STADSNIEUWS. «Gemeenteraad. nochtans een gemeenschappelijke actie van de Vereenigde Staten en Engeland in China aan. l)e kloof tusschen de Itaiiaansche regeeriiu en den Heiligen Stoel gaapt wijder dan ooit. Hij de jongste onlusten heeft de Itaiiaansche regeerïng niet alleen zeer strenge maatregelen genomen tegen tal \an revolutionnaire ver- eenigingen en bladen, maar ook tegen Katho lieke. Over deze materie nu richt thans de Paus in de «Osservatore Romano" een herderlijk sehrij en aan het episcopaat en het Itaiiaansche volk. De Paus zet daarin uiteen het ontstaan en het noodzakelijke van het bestaan dier ver- eenigingen en bladen, wier godvruchtig, moreel, maatschappelijk en oeeonomiseh doel wordt betoogd. Dergelijke maatregelen, zegt de Kerkvorst, zijn een beleediging voor het beginsel van rechtvaardigheid, de wetten en vooral voor den Paus, die deze vreedzame vereenigingen ge zegend had. Zij verscherpen liet godsdienstig conflict en doen alzoo schade aan Italië, door het te be- rooven van zijn kracht en zijn behoudend ver mogen tegenover socialisme en anarchie. Toch. hoezeer de katholieken gekant zijn tegen elke samenzwering en alle rebellie, zullen zij noch door bedreigingen noch door ge welt hun gedrag veranderen. De Paus protesteert tegen de maatregelen die hij willekeurig noemt en die de positie van liet pausdom, dat zij de mid delen ontnemen tot zijn godsdienstige en sociale actie, steeds pijnlijker en onhoudbaarder maken. Leo XIII vermaant derhalve de Italianen te blijven binnen de grenzen van de wet en trouw te blijven aan het episcopaat en aan de geestelijkheid. Gemengde Mcdedcelfngen. Het Engelsche Hoogerhuis heeft het door het Lagerhuis aangenomen ontwerp goedgekeurd, waarbij de ouders ontheven worden van de verplichting hun kinderen te laten vaccineeren, wanneer zij verklaren zwaren te hebben. daartegen gemoedsbe- Volgons den correspondent der ïlnd. Beige" te Berlijn denkt de Duitsche regeering er niet aan te antwoorden op de openbaarmaking van Bismarck's ontslagaanvrage. Zij is van oordeel dat in een dergelijk geval een regeering het zwijgen behoort te bewaren, en zal zich daar naar gedragen. Wellicht zal eerst over jaren, uit een historisch oogpunt, de publicatie ge schieden der briefwisseling tusschen Keizer en Kanselier. De iDaily Telegraph" verneemt uit Berlijn dat Bismarck's gedenkschriften gedeponeerd zijn bij de Engelsche Bank en in Engeland zullen worden uitgegeven. Zondag heeft over Keulen en de omstreken een tornado gewoed die geweldige verwoestin gen aanrichtte. Er vielen hagelsteenen van vier a vijf centimeter doorsnede. Een aantal Belgische dames wij vinden o. m. de namen Frère-Orban, Vanderkindere, Anspach hebben een petitie gericht tot mevrouw Fau'-e. Zij vragen haar, ter wille der zwaar beproefde mevrouw Dreyfus, al haar in vloed te willen aanwenden ten gunste van den martelaar van het Duivelseiland." De Sn'*cle" eischt van den minister van koloniën Trouillot, dat hij de wegneming ge laste van den steenen muur om Dreyfus' ge vangenis, op bevel van 's ministers voorganger André I.ebon tegen de wet in opgericht. Piequard en Leblois zijn gisteren geconfron teerd met kolonel Henry en den archivist Gribelin, Joseph Reinach is bij den Raad van State in hooger beroep gegaan tegen de beschikking van den minister van oorlog, gelastende een onder zoek, en tegen het besluit van president Faure, waarbij hij ontslagen is als kapitein van het territoriale leger. Nu weer wordt beweerd dat de familie bijeenkomst te Kopenhagen alleen betrekking heeft op de candidatuur van prins George van Griekenland voor het gouverneurschap van Kreta. 't Lijkt niet zeer geloofwaardig. Vorst Ferdinand van Bulgarije is Zondag avond te Cettinje aangekomen en door den vorst en het volk van Montenegro hartelijk ontvangen. De ïN.-Y. Herald" verneemt uit Panama dat daar een veertigtal blanken, ambtenaren met hunne gezinnen, door Indianen vermoord zijn. sommige punten in de gemeente overwonnen moeten worden. De commissie voor de muziek is insgelijks ijverig aan het werk, en heeft zicli reeds van de medewerking van twee corpsen verzekerd de muziek der dienstdoende schutaterij alhier, ell die van het 1de regiment Infaterie uit Lei den. Met een derde corps wordt onderhandeld. Wat het kinderfeest aangaat, is reeds be paald, dat liet onthaal der kinderen in de fees telijk versierde scholen zal plaats hebben. Hiel' door zal liet mogelijk worden, ook aan de meest bescheidenen het hun rechtmatig toekomende te verschaffen. Inhuldiglngsfeesten. .Men bericht ons van officieele zijde: De Organisatie-commissie en de Commissaris sen van Orde bij den optocht liielden gisteren eene vergadering. Daar de optocht nog al groo- te afmetingen belooft aan te nemen, de wagens van wege hun omvang met beleid dienen te worden bestuurd, en de Commissie zooveel mo gelijk alle deelen der stad wil doortrekken, zul len eenige lieden op een voertuig van ongewo- nen vorm een proeftocht ondernemen, om op de hoogte der moeilijkheden te komen, die op Bij den gemeenteraad is van den heerj. A. Rutschy ingekomen een verzoek om eervol ontslag als gemeente-heelkundige, in te gaan, met het einde van dit jaar. De heer J. K. T. Timmerhaus van Abcoude heeft eervol ontslag gevraagd als leeraar in rechtlijnig teekenen aan de middelbare scholen alhier. Als een eigenaardig feit vermelden we, dat Directeuren van het in 1843 alhier gevestigd Begrafenisfonds, onder de zinspreuk «Belang stelling in onze Stadgenooten", ter gelegenheid van het aanstaande Nationale feest aan de leden een uitkeering zullen doen in verhouding der jaren van het lidmaatschap en van de k!as=e. in welke men is ingeschreven. Deze maatregel zal aan sommige gezinnen een niet onaanzien lijke bijdrage leveren. De timmerman Jan Groeneveld hoopt den '15n Augustus a.s. den dag te herdenken, waarop hij voor 40 jaren in dienst der gemeente trad, M. BURGERLIJKE STAND. Geboren 6 Augustus. Wilhelmiria, dochter van Boele en J. van Dijk, IlendriJe-Qalelstraat. 7 Augustus. Laurens, zoon van L. van den Bout en P. Tromp, Hendrik-Qalehtraat. 9 Augustus. Theodora Maria, dochter van J, Vlugman en J. van den Berg, Folderstraat. Overleden 8 Augustus. Francina Margaretha Leunissen, oud 9 maanden, Qasstraat. Vergadering op Dinsdag 'J Augustus 1S9S, des namiddags ten twee ure. Voorzitter de oudste wethouder, de heer G. Visser Bz., wegens afwezigheid van don Burgemeester terwijl het Secretariaat wordt waargenomen door den Hoofdcommies ter Secretarie, den heer Van Luik, wegens het verlof van den Secretaris. Tegenwoordig zijn alle leden. De notulen van het verhandelde inde vergadering van 28 Juni j.l. worden ongowijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken. Ingekomen zijn de volgende stukken: 1. Van den Minister van Binnenlandseho Zaken, Missive houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 28 Juni j.l, tot verhooging der jaarwedde van den heer R. de Boor, leeraar aan het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool alhier. Aangenomen voor kennisgeving. 2. Van de Gedeputeerde Staten dezer provincie, Missive ten geleide van bet door hen goedgekeurde kohier no. 1 der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 3898 99. Aangenomen voor kennisgeving. 3. Idem, Missive ten geleide der door hen goed gekeurde besluiten van den Raad dd. 28 Juni 11. lo. tot het aanvaarden van een gesmeed ijzeren bloemenvaas met toebehooren te plaatsen op het grasperk van het Emmaplein; 2o. tot het ten geschenke aanvaarden van een lindeboom met ijzeren hek te plaatsen op het Wilhelminaplein alhier; 3o. tot het ten geschenke aanvaarden van een monumentale fontein to plaatsen in de Plan tage alhier 4o. tot het voeren van een proces tegen de firma Van Deventer Co. alhier, wegens het branden van gas buiten den meter, waarbij de Burgemeester gemachtigd is tot het voor de gemeente voeren van het geding voor meld, zoo in eersten aanleg als in hooger beroep en cassatie. Aangenomen voor kennisgeving. Vao Burgemeester en Wethouders, Missive ten geleide van do hun door Regenten van het oude Mannenhuis alhier toegezonden inventaris der stukkon behoorende tot hot archief van genoemde stichting. Aangenomen voor kennisgeving. Idem, Missive ten geleide van de rekening der ontvangsten en uitgaven dezer gemeente over den dienst 1897, vergezeld van al de daarbij behoorende beseheiden, de verantwoording van hun college aan den Raad, zoomede een ontwerp-besluit tot voorloopige vaststelling der ontvangsten en uitgaven. De rekening en bijlagen om onderzoek en rapport in handen gesteld der Financieele Commissie. 6. Idem, Missive houdende voorstel tot wijziging van het tarief van het gas, benevens een desbetref fend concept-besluit. (Zie ons nr. van 8 Aug. jl.) Zal straks aan de orde worden gesteld. 7. Wem, Missive het voorstel bevattende tot split sing der le klasse der Hoogere Burgerschool be nevens het desbetreffend schrijven van do Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs, alsmede een aan den Raad gericht schrijven dd. 8 dezer no. 307 van de genoemde commissie, waarin deze naar aanleiding van het voorstel tot splitsing, met aanhaling van een fragment uit vroegere corres pondentie, hare uitlegging van art. 52 der wet op het Middelbaar Onderwijs geeft. B. en W. handhaven niettegenstaande deze missive hunne opvatting omtrent art. 52. Zal straks aan de orde worden gesteld. Idem, Missive houdende voorstel tot verlenging dor westelijke krib van de haven der drinkwater leiding, alsmede een desbetreffend ontwerp-besluit. Wegens het urgente der zaak werd, met toepassing van art. 42 der gemeentewet en art. 15 van het reglement van orde, besloten nog heden deze zaak te behandelen. De heer Klein Traag! of het geen aanbeveling verdient de beslissing aan te houden. De heer Visser ontraadt dit. Dc heer Jansen vraagt inlichtingen omtrent een door den heer Klein genoemd bedrag. De heer Visser antwoordt dat diTbetrekking heeft op het werk dat thans verricht wordt. De beer J a n s e n behoudt zich het recht voor hierop later terug te komen. Idem, Missive houdende voorstel tot hot verleenen yau een crediet voor het maken van slaapvertrekken in bet Stads-Ziekenhuis voor het tot die inrichting behoorend personeel. Do heer Van Buysen vraagt dadelijke behan deling. Dc raad vereenigt zich hiermede zoodat het straks aan de orde zal worden gesteld. 10. Idem, Missive bevattende hun advies aangaande het benoemen ad vitam der bestuursleden voor de Hofjes van Belois en der leden van de commissie voor de fondsen der voormalige gilden hier ter stede. Hierop zal worden gelet wanneer straks de be noeming aan de orde zal zijn. 11. Idem, aanbevelingslijst van benoembaren voor de betrekking van tijdelijk leeraar, voor écn jaar, in de wiskunde aan de Hoogere Burgerschool alhier. Op de aanbevelingslijst zijn geplaatst de heeren 1. C. L. Tondu, lo luitenant der artillerie te Schoon hoven; 2. A. C. de Vos, le luitenant der infanterie te Amersfoort. Do benoeming zal straks aan dc orde worden gesteld. 12. Idem, aanbevelingslijst van benoembaren voor de betrekking van leeraar in de Staatswetenschappen aan de scholen voor Middelbaar Onderwijs te Schiedam. Aanbevolen wordt: voor een definitieve benoeming aan de Hoogere Burgerschool en voor een tijdelijke benoeming gedurende den cursus 1898/99 aan "de Burgeravondschool de heer mr. dr. M. Smit, tijdelijk leeraar in de Staatswetenschappen aan genoemde scholen. De benoeming zal straks aan de orde worden gesteld. 13. Idem, Voordracht ter benoeming van een on derwijzer plaatsvervangend hoofd der 2e Openbare Tusschensehool alhier. Voorgedragen worden: 1. Chr. Ruiter, onderwijzer aan de 2e Openbare Tusschensehool; 2. N. Tak, on derwijzer aan de 2e Openbare Kostelooze school alhier. Dc benoeming zal straks aan do orde worden gesteld. 14. Idem, Voordracht ter benoeming van een onder wijzer aan de 3e Openbare Kostelooze school alhier. Voorgedragen worden: 1. J. M. Drogendijk, tijde lijk werkzaam aan de 3c openbare kostelooze school alhier; 2 A. van Wagtendonk te Zuid-Beierland; 3. Th. C. W. Mierlo te Dordrecht. De benoeming zal straks aan de orde worden ge steld. 15. Idem, Voordracht ter benoeming van een onder wijzer aan de 2e openbare kostelooze school alhier. Voorgedragen worden: 1. A. van Wagtendonk te Zuid-Beierland; 2. Th. C. W. van Mierlo te Dordrecht; 3. P. Groen te Sluis. De benoeming zal straks aan de orde worden ge steld. 16. Idem, proces-verbaal der door hen op den 30n Juni 11. gedane opneming der boeken cn kas van den gemeente-ontvanger, waarbij alles in be hoorlijke orde bevonden is. Aangenomen voor kennisgeving. 17. Idem, het door hen opgemaakte kohier no. 2 der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1898/89, ten bedrage van f 17168.11. Komt straks aan de orde. 18. Idem, drie ontwerp-besluiten tot het doen van af- en overschrijvingen op do begrooting van uit gaven, dienst 1898. Komen straks aan de orde. 19. Idem, ontwerp-beslnit tot verhooging van- en toevoeging aan de gemeente-begrooting van inkomsten en uitgaven, dienst 1898. Komt straks aan de orde. 20. Van den Burgemeester dezer gemeente, schrijven houdende mededeeling, dat hij zich gedurende onge veer een maand, ingaande don 21n Juli, uit de ge meente zal verwijderen. Aangenomen voor kennisgevingzijnde hiervan reeds schriftelijk aan de leden kennisgegeven. 21. Van Curatoren van het Gymnasium alhier, Mis sive bevattende hun voorstel tot het continueeren voor het studiejaar 1898/99 van de tijdelijke benoe ming van dr. G. Bakker, leeraar aan de Hoogere Burgerschool alhier, tot leeraar in de natuurkunde en Cosmographie aan het Gymnasium, overeenkomstig het bij hun schrijven overgelegd advies van den in specteur van het Hooger Onderwijs. Komt straks aan de orde. 22. Van de Commissie voor hot Burgerlijk Arm bestuur, Missive daarbij aanbiedende de rekeningen over 1897 en begrootiugen voor 1899 van het Bur gerlijk Armbestuur en het Stads-Ziekenhuis, met de bij dc rekeningen behoorende bescheiden en dc- bij de begrootingen behoorende memorien van toelich ting, tevens daarbij overleggende haar verslag over 1897 cn verklarende dat de vorderingen ten laste van de beide genoemde instellingen zijn voldaan. De rekeningen en begrootingen in handen gesteld der Financieele Commissie om onderzoek en rapport; het verslag aangenomen voor kennisgeving. 23. Van de Commissie van beheer over de hed en verloskundige instrumentenverzameling der ge meente, Missive ten geleide van de rekening en ver antwoording van haar gehouden beheer over 1897, vergezeld van de daarbij behoorende bijlagen. De rekening om rapport in handen gesteld der Financieele Commissie. 24. Van den heer J. J. Roelants, directeur der Gemeente-Gasfabriek cn Drinkwaterleiding, adres ora eervol ontslag uit die betrekking, wegens gezond heidsredenen, met ingang van 1 September a.s. Het gevraagde ontslag eervol verleend, ond.or dankbetuiging voor de langdurige diensten, in die betrekking, aan do gemeente bewezen. 25. Van den heer J. A. Rutschy, gemeente-heel meester alhier, adres om eervol ontslag als zoodanig tegen ultimo December 1898. In handen gesteld van de commissie voor het Stads- Ziekenhuis om rapport. 26. Van den heer J. K. T. Timmorhans van Abcoude, civiel-ingcnieur, leeraar aan deH. B. S. endeB. A.S. alhier, adres om eervol ontslag, wegens gezondheids redenen, ingaande op 1 September e. k. met toeken ning van pensioen overeenkomstig de betrekkelijke verordening. In handen gesteld van B. en W. om advies. 27. Van mej. S. Dura, onderwijzeres aan de 3e openbare kostelooze school alhier, Adres om eervol ontslag uit genoemde betrekking met ingang van 1 September a.s. Eervol verleend. 28. Van de wed. E. C. Papenhuijzen, Adres daarbij verzoekende om ontheffing, geheel of gedeeltelijk, van haïen aanslag in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienstjaar 1898/99. Om advies in handen van B. en W. 29. Van A. Timmermans en 4 anderen, Adressen houdende bezwaar tegen hunnen aanslag ia de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1898/99. Om onderzoek en rapport in handen der Commissie voor de belastingen. 30. Van L. Wendt, Adres daarbij verzoekende te worden aangesteld tot makelaar in granen en ge distilleerd. Om advies reeds in handen gesteld der Kamer van Koophandel en Fabrieken. 31. Van L. Melchers, Adres daarbij verzoekende te worden aangesteld tot makelaar in gracen en ge distilleerd. e" Om advies reeds iu handen gesteld der Kamer vau Koophandel en Fabrieken. Benoeming regenten, enz. Aan do orde is Benoeming van eon lid in do Commissie van be heer der vernietigde giiden. Door B. en W- wordt voorgesteld de benoeming te doen geschieden ad vitam (zie K. B. van 26 JuH 1820). Benoemd wordt de hoer W. A. Beukers met 9 stemmen, 5 stemmen waren in bianco uitgebracht. De heer Beukers neemt de benoeming niet aan. Hierna wordt met 11 stemmen benoemd de heer P Loopnijt. Benoeming van een lid ais Regent van de Hofjes van Belois. Alvorens tot dc benoeming over te gaan werd op voorstel van B. cn W. besloten dat deze benoeming zal geschieden voor ten langste zes jaar of zooveel korter als do rooster zal aanwijzen, tot het opmaken waarvan de Regenten zullen worden uitgenoodigd. De heer Jansen merkt hierbij op dat de beide andere regenten „ad vitam" zijn heuoemd en dat die dus niet behoeven af te treden. lie voorzitter licht de bedoeling toe, waar mede de heer Jansen genoegen neemt. Benoemd wordt daarna de heer J. Hoek Az. met 13 stemmen. Benoeming van een curator van hot Gymnasium wegens periodieke aftreding vau den heer Kloppen burg. Benoemd wordt de heer mr. Kloppenburg. Benoeming van een leeraar in de wiskunde aan de H. B. S. voor den tijd van éen jaar. Benoemd wordt de heer C. L. Tondu. Benoeming van oen leeraar in de staatsweten schappen bij het Middelbaar onderwijs. Benoemd wordt de heer Mr. D. Smit met algemecnc stemmen. Plaatsvervangend Hoofd. Aan de orde komt de benoeming van een onder wijzer, tevens plaatsvervangend hoofd, aan do Tweede Openbare Tusschensehool. De heer De Groot vraagt bij deze benoeming, die alsnu volgt, inlichtingen omtreDt hetgeen be weerd wordt in het stukje, voorkomende in de „Schic- damsche courant" vaa 5 Augustus. De Voorzitter antwoordt dat 6 a 7 maal aan do onderwijzers gezamenlijk de gelegenheid is gegeven tot spreken. Hiermede stelt de heer De Groot zich te vredcu. Benoemd wordt daarna de heer Chr. Ruyter, Voordracht ter benoeming van 3 leden in het college van zetters dezer gemeente, ter veryulling der vacatnren wegens periodieke aftreding van de heeren G. A. J. Beukers, A. van Buijsen en J. H.Ris Hz. Op de dubbeltallen werden geplaatst de heeren G. A. J. Beukers en H. R, M. A. van Gent, A. van Buijsen en J. II. Houtman, J. H. Ris Hz. cn W.A. noek Jaesz. Voorstel van curatoren van het Gymnasium tot benoeming van een tijdelijk leeraar aan het Gymnasium, voor den cursus 1898/99 tot het geven van 2 uren onderwijs per week in natuurkunde en Cosmographie in de 5e en 6c klasse en e.g. benoeming van zulk een leeraar, waarvoor door curatoren wordt aanbe volen de heer Dr. G. Bakker, die ook gedurende den afgeloopen cursus als zoodanig werkzaam was. Het voorstel wordt aangenomen en de heer Dr. G. Bakker wederom voor dezen cursus benoemd. Ontwerp-besluit tot af- en overschrijving op de gemeente-begrooting van uitgaven dienst 1898, ton bedrage van f4000. Goedgekeurd. Ontwerp-besluit tot af- en overschrijving op de gemeente-begrooting van uitgaven, dienst 1898, ten bedrage van f 150. Goedgekeurd. Ontwerp-besluit tot af- en overschrijving op de gemeente-begrooting van uitgaven, dienst 1898, ten bedrage van f 3900. Goedgekeurd. Ontwerp-besluit tot verhooging van of toevoeging aan de begrooting van inkomsten ea uitgaven der gemeente, dienst 1898, ten bedrage van f2600. Goedgekeurd. Vaststelling van het kohier no. 2 der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1898/99. Vastgesteld tot een bedrag van f17168.11. Do heer de Groot vraagt of de forenzen over de eerste drie maanden alsnog zullen worden aange slagen. De heer Van Westendorp deelt mede dat daaromtrent een onderzoek wordt ingesteld en de kwestie zal beslist worden bij een volgend kohier. G a s p r ij s. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van het tarief voor dc levering van gas. (Zie ona nr. van 6 Aug. jl.) De heer G o u k a merkt op dat met de aanneming vau het voorstel van B. en W. het gas tegen 3 prijzen worden geleverd, wat spr. weinig aantrekt. Voorts vraagt spr. of, waar b. v. gasgloeilicht een uitvloeisel is van warmte, het daarvoor ge bruikte gas moot worden berekend a 8 et. Om deze redenen wenscht spr. voor te stellen do prijs tc stellen 5. 6 ets. De Voorzitter raadt dit af. De heer van Gent wijst er op dat bij de voor gestelde formulcering iemand met 10 verschillende fabrieken ook al bereikt hij het minimum geen korting zal krijgen. De Voorzitter antwoordt dat dit toch wel degelijk de bedoeling is en het artikel ook zoo zal worden geïnterpreteerd. De heer Mr. Jansen vraagt hoe dit zal gaan met scholen. De Voorzitter meent dat die kunnen worden gerekend tot „liefdadige instellingen" als bestuurd b. v. door de St. Willebrordus-vereeniging, waartegen do heer Jansen echter opkomt. Do heer Elzevier Dom stelt voor de zaak aan te houden om buiten de vergadering een be hoorlijke redactie to vinden voor de bedoeling des heeren Jansen. Dit voorstel wordt aangenomen terwijl hot stelsel van het voorstel wordt goedgekeurd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4