lenbacli zal op verzoek der fa milie een schilderij maken van Bismarck op zijn doodsbed. Bismarck laat een groot vermogen na, waar van Frtedrichsruh met den prinselijken titel aan zijn oudsten zoon Herbert komt. Zondagmiddag reeds is aan de familie de deelneming der rijksregering betuigd bij mon de van graaf Posadowsky die juist op een dienstreis naar Hamburg moest. De graaf liet den trein te Friedrichsruli stoppen en begaf zich met twee geheimraden naar het slot, waar hij een half uur vertoefde. En gistermiddag is do rijkskanselier von Ho- henlohe naar Friedriciisruh vertrokken om de deelneming der .Pruisische regecring over te brengen en een krans neer te leggen aan de sterfsponde. Telegrammen van deelnoming zijn ingeko men, behalve van den Keizer, ook van de Kei zerin, den Kroonprins, alle Pruisische prinsen en prinsessen, alle Bondsvorstcn, keizer Frans Jozef, het koninklijk echtpaar van Italië, van de hoven van Rusland en Engeland, van een hon derdtal staatslieden waaronder Crispi enz. enz. De „Reichsanzeiger" heeft in een lang arti kel Bismarck's onsterfelijke verdiensten jegens het vaderland gehuldigd, dat in hem „zijn grootsten zoon heeft verloren". Men zegt dat de vrede tusschen Spanje en do Vereenigde Staten spoedig zal gesloten wor den. Want wel is waar is aan den heer Jules Cambon, gezant van Frankrijk te Washington, niet het karakter van bevolmachtigde der Spaansche regeering verleend, maar Sagasla heeft verklaard, volkomen op hem af te gaan. En nu heeft Cambon Zaterdag te kennen ge geven dat hij de voorwaarden der Amerikanen aannam, onder voorbehoud natuurlijk van rati ficatie door de Spaansche regeering. Die ratificatie zal zich wellicht nog een dag of wat laten wachten, maar zij zal zeker ge schieden; zoodat men eigenlijk, volgens som mige berichten, reeds zou kunnen zeggen dat dc vrede 31 Juli jl. tot stand was gekomen. Officieel bekend zijn de voorwaarden der Ver eenigde Staten nog niet; maar de ook door ons gisteren medegedeelde bepalingen hebben geen tegenspraak ondervonden; men mag dus aan nemen dat zij over het geheel juist zijn. De concessie die president Mc Kiuley en do staatssecretaris Day op liet laatste oogenblik nog op aandringen van Cambon hebben ge daan, betreft waarschijnlijk de Philippijnen, nl. dat d© Vereenigde Staten van het bezit van dezen archipel zullen afzien. wanneer ik het beveel riep de graaf uit, wiens geduld eensklaps, zooals dikwijls, uitgeput was. Hij sprong op en sloeg op de tafel, dat de glazen rinkelden en een schaal omviel. «Welk grenzeloos egoïsme, steeds alleen maar het eigen Ik te laten spreken en zich nooit te willen herinneren dat er gevoel van dank, dat er een familie te ontzien is Heb je nog niet genoeg Wil je nogmaals zich tooneelen laten herhalen, zooals die in het Rosen- borger park, toen alleen een genadig toeval vree- selijke gevolgen verhinderde Schep je er zelfs be hagen in je bloot te stellen aan zulke je onwaar dige dingen, dat je nu nog eens openlijk, als een harpspeelster, wilt prijs geven aan het aigeroeene aanstaren Waarlijk het heeft er bijna den schijn van 1 IJdelheid, tot nu toe ijdelheid Maar thans zelfs de zucht naar bijval ten koste van eigen waaidigheid «Houd op!" riep het diep gegriefde jonge meisje uit. Zij vloog van haar stoel op, terwijl zij haar gestalte hoog oprichtte en richtte haar fonkelende blikken op den graaf. «Dat u dat zegtmij Maar evenals vroeger was geschied, sneed hij haar het spreken af, sprong, naar haar toe, greep haar polsen en schreeuwde, terwijl zijn adem zich heet uit zijn borst wrong «Ja, dat zeg ik je, ik graaf Lavard 1 Wil je nu buigen voor mijn wil? Wil je verklaren dat je van die redevoering afziet Nog eens een neen, en Maar nu kon ook Curbière, die tot nu toe met een bleek gelaat daar had gezeten en alleen door de uitdrukking in zijn trekken had laten blijken wat hij bij dit tooneel gevoelde, het niet langer uithouden. Bliksemsnel was hij aan beider zijde, zag den graaf deels smeekend, deels vastberaden aan Gisteren hebben de Philippijnen een onder werp van bespreking uitgemaakt tusschen pre sident Mc Kinley en de ministers van oorlog en marine, naar aanleiding van belangrijke, door de regeering ontvangen telegrammen, o. a. een van generaal Merritt waarin deze 50,000 man versterking vraagt. Do regeering laat over deze telegrammen niets los, maar inen weet dat de generaal ook nog heeft gemeld dat de houding der opstande lingen een openlijke breuk doet voorzien. Ge neraal Merritt zou het, in vereeniging met ad miraal Dewey, daarheen trachten te leiden, dat hij de opstandelingen vóór komt door Manilla tot de overgave te bewegen. Volgens andere berichten was de kapitein- generaal Augustin voornemens, op 1 Augustus de suul over te geven. In het Britsche Lagerhuis heeft do staatsse cretaris Curzon over de Philippijnen gesrpoken. De minister verklaarde dat er geen onderhan delingen gevoerd worden met de Amerikaansche regeering over dezen archipel, terwijl de regec ring evenmin berichten heeft ontvangen die de geruchten bevestigen volgens welke Duitscliland getracht zou nebben of nog zou trachten liet eiland Luyon meester te worden. Dc regeering weet dat de toekomst der Philippijnen ten zeer ste de aandacht trekt in Australië; en daarom volgt zij deze quaestie nauwlettend. Voorts deelde de minister, op China komen de, mede dat do Britsche vertegenwoordiger te Peking instructies heeft ontvangen, hem aan bevelende zóó te handelen dat de Engelsche kooplieden in China deeleu in alle concessies dio liet Cliineesche gouvernement verleent. De minister sprak ook nog over de spoorweg- quaestio in China, waarover lord Salisbury gis teren in het Hoogcrhuis door lord Kimberley iu de gelegenheid werd gesteld een en ander medo te deelen. Deze vroeg nl. welke stappen de regeering zich voorstelde te doen tot waarborging der Britsche belangen met betrekking tot dc spoor wegen in de Yang-tse-Kiang provincies. Lord Salisbury antwoordde, dat voorgesteld was bet parlement uit te noodigen de Britsche belangen te beschermen door Britschen waar borg, doch de tradiüoneele staatkunde der re geering gaat in tegengestelde richting. Er is in gezaghebbende klingen geen aanwijzng tot een dergelijke politek; daarom gelooft de minister niet, dat de regeering do verplichting heeft spoorwegen te bouwen of geld te vinden. Doch indien eenige mogendheid zou tussclieubeide treden omdat den Britten concessies waren ge geven, zou men het recht hebben te worden ge hoord. De gezant Macdonald ontving daarom op dracht der Chmeesclie regeering mede te doe len, dat de Britsche regeering haar zal steunen in het verweer tegen eenige mogendheid die agressieve daden zou verrichten tegenover Chi na, omdat China aan Britsche onderdanen ver gunning heeft gegeven tot hot maken of steu- en trachtte hem Imgjor door een zachte beweging te ontrukken. Maar op den tot razernij verwoeden man bracht dit medelijdend tnsscbenbeide-treden juist een tegen- overgestelden indruk te weeg. «In mijn huiselijke aangelegenheden wensch ik geen inmengingen, markies 1 Ik moet u dringend ver zoeken klonk het met hoesche, gedempte stem, terwijl hij ook de gravin die bemiddelend tussehen- beide wilde komen, met een korte beweging ruw op zijde schoof en Imgjor's polsen nog slechts steviger vastgreep. Maar thans wist Imgjor zeif een eind te maken aan dit tooneel. Terwijl zij zich met een plotselinge, maar omzichtige beweging bevrijdde, toen naar de deur snelde en duar, om zich een onbedreigden aftocht te verzekeren, met de rechterhand den knop der deur vatte, zeide zij «Ik kan niet, papa! Ik kan niet, omdat ik niet alleen roeester mijner handelingen ben, omdat ik mijn woord heb gegeven. Maar ik wil op een andere wijze uw zin doen. Ik doe van heden aan afstand van alle rechten, hoe die ook ooit ofte immer mogen heeten, op het recht uw naam ie dragen, en op materieele rechten 1 Ik zal mij voortaan noemen zooals mijn moeder heet. Zoo zal u bevrijd zijn van haar die u toch slechts schande aandoet; zoo weipt u de verantwoorde lijkheid voor haar daden van u af. Vergsef mij Ik smeek het u Nooit zal ik vergeten, wat u, wat gij allen mij goeds hebt beween Maar ik kan niet anders. Ieder heeft zijn sigen natuur en heeft daar het recht toe. Ook ik moet mijn natuur volgen VaartwelVaartwel I Nogmaals vaart wel 1 Vergeeft mij!" non van een spoorweg of openbaar werk. De re geering is bereid naar deze beslissing te han delen. Haar bedoelingen zijn een deur open te houden en de naleving van hot verdrag van Tientsin te verzekeren. In het Lagerhuis sprak Chamberlain nog over den opstand in Swazi-land. Hij deelde mode dat de regeering van Transvaal mot het oog op dc opwinding die door het dooden van M'baba. op last van het opperhoofd van Swazi-land, ont staan was, een groote troepenmacht van vrijwil ligers naar Swazi-land had gezonden. Do Trans- vaalsehe regeering had verklaard dat dit een politic-maatregel was dio mede moest dienen tot geruststelling der blanke bevolking, Bunu iwas voor ejon raad :van onderzoek gedaagd, maar vluchtte, waarop een bijeenkomst van hoofden de Koningin-Moeder tot regentes had verkozen. De Transvaalsehe regeering, aldus besloot Chamberlain, doet alsof zij overeenkomstig do conventie wil handelende Britsche regeerings- commissaris overlegt met liaar. Cemcngdc TOedcdeelingen. In de „Aurore" en de „Siècle" worden thans eenige brieven gepubliceerd om te bewijzen hoe Esterhazy zijn neef, graaf Christian Esterhazy, voor 38,500 francs heeft opgelicht- Een voor- loopig gerechtelijk onderzoek is hierover ge opend. Gisteren is Picquard langdurig verhoord. De Senat-or Scheurer-Kestner is te Belfort coin- missarisch verhoord in do za-ak-Picquard. Gene raal dc Gallifet is te Parijs aangekomen om getuigenis af te leggen. Do dichter Maurice Bouchor heeft aan Sully Prudliomme, die lid is van den raad van orde van het Legioen van Eer, geschreven dat hij, na de beslissing van den Raad ten opzichte van Jules Barbier's schrijven, niet diens voorbeeld zal volgenmaar dat hij het rozet van hot Le gioen niet meer zal dragen. Bouchor verklaart er prijs op te stellen do reden daarvan uiteen to zetten aan Prudhommo, dien hij hoog ver eert en die de schrijver is van een gedicht dat tot titel heeft: La Justice. Zola is nog steeds zoek Te Albi is weer eens duchtig geklopt, toon de zangvereeniging der arbeiders van de Ver eenigde Glasblazers te Carmaux daar op een concours kwam zingen. Do Potte wilde nieuwe troepen naar Kreta zendende admiraals stonden dit niet toe. Van daar een protest van de Porte bij de mogend heden, waarop Duitscliland geantwoord heeft met den raad dat de Potte goed zou doen, wan neer zij het bij dit eenvoudig protest liet. Frankrijk, Engeland, Rusland en Italië Lob ben do Porte doen weten dat do admiraals op het oogenblik de middelen overwegen om den toestand der Mohammedanen op het eiland te verbeteren. Na die woorden verliet zij, met een hartver- scheurenden blik voi weemoed en smart, het vertrek. In een achterkamer van het hotel-restaurant dicht bij Tivoli zat op denzelfden avond de reizende prediker Koilund met Imgjor Lavard. Zij had hem geschreven, dat zij hem wilde spreken, en b'j had geantwoord, dat hij zich 's avonds na erft rede voering in den omtrek te harer beschikking stelde. Nu juist had hij den kellner geroepen en spijs en drank besteld, terwij! zij, naar Aaar verlangen gevraagd, hem alleen verzocht had een fleseh selterewater te brengen. Zij had noch honger nor.'i dorst. Zij verlangde alleen naar eon uileonze'ting, naar de uitvoering van haar, gedurende dieri dag tot steeds grooter rijpheid gekomen plannen. Zij wilde, als hij, het land doortrekken, maar zij wilde zich niet verge noegen mot redevoeringen, maar er met alle mid- dolen naar streven dat in iedere stad, in ieder vlek en in ieder dorp een vereeniging voor welvaart werd opgericht. Deze zouden zich ten taak stellen dat in het leven te roepen, waarover zij eens met Prestö plannen had gemaakt. Daar zij zich nu had bevrijd van alle banden, daar zij zich nu niet meer in acht behoefde te nemen voor haar familie, wilde zij haar grootere ideeën pogen te verwezenlijken. Misschien zou Koilund haar medewerker worden wellicht vond zij bij dezen, van de reinste bedoe lingen vervulden volksvriend een ondersteuning voor haar onbaatzuchtig streven. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1