52*" jaargang. Donderdag 4 Augustus 1898. N°. 9694. VROUWENSTRIJD. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. KENHSGEVim BUITENLAND, ëtjj^gagjjwa Is ABOimranspsua vosr Schiedam, per kwartaal o n omliggende plaatsen, p. kwart franco per post, p. kwartaal. Afconderlijke «maners BUREAUBOTER» TRA AT 70, Telepl.r.on Wo. 123. AnvEETWTntPBusvan 1—8 gewone regels met i site- grip van eeno Courant Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. f 0.58 0.10 Schietoefeningen. De burgemeester van Schiedam vestigt, op ver zoek van den heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, de aandacht van belangheb benden op het navolgende bericht aan zeevarenden Torpedo-terrein aan den Hoek-van-Holland. 4e District. Volgens mededeeling van den Inspecteur over het Loodswezen in het 4e en 5e District, dd". 27 Julijl, zullen van den 22u Augustus tot den In October 1898, in den Nieuwen Rciterdamechen Waterweg, 4e District, ter hoogte van het fort Hoek-van-Ilolland, oefeningen plaats hebben met ongeladen torpedo's. Het onveilige terrein zal worden aangegeven door roode spitse tonnen aan den N.-kant, en groene tonnen aan den Z.-kar.t. (Zie iNed. Krt." nrs. 218, 202). Schiedam, 3 Augustus 1898. De Burgemeester voornoemd VISSER, L.-Jl. Algemeen overzicht. Schiedam, 3 Augustus '98. 'tis of de politieke wereldstroom, die heel het mechanisme van vorsten en parlementen, legers en vloten in beweging pleegt te brengen, in zijn kaJmen komkommertijd-gang thans ge heel is gestuit. Voor den dood van den mach tige die thans machteloos is geworden, zwijgt alles. Reeds is Bismarck's lijk in de kist gesloten, veel eerder dan men wel verwacht had. De bal seming moet niet zeer wel gelukt en het gelaat te veel ingevallen zijn. Zoodoende hebben noch keizer Wilhelm en zijn gemalin, noch de rijkskanselier von Hohen- lohe een laatsten blik kunnen werpen op den grooten staatsman. Een gipsafdruk voor het door Begas te maken beeld kon niet meer ge nomen wordenvon Lenbach's penseel vond geen gelegenheid meer 's prinsen trekken nog eens, voor de laatste maal, op het doek vast te houden. Ten strengste wordt de toegang tot het park van Friedricksruh bewaakt door soldaten en politie- Alleen eenige weinige personen uit Bis marck's naaste omgeving mogen toegelaten wor den. De couranten kunnen bijna niets te weten komen. Piins Herbert von Bismarck laat zich wegens hoofdpijn excuseeren. De sterfkamer is gisteren door eenvoudige rouwversieringen ih een kleinen doodenkapel veranderd. De wanden en de vloer zijn met zwarte klee- den bedekt. Ter plaatse waar het bed stond, is een eenvoudige katafalk opgericht, waarop de kist staat; deze is van zwart gepolijst eiken- Doon HERMANN HEIBERG. 59) Hij luisterde ook naar haar, zonder haar in de rede te vallen. Zijn blikken hingen aan de hare, alsof hem een betoovering had aangegrepen Zijn magere handen grepen steeds weer naar de flesch. Vaak haalde hij diep adem, en hij scheen zoo bezwaard, dat zij eenige malen bezorgd vraagde of hem iets deerde. vNeen, neen, niets, freule. Gaat u voort als 't u belieft Somtijds scheen het, terwijl hij naar haar luisterde, of hij zich in een soort verrukking be vond, alsof hij zich door haar woorden zóó geheel verplaatst had in de wereld der werkhjkheid, dat voor hem reeds alles tot feiten was geworden. En het slot was dat hij geestdriftig met haar instemde, zich bereid verklaarde voortaan met haar door het land te trekken en haar door hem goed gekeurde plannen ten uitvoer te willen leggen. »Zie, freule, mij ontbraken immers alleen de middelen die u bezit 1 Ik moest mij beperken tot mijn redevoeringen. Van de entrée's die er betaald worden, moet ik leven en moet ik mijn reizen be kostigen. U heeft een volle kas. U kan zelfs nog aan anderen geven. Onder zulke ve: wachtingen en gedachten stroomen da menschen toe. Dan rekenen hou. stam kaars eind. Reu van ro een het bedekke Houtv Volger, kist plaat >-en handvatten. Om het bed zuilenop elk daarvan twaalf sbeeld staat aan het hoofden- emkranscn, o. a. heerlijke, ■an Bismarck's kinderen en het personeel van Varzin, k en de kist. u de doodenwaebt. heeft het verzegelen der .„u m t bijzijn van von Holien- lohe, volgens anderen een half uur vóór diens komst. Met de kerkelijke inzegening van het lijk heeft de familie op do komst van den Keizer gewacht. Om 5.55 gistermiddag kwam Wilhelm II met do Keizerin, vergezeld van von Bülow en eenig gevolg, te Friedrichsruh aan. De Keizer was in admiraalsunifonnde Kei zerin in het zwart. Langs den weg stonden soldaten opgesteld. De trein reed door tot aan de poort van het kasteel, waar de familie Bis marck het keizerlijk paar aan het portier op wachtte. De Keizer kuste Herbert von Bismarck twee maal op beide wangen en drukte graaf Wilhelm de hand, waarop men het kasteel binnentraden naar de sterfkamer ging. Prins Herbert leidde de Keizerin. Onmiddellijk begon toen de lijkdienst. Do minee Westplial, die 's middags al aan de fa milie het avondmaal had bediend, hield een zeer korte inzegeningspreek over 1 Cor. 15 vs. 53, 54, 55 en 57, welke tekst Bismarck zelf vroeger had uitgekozen voor zijn lijkdienst. 'tZijn de bekende schoone verzen: „Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aan doen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En wanreer dit verderfelijke zal onverderfelijk heid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven isde Dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkelHel, waar is uw overwinning?... „Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onzen Heer Jezus Christus." De plechtigheid, die alleen door de naaste familie, eenige der oudste beambten en liet kei zerlijk paar werd bijgewoond, duurde slechts kort; om half zeven was zij reeds afgeloopcn. De Keizerin legde een krans van witte bloe men neer. Het afscheid van het keizerlijk paar was we der zeer cordiaalopnieuw kuste de Keizer prins Herbert tweemaal, waarna Keizer en Keizerin vertrokken om reeds te tien uur to Potsdam aan te komen. Zijn plannen voor een grooten openbaren lijkdienst heeft do Keizer opgegeven, zoocüta hij Bismarck's laatsten wil omtrent zijn liegrafenis vernomen had. Thans heeft hij alleen bevolen dat morgen in de Kaiser-Wilhelm-Ge' htniss- Kirche te Berlijn een eenvoudige lijkdienst zal worden gehouden, waaraan het Keizerlijk paar, de te Berlijn aanwezige prinsen, vorstelijke per sonen, gezanten en vertegenwoordigers, do rijks- ook de betere kringen het zich tot een eer mede te doen. Uw naam, uw positie en uw rijkdom trokken. Want u moet het weten, ten slotte komt het toch bij allen zonder uitzondering alleen aan op twee dingen op bevrediging der ijdelheid en op bereiken van voordeelen. Van de zaak zelf doordrongen zijn nauwelijks een dozijn van het miilioen." zlloe? Dat zegt u, mijnheer Eollund riep Irogjor met groote verbazing uit. vAch, dat doet mij innig leed. En laat ik u terstond zeggen dat u dwaalt, wanneer u meent dat ik nog rijk ben, dat ik nog iets ter wereld te geven heb. Ik bezit niets daar ik met mijn familie volkomen en voor goed in onmin ben geraakt. Wanneer ik mijn sie raden verkoop het meeste heb ik reeds van de hand gedaan dan blijft mij hoogstens de moge lijkheid over om nog eenige dagen te leven Reeds bij Imgjor's eerste woorden had zich op 's mans gelaat een uitdrukking van neerslachtigheid en grenzalooze teleurstelling vertoond. Bij het eind van haar verklaring krulde hij, nu reeds in het geheel niet meer zijn veranderde gewaarwordingen en gedachten verheelend, de lippen en schudde af wijzend het hoofd. nAIs de zaken zoo staan, freule, dan is er niet het minste te beginnen. Ik ging natuur! van geheel andere veronderstellingen uit. Bij zulk een staat van zaken kan ik u niet de geringste resultaten voor uw plannen beloven. Wij zouden elkaar slechts wederkeerig in den weg staan. ISu kan ik alleen mijn bestaan vinden voor het ver volg zouden wij niet ons dagelijksch brood hebben, Is werkelijk alles verloren? Bestaat er geen KCge- lijkheid van een verzoening met uw familie kanselier, de staatsminister cn de staatssecre tarissen, dc bondsraad, de loden der wetgeven de lichamen, liet legerbestuur en vertegenwoor digers van rijks-, staats- cn gemeentebesturen zullen deelnemen. Voorts heeft de Keizer gisteren te Kiel gelast dat dc gaffel- cn topvlaggcn der vloot evenals de vlaggen aan land halfstok geheschen moes ten worden, 's Middags brachten de schepen een rouwsaluut van 19 schoten. Wanneer de begrafenis zal plaats vinden, is nog onbekend. Verschillende vorstelijke perso nen m Duitscliland, hebben, reeds hun tegen woordigheid bij de bijzetting toegezegd; aan den erfprins van SaksenMeiningeti is o. a. geantwoord dat die eerst over eenige weken zal plaats vinden. Naar men zegt rekenen Ilainburgsclie vrien den van den overledene liet zich een eer, voor hun kosten het mausoleum voor den grooten staatsman te mogen oprichten; de kosten daar van zullen 300,000 mark bedragen. Over de laatste levensdagen van den prins moet prof. Schweninger nog gezegd hebben, dat de prins zeer veel heeft geledenhij zou daar aan toegevoegd hebben: „Bismarck is niet aan een ziekte gestorven. Zijn ouderdom en iets an ders, dat ik niet zal zeggen, hebben hem ge dood". Hiermede zou 's prinsen lijfarts dan be doelen bitterheid en wrok tegen Keizer Wil helm. Vrijdagavond was Bismarck nog zóó wel, dat hij om half twaalf nog geen zin had zich ter ruste te leggen. De „New-York Herald" eindelijk ontving van haar particulieren correspondent de volgende interessante bijzonderheden over de eerste ©ogenblikken na Bismarck's dood „Onmiddellijk na den dood van vorst Bis marck werden de vensters geopend, en konden de bedienden van uit den tuin een blik slaan op hun ouden meester zooals hij daar, bedekt door een wit laken, lag, mot lit hoofd rusten de op het kussen. Prins Herbert, gebogen door smart, hield den blik strak gevestigd op het ge laat van zijn vader. De elementen schenen, evenals bij den dood van Napoleon I, te doelen in de tragische gebeurtenis. Een heftige storm woedde 's nachts over de Noordzee, cn er licerschtc een koude als in den herfst." Prof. Schweninger had den correspondent nog gezegd dat hij gehoopt had het leven van den vorst tot zijn negentigste jaar te kunnen rek ken maar hij had steeds rekening te houden gehad met den opwindenden invloed der ge beurtenissen, die op het ontslag van Bi«narck waren gevolgd, op 's prinsen gezondheid. Men zegt dat Bismarck zijn „Herinnerin gen" reeds lang geleden voor ccn miilioen mark aan een uitgever heeft verkocht. Do „Vonviirts" wijdt een artikel aan den overledene, waaruit blijkt dat de redactie bij den naam Bismarck alleen denkt aan den ver bitterden strijd dien hij tegen do sociaal-demo cratie heeft gevoerd. net centraal bestuur der nationaal-libcrale partij zond een telegram van deelneming en zal een krans op 's prinsen baar doen neerleggen. »Neen", antwoordde Imgjor koe!, op zulk een ijskouden toon, dat do man, die zich reeds over gegeven had aan alle mogelijke droomen van liefdes geluk en aardsche schatten, thans wel volkomen ontnuchterd moest worden, In een oogwenk verdween de verlokkende be koring die Imgjor op hem had uitgeoefend. Maar ook Imgjor leed onder vreeselijke teleur stelling, een dubbele teleuistelling, daar zij zich niet alleen bedrogen zag in haar hoop op dezen man ais redder en medewerker aan haar groote plannen, maar ook door hem op zoo onbarmhartige wijze geleerd had hoe nutteloos alle moeite zou zijn zonder maferieeie middelen. Zij had zich over gegeven aan het onbepaalde gevoel dat dezo edele enthousiast met blijdschap de taak op zijn schouders zou nemen om die te versclmfTen, dat hij daartoe ook gemakkelijk in staat zou zijn. Zij, die steeds uit een vollen buide) had geput, die steeds de hand had kunnen openen, had ondanks den blik die zij dagelijks sloeg op den bestaansnood der mensch- heid, zich ook in dit opzicht in een wereld van illusies laten vervoeren. En wederom had zij even voorbarig als onver standig gehandeld I In plaats van vooruit te onder zoeken, de gevolgen van haar voornemen te over leggen, had zij haar verwachtingen zonder meer tot feiten bevorderd en was reeds bij de eerste schreden die zij gedaan had, gestruikeld en bijna gevallen. Nu stond zij in vreeselijke duidelijkheid over viel haar die gedachte werkelijk tegenover het iniets." En zij had zich, wanneer zij eerlijk met zich zelf te rade ging, gedurende haar nu bijna tweeëneonhalfjarige werkzaamheid in de wereld President Me Ivinley heeft gisteren krach tens een besluit van het ministerie de vredes voorwaarden laten bekend maken, die aan Span je zijn gesteld, en de note welke Zaterdag aan den heer Cambon is ter hand gesteld. Deze ol'ficieele kennisgeving bevat de reeds bekende voorwaarden, ma-ar maakt geen mel ding van de schuld van Cuba, noch van die van Porto-Rico. Voorts deelt de „Post" te Washington mede, dat de President, zoodra de vredesvoorwaarden zijn aangenomen, een buitengewone vergade ring van de beide doelen van het Congres zal bijeenroepen, om een bijzondere wet te doen goedkeuren tot het op de been houden van een actief leger van 100,000 man, dat aldus ver deeld zal worden: 50,000 man op Cuba, 30,000 op de Philippijnen, 20,000 op Porto-Rico. Op Porto-Rico gaan de zaken goed voor do Amerikanen. Volgens een bericht uit St. Tho mas zijn de Amerikanen, zonder tegenstand te hebben ondervonden, te Coamo aangekomen. En uit Police wordt gemeld dat de Amerika nen Zaterdagavond Juanadiaz bezet hebben. Toch zal er wellicht nog ernstig gevochten worden. Volgens Spaansche overloopers trekt generaal O lega nl. do geregelde Spaanscho troe pen samen te Bonito. Te Havanna zijn, naar vandaar te New-York werd vernomen, in den laatsten tijd wanordo- lijkheden gepleegd door de vrijwilligers, die maarschalk Blanco en de regeering van Lafhar tigheid beschuldigen. Om Manilla daarentegen staan de zaken zeer verward. Spanjaarden, Amerikanen en opstan delingen hebben ieder hun eigen stellingen be zet, en van samenwerking van Amerikanen en insurgenten is geen sprake. Zelfs schijnen de Amerikanen van oordeel dat zij Manilla niet kunnen nemen, voordat do opstandelingen ont wapend zijn. Morgen vertrekt inmiddels het laatste doel der transportvloot vail San Francisco om troe pen, muilezels en materiaal, naar Hawaii en do Philippijnen over te brengen. Gemengde Medcdcclingcn. In het Engelsche Lagerhuis heeft Chamber lain een supplementoir krediet van 41,000 aangevraagd, ten bate van de West-Indische koloniën. Hij stelde voor de gemeenschap mot de eilanden te verbeteren en onder waarborg van den Staat betore fabrieken op do kleinere eilanden op to richten. De minister gaf de verzekering dat de Re geering zou blijven streven naar de afseliaffing der fcuikeruitvoerpremiën, die voor de suiker nijverheid een ramp zijn en den ondergang van West-Indië zullen bewerken, maar zij weigerde zicli te verbinden tot eenige staatkunde betref fende cquivaloerende rechten. Zij wil volstrekt vrij blijven in het voorstellen van maatregelen om do voortzetting van de staatkunde der uit- vocr-premiën tegen te gaan. De Kamer van inbeschuldigingstelling te Pa- niet alleen geen vriend, maar alleen vijanden verworven. De vrienden, de cenigen die zij bezaf, had zij zoooven in haar trotschen overmoed voor aitijd verspeeld. Bij haar tegenpartijders wilde zij zich met open oogen nansluiten en nog eens met diepe krenkingen en snooden ondank samengaanden laster op zich nemen. Was dat wel verstandig? Had zij nog niet genoeg ervaringen opgedaan Was het nog niet voldoende bewezen, dat haar omgeving in alles gelijk had gehad En juist uit deze tegen haar zelf gerichte ge dachten ontstond eensklaps een des te grootore afkeer van denzelfden man uien zij nog bij het begin van hun gesprek om zoo te zeggen haar goheele 3k had willen overleveren, dien zij voor den plotseling haar verschenen verlosser had aan gezien. Zij kon er niet mede wachten haar be trekkingen tot hem af te breken, en hem te vei klaren dat zij geen redevoering in het openbaar wilde houden. Kortaf en norsch nam zij daarom het woord en zeide zOns gesprek heeft mij doen inzien dat wij niet, zoobIs ik hoopte en geloofde, bij elkaar passen, mijnheer Kollund. Ik ben dientengevolge ook tot het besluit gekomen, overmorgen niet te spreken. Ik verzoek u dus de aankondiging daarvan terug te nemen. Ik moet beslist weigeren in het open baar op te treden." De man knikte goedkeurend, zonder zich in het minst warm t8 maken. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1