1 HnoM-Baito, TL A ARDINGEN. Kunst en Wetenschap. Gemengd N i e u w s. L a a t s t c N i e u w s. Telegrammen. F i li a n t i e 1. Yisschcrjj. Sclicepra art. Handel. EFFECTENBEURS VAM AMSTERDAM. STAATblEMM. Pm en Stóelijle Leenim M.Miet-Mell. enGfllt-Oiierneminien. TaMsoMerneiiien. PatieteiL Sc&eepïaart-laaM. CiversEQ. SDOorwegleeniMeiL Traifeg-Maatscli Prsiieleeninien. I 85% voorgesteld om zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de verlenging van de krib aan de westzijde der waterleiding en dit werk bij onder- handsche overeenkomst op te dragen aan den aannemer G. A. \an Hattum te Süedrecbt voor de som van f33.000. Dit voorstel geschiedt in verband met een missive van den directeur der gemeentewei ken, die de uitvoering der kribverlenging nog dit jaar wen schel ijk acht en de opdracht daartoe aan den heer v. Hattnrn wenscht te doen, die thans een ander werk daar ter plaatse uitvoert, en wien derhalve de noodige hulpmiddelen ten dienste staan om het werk vóór den winter te voltooien. De aanne mingssom van f33.000 wordt door genoemden directeur laag genoeg geacht om uit finantiee! oogpunt de overeenkomst voor de gemeente gewenscht te maken. Door B. en YV. is van Regenten van het Oude-Mannenhuis ontvangen een door hen opge maakte inventaris der stukken behoorende tot het archief van het Oude-Mannenhuis. B. en W. hebben, ter wille der openbaarheid, het wenschelyk geacht dit stuk te doen op nemen onder de sBijlagen" van het gedrukt verslag der Handelingen van den gemeenteraad. In overeenstemming met een adres van Cura toren van het gymnasium stellen B. en W. aan den gemeenteraad voor aan dr. G, Bakker even als het vorige jaar tijdelijk op te dragen het geven van les gedurende twee uren per week in natuurkunde en cosmographie, in deödeen 6de klasse dier onderwijsinrichting. Een en ander geschiedt, omdat anders de leeraar in wis- en natuurkunde meer lesui en zou hebben dan de verordening toestaat. Bij de op 30 Juni j.l. gehouden kas-ven'Ccatie bij den gemeente-ontvanger bleek aanwezig te zijn f 116270,185. Naar wij vernemen heeft de lieer J. J. Roelants, directeur der gasfabriek eu de waterleiding alhier eervol ontslag aangevraagd uit zijne be trekking met ingang van 1 September a.s. De reden, die den heer Roelants, die jarenlang aan het hoofd van twee zoo belangrijke takken van dienst heeft gestaan, tot deze ontslag-aan vrage heeft genoopt, zal door ieder betreurd worden. Gelijk bekend is was de gezondheidstoestand des heeren Roelants deu laatsten tijd wankelend, en al is daarin tiians ook geen achteruitgang maar integendeel gelukkig beterschap waar te nemen, toch heeft hij gemeend dat de diensten die van hem bij voortduring zouden gevraagd worden, hem te zwaar zouden vallen. De ge meente zal een bekwaam en consciëntieus ambte naar missen, aan wien zij groote verplichtingen heeft, de werklieden en het kantoorpersoneel een humaan chef. Moge de weldra in den ruststand tredende nog vele jaren van een onvergalde rust genieten. Omtrent den diefstal bij den beer Pluym is tot heden nog niet veel bekend worden. Door de politie wordt een ijverig onderzoek ingesteld bij allen, die dien nacht op straat zijn geweest en van wie dit bij haar bekend is. Het pand, waarin voorheen de zaak der firma R, Schnabel werd uitgeoefend, zal binnen eenigen tijd weder in gebruik genomen worden. Daarin zal worden gevestigd een heeren-confeclie-ma- gazijn van de firma Sehlatman Co. Deze firma is een combinatie van ver schillende winkeliers waaronder de firma Gebr. Bertels alhier die zich tot heden slechts bepaalden tot het gezamenlijk inkoopen, doch die thans hare werkzaamheden zullen uit breiden en zich gaan toeleggen op de levering aan het publiek. Het magazijn zal worden ingericht naar de eischen die men aan een dergelijke inrichting mag stellen, waardoor de firma vertrouwt dat zij den stroom van konpers, die thans naar andore plaatsen tiekt. naar zich toe zal leiden, zoodat de inkoopen voortaan meer en meer hier ter slede zullen geschieden. Onder haar aan wie door de betreffende coinmiv-ie der Tentoonstelling voor Vrouu^n- aibeid een diploma is uitgereikt van langdüi"gen dienst in één gezin behoort ook Elisabeth Plcnv, die met November a.s, 12% jaar in dienst rai zijn bij dr. B. de Bruyn. Hedenmorgen aan de vischmavkt aangevoerd 5 pat tij en schol, tong en rogde prijzen waren voor schol van f 0.20 tot f 1.95, tong van f 0.75 tot f-i.47%, rog van f 0.20 tot f 1.12%, alles per koop. Geveilde en verkochte onroerende goederen. Geveild 5 Augustus. Notaris: II. B. E. Blaisse. Een heerenhuis met tuin, Exercitielaan no. 42, kad. sectie H no. 279, groot 8 A, G'2 cA, f 2450. B R G E R L IJ K E STAND. Ondertrouwd 4 Augustus. G. B. Dosker, 36 jaar, en A. Landsbergen, 31 jaar. M. van Lijk, '23 jaar, en W. Visser, 24 jaar. J. II. Deijl, 22 jaar, en II. Groeneweg, 28 jaar. Geboren i 3 Augustus. Adriaan, zoon van J. van den Beig en J. Kool, JRotterdamsche dijJc. 4 Augustus. Corneiis CatharSnus, zoon van C. Kerdel en W. van der Mark. Yillastraat, Bij het te 'sGravenhage gehouden acte-examen Engelscli (L, O.) is geslaagd de heer A. Schou ten, alhier. In den wedstrijd voor uiterlijke welsprekend heid, uitgeschreven door de rederijkerskamer ïVreugdendai" te Breda, zal de heer J. M. Muns van hier optreden met: Op en achter het tooneel", van dr. E. Lauriilard. 'Gisteren werd door de politie bij een winke lier alhier in beslag genomen eenig vuurwerk, dat voor het winkelraam stond uitgestald, zonder in bussen te zijn opgesloten. B U R G E R L IJ K E STAND. Ondertrouwd 4 Aagustus. Jacobus de Lege en Diederika Cornelia van Dorp. Arij van der Struijs en Cornelia Johanna Tiel. Overleden 4 Augustus. Adrianus Vermaal, oud 1 jaar, Schied. weg. Levenloos aangegeven dochter ven G. Akkerman en M. K. IJdo, Schied. weg. Ten stelligste kan bet „Dgbl." verzekeren dat. het bericht van de Javabodc" omtrent een verloving van dr. A. A. Kortewcg met mejonkvr. DcSavornin Lobman, ten eenenmaie onjuist is. Timmerliedenioerkstaking. Sedert eenigen tijd was te Amsterdam de verhouding tusschen de timmerlieden-gezellen en de patroons en z.g. eigenbouwers gespannen. De gezellen wenschten een standaardloou van 25 cents per uur. Een bemiddelingscommissie scheen echter de verschillende belangen te zullen kunnen vereenigen. Echter is gebleken, dat dit niet het geval was, zoodat op bijna alle groote werken te Amsterdam eene werkstaking is geproclameerd.De nieuwe Beuis het Postkantoor, overal staakt men, en liet lastigste is wel, dat aan de versieringen, die voor de Inhuldigings feesten klaar moeten zijn, niet gewerkt weidt. Aan het monument op den Dam, hetwelk aks gewoonlijk bij plechtigheden, vetdonkeremaand moet, aan tribunes en eerepooiten, overal ligt het werk stil. IJet ziet er gek uit en zeer is het te wenschen, dat er weidia een vergelijk tot stand moge komen. De werklieden staan in de gegeven omstandigheden natuurlijk zeer sterk, in een circulaire wekken zij hun modetimmer- lieden in andere plaatsen op om te waken tegen onderkruiperij. Gevonden. Het lijk van den matroos Tijs Verheij is Woensdag-avond te Seheveningen aangebiaeht en op de algomeene begraafplaats voorloopig bijgezet; van daar zal het heden door de familie begraven worden. Woensdag middag was het aan den Hoek van Holland aangespoeld. Hofbericht. Professor De Louter eindigt heden zijn on derricht, aan Haro Majesteit de Koningin en ontving zijne benoeming tot ridder der orde van den Nederlandsehen Leeuw en van II. M. de Koningin-Regentes een souvenir. De heer J an- sen, teekeuleeraar, ontving eveneens een sou venir en, zooals beltend, liet ridderkruis dei- orde van Oranje-Nassav. Mevrouw ViottaWilson, mejuffrouw Betsy Hol, uit Deventer, de heeren jlir. Humalda van Eysinga, uit Schiedam, en Arnold Spoel zullen als solisten in de feestcantate limine medewer king verleenen op den gala-kunstavond Hare Majesteit vanwege liet Feestcomité te 's-Gra- venliage aangeboden. De commissie van kunstschilders uit Pulchri, belast met de uitvoering der tableaux-vivants op die soiree, bestaat uit de heeren Bisschop, du Chattel, de Josselin de Jong, Klinkenberg, W. Maris, Willy Martens, H. W. Mesdag en C. Sierig. Do repetition voor de koren worden 1G Augustus hervat. De generale repetitie voor de uitvoering van hot feestprogramma is bepaald op Zaterdag 3 September. Het orkest zal ge vormd worden door de Ilaagsche Toonkunste- naarsvereeniging. Zondag 25 September zal te 's-Gravenhage in liet Gebouw voor Kunsten en Wetenschap pen gehouden worden het erste nationaal coö peratief Congres, uitgaande van den Nederl. Coöperatieven. Bond in aansluiting met diens jaarvergadering, den 24en daaraan vooraf gaande. Prof. mr. M. W. F. Treub zal op dit congres een preadvies over deu economischen invloed van de toepassing der coöperatie in behande ling brengen. LONDEN, 5 Aug- Aan de „Times" wordt van gisteren uit New-York geseind De generaals van het leger bij Santiago heb ben de verantwoordelijkheid op zich genomen om den toestand der troepen bekend te maken. In een adres aan Shafter verklaren de gene raals dat het leger onmiddellijk dient te worden gerepatrieerd als men niet wil dat liet geheel omkomt. Do troepen zullen nu onmiddellijk naar do Vereenigdo Staten worden teruggezonden. MADRID, 4 Aug.' De conferentie van Sa- gasta. omtrent den vrede heeft een waarlijk na tionaal karakter aangenomen door het besluit des ministers om alle partijleiders te raadple gen. De rogeering heeft nog geen enkele be slissing genomenals de. meening der staats lieden ten gunste van voortzetting van den strijd mocht uitvallen dan zou de regeering aan do Kroon de vrijhei! geven om amlero raads lieden te kiezen. Robledo heeft z.ieh verklaard vóór de voort zetting van den oorlog. De andere partijleiders nemen een gereserveerde houding aan. PARIJS, 5 Aug. Graaf Christiaan Esterlia- zy, door «e „Siècle" geïnterviewd, verklaarde dat hijzelf de schrijver is geweest van de ge schriften, welke zouden zijn uitgegaan van de .gesluierde dame Hij had zich daartoe ge leend^ op aandringen van commandant Estorha- z.y, die aan generaal Dc Peliieux do oorsprong van liet geheime stuk wilde duidelijk maken. O taai Christiaan voegde hier aan too dat hij van deze feiten mededeeling heeft gedaan aan den rechter van instructie BerLulus. Overzicht van de Beurs van den dag. De aandeden Koninklijke opende heden zeer vast doch hopen later tamelijk sterk terug, om flauw on lusteloos te sluiten. In Buiten). Staatsfondsen ging weinig om, terwijl de meeste soorten nagenoeg onveranderd blijven. Aincrik. Sporen ondanks boogcr afkomende. New-ïorkscbe koerseneerder zwak. Nationale Staats fondsen varieerden weinig. Buitenl. soorten mccren- decls a, lager. Lager Amst. Dcli 15 Amst. Smntarn >/4. Dcli Cult. 1. Senembak 5. Enim VA Ned. Petr. Kamyscbet Cert. 7. Honger Deli Bat. Mcdan 2%, Rott. Deli 1 laketvnart 2%, JaVa Petr. 4, Kon. Petr. 3, Socma- lata 9, Pved. Imï. Disconto U/h. Binnenl. Sporen voor IIoll. cn 2de Ryp. Boxtel williger, Russische stil, Amer. Sporen a 1 lage- NIET OFFICIEEL. r»™2l,104°l/: Opr.Enim SLOTKOERSEN. Obl. Mexico. AfL Binnenl. 5 p,c. 33%. Rott.-Deli- Mij. aand. 141. Kon. Mij. Expl. IV-trbr. aand. 384 Atcli. Top. eert. v. prof. do. 33»/i6, Centr. Poe. Aand 10%. KRALINGSC1IE 4E1.R, Aug. Hedenmorgen wer den aan de maikt alhier aangevoerd 16 groote zalmen, f 0.95 is f 1.05, -JD0 kleine zalmen, f 0.85 a f0.95 en 91 St-Jacobszahnen ft.a f 1.05 per K..G. LOBITIÏ, 4 Augustus (vóór 2 uur.) Gepasseerd naar Schiedam Kngdbertha Aleida, VerschurenCrescendo Salet. SCHIEDAM, 5 Augustus 1898. ROGGEzonder handel. GERST MAIS SPOELING: f0.40. MOUTWIJNNot. van de Makelaars f 9.15 por HL.Ct. Stemming: vast. JENEVER: f 13.25 per Hl. Amst. proef f 14.75 t zonder fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Brandersbond fSVa- SPIRITUS f 10% a f 17%. AMSTERDAM, 5 Augustus. Rogge op levering vast; per October f117: per Maart f117- ROTTERDAM, 5 Augustus. Rogge op termijn: per Oct. f114, f 115, per Maart 1899 f115, f 116, f- Tarwe op termijn: per Nov. ff A 6 9f B A. Aug. 9. Vergadering Gemeenteraad van Schie dam, 2 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété Stationsplein, 8 uurFlora, Coolsingel, 8 uur: Casino Variété, Coolsingel, 8 uur. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 0.50 a 2.— Papieren Roebel f 1, Oostenrijksehe Florijn si I 1.20 Zuidduitschc Florijn. 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsche Reichsmaik f 0 60 Portugeesche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaanscbe Peseta ƒ050 Deensche Kroon 0.66 Hf A merikaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM. V. K. L. K. II. K. Aug. 1898. ECROPA. Nederland. oCt, Cert N. W. Sch. z% 85% 35% 85% Cert dito 3 96% 96°% 907% Hongarije. Obl. Goud!. 1876 5 I017/ö 102 Italië. Inschr. 1862/81 5 87% 87% Paus. Ln. '60/64 5 92 Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv, 5 85% 84% 84% Jan./.Tuli 5 841% S4U% 84'% Portugal. 'Obl.met ticket 3 18% 18% 183/16 "dito met ticket 47a 27% 277/a 28% Rusland. Cert. Hamb. 1820 5 77t/4 Obl.'80Gc.GR.125 97% 973/4 do.'89/90 Hope 07i%ê 98 &Co.GR.1254 d.'67/69 <£20 4 10i% 101% 1017/8 in goud 1884 5 1037/g 103«% Spanje. Pp. Sch. pes.6000 4 39% 39% *1Vb io.pes. 12-240004 39% 39 39% Binn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 26 Turkije. Douane Obl. '86 5 93% dito Leen. 1888 5 96Vs dito Gecv. serie D. 223/! 221/4 dito Gecv. serie O. 261% 261/4 N.-AMEKIKA. Mexico. Obl. AU. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 3 dito 188C/90 3K Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1S95 3 Aig.Hyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m uitk.) 3% do. do. (z. uitk.) 3'/t Amst. Hyp.Bk P. 4 'sGrav. Hyp.Bk. 4 Iloll. Hyp.Bk. Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.H.Bk.Pb, Rott.Hyp.Bk.Pb.4 West!. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A, Ned. Handlm.Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult Mij. Aand. Deli-Maatsch, Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Werken Spw.-Mat. ser. A.A. N.Gist enSpir.F.A. V. K. 331% -00 Vio 100% 931% 101 991/2 98 1007/8 1007/8 101 102% 64% 102% 101 45 1409/w 1403/g 144 477 137% 490 104 L. K. 33% 100% 100% 1007/a 101% 101% 45 140 v/u H. K. 331% 143 131 140'Via 141 V. K. L. K. H. K. Paketv.-Maatsch. A. 165% 168 Rott. Lloyd Aand. 1111/4 Dordt. Petr.Mij.prA. 118% 1173/4 Slzasser Petr.Mij.A. 119 S.Mij Ex.Petbr.A. 373 181 392 M. Moeara En. A. 127% 127 i2.i% Ned. Petrol. Mij. A. 27 26 Sum. Palemb. M. A. 1101/4 IIO1/4 111 V.-S. v. N. Amer. ArU.Const.Synd.TO. 330 Kans. CyPittb. G. 4 946/g 94% 95 Maxw.Pr. afg.C.v.A. 3 dito Cert. v. Incom. 6% Nederland. IIoll. IJzeren Aand. 116 116 M.t.E. v. S.S. Aand, 109 1087/8 Ned, Centr. Aand. 35 35 Ned Z-A.Sp.do. 6 211 17 N.-Br.-Bokstel A, 17 Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 567% 56 "/is 58i/e Z.I.Spw. A-Hdo. 3 58 Vis 581% Polen. Wars.-Weenen A. 1483/8 Rusland Gr. Spw.Mij. Obl, 4% 98% Wladik.ZR.1250.4 98% Z.-Oost.Spw.Obl. 4 98% Zuid-W. Sp. Obl. 4 98% V. S. v. N.-Amer, Atch-Tp.C.v.gew.A. 13% 133 13% dito Crt. pref. dito 24% 3313% 3313% do.Alg.Hyp.Obb 4 93 93 do Adjust Obl. 4 At!. Pa; Trustb. C./ Centr. Pac. Aand. Cl. Ak. Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Fl. C. P. C. v. g. A. Illin. Centr. C. v. A. Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv. Cert. Miss K.&T.C.v. A. do.Crt.v. 4pCt.prf.A. do. Ie Hyp. Obl. 4 do. 2e Hyp. dito 4 Wabashafg.C.v.p.A. W.N. Y. Pens. C.v.A. Canada. Canadian Pac.C,v.A. Rott Tramw. Aand. WestL Stoomtr. A, Nederland, Amsterd. ƒ1000 3 N.-H. V. Witte Kr. P.v.Volksvl.'67 f 10 do. 1869 ƒ2.50 België. ontwerpen 1887 2 Brussel 1886 .2»/ Hongarije. Theissloten Italië. Roode Kruis .4 V. K. 707/8 1016/16 157/16 127/s 13% 3% 108 L. K. 71% 16% 16% 12«/,6 13%, 87/8 108 11. K. 711/4 S d 16% d i6% 0 127/8 S 9 A 48 5% 537/s 11».% 34% «8 631/2 18% 6'6/u 48% 11% 833/8 67/8 H% 613/16 821/0 105%« 73% 157% 1.55 !05i6/le 71% 157% 1583/4 993/4 ,100% 90s/8 991/i 1173/4 Oostenrijk. Staats). 1854. ,4 dito 1860. 5 dito 1864. - Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weenenl874 Spanje, Madrid 1868 3 Turkije. 'Spoorweg!. 3 Koers van het geld. Prolongatie V. K. L. K. 138 1191/1 162 99% 141% 33% 33 26% 201/4 II. K. Beleening 26% pCt. pCt. Wisselkoersen te Botterdam. 5 Augustus. Ie# kort f 12.04 Disc. 2% pCt js - 47.75 2 verpen - 47.62% v 3 Pr||zen van Coupons Amsterdam, 5 Augustus. Pap. p. fl. 21 Zdv. Jan. 21 met afti che Spaansche buitl. in frs. p. Juli Spaansche binnenl. in piasters Amerikaansche Dollar Goud Meiicaansche Dollar 20.95 20.95 11.53 11.93 47.30 47.25 58.60 1.22 1.89% 1.25 1.24% b~l, 1.05 2.46 1.05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3