52 jaargang Woensdag 10 Augustus 1898. Nu. 9699. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. De Inhuldiging van H. Ml. de Koningin. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. ABomrexsinsMU» toot Schiedam, per kwartakl f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.06 fi franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAU! BOTETCSTRAAT S?0, Teleplioon Itfo. 123. ADvaBTEOTtEpnus: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De opper-ceremonieineestcr van H. M. de Koningin en de luitenant-generaal, adjudant-ge neraal en chef van liet Militaire Huis van H. M-, hebben de eer mits deze bekend te maken, het ceremonieel, waarmede H. M. de Koningin op den Oden September 1898 in de Nieuwe Kerk to Amsterdam pecbtig zal worden inge huldigd. en bet programma voor den plechti- gcn intocht van H. M. de Koningin in de hoofd stad des rijks op 5 September te voren, en voor den plechtigen intocht van H. M. in de Ko ninklijke residentie op 9 September daaraanvol gende. Eerste afdeeling. Betreffende bet ver tok uit 's-Gravenhage en den plechtigen in tocht in de hoofdstad des rijks. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Hare Majesteit de Koningin-Moeder zal op Maandag den óden September 1898, te 1 urn en 9 minuten met een extra-trein van den Staatsspoorweg van 's-Gravenhage naar Am sterdam vertrekken, en te 2 uur en 15 minuten aan bet Staatsspoor-station aldaar aankomen. Tc Amsterdam zal Hare Majesteit op bet perron van het stationsgebouw bij den ingang van do koninklijke ontvangkamer worden ont vangen en gecomphmenteerd door: a. den commissaris der Koningin in de pro vincie Noord-Holland, met de leden van gede puteerde staten en den griffier; b. den burgemeester van Amsterdam, met do wethouders en den secretaris. Verder zullen zicli met gelijk doel in de ko ninklijke ontvangkamer bevinden c. de leden van den gemeenteraad van Am sterdam d. de president, de vice-presidenten, de pro- -oreur-generaal, de advocaten-generaal, de gnf- tier en de substituut-griffiers van bet gerechts hof to Amsterdam; e. de president, de vice-presidenten, de offi cier en de subst.-officieren van justitie, do grif fier en de subst.-srriffiers der arrond.-rechtbank te Amsterdam; f. de kantonrechters to Amsterdam g. de directeur en commandant dor marine ia de directie Amsterdam; li. de bevelhebber in de lst-e militaire afdce- i. de commandant van de 1ste divisie infan- terie, de plaatselijke commandant van Amster dam en de commandant van de schutterij van Amsterdam k. bet centraal-comité voor de feesten te Am sterdam. Op bet stationsplein zullen zijn opgesteld, links van bet stationsgebouw a. eeno compagnie der d.d. schutterij van Am sterdam, als eerewaclit, met bet vaandel en de muziek b. eene compagnie van bet 7e reg. inf., ate eerewaclit, met het vaandel en de muziek. Do stoet, waarmede IT. M. de Koningin het Stationsgebouw zal verlaten, wordt als volgt sa mengesteld I. Zestien bereden marechaussees- II. Een escadron van bet 3de regiment hu zaren met den standaard en de muziek. III. Een detachement van bot kerps rijdende artillerie. IV. Twee bereden officieren Een ritmeester en een lste-luitenant van de cavalerie. V. Eene compagne van bet 2do regiment ves ting-artillerie. VI. Een detachement van de koloniale re serve. VII. Een detachement mariniers. VIII. Twee bereden officieren Een kapitein-intendant en een lste-luitenant van de vesting-artillerie. IX. De Koninklijke militaire kapel van bet Wgiment grenadiers en jagers. X. Een detachement matrozen. XI. Eeno compagnie van de stedelijke schut terij van Amsterdam. XII. Twee bereden officieren Een kapitein en een lste-luitenant van de in fanterie. XIII. Het Isto gedeelte van de eerewaclit te paard. XXV. Twee bereden officieren: Een kapitein van den generalen staf en een lste-luitenant van de krijgsschool. XV. Een stalfourior en twee rijknechts to paard. XVI. De ceremoniemeester van H, M. de Het 3e gedeelte van de eerewaclit Koningin, gezeten in een rijtuig met twee paarden. XVII. De dienstdoende kamerheeren, gezeten in twee rijtuigen, el' met twee paarden. XVIII. De hoon. in der departementen van de Koninklijke Hofhouding, gezeten in twee rij tuigen, elk met twee paarden. XIX. Het tweede gedeelte van de eerewaclit te paard. XX. Twee bereden officieren Een kapitein en Sen lste-luitenant van bet O.-I. leger. XXI. De hofdames van II. M. de Koningin en de twee adjudanten der Marine van II. AL, gezeten in een rijtuig met twee paarden. XXII- De hofdames van Hare Majesteit de Koningin-Moeder en de kamerheer van Hare Majesteit de Koningin, particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, geze ten in een rijtuig met twee paarden. XXIII. De groot-officieren van Hare Majes teit de Koningin, gezeten in een rijtuig met vier paarden. XXIV. De dames du palais van Hare Majes teit de Koningin, gezeten in een rijtuig niet vier paarden. XXV. De grootmeesteressen van Hare Ma jesteiten, gezeten in een rijtuig met vier paar den. XXVI. De opper-ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin, gezeten in een rijtuig met vier paarden XXVI l te paard. XXVIII. Twee stabneesters i. b. d. van Hare Majesteit de Koningin, te paard. XXIX. De ordonnanco-officieren van Hare Majesteit de Koningin, te paard, rijdende op één gelid. XXX. Hare Majesteit de Koningin, verge zeld van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, gezeten in een rijtuig met acht paarden, gaan de een koetsier naast elk paard. Rechts van het Koninklijk rijtuigde chef van het Militaire Huis van H. M. de Koningin, adjudant-generaal van H. AI., de gencraal-nia- joor bevelhebber in de 1ste militaire afdeeling, en de commandant van dc eerewaclit. Links van liet Koninklijk rijtuig: de luite nant-generaal, adjudant-generaal van IT. Al. de Koningin, en de onder-commandant van de eere waclit. Achter bet Koninklijk rijtuig: a. de adjudanten in gewonen dienst van II. Al. do Koningin, te paard, rijdende op één gelid. b. Z. IT. Jang dl Pertoewan besar Sjarif Iias- jim Abdoel Djabl Saifoeddin, Sultan van Siak Sri Indrapoera en Onderhoorigbedon. Pangeran Ario Alataram, luitenant-kolonel bij den generalen staf, broeder van Z. H. den Soesoeliocnan van Soerakarta. Pangeran Alangkoe Negoro en Pangeran Sos- ro, zoons van Z. TI. den Sultan van lvoetei, allen te paard en rijdende op één gelid c. de adjudanten in buitengewonen dienst van H. AI. de Koningin, rijdende drie aan drie en naar ouderdom van rang d. de niet ingedeelde bereden hoofd-officieren van bet garnizoen van Amsterdam, rijdende vier aan vier naar ouderdom van rang. XXXI. Het 4de gedeelte van de eerewaclit te paard. XXXII. Do aan bet station aanwezig ge weest zijnde eerewaclit van de stedelijke schut terij, met bet vaandel en de muziek. XXXIII. De aan bet- station aanwezig ge weest zijnde eerewaclit van bet 7de regimefit infanterie, met bet vaandel en de muziek. XXXIV. Een commando cavalerie tot slui ting van don stoet. De stoet zal den volgenden weg nemen Savpatliistraat, Hoogo Sluis, Frederiksplein, Utrechtschc straat tot do Heerengracht, Hee rengracht noordzijde voorbij bet Torbeckeplcin tot de Vijzelstraat, do brug over en langs de Ileerengraeht zuidzijde tot de Leidsche straat, Leidsche straat tot do Keizersgracht, Keizers gracht oostzijde tot de Raadhuisstraat, Raad huisstraat, N. Z. Voorburgwal, Paleisstraat, om bet monument op den Dam naar bet Ko ninklijk Paleis. Bij aankomst van IT.H. ALM. op den Dam, zal voor den linkervleugel van bet Koninklijk Paleis zijn opgesteld eene eerewaclit van ma trozen cn mariniers, met bet staf muziekkorps van do Koninklijke Nederlaudsche Zeemacht. De stedelijke schutterij en bet garnizoen van Amsterdam zullen op den weg door den stoet te volgen, zijn opgesteld. Bij aankomst in de hoofdstad zal H, M. mot 101 kanonschoten worden begroet, het carillon bespeeld en de klokken geluid worden, tot H. M. het Koninklijk Paleis zal zijn ingetreden- Do ter reede van Amsterdam liggende oor logsschepen zullen Hoogstderzelver komst mede verkondigen door bet lossen van bovengenoemd aantal kanonschoten. Alle leden der Koninklijke hofhouding zijn gekleed in gala, de civiele autoriteiten in ambts gewaad en in gala, de militaire macht in groole tenue. Tweede afdeeling. Ceremonieel der plechtige- inhuldiging van H. Al. de Koningin. Dior een Koninklijk saluut van 101 kanon schoten, liet bespelen van bet carillon en bet gelui der klokken zal de plechtigheid worden aangekondigd. De plechtige beëediging en inhuldiging van H, Al. de Koningin zal plaats hebben in de Nieuwe Kerk. De Koninklijke Kroon, de Koninklijke schop ten, de Rijks-appel en de Grondwet van het Rijk, liggende op rood fluweelen kussens, zul len tijdig vóór den aanvang der plechtigheid op een Kredenstafel tegenover den troon wor den ncdergelegd. De plechtigheid zal als volgt zijn geregeld I. Des morgens te 10 uur zullen in het Ko ninklijk Paleis moeten aanwezig zijn alle dames on lieeren, aangewezen om H.H. AI.Al. en do overige vorstelijke personen naar dc Nieuwe Kerk te vergezellen. II. Te 10 uur zal aan liet Koninklijk paleis moeten zijn opgesteldvoor den linkervleugel een eerewaclit van een compagnie der dienst doende schutterij van Amsterdam met de mu ziek, voor den rechtervleugel een eerewaclit van den „Neéirlandsclien Studenten-P chietbond". Voor den ingang van de Nieuwe Kerk zal te 10 uur moeten zijn opgesteldrechts een com pagnie grenadiers met de Koninklijke Militaire Kapel van liet regiment grenadiers en jagers, en links een compagnie jagers. Te 10 uur zal iu de Nieuwe Kerk, van af de deur van het kerkgebouw tot den halven af stand naar den troon, zijn opgesteld een enkele rij manschappen van de dienstdoende schutte rij van Amsterdam. IA7. Van liet Koninklijk Paleis af tot aan de Nieuwe Kerk zal worden opgesteld een bij on gunstig weder overdekte gang, aan weerszijden waarvan zullen zijn geplaatst adelborsten van de Koninklijke Nederlnndscho Marine en ka- detten van de Koninklijke Alilitaire Academie. \r. Des ochtend» te 10 uur wordt aan de leden van de Slaten-Generaal met de griffiers en de commiezen-griffiers der beide Kamers ge legenheid gegeven desverkiezende in liet Ko ninklijk paleis bijeen te komen, en zich te 10 uur 15 geëscorteerd door een commando van het 7de regiment infanterie, van het paleis te begeven naar de Nieuwe Kerk. Aan den in gang zullen zij door twee ceremoniemeesters worden ontvangen en geleid naar hunne zit plaatsen tegenover den troon. -Aldaar zullen zij zich in eene openbare en veruenigde rit ting constitueeren. "VI. De ministers, hoofden van ministcrieele departementen en de leden van den Raad van State, zullen te 10 uur 15 in het Koninklijk Paleis bijeenkomen en zich te 10 uur 30 van het Paleis to voet begeven naar de Nieuwe Kerk. Aan den ingang zullen rij door twee ceremo niemeesters worden ontvangen en geleid naar hunne zitplaatsen- VII. Het corps diplomatique zal worden uit- genoodigd tot het bijwonen der plechtigheid, met verzoek daartoe te 10 uiu* 30 iu de Nieuwe Kerk aanwezig te zijn. Gemeld corps zal door twee ceremoniemees ters worden ontvangen, en naar de voor de di plomatie bestemde tribune worden geleid. VIII. De ministers van Slaat zen der Ncdcrlandsche Orden, de Hooge Raad der Nederlanden, de Algemeene Rekenkamer, de commissarissen der Koningin in de provin ciën, het Hoog Militair Gerechtshof, de ITooge Raad van Adel, de leden van andere collegiöu en do verdere Staatsambtenaren voor welke jilaatscn zijn aangewezen, alsmede alle andere personen die zullen worden toegelaten, zullen zich in de Nieuwe Kerk vereenigen op het uur, vermeld op het aan hen uitgereikt bewijs van toegang. Do Indische vorsten, welke de plechtige in huldiging van H. M. de Koningin zullen bi; wonen, worden uitgenoodigd zich te 10 uur 45 te Ijevinden aan de Nieuwe Kerk, alwaar rij door twee ceremoniemeesters zullen worden ont- vangen en geleid naar don troonzij zullen rechts en linies aan den voet van den troon II. AI. afwachten. IX. De aan het Koninklijk nuis aanverwan te Vorsten en Vorstinnen, die de plechtigheid zullen bijwonen, worden uitgenoodigd zich te 10 uur 40 van het Koninklijk Paleis to bege ven naar de Nieuwe Kerk, gezeten in eene koets met zes paarden, rijdende door de Paleis-,traat en den N. Z. Voorburgwal. De Vorstelijke per sonen zullen werden ontvangen door twee cere moniemeesters en zullen worden geleid naar de voor Hoogstclezeiveu bestemde loge ter rechter zijde van den troon. X. H AL de Koningin-Moeder zal zich te 10 uur 50 naar de Nieuwe Kerk begeven, ge zeten in eene koets bespannen met acht paar den. II. AI. zal voorrijden aan de deur van de kerk N. Z. Voorburgwal. De stoet welke H. Al. zal begeleiden is als volgt samengesteld a. Een escorte cavalerie. b. ^De ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin, gezeten in een rijtuig met twee paarden. r c. Zes kamerheeren van Hare Afajesteit. dc Koningin, gezeten in twee rijtuigen met twee paarden. Hare Alajesteit de AI o e d e r. K o n i n g i ïi- de grootkrui- d. De grootmeesteres van Hare Alajesteit de Koningin-Aloeder, hoogstderzelver hofdame van dienst en de kamerheer van Hare Alajesteit de Koningin, particulier secretaris van Hare Ma jesteit de Koningin-Aloeder, gezeten in een rij tuig met twee paarden. e. De hofdames van Hare Majesteiten do Ko ningin en de Koningin-Moeder, de kamerheer van Hare Alajesteit do Koningin, thesaurier van Hare Alajesteit de Koningin-Aloeder en de intendant van het koninklijk domein Socstdijk. particulier domein van Hare Alajesteit de Ko ningin-Aloeder. gezeten in twee rijtuigen met twee paarden. f. Een escorte cavalerie tot sluiting van den stoet. De dames du palais van H.H. M.AL de Ko ningin en de Koningin-Aloeder worden uitge noodigd, zich te 10 uur 45 aan den ingang, N. Z. Voorburgwal, van de Nieuwe Kerk te bevin den, alwaar zij H. Al. de Koningin-Aloeder zul ten afwachten om H. AI. bij het binnengaan in hut kerkgebouw te volgen. XI. Aan de deur van dc kerk zal H. AI. de Koningin-Aloeder worden ontvangen door vier ceremoniemeesters en twee aide-ccrenioniemecs- ters, welke, voorafgegaan door den ceremonie meester van II. AL de Koningin en de kamer heeren, H. AI. zullen geleiden naar Hare zit plaats op den troon, links van den zetel be stemd voor H. AL de Koningin. Het gevolg van II. Al. zal op of naast den troon de aangewezen plaatsen innemen. XII. Bij liet binnenkomen van IT. AL de Ko ningin-Aloeder in de kerk zal het orgel, ver sterkt met blaasinstrumenten, worden bespeeld tot II. Al. de Koningin de kerk zal binnentre den. XIII. II. Al. de Koningin zal het Koninklijk Paleis te IJ uur verlaten, en Zich onder het losbranden van hot geschut, liet bespelen van het carillon en hot gelui der klokken begeven naar de Nieuwe Kerk. De stoet van II. AI. zal zijn samengesteld als volgt a. De herauten van wapenen met liuune trom petters. b. De koningen van wapenen. e. De ceremoniemeester van II. AL de Ko ningin, welke echter eerst Irij den ingang van de kerk zijne plaats inneemt. d. Do kamerjonkers, do jagermeesters en de stalmeesters in buitengewonen dienst van II. AI. de Koningin, gaande twee aan twee. e. Twaalf kamerheeren van IT. AL de Ko ningin, gaande drie aan drie. f. De hoofden der departementen van de Ko ninklijke hofhouding. g. De groot-officieren van de kroon. li- Het Rijkszwaard, ontbloot gedragen dooi den gepensionneerden luitenant-generaal, adju dant van TI. AI. in buitengewonen dienst, lv. van der Heijden, begeleid door twee officieren. i. De standaard van het Koninkrijk, gedra gen door den gepensionneerden vice-admiraal, adjudant van H. AL in buitengewonen dienst, P. teil Bosch, begeleid door twee officieren. j. Het vaandel van het. 7de regiment infante rie en de standaard van het 3d© regiment hu zaren, gedragen door de respectieve comman- deerendc officieren dier regimenten. k. Het vaandel van de dienstdoende schut terij te Amsterdam en dat van het regiment grenadiers cn jagers, gedragen door de respec tieve commandeerende officieren dier regimen ten. 1. De opper-ceremoniemcester van IT. AI. de Koningin. De Koningin, m. Vier adjudanten van H. AI. de Koningin, dragers van den Koninklijken mantel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1