ZIT- en SLAAPKAMER Kroningsfeest. p Md, P.I. JAARBOEKJE ADRESBOEK Firma E.dPlCfilllli M C.H. J. 9. C. T, B. J. LINDEBOOM ZONEN, GLANDULÈN. Casin i-Variété een nette Dienstbode, KOFFIEPRIJZEN op heflea. uinman en Bloemist, Mtanse», Bonptten, Wanfljes, f si. J. y. Zomeren Zn., Alpeene neraterai-Maal5 „PEOFIDEITIA", Ie AmstcriaE JLion ^ziekten Heeren- en Jongens' kleedingstukken, als: JAARBOEKJE (1898). Kroningsbrood. I Amandelbroodjes. j Geleibroodjes. Roombroodjes, f tKurfcetrekkers f Tascbjes. I Krentenvlinders. Oostsingel 9|n, TELEFOON 50. Nieuwe V ijfaüüLj en gemberkoek, lAKZELLO ai I1LLAY. ABRAHAM TIF TINTO. ADVERTENTIE jST. DE VROUWENWERELD, Uit (lo Staatscourant. Kei'k en Sc lioo 1. F i n a ii t i c e 1. Y i s s c li c r ij. Scheepvaart. Handel. met Pension Kamgaren- ca Clieviotcostumes, Broeken, Jacquets, l'aletots, Kinderpakjes en Jassen, Demi- saisons, Winterjassen, Coupons Fransche Buckskin, enz. MASTBOOM EN SLINGERGROEN, J. v. d, STEEN, te J. II. C. VAN H AART, oowiia (8 0. extra 60 ets. per pond. S 9 No. 1. 50 j S No. 00. 40 s >5 No. 3. 30 g Mere MELIS-SUIKER, 22 Cents, n Prima kwaliteit Sigaren. BORNEO, 1 SCHl J3 JL> .A. 31 Pi-ijs i 0.60. SCHIEDAM met inbegrip van het JPrijö i' l."25. a VERSIERINGEN JOE CITROEN LIM. SIROOP, FRAMBOZEN LllVi. SIROOP, LEMON SQUASH Möie-Tijttrift jÉ iitiiemM. Hoogstraat. TO 11A PI ONTBIJT-, SUCADEKRUID- B0TERSPRITS en B0TERBAT0NS, fct a W 2 7* chronische catarrhen en longtering) a ct> cr. Miss HELENA and EMILLON. Tlie 5 Iieivals. -?»□ The Glïnseretty's, Kreles de Sclieereuslieper! Les Kuipers. "Si Familie J3 ainef, Eiken avonil 8 uur. Bureau geojeM 1 uur. Bij Kon. Besluit is benoemd tot ontvanger van het recht van successie No. 3 te Amsterdam M. van den Bergb, thans inspecteur der registratie en domeinen van :1e le klasse in do 3c divisie te Amsterdam. Bij Kon. Besluit is de heer J. Teixidor erkenden toegelaten als consul van Spanje to Rotterdam. Bij Kon. Besluit is benoemd tot res.-tweede-luit. bij het wapen der int', en wél bij bet reg. gren. en jagers, de vaandrig IA A. W. C." H. Beijerinck, van genoemd korps. Bij Kon. Beslnit zijn benoemd bij het personeel van den genees!dienst der landm., tot dirig.-off. v. gez. Jo kl., de dirig.-off. van gez. 2e kl. II. F. A. 'ïies- bers; tot dir.-ofi'. van gez. der 2o kl. de dirig.-offic. -'an gez. 2e kl. de dirig.-off. van gez. 3c kl. F. Daniels -. tot dirig.-off. v. gez. 3e kl. dc off. v. gez. Ie kl. dr. A. Kuipersallen van gemeld personeel. De heer F. Woelz, benoemd tot consul to Saigon, is in dio hoedanigheden door tlo Fransche Itegcering erkend. De luit. t. z. le kl. W. Naudin ten Cate, uit Oost- Indiii in Nederland teruggekeerd, is op nou-activiteit gesteld. Bij Kon. Beslnit is met ingang van 1 Sopt. 1898, benoemd tot leeruur aan de Rijks Hoogere Burger school to Alkmaar, N. Meijer, thans tijdelijk 1 eeraar aan dio school. Bij Kou. Beslnit is, voor het tijdvak van 1 Sopt. 1898 tot cu met 31 Jan. 1899, benoemd tot leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, J. F. Quant, ingenieur 2e kl. in Nederl.-Indië, thans met verlof hier te lando, en tijdelijk leeraar aan de genoemde school. Ncd. JIehv. Kxiik, Synode, In de gisteren gehouden zitting der Synode dor Ncd. Hcrv. Kerk werd door den heer Van Eerde, namens do commissie voor nieuwe wetsvoorstellen gerapporteerd over een door den heer Molster., pred. to Deventer, ingezonden nieuw reglement op de be noeming van ouderlingen en diakenen en do beroe ping van predikanten, alsmede over een schrijven van de commissie uit de vrijzinnigen in de Ncd. Herv. Kerk van den Ned. Protestantenbond, hou dende verzoek, om te voorzien in do godsdienstige behoeften van dc minderheden, waaraan door de meerderheid der classicale vergaderingen van 's-Her- togcnbosch en van Alkmaar adbaesie is betuigd. Bij dit rapport was een afzonderlijke nota gevoegd van ou heer Romijn, lid der genoemde commissie en dio zich met de meerderheid van haar leden niet kon vercenigcn. Nog andere rapporten werden uitgebracht, welke ter visie werden gelegd. Ho beraadslagingen werden daarna heropcud over het rapport over de consideration der prov. kerkbe sturen en class, vergaderingen ten aanzien van dc voorloopig aangenomen toevoeging aan art. 13 regl. op het godsdienstonderwijs. Naar aanleiding der vroeger gehouden discussie, concludeerde thans de rapporteerende commissie het artikel aldus te lezen: „Zij, die bij do aangifte tot het examen hebben over gelegd een akte van bekwaamheid als onderwijzer, volgens art. 5(ia van dc wet op het lager onderwijs, of een bewijs van bevoegdheid tot bet geven van onderwijs in de Ncd. taal aan een inrichting van middelbaar of booger onderwijs, worduu van het examen in de Ned. taal vrijgesteld. Dienovereenkomstig werd besloten. Het rapport werd daarop in hundcu gesteld van de commissie voor eindredactie. Aan de orde van behandeling kwam bet rapport over een schrijven van de classicale vergadering van Dordrecht, inhoudende een gemotiveerd profest tegen het besluit van de Synode des vorigeu jaars, om aan art. 38 reglement op het godsdienstonderwijs niet toe te. voegenniemand wordt aangenomen, zonder dat, zoo mogelijk duidelijk is gebleken, dat hij gedoopt is. De conclusie vau het rapport strekte, om dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, aangezien hierbij geen bepaald voorste! gedaan wordt. Aldus werd besloten. Ter tafel kwam bet rapport over een verzoek van den Kerkcraad tc Oost-Vlieland, om de betrekking van godsdienstonderwijzer op een vasten en wettigen grondslag te brengen. De conclusie strekte, op verschillende gronden, ora vooralsnog aan dit verzoek niet te voldoen. UitSotingep. ITALJAANSCHE HOODE KHUIS-LOTEN a Ls. 25 van 1885. Trekking 1 Aug. Betaalbaar 9 Aug. Sar. No. fr. Ser. No. fr. 3002 48 25000 3139 7 50 4411 4 2000 -5284 29 50 5582 23 1000 7451 14 50 11216 21 1000 8671 10 50 2099 8 50 9332 22 50 2427 O 50 9784 43 50 2516 41 50 10745 23 50 Ter amortisatie 48 2275 2444 2581 300 3 4590 7629 9950 11049 1026 2314 2579 2669 4285 0188 8909 10029 11891 1545 2401 Faillissementen. Uitgesproken: 1 Aug. J. A. de Veer. koopman te Amsterdam. Hechtei-cumm. tni, J. lieking Buia. Curator rrir. C. l'iikkeis. 3 Aug. J. van de lande, ïnanufactuiier tc Kapelle. Itocliter-cnmin. mr. Bh. J. Callenfels. Cuiator inr. J. de Witt Hamer J Gz. te Goes. VLAAUDINGEN, 4 lugustus. Statistiek ilerhnnng- visscheiij tot en met 3 dezei Aangebr. door 277 vaartuigen on via I.eitli 593G1 ton Op hetz. tijdstip: in 1897 door '198 359G6 1896 214 4397G v 1895 t 258 00810 Piijsr fll, in 1897 fl5%, in 189!) f10, in 1895 f 13%. SCIIEVENINGEN, 4 Augustus. In het laatste etmaal werd alhier aangevoeld 490 manden versche viseh Tarbot gold fl tot f2.50, tongen 25 tot 75 c, grooie zeehanen 35 tot 75 c. por stuk; kleinschol f2 tot f4, sehanen f2 tot f2.75 en zeehanen f 1.25 tot f 2 per mand. IJMljlUEN, 5 Augustus. Heden waren hier 4 kotters aan de inaikt met 100200 tongen, enkele tarbotten, griet, 20—30 mandjes mid. schol, 1012 mandjes kl. schol, 3 5 mandjes schar, poontjes. De volgende prijzen werden botee-igroote tong GO95 c, rnidd. id. 40—05 c., kleine id. 2025 c., grooie taibot f48 50, kleine tarbot griet f22.50, mul. schol f3.757.20, kleine id. fl.902.60, schar f2.604.50, poontjes f 1.401.65. Hoogwater tc Schiedam. Aug. 6 v.m. 6.47 n m. 7.tl 7 7.28 7.53 Zon en Haan. /.onsopgang Aug. 6: 4.29 v.m. ondergang 7.42 n.in. t tl: 4.30 0 9 7.40 v Laatste kwartier 9 Aug. Nieuwe Maan 17 Aug. HET WESTLAND, 4 Augustus. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed hoorntjes 70 c. per 26 kilo; aard appelen fl a f 1.50 per kin; uien fl a f 1.15 per baal; aanvoer 650 baal; roodeaalbessen f6.80a f7.30, zwarte dito f9 a f9.50 per 50 kilo, aanvoer 20,000 kilo; aardbeien 20 a 25 ctblauwe druiven fl.25 a f 1.50 per kilo; komkommers 2 a 5 ct.; perziken 3 a!7ct., meloenen 2(1 i 65 ct. per stukpi msesseboonen f 0.60 a 1 1.20 .snijboouen f 1.50 a f3 per 1090. LONDEN, 4 Augustus. Op ,1e veemarkt weiden aangevoerd runde- loii, 590 ge:hapen en lammeren. 70 kalveren en - varkens. Pipzen beste Hinderen a schapen en lamineren 3/2 a 5/4, kalveren 3ft ir 4/9, vaikens a I per steen. CUREG11EM-ANÜERLECHT, 4 Aug. Heden waren aangevoeld 1310 stuks runderen, waar van 498 ossen, 196 stiftten, 040 koeien. Men betaalde voor ossen fr 0.70 it 0.87, stielen fr. 0 55 a 0.70, koeien fr. 0.55 it 0.70 per kilo PARIJS, 4 Augustus. Tarwe. Loopende maand ir 20.70, Sopt. fr. 20.50, Sept./Oet. fr. 20.40, 4 laatste mdn fr. 20.35, 4 mud. vru Nov. fr. 29.55, prijsh. Rogge. Loopende maand fr. 12.Sept. fr. '12.25, Sept./Óct. fr. 12.25, 4 laatste mdn fr. 12.25, 4 mud. van Nov. fr. 12.30, kalm HAMBURG, 4 Augustus Petroleum loco 6.25 brief, dito geld. Spiritus per Aug. 23, Sept /Oct. 23y4. Stemming vast. BUDAPEST, 4 Augustus. Tarwe flauw. ANTWERPEN, 4 Augustus. Tarwe kalm. Amerik. fr. 17l/s a fr. 17%; La Plata fr. 19 a fr. Donau fr. '14 a fr. 16 Mais prijsh. Amerik. Mixed fr. 9% a fr.La Plata fr. 91/0 a fr. 9% Donau fr. 9% a Ir. 10%. Petroleum vast. Dadelijk fr. 17%, Juli fr. 17%, Sept. fr. 17%, 4 laatste mud. fr. 18%. NEW-YORK, 4 Augustus. T a r w e. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. 4 Aug. 71 09% 3 0 70% 69% 2 69% 09% M a s. Aug. Sept. Oct. Nov Dec. Jan. 4 Aug. 37i/o 38% 3 37 37% 2 37% 37% Terstvnd gevraagd voor noodhulp of vast, in een net klein gezin. Te bevragen aan het Bur. van dit Blad. gevraagd voor een lieer, een ge deelte van den dag buitenshuis. Brieven met prijsopgaaf onder lett X a/h Bureau van dit Blad. op Titaan dag 8 A11 gust tl 3 1898, 's morgens 10 uur, door Deurwaarder B. KRUIJNE, in diens Verkooplo- kalen BlnncnrnKc 112 en Ie liombardstraat 8 (wegens opheffing van een Kleerenmagazijn), van Eene groote partij Te zienZaterdag G Augustus van 10 4 uur. Degenen, die zich willen voorzien van en kunnen zich daarvoor vervoegen bij Gasstraat 3li. Monsters sijn ter bezichtiging. "ifcThd"* ■■,y,Tijuasrfr^* irxTiZTXr's* 4 worTSSrSTf* AGENT de Heer Hoogstraat, Schiedam Telefoonn. 50. i ge t tv- "«afflp 30a" iwr ncwrrx«i iZv»*j3Ci3^5C!ASijR3^%<»fSCijrSiTiiG.I Heerlijk t: «I «va-Thee, 45 ets. Hoogstraat 78. BH geurige 3-Cents Sigaar. J van I 8» 8. van 18 9 7, Uitgaven van II. J. C. KOELANTS te Schiedam. Aanbevelend blijft zich aanbevelen voor voor étalages, winkels, brulds- en andere partijen, het leveren van en voor het aanleggen en onder houden van TUINEN. merk sv. TUBERGEN Co., Haarlem", worden uitsluitend uit vruchtensap en suiker b°reid en zijn dus geurig en zulrer. Te SCJtXJEDAM alleen verkrijg baar bij Broersveld 170. 3 3 Jenever. MJUf LA. 3 *321 gjs S S S X i'ü it de MoeJsfabrieJe eau Prinsengracht 579, Amsterdam. KSsP Heeren Winkeliers kunnen op aanvrage PRIJSCOURANT bekomen van alle soorten GRONINCJ-ïCïï-ï-coic Jï: en BANKET. BAKKKES-AHTIKEL1SN. Zuivere grondstoffen gewaarborgd. Bekroond met Gouden Medaille Brussel 1891 en Amsterdam 1895. Maatschappelijk kapitaal fl.OOO.OOO (geheel volteekend). Deze Maatschappij verzekert a. tegen brandgevaar op Amsterdamsche beursvoor waarden tegen billijke premien l. tegen Inbraak c. tegen brandgevaar en Inbraak gecombineerd tegen gereduceerde premiën. Prospectussen, tarieven en inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Hoofdagent voor Schiedam en Omstreken Algemeen Assurantiekantoor D. C. Ia 'Ok 5 opgericht 1866. le Tuinsingel 22. S3 CO se <33 S3 3A, S3 5S3 zijn te genezen door I— ss- i_i te llet beste middel is wel dat door hetwelk de natuur in het lichaam zelf de bacillen der tering vernietigt. Deze stof wordt gevonden in de long (luchtpijp) klieren en uit deze wordt hel nieuw-ontdekte nGlandulèn" ge wonnen, welks voortreffelijke werking ter genezing van longziekten door vele artsen en menigte van zieken wordt geconstateerd. sGlandulèn" is per 100 en per 50 tabletten verkrijgbaar in Apotheken, ook rechtstreeks bij den éénigen fabrikant Dr. HOPJIANK Sachf., Chem. Fabriek, Meerane I. Sa. Uitvoerige brochures eu brieven van zieken kosteloos en franco. Tegen namaak van minder waarde onder denzelfden en onder anderen naam wordt gewaarschuwd. Men crage vitdruTittelijJi GlandulènPr. IMoffat ann COOLSINGEL - ROTTERDAM, (voorheen KLEINE SCHOUWBURG). Jfirecteiir SOESMAUf, HEDENAVOND, 8 uur: Mr. TONY FERNANDEZ. (O personen.) Het toppunt van Acrobatique. EES ÉTOILES ÉLECTBIQUES. De Heer in zijn nieuwe creatie: (Kolossaal succes)) 6 Dames Antipodisten. Plaatsen te bespieken van 113 uur aan het Bureau.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4