BIXXEXLAND. Kunst en Wetenschap. Kerk en Se li o o 1. Ned. Herv. Kerk. S P O RT. Gemengd X i e u w s. IX GEZONDEN. 358ste Staatsloterij. 55 li. De grootmeesteres van H. M. de Koningin. o. De adjudanten in gewonen dienst van iï. M. de Koningin, gaande naa.*t elkander- li. De adjudanten in builengewoncu dienst, van II. INI. de Koningin, gaande drie aan drie en in de volgorde van rang en anciënniteit. 4. Do ordonnans-officieren van II. M, de Ko ningin, gaande naast elkander. r. De v'ag-offieieren en generaals iii actie ven dienst in volgorde van rang en anciënniteit, gaande drie aan drie. Al de hoeren die aan den stoet deelnemen gaan blootshoofds, ook buiten liet Koninklijk Daleis, met uitzondering van de dragers van het Rijkszwaard en van den Standaard van het Ko ninkrijk, en de officieren die hou begeleiden, do officieren dragers van de regiments-vaandcls un van den regiments-standaard, en de herau ten van wapenen met hunne trompetters. XIV. Aan de deur der kerk op den Dam aangekomen, zal II. 31- de Koningin worden ontvangen door een commissie uit de Stateu- Generaai. die Hoogstdezelve zal geleiden naar den troon. Vóór cu bij het binnenkomen van H. II. in de kerk zal door blaasinstrumenten en het orgel een preludium van het Wilhelmus worden ge- -perid, waarna door een klein koor drie cou pletten van het Wilhelmus zullen worden ge zongen. Inmiddels zal II. M. de Koningin op den troon plaats nemen, en zullen allen die tot den stoet vail H. M. behooren, de bun aangewezen plaatsen innemen achter en 0111 den troonzetel. XV. H. M. de Koningin gezeten zijnde, zal ecne korte toespraak houden, daarna opstaan 0111 den eed uit te spreken en vervolgens weder gaan zitten. Bij het uitspreken van den eed zullen alle in de kerk aanwezigen van hunne zitplaatsen op staan. XVI. Alsdan zal de Koningin gehuldigd wer den door de Sta ten-Generaal. Daartoe zal de voorzitter der vereenigde zit ting zich vóór den troon en tegenover Hare Ma jesteit begeven, en de in de grondwet voorge schreven plechtige verklaring afleggen. De voorzitter zal zich daarna links vóór Hare Majesteit plaatsen, terwijl de namen van de leden der vereenigde vergadering door den grif fier van de Eerste Kamer der tótaten-Generaal achtereenvolgens worden afgelezen, en elk bij name genoemd lid zal opstaan 0111 de plechtige verklaring te beëedigen of te bevestigen. XVII. Hare Majesteit de Koningin ontvangt dezen eed zittende. XVIII. Onmiddellijk na de hoofdelijke be- eediging zal de oudste koning van wapenen zij nen schepter zwaaien, met luider stern zeggen „Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. is inge huldigd", en driemaal „Leve de Koningin!'' uit roepen, welke kreet driemaal door den anderen koning van wapenen zal worden herhaald. Tegelijkertijd zullen de herauten van wape nen met hunne trompetters zich begeven bui len de kerk, ter hoogte van den rechtervleugel der compagnie grenadiersde trompetters zul len aldaar gezamenlijk den ban openen, waarna de oudste der hei au ten van wapenen met luider stem zal uitroepen„Hare Majesteit Koningin Wilhelmina is ingehuldigd", hierop zal door bei de herauten van wapenen driemaal gelijktijdig worden geroepen: ,,Le%*o de Koningin! De trompetters zuilen daarna den ban sluiten, waarna de herauten met hunne trompetters naar hunne plaats in de kerk terugkeereti. XIX. Na den uitroep van de koningen van wapenen, in de vorige paragraaf bedoeld, zal onmiddellijk koraalmuziek invallen en aanhou den, totdat Hare Majesteit de Koningin, Hare Majesteit de Koningin-Moeder en de overige vorstelijke personen de kerk zullen hebben ver laten. Door een koninklijk saluut van 101 kanon schoten, het bespelen van het carillon en het gelui der klokken zal de afloop van de plechtig heid den volke worden bekend gemaakt. XX. II- M. de Koningin zal de kerk verlaten en naar het. Koninklijk Paleis terugkeeren op dezelfde wijze en in dezelfde orde als bij Hoogst- derzelver komst. Tot aan de deur van de kerk zal H. M. op dezelfde wijze als bij aankomst, worden uitge leid door eene commissie uit de Staten-Gene- raal. XXI. Terstond nadat de Koningin de Nieuwe Kerk zal hebben verlaten, zal II. M. do Koningin -Moeder niet hetzelfde ceremonieel en langs denzelfden weg als bij aankomst, naar bet Koninklijk Paleis terugkeeren. Tot aan de deur van de kerk wordt H. M. evenals bij aan- kom-t begeleid door vier ceremoniemeesters en twee aide-ceremonicmeesters. XXII. De. overige Vorstelijke personen, die de plechtigheid hebben bijgewoond, zullen daar na de kerk verlaten op dezelfde wijze als bij aankomst, door de ceremoniemeesters uitgeleid tot aan de deur van de kerk. XXIII. Vervolgens zullen de leden der Sta- ten-Generaal met hun escorte, de ministers, hoofden van ministerieele departementen, en de leden van den Kaad van State naar het Ko ninklijk Paleis terugkeeren. Eerstgeuoemden voor zooverre zij van deze gelegenheid wen- schen gebruik te maken. XXIV. De Indische vorsten zullen hunne plaatsen rechts en links aan den voet van den troon hernemen, zoodra H. M. den troon zal hebben verlaten en Zich, na hot vertrek der autoriteiten in de vorige paragraaf genoemd, door de ceremoniemeesters uitgeleid, begeven naar den uitgang N. Z. "Voorburgwal, van. waar Zij in rijtuigen naar hun hotel zullen terugkee ren. XXV. Ook het Corps Diplomatique zal, na liet vertrek der autoriteiten in paragraaf XXIII genoemd, door de ceremoniemeesters naar de deur van de kerk worden teruggeleid. XXVT. AI-rian zullen de in paragraaf VIII genoemde leden van Iiooge Staat-collcgiëu en vu'dire Iloogerc StaaG-ambtenareu, al-mede al de overige aanwezigen de kerk verlaten- XXVII. De directie in de kerk wordt opge dragen aan tien kamerheeren van Hare Majes teit de Koningin en aan den adjunct-intendant van liet Koninklijk Paleis te Amsterdam, nis ceremoniemeesters, bijgestaan door vier-en-twin- tig officieren der dienstdoende schutterij vul Amsterdam, twaalf officieren der Marine en twaalf officieren van de Landmacht, als aidc- ce re m on i cm eesters XXVII. Alle bij dit programma aangewezen autoriteiten zijn in ambtscostuum en in gala, de overige aanwezigen, zooveel mogelijk in cos- tuum of in rok niet witte das. Do dames van het gevolg van II.H. M.M. 011 der overige vorstelijke personen, benevens de dames van het Corps Diplomatique in groot toilet, de overige dames in gekleed wandeltoilet. De leden der hofhouding van H.H. M.M. cu der overige vorstelijke personen in gala. De militaire macht in groote tenue. In de kerk en gedurende de plechtigheid worden alle mannelijke aanwezigen verzocht het hoofd ontbloot te houden, met uitzondering van de dragers van het Rijkszwaard en van den standaard van het Koninkrijk en de officieren die hen begeleiden, de officieren dragers der re- giments-vanndels en van den regiments-stan daard, de herauten van wapeneu met hunne trompetters en de leden der dienstdoende schut terij van Amsterdam, opgesteld in den toegang tot den troon. Vereenigde zitting der Kamers. De ïStct." no. 184 bevat liet besluit van den 5<!en Augustus 1898, no. 43, betreffende de plechtige beëdiging en inhuldiging van Haie Maje-teit Koningin Wilhelmina, binnen tie stad Amsterdam. Dit besluit bestaat uit een enkel artikel, hou dende dat beide Kamers var. de Stat en-Gene ra al tot eene openbate tn verreninde vergadering bijeen worden geroepen, ter zake der plechtige bi-heiliging en inhuldiging van II. M. de Ko ningin, welke in de Nieuwe Kerk binnen de stad Amsterdam, op Dinsdag G September 1898, des voormiddags te half elf uren zal plaats hebben. Have Majesteit de Koningin zal, met het oog op de vele feestelijkheden ia de maand Sep tember, alsdan geen afzonderlijke audiëntie aan colleges of personen kunnen verleenen. In herinnering wordt gebracht dat II. M. de Koningin liij de aanvaarding der regeering geen ceschenken zal aannemen. Naar wij uit Den Haag vernemen, bestaat de bedoeling een eigenaardig karakter te geven aan het eerste besluit, dat door tl. M. Koningin Wdheimina geteekertd zai worden, bij ti.tt be sluit zou aan H. M. de Koning-Regent es de hoogste waardigheid worden toegekend in de Otde van den Nederland-chen Leeuw. (»Teh") Bij Kon. Besluit is mr. J. de Louter, hong- b-eraar aan tie rijksuniversiteit te Utrecht, belast met bet geven van onderwijs aan fIM. de Koningin, benoemd tot ridder in de orde van den Nedei lawhehen Leeuw, Pij Kon. Besluit is benoemd (ot hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan de rijks universiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in de ge.ondheiddeer, de geneeskundige politie en de gerechtelijke geneeskunde, dr. C. Eyk- man, directeur van liet laboratorium voor pa thologie te Weltevreden (Batavia). De Minister van Finantiün maakt bekend dat het saldo van 's rijks schatkist op 6 dezer bedroeg bij de Nedevlandsche Bank f 2,439,089.52 bij de betaalmeesters - - 4,889,115.25'/. Te zanten f 4,328,204 77'A Blijkens een mededeeltng in het jongste nummer van 3>Patrimonium" zullen, volgen* besluit van de ver bond-, vergadering van 28 Juni 1898, welke niet voor de pers toeganke lijk was, de heeren K. Kater, ds. A. S. Talma, te Arnhem, en I, A. \Vorrn*er, uitgever te Amsterdam, als commissie van redactie van het blad optreden. Op de passagierslijst van de Prinses Sophie der Maatschappij uNederiaud", die naar Genua vertrokken is, komt onder meer voor dn naam van dr. H. J. A. M, Schanpmnn. Met dn volgende scheepsgelegenheid zal dr. Schaepman weder naar Nederland terugkeeren. *0VERSCHIE, 9 Augustus. Sedert Zaterdagavond werd alhier de metselaar G. de Veld, wonende aan het Jaagpad, vermisten toen men gisterenmorgen een pet in de Rottcrdamschc Schie zag drijven, rees bet vermoeden, dat hij misschien verdronken zon zijn. Onmiddellijk werd wet dreggen een aanvang ge maakt, wat tot resultaat had, dat zijn lijk gisteren avond om 7 uur hij dc scheepsmakcrij van A. van Dnm in de Rottcrdamschc Schie werd opgehaald. Men vermoedt, dat misbruik van sterken drank de oorzaak van dit ongeval is. KETHEL EN SPALAND, 9 Augustus. Gisteren middag is alhier door dc justitie wederom een onder zoek ingesteld doch nu naarannleiding van ecu diefstal. De burgemeester heeft Vrijdagmiddag voor een paar dagen de gemeente verlaten, na zijn woning goed gesloten te hebben. Toen nu do gemeenteveld wachter, Groen, Zondagavond de woning omwandelde, bemerkte hij dat do deuren aan de achterzijde open stonden en het bleek hem alras dat er diefstal ge pleegd was. Hij liet 's nachts de woning bewaken en ging den volgenden morgen met de eerste gelegen heid den burgemeester waarschuwen. Toen begon bet onderzoek en bleek dat alle kasten en lessenaars met geweld waren opengebroken cn dat daaruit verschillende gouden en zilveren sieraden, vorken en lepels enz. enz. ontvreemd waren tot een vrij aanzienlijk bedrag. De dieven hebben blijkbaar door bovengenoemde deuren de woning verlaten doch boe zij cr ingekomen zijn is nog een raadsel, daar aan dc buitenkant van het buis niets beschadigd is. De inboedel is tegen diefstal verzekerd. PERNIS, 9 Augustus. Door de feestcommissie alhier is voor de feestelijkheden op 16 Augustus geëngageerd de innziek der Schiedamsche schutterij. PERMIS, 9 Augustus. Do afgeloopen weck was voor de visschers slecht. De schokkers verdienden bijna niets, terwijl de garnalcnkruiers, die dezen zomer buiten den Waterweg achter de hoofden moeten visschen, daar niet konden komen. George Ebers. f Op zijn landgoed te Tntzing aan het Starnberger meer is Zondagavond na laDgdurig liiden George Ebers gestorven. Ebers was den laten Maart 1897 te Berlijn gebo ren en wijdde zich aanvankelijk aan de rechtswe tenschap, later aan de oudheidkunde. Hij kreeg een grooten naam als kenner der Egyptische oudheid, cu als Egyptoloog doceerde'bij ook aan de univer siteit te Leipzig. Onder zijn talrijke belangrijke ontdekkingen komt voor een Egyptisch manuscript over oogheelkunde, dat naar hem de „papyrus- Ebers" wordt genoemd. Zijn roem verwierf hij echter voel meer als roman schrijver dan als geleorde. Zijn eerste werk „De Egyptische koningsdochter" trok in het eerst weinig de aandacht. Niet dan na verscheiden jaren werd de belangstelling van het publiek op hein gevestigd, en nu verscheen ieder jaar met Kerstmis zulk een roman die het oud-Egyptische leven tot achtergrond bad „Warda", „Homo Sum", „De Nijlbruid", „De zusters", „Sernpis", „De Keizer", „Jozua", Per aspera", „Kleopatra". Gustav Ereijtag's „Ahnen" had het eerst den archaeologisehen roman in aanzien gebracht, en de Egyptische variatie, waarvan Ebers hield, viel nog meer in den smaak bij de dameswereld. Zijn succes overtrof dat van Frcijtag cn ook wellicht van Felix Dahn. Ebers was de besliste lieveling der Duitsche da mes, cn jarenlang was het een onvermijdelijk teeken van beschaving, zijn volwassen dochter of zijn vrouw den nieuwsten „Ebers" met Kerstmis ten geschenke te geven. Ebers legde zijn professoraat te Leipzig neder en woonde toen deels op zijn tusculim te Tutzing, deels te Mumchen. In verloop van tijd begon hij ook. zijn stof te zoeken in den rcnaissance-tijd, nog altijd met groot, zij het ook verminderend succes. De litteraire waarde van Ebers' werken kan de vergelijking met Gustav Freytag's Ahnen niet door staan. Maar hij bezat een groot scheppingsvermogen, schilderde met frisschc kleuren en wist zeer handig de eigenaardige Egyptische beschaving te doen leven voor een modern damespnbliek. Dat ging echter wel eens gepaard met zeker go- weld-aandoea aan de geschiedeniszijn Egyptische vrouwen vooral zijn maar al te dikwijls meer dames der negentiende eeuw in oud-Egyptische kleedij dan ware dochteren van het land der pharao's. Maar het mag niet ontkend worden dat hij aan do behoefte aan ontspanning van het publiek op een degelijker cn tegelijk ook aangenamer wijze heeft voldaan dan het gros der moderne familie-romanschrijvers. Een karakteristieke verschijning was Ebers zeker in de moderne Duitsche belletue, cn het buitengewone succes zijner werken maken deze tot spiegelbeelden van den litterairen smaak van zeker tijdvak. In dien zin hebben zij ook een blijvende cultuurhistorische, waarde. Verre overtreffen Merbach, Aucrbacb, Frcytag, v. Schoffel, wat de letterkundige waarde hunner werken aangaat, Ebers; maar toch behoort deze om zijn popu lariteit in één adem met hen te worden gehoord, wanneer men zich bezighoudt met de geschiedenis der Duitsche letterkunde van de laatste helft dezer eenw. Synode. In de zitting van gisteren was aan do orde do behandeling van het rapport over de consideratie der Provinciale kerkbesturen en der classicale vergade ringen omtrent de voorloopig aangenomen verande ring van art. 24 reglement voor dc diaconiën. Uit het rapport bleek, dat de groote meerderheid in de kerk gunstig voor de verandering gezind is. Besloten werd tot vaststelling met eene wijziging, zooals die door enkele classicale vergaderingen was voorgesteld, zoodat genoemd artikel aldus zal In uien: Legaten van f100 en daarboven, aan dc diaconie vermaakt, worden rentegevend belegd, tenzij de erflater daarvoor een andere bestemming heeft aangewezen. Van dc aanvaarding van elk legaat moet kennis worden gegeven aan het classicaal bestuur, hetwelk alleen in dringende gevallen dispensatie verleent van het opvolgen van het in de eerste alinea van dit artikel gegeven voorschrift. Verder was aan de orde het voorstel van den heer Rornijn over het verplichte kerkgaau der militairen. De rapporteerendo commissie ontraadde de aanneming hiervan, maar adviseerde de Synode, dat zij zich wende tot do Regeering met het verzoek, dat aan de ouders of verzorgers van dc minderjarige militairen, hij hun in dienst treden, worden gevraagd of zij erlangen, dat hun zonen of pupillen al of niet gebruik zullen maken van de openbare godsdienstoefening en zoo ja, dat zij dan onder geleide zich naar de kerk zullen begeven, in den geest als ten opzichte van de cadets aan de Militaire Academie geschiedt. Het voorstel der commissie werd aangenomen. In behandeling kwam het rapport over een beklag van den Kcrkeraad te Arum, omtrent een besluit van het Provinciaal kerkbestuur van Friesland tot goedkeuring vau een veranderiug der grensscheiding tus&chen de gemeenten Arum en Lollum. Besloten werd den Kcrkeraad niet ontvankelijk tc verklaren. In zake het beklag van den kcrkeraad te Scharnc- goutum over de weigering van goedkeuring van bet Plaatselijk Reglement door het Provinciaal Kerkbe stuur van Friesland, werd besloten op enkelo punten de kerkcraad in het gelijk te stellen. Beroepen: Te Poederooijen, H. Snel Czn., te Gameren. Aangenomen.' Naar Wormer (N.-H.) door L. J. van Iloorn te Peize. Bedankt: Voor Harlingen, dooi C. van Paassen, te Mcppel. CnmsT. Geref. Kerk. Beroepen: Te Oud-Beierland c.a., H. Jansen, cand. Gf.k. Keekes. Bedankt: Voor Weesp B, door C. Oranje, te Berkel c. a. R.-K. Kerk. De heer Magister F. J. P. G. van Etten, prior van bet St. Monicaklooster der patcr3 Augnstijnen te Utrecht, is benoemd tot procurator-generalis der orde te Rome. HoOvVer Onderwijs. Aan de Universiteit te Freiburg i/B is Cum lande bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift „Herniae nnd Pscudo-Herniae musculares" de heer F. A. C. P. Vogelpoel, arts, geb. to Salatiga (Java). Door de verleden jaar to's-Gravenhage opgerichte vcreeniging „Luscinsia" wordt 12 Augustus a.s. een driedangsche vogeltentoonstelling gehouden in den Dierentuin te 's-Gravenhage. Een zonderlinge voeding, In Londen woont een Israëliet met name Morris Fox geboren te Litsk (Rusland). Sedert twintig jaar bestaat zijn dagelijkseh voedsel uit niets anders dan zes pinten, melk, drie pinten bier en een kalf pond suiker. Hij houdt ziek streng aan den Talmud, en geniet bij zijn so bere levenswijze de boste gezondheid. Hij is nu boven de veertig. Het schijnt, dat hij op zeven- tienjarigen leeftijd door koortsen werd aange tast, waaronder zijn. constitutie in hooge mate leed en het spijsverteeringsvermogen geheel te gronde ging. Hij kwam onder behandeling van velo geneeskundigen, totdat zijn maag op 't laatst aan alle medicijnen gewend was geraakt. In het Kieff hospitaal trachtte men te vergeefs hom door afsponsen en electrolyse te genezen; ook in Weenen vond hij geen baat, zelfs niet bij twee bekende autoriteitendrs. Albert en Noth- nagel. Te Karlsbad bleef een kuur eveneens zon der gevolg. Daarop reisde hij naar Königsberg, waar de geneesheeren hem den raad gaven zich te voeden met suiker, melk en bier. Hij volgde dit voorschrift op, en kreeg spoedig weder zijn normale gezondheid terug. Twintig jaar ach tereen heeft hij nu geene vaste spijzen meer ge bruikt. Met opneming wordt geen instemming der Ecdactie bedoeld. Copy wordt nimmer teruggegeven en voorde slechts aan 'eéne zijde geschrei'en. I Mijnheer de Eedacteur Ondergeteekenden, hoofden van scholen, die de vergadering van het Bnrean der Feestcommissie en de Commissie voor het Kinderfeest op 28 Juli j.l. hebben bijgewoond, zouden bet zeer betreuren, dat door het ingezonden stuk van V. in de „Schiedamsche Courant" van 2 Augustus j.l. bij ouders, kinderen en gevers de indruk zou ontstaan zijn, als werd slechts een zeer luttel deel van de ingekomen giften ten bate der kinderen aangewend. Zij verklaren daarom, dat zij niet alleen genoeg vertrouwen stellen in hen, die met de regeling van het kinderfeest belast zijn, maar ook dat zij de volle overtuiging hebben: „De door het Bureau en de Commissie uitgetrokken sommen zullen voor het kinderfeest worden besteed." W. Brouwer. A. J. Dïkker. Schiedam, J. van df.r Hout. 8 Augustus 1898. J. C. Sander. A. W. Vaandrager. •1de Klasse. Trekking van 9 Augustus. Getrokken prijzen. Prijs van 20ÜQ No. 4058 - ir.OO 6598 - J0O0 5616 0911 9 - 200 9802 i - 100 5389 8597 15384 15910 Prijs van f 45: 17 2280 4527 6747 8723 10762 12314 14727 17261 18898 89 99 8i 77 28 74 46 49 67 1S928 127 2308 4699 6800 51 1QS15 71 71 17303 42 29 77 20 4712 81 Cü 31 73 83 17435 79 2418 20 G92S 8SS7 46 74 14S33 44 98 78 2507 4804 88 8920 56 12531 14919 90 19011 88 32 90 7079 57 70 37 88 17503 77 292 47 93 7132 93 10960 12607 luOll 5 80 391 61 99 49 96 03 (56 44 31 19137 400 53 4901 79 9001 61 93 15126 38 97 31 73 76 7249 9110 66 12738 71 72 08 U 85 92 7314 42 83 12877 82 93 19261 Cl 2609 5033 43 65 11002 13150 15201 17616 70 98 63 71 63 80 8 03 31 19 19351 541 2741 73 7403 9291 43 83 15325 17717 19403 74 44 77 10 9376 63 99 74 44 5 79 2814 84 22 9430 89 13288 15462 48 19 030 15 5177 94 11102 13323 15513 73 33 83 49 85 93 9510 12 30 39 17898 36 706 58 5204 7536 29 13 33424 26 17915 03 46 82 31 96 00 67 31 32 20 91 90 2967 5361 7754 9627 63 33 57 22 19G04 899 97 95 7841 86 99 50 16723 25 68 915 3062 5514 97 9750 11255 13503 15805 41 19720 16 55 82 8024 9805 11410 14 13 18009 52 43 95 03 75 77 19 44 20 28 19816 1031 3260 71 8109 9937 43 90 63 16158 58 1103 3300 5649 13 40 68 13645 95 18264 68 7 4 79 16 73 95 51 99 75 70 76 88 3452 90 8208 87 11552 66 15904 18310 20157 3516 93 36 10048 65 13743 9 18 20318 1215 34 5758 56 90 85 61 40 49 20410 41 8647 64 84 10207 11739 89 10200 54 25 42 3730 96 96 16 61 13823 79 SC 40 77 48 5983 8319 57 75 43 16332 13404 44 87 3865 6014 91 10320 86 72 16471 43 «0 1472 3942 51 8442 53 11806 14026 16574 91 54 77 54 6139 50 79 47 35 16667 18531 58 1583 4005 62-i9 81 90 11955 14131 89 51 90 86 35 6425 8527 10405 71 99 16716 97 20575 94 39 65 88 71 12056 14221 10803 18072 79 1618 73 99 96 10508 82 49 66 18701 20040 63 4103 6534 8615 10 12106 14314 16912 18 20711 74 4206 39 52 23 36 44 18 63 IS 1850 46 51 74 59 72 14409 06 90 47 1936 74 89 77 10610 81 91 78 18802 04 2127 78 6604 93 10700 12203 14504 17045 3 20846 2211 4302 48 8707 30 43 14631 17125 7 20917 53 78 71 76 17 57 45 59 17223 54 79

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2