Woensdag 10 Augustus 1898 IV. 9699. ÜkiP 52"* jaargang. Eersfe Blad. VROUWENSTRIJD FETJJXiLBTQISr. ferschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, J5Ï3EZ:3lL OVER ONdIrWUZERS. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. urA »jjv jaojfHEMHTSpRija voor Schiedam, psr kwartaal w omliggende plaatsen, p. kwart, n franco per poet, p. kwartaal. Afzonderlijke nommera 1 0.90 - 1.05 - 1.30 - 0.02 Gelijk onze lezers in eene advertentie in de jSchiedamsche Courant" van gisteren hebben kunnen lezen, weigerden wij de opneming van een tweetal ingezonden stukken, naar aanlei ding van ons hoofdartikel sOver Ondersvijzers", door de hoeren G. van der Most en J. de Wit ter opneming aan onze redactie gezonden. Niet om de discussie te smoren weigerden wij deze artikelen hoewel in 't algemeen natuurlijk geen critiek op hoofdartikelen kan getolereerd worden maar wijl dat van den heer Van der Most het hart der quaestie slechts zeer slapjes raakte en dat van den heer De Wit in het ge heel niet in rechtstreeksch verband stond met de onderhavige zaak. Voor een persoonlijk feit hadden wij gaarne het woord gegund. Vroegere polemiek met onderwijzers had ons geleerd, dat, ten einde niet in eindelooze re- en dupliek te vervallen, een zich-tot-de-zaak-zelve- beperken onmisbaar is. Nu echter de heeren Van der Most en De Wit iets wat wij voor ons zeer aangenaam vinden hunne artikelen toch in de wereld zonden en zij deze, blijkens het opschrift daarboven, beide stukken als verweer beschouwen, terwijl zeer zeker dat van den heer De Wit als geen verweer op ons artikel «Over Onderwijzers" kon beschouwd worden, meenen wij wel te doen met de redenen op te geven waarom wij deze stukken wei gerden, waartoe wij de brieven geschreven aan beide heeren uit ons copybook hier afschrijven. Men zal dan kunnen zien, zooals wij in den aanvang reeds zeiden, dat het ons volstrekt niet te doen was om recht op het doel afgaande polemiek te smoren, maar wel om wjjdloopige over- en wederschrijving, dieniet zonder antece dent was, te voorkomen. De brieven luiden Den lieer e G. van der Most, Alhier. Mijnheer, Met afsnijding van de discussie over alles wat niet rechtstreeks ter zake dienende is. geef ik U in overweging, zoo Gij gegriefd gevoelt door het woord „leugenachtig," voorkomende in het artikel „Over Onderwijzers," afgedrukt in de „Sehiedainsehe Courant" no. 9697, Eerste Blad, eerste pagina, 3de kolom, regel 22 van boven, de toelichting van het geïncrimineerde woord, die in de aldaar eveneens afgedrukte volgende alinea voorkomt, te wraken. Is dit Teeds de verborgen bedoeling van Uw ingezonden stnk, waarvan afschrift hierbij terug gaat, dan verzoek ik U deze, door snoeiing der DOOR HERMANUi HEIBERG. 64) «Wit je dan te Kopenhagen blijven, Imgjor?' «Neen bier hebben wangunst en laster mij het verblijf onmogelijk gemaakt. Ik weet maar één plaats, waar ik zou passen «En die is V' «Ik wil naar Parijs. Daar, geloof ik, zou ik in daden kunnen omzetten wat mij als ideaal voor den geest zweeft. Daar is het terrein voor mij en allen die als ik denken." In het eerste oogenblik kwam er vuur in Cur- hière's oogen. Zij sprak met zulke geestdrift van zijn vaderland, van Parijs. En dat streelde hem. Maar oven spoedig kreeg het verstand in hem de overhand. Alles was verloren, wanneer hl haar tiet juist die gedachte uit het hoofd praatte dovendien wist hij dat zij daar niet alleen niets bereikte, maar wellicht ten onder zou gaan. In den zin sprak hij toen met haar en schetste haar m breede kleuren een beeld van het leven in de Seine-stad, dat geenszins aan de verwachtingen en tenschen die zij koesterde, beantwoordde. Nadat dj al haar tegenwerpingen overtuigend weerlegd bad, besloot bij «En wil je mij, je vriend, nog een offer brengen, 1® ook aan je eigen edel Ik weoigevert, trouw dan BTRI3AUs BOTERSTRAAT 70, Tclcphoon Ifo. 123. ADvsnrEimsTKuavan 15 gewone regel# met labs- grip van eene Courant0.6S Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. lyriek, duidelijker aan het licht te doen treden en h tot wat de hoofdzaak is tc bepalen, daar ik slechts voor deze ruimte kan atstaan en op deze eventueel kan antwoorden. Met verschuldigde hoogachting, Be hoofdredacteur van dc jSchiedamsche Ct." Aan het in dezen brief uitgesproken ver langen weigerde de neer van der Most te vol doen, waardoor zijn stuk dus niet kon opge nomen worden. De brief aan den heer J. de AVit is als volgt Den Ileerc Jan de Wit. openbaar onderwijzer, Alhier. Mijnheer, Daar ik het verband tusscbcn het hoofdarti kel. voorkomende in de „Schiedamsche Ct." no. 9d97, Eerste Blad „Over Onderwijzers" en het door U heden ingezonden artikel niet kan inzien, cd de bedoeling Uwerzijds stellig bestaat om als 't ware eene repliek op genoemd hoofdarti kel te leveren, ce niet geheel onafhankelijk daarvan eenige leering ten beste te geven, heb ik gemeend, door opneming, de discussie niet incidenteel te moeten uitbreiden, maar deze tc moeten beperken to.' de nauwst mogelijke gren zen. waarbinnen Uw artikel niet valt. Met verschuldigde achting, De hoofdredacteur van de „Sthied. Cf." Minder om rekenschap te geven van onze daden, die wij niet verschuldigd zijn, doch om bij enkelen een misverstand, dat, misschien, bestaat weg te netnen omtrent de beweeg redenen, die ons tot weigering leidden, drukken wij bovenstaande brieven af. Wij hadden billijker wijze mogen verwachten, dat de heeren van der Most en de Wit, door opneming der brieven in hunne circulaire, ons van het hier-afdrukken zouden ontheven hebben. Algemeen overzicht. Schiedam, 9 Augustus '98. Geteekend Is de vrede tu.wehen Spanje en de Vereenigde Staten nog niet. Maar den ding is thans zeker: de Fransche gezant te Washing ton, Jules Cambon, heeft gistermiddag te 2 uur 40 minuten Spanje's antwoord ontvangen. Niet zoo zeker is de inhoud dezer motie, liet telegram uit Washington, dat de ontvangst van het antwoord door den Fransehen gezant meldt, voegt er bjj dat het wel geruimen tijd zal duren, eer het ontcijferd is, daar het nog al lang is. Toch, al is de inhoud vau Spanje's antwoord nog niet officieel publiek gemaakt, lijdt het geen twijfel dat Spanje de door de Vereenigde Staten gestelde voorwaarden aanvaard. Naai de sTemps" uit Madrid verneemt, zou Spanje er alleen op wijzen dat het wijkt voor overmacht, terwijl het nogmaals verzekert dat het don met graaf Dehn. Ik verzweeg je ring zijn komst. Hij is gisteren aangekomen en keert morgen met je familie naar Rankhoim terug. Dat hij je nog bemint met de oude liefde, weet ik." Imgjor had doodsbleek en met neergeslagen wimpers naar die woorden geluisterd, en haar handen hadden herhaaldelijk en onwillekeurig naar een steunpunt gegrepen. Dat was weder een nieuwe aanval op haar innerlijk wezennu kwam ook nog de verzoeking. Maar haar strijd was slechts kort. Presto had zij lief gehad, omdat zij gehoopt had door hem haar idealen to kunnen verwezenlijken. Axel Dehn beminde zij met de kracht eener liefde die uit achting en bewondering ontstaateen levendige belangstelling voor den Franschman was bij haar opgekomen, omdat liij naast zijn beschaving als man van de wereld ook herhaaldelijk had doen blijken dat hij een man van verstand en geest was, er> dat hij tegelijk eene edel hart bezat. Maar Prestö had zij intusschen leeron haten, graaf Axel Dehn wilde zij niet liefhebben en Cnrbière be hoorde haar zuster toe. Het was dus beslist. Terwijl zij Cnrbière aanzag met een blik die hem repds deed bogrijpen dat haar gemoed zich alleen bezig hield met de ernstige zijde van dit ernstige vraag stuk, zeide zij «Ik vermag niet te beoordeelen of je een juisten weg hebt gekozen. Het zou immers ook mogelijk zijn geweest dat je door zulke openhartigheid juist het tegendeel had uitgewerkt. Je hebt mij bij al wat ik reeds te dragen heb, nog een zwaren last opgelegd. Je hebt echter een beroep gedaan op mijn vriendschap, en dat zal niet vergeel, zijn geschied, Cnrbière 1 Ik zie er van af naar Parijs oorlog, waartoe het gedwongen is, noch uitge lokt noch begeerd heeft. Voorts zou de nota coneludeeren tot staking der vijandelijkheden in het belang der defini tieve onderhandelingen, terwijl aangeboden wordt gedelegeerden te benoemen om met Amerikaansi-he afgevaardigden tot overeenstem ming te komen omtrent bet toekomstig regee- ringssteKel der Philippijnen. Als Spaansche gedelegeerden worden genoemd de hertog \an Almoilovar, Leon v Castillo en Merry del Val. Dat do Spaansche regeering zich in haar nota beroept op de overmacht, wordt ook aan de «Daily Mail" bericht. Zij zou n.l. verklaren dat het haar niet mogelijk Is over de vredes voorwaarden der Vereenigde Staten te beraad slagen, dat zij ze aanneemt omdat ze haar eenvoudig worden opgelegd. Volgens »E1 Liberal" echter heeft de Spaansche regcering de voorwaarden der Vereenigde Staten alleen sad referendum" aangenomen, omdat zij zich niet bevoegd acht, zonder een besluit der Cortez. grondgebied af te staan. Mocht president Mc. Kinley die beperking niet aannemen, dan zou de Spaansche regeering nog deze maand de Cortez bijeenroepen. In dat geval verwacht men vóór het eind dezer week een nieuwe nota van Mc Kinley. Is de mededeeling van «El Liberal" juist clan zal de Amorikaan=che regeering niet. zoo als zij volgens een bericht aan de «Standard" uit Washington voornemens is, kunnen eischen dat reeds over een maand inet de ontruiming van Cuba en Porto-Rieo worde aangevangen. Een eigenaardige bepaling wil de «Epoca" nog in het vredestactaat zien opgenomen Overeenkomstig den wensch van geheel Spanje, verlangt het blad dat de overbrenging van Cliristophorus' Columbus lijk van de kathedraal van Havanna naar Spanje worde toegestaan. Intusschen is de Cubaansche quaestie met den afstand door Spanje en het vertrek der Spaansche troepen nog lang niet opgelost. Reeds nu zijn de Cubaansche insurgenten slecht te spreken op de Amerikanen, zóo zelfs, dat, naar de correspondent dei' «World" te Santiago be richt, Calixto Garcia met '1200 man de pro vincie verlaten heeft om zich bij Maximo Goniez te voegen en den guerilla-oorlog voort te zetten, zonder zich er om te bekommeren of de Ameri kanen met de Spanjaarden een wapenstilstand sluiten. En hoe Cuba zich zelf zal moeten regeeren, begrijpt nieu volstrekt niet. 't Is dan ook de vraag of de Vereenigde Staten niet zullen be sluiten riog verscheiden jaren Cuba bezet te houden en te besturen, totdat de bevolking van liet eiland rijp is voor een zelfstandig regecringsstelsel. Een artikel dat de «Tribune" te New-York aan deze quaestie wijdt, en waarin men een weerspiegeling van de meening der Anieri- kaansclie regeering ziet, verdient ten dez" de aandacht. Daarin wordt gezegd dat de Vereenigde te gaanmaar jo verzoek, graaf Dehn te huwen, kan ik niet inwilligen. Ik zal nooit huwen, noch hem, noch een ander." B.j deze woorden zag zij hem aan met een zoo zwaannoedigen en tevens zoo hopeloos-gelaten blik dat hij in diepe ontroering haar hand greep en terwijl hij afscheid nam, woorden van troost on van bemoediging tot haar sprak. Nog een blik wisselden zij beiden raet het innige gevoel van reine zielen. Toen ging hij heen, nadat hij zich nog eens over haar hand had gebogen. En terwijl het geruisch zijner schreden op de trap wegstiorf, zonk zij in ontzettende gemoedsbeweging, in diepe, zwijgende ontroering achterover. Dien middag stapte Imgjor op een tramwagen en begaf zich naar de woning der oude vrouw Ohlsen. Het trok, toen zij daar was aangekomen, leeds haar aandacht dat zij een aantal vrouwen en mannen in levendig gesprek op het erf vond, en zij schrok niet weinig toen haar op haar vraag, wat er gebeurd was, geantwoord werd, dat de oude man 's morgens vroeg in eene beroerte dood was gebleven. Door een toeval had men het ontdekt en had ook de oude vrouw het bemerkt. Zij had gemeend dat hij reeds was weggegaan, toen zij een zwaren val in de keuken bad gehoord. Imgjor's eerste gedachte bij dit nieuwe ongeluk was dezewat er nu van de weduwe zou worden. Door dezen dood waren haar na alle middelen om te leven ontnomen. En van die overweging sprongen haar gedachten over op het allereerst noodige. De Staten niet gebonden zijn door do verklaring van het Congres, dat Cuba niet zal worden ingelijfd. Md verklaring toch berustte op de veronderstelling dat de Cubanen in staat zouden zijn op eigen beonon te staan. Nu hun onge schiktheid tot zelfbestuur gebleken is. moot wel deze verklaring niet verloochend worden, maar moeten de Vereenigde Staten toch Cuba blijven besturen, totdat de Cubanen getoond hebben dit zelf te kunnen volgens de in Amerika geldende begrippen van vrijheid, recht en orde. De evaeueering der Ameriknaiwche troepen naar Montauk Point is inmiddels met kracht begonnen. Op Porto-Rieo duurt do krijg nog voort. Zelfs liepen te Washington geruchten dat het bombardement van San Juau begonnen isdie geruchten zijn echter niet bevestigd. Een telegram uit Ponce zegt dat de vreemde consuls te San Juan een neutrale zone zullen vaststellen, waarbinnen vreemde onderdanen in geval van een bombardement de wijk zullen kunnen nemen. Wil men sommige ongeluksprofeten gelooven, dan zal de Spaansch-Amerikaansclie oorlog spoedig gevolgd worden door een geweldiger strijd met de wapens in de hand die tu$«ehen Engeland en Rusland om de suprematie in Oost-Azië. Nu is het zeker, dat de Russische invloed op de Chineesche regeering voor Engeland's oeconomisclie belangen in het Verre Oosten een groot gevaar is; de handhaving en uitbreiding zijner handelsbetrekkingen in het ontwakende Chineesche rijk is voor Groot-Bri'tannfl een levensbelang. Toch is het de vraag of een gewapend con flict wel zóo aanstaande is als men het wil doen voorkomen. Daar zijn er, die de oorzaak der onrustwekkende geruchten terugbrengen tot de Chineesche regeering zelve, die, het oude adagium huldigend, door verdeeling wil heerschen. Hoe het zij. met name in de Vereenigde Saten verwacht men «iets", vooral op grond van de redevoering van lord Goshen in het Lagerhuis bij de crediet-aauvrage voor uitbrei ding der Britsche vloot. Eu daarmede gaat de verzekering vergezeld, dat Engeland bij een eventueel conflict den steun zou genieten van de Vereenigde Staten, dank zij de toenadering die in den laatsten tijd tusschen de twee stamverwante natiën heeft plaats gegrepeu. De «Standard" verneemt daartegenover uit New-York, dat de incidenten in het Verre Oosten in de Vereenigde Staten wel in voor Engeland gunstigen zin worden gecommenteerd, maar dat het voorbarig is te zeggen, dat de Vereenigde State.i te eeniger tijd een rol zullen te spelen hebben in het Engelseh-Russisclie conflict. De «Nevv-York Times" en de «Sun" bevelen man moest begraven worden. En dat kostte geld. De buren zouden zeker van meening zijn dat de rijke freule, die nu evenwel zelf weinig of niets meer haar eigendom noemde, daarvoor wel zou bijspringen. Maar daar lang nadenken niet hielp, integendeel krachtig handelen vereischt werd, droeg zij een man dien zij daarvoor betaalde, op een vrouw te halen om het lijk te wasschen en een kistenmakor te laten komen om de maat te nemen voor de doodkist. En nadat dit gebeurd was, ging zij naar de oude vrouw toe, sprak liaar met zachte troostwoorden toe en deelde haar zoo omzichtig mogelijk mede dat zij nu naar liet bestjesliuis zou moeten vei huizen. Ook vertelde zij haar dat zij, Imgjor, eerstdaags Kopenhagen zou verlaten en op geenerlei wijze in staat zou zijn voor haar te zorgen. En de blinde vrouw boog het hoofd onder dezen slag, terwijl tranen uit haar van licht beroofde oogen druppelden. De gedachte viel haar nu dubbel zwaar dat zij haar trouwe verpleegster in de toe komst niet meer om zich zou hebben nadat zij reeds haar man vorloren had. En ook Imgjor scheidde met moeite van de eenige arme die de beleekenis van haar zorg ten volle begrepen en voor de vele bewijzen barer menscheriliefde steeds een woord of toch een gevoel van dank had ge had, in tegenstelling met de velen die steeds alleen aan zichzelf hadden gedacht en er op uit waren geweest Imgjor's goedheid op vaak onbeschaamde wijze te misbruiken. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3