VLAARPINQEN. Kunst en Wetenschap. Gemengd Nieuws. Koloniën. Finantiëel. Y i s s c li e r ij. S c li e e p t a a r t. Handel. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STMTSLEENIN&EN, Pm. ei stedelijke Leeningen. lol, (Met-Mell. enCuli.-Oadenieiiiige.i TaïaksoHdemiim Fabrieken. Meeprart-Iaatscï, Dmim SDOorwegleeningen. 997fe Traiweg-IaaM Preiieleeaim Splitsing Klasse I H. B. S. Voorstel van B. ca IV. ia overleg met de com missie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs, om gedurende den cursus 1898/99 aan de le klasse der Hoogere Burgerschool eene parallclklasse te ver binden. De heer de Groot verklaart tegen dit voorstel te stemmen, omdat hij de resultaten dezer regeling geen f 2000 waard acht. Er zijn nog te vcei onvol komen toestanden bij het lager onderwijs die meer gewicht in de schaal leggen en voor dienen te gaan. De heer o 1 e t stemt daarmede in. Bovendien betreurt spr. dat de commissie zich niet herinnert wat in 1S95 hierover is gezegd en verzoekt B. en IV, de commissie van toelating uit te noodigen in het vervolg rekening te houden met het aantal leerlingen, alvorens jongelui b.v. uit Botterdam toe te laten. De heer Den Brceras verdedigt het voorstel tegenover den heer De Groot met te wijzen op de andere wijze van_onderricht die daar geldt. De erva ring heeft in '95 geleerd dat het weglaten van de parallel-klasse toen voor do le klasse een fout is geweest. Voorts beroept spr. zich op den wetgever van '78 bij de herziening yan de wet op het Hooger onder wijs, waarbij het maximum aantal leerlingen bij gymnasia-klassen op 24 is gesteld. De heer W. Jansen is niet overtuigdeen vergelijking tusschcn gymnasiaal en middelbaar onder wijs gaat niet op. Ook meent de heer Mr. Jansen dat de wetgever wel een herziening der wet op het M. O. zou ter band genomen hebben wanneer hem de wenschelijkheid gebleken was om een maximumaa-ntal leerlingen te plaatsen. Ook acht spr. het onbillijk dat jongelui uit andere steden waar E. B. S. zijn, hier worden toegelaten wanneer die aan do gemeente pi. in. fGOO gaan kosten Spr. wenscht dat de leeraren worden uitgc- noodigd om nu wat meer inspanning zich te ge troosten. De heer Den Biccms ontkent dat de drie Botterdamsche leerlingen de parallelklasse zouden noodzakelijk maken en betoogt de noodzakelijkheid van de parallclklassen. De heer de Groot handhaaft zijn beweren en acht de conclusie des heeren den Breems wel wat ongemotiveerd. In stemming gebracht wordt het voorstel van B. en W. aangenomen met 11 tegen 10 stemmen. Voorstel tot het verlcencn van een crediet van ten hoogste f 600 voor het maken van slaapvertrek ken in het Stads-Ziekenhuis voor het personeel dier inrichting. Wordt goedgekeurd. Overeenkomstig de zooeven genomen beslissing kwam nu aan de orde bet voorstel tot verlenging van ao westelijke krib van de haven der drinkwa terleiding en het desdetreffend ontwcrp-besluit. De heer Van der Vlies acht het ongeschikt om tot onderlmndschc aanbesteding over te gaan en meent dat er zoo heel veel tijd niet mede verloren gaat wanneer een publieke aanbesteding zal ge schieden. Ter bespreking van deze zaak wordt de verga dering gesloten. De directeur van gemeentewerken wordt tot het geven van inlichtingen binnengeleid. Do vergadering wordt hierna heropend. De heer v. d. Vlies stelt voor een openbare aanbesteding te doen plaats hebben. De heer Elzevier Dom acht P" zaak van te groote urgentie om nu nog over te gun tot open bare aanbesteding, hoewel Spr. over het algemeen dc voorkeur geeft aan openbare aanbesteding. liet voorstelv. d. Vlies wordt daarop verworpen. Voor stemden de heeren v. d. Vlies, Dienske, ar. Jansen, Beukers, Kranen en Klein. Het voorstel van B. cn W. wordt daarop aange nomen met 18 tegen 2 stemmeD. Tegen stemden de heeren v. d. Vlies cn Klein. Biets meer aan de orde zijrde sloot de Voorzitter dc vergadering. BURGERLIJKE STAND. Geboren 7 Aug. Johanna Kcrnelia, dochter van H. Vrijland en J. C. van Vliet, Qed. Biersloot. 8 Aug. Maria Johanna, dochter van G. v. d. Weif en M. A. Pronk, Am. Hooqvl.straat Arie, zoon van G. Bon en N. Storm, Maasstraat. 9 Aug. Willem, zoon van D. v. d. Windt en M. de Willigen, Qed. Waal. Johauna Wiliempje, dochter van P, Luijten en W. van Hamburg, C allenlurg straat. Overleden 9 Aug. Katharina de Kok, oud 85 jaren, wed. van H. Kal, Qed. Biersloot. Er leven weinigen meer van de vrienden van Pot gieter. Zij die nog over zijn, zullen zich zeker Pot gieters zuster herinneren, die in het huis van den ongetrouw den schrijver de rol der huisvrouw ver vulde en die zorgde, dat de vrienden, die tot hem kwamen in zijn gastvrije woning, niet zonder lafenis weer vertrokken. Thans is mej, Sophia Johanna Potgieter, die tien jaar jonger was dan haar broeder, te Gendringen, waar zij dc laatste jaren woonde, in den ouderdom van 80 jaar overleden. De jeugdige beeldhouwer Vortman, vervaardiger van eene welgeslaagde buste vanH. M. de Koningin, is te Rome overleden. Bisson, de schrijver van de Controleur der Slaap wagens'', heeft den impressario, die sedert jaren al in de provincie reist met zijn stukken als lever-de- rideau, een nieuw stukje „Du Docteur!" cadeau ge daan. Dat kan den impressario een aardig sommetje geld opbrengen. Woestelingen. In een. bierhuis te 's-Gravenhagc, waar her haaldelijk vechtpartijen voorkomen, werd gis teravond door eenige Maandaghouders, die wei gerden do vertering te betalen, weder duchtig huis gehouden. Een der vechtersbazen loste een revolverschot, waardoor gelukkig niemand ge raakt werd. Twee personen werden gearresteerd, doch spoedig weder losgelaten. De hoofddaders wisten te ontkomen, maar zijn bekend. Brand te 's Gravenhage. Een zware brand woedde gisteravond in de sigarenfabriek van Engels op den boek van den Parallelweg en de Van Ravesteijnstraat tc 's-Gravenhage. De brandweer werkte met 4 stra len van de waterleiding en was omstreeks mid dernacht het vuur meester. De bovenverdieping brandde uit. Eenigen tijd geleden had in liet bedoelde perceel ook een brand plaats. Vloeibare lucht. Bij een publieken maaltijd te Parijs, die ook door d' Arsonval werd bijgewoond, werd den gasten tol hunne verbazing vloeibare lucht in den champagne geschonken. De vloeibare lucht verspreidde zich daarop in witte wolken, en vei mengde zich met de omringende lucht. Vloeibare lucht kan zestig uien in een flesch blijven, zonder dat vervluchtiging plaats heeft. Een jaar geleden bood men den Keizer van Duitschland een glas vloeibaie luebt aan. Hij hief liet glas op ter eere van de wetenschap, maar onthield zich het aan zijne lippen te zetten; de vloeistof zoude hem als gloeiende kolen gebrand hebben. Overlading en hersenvermoeienis bij de jeugd. Om den invloed van het onderwijs op de lier- senwerkzaamheid na te gaan, luidden reeds ver schillende proefnemers, prof. ICraepelin uit Hei delberg en anderen, het een of ander werk laten doen, cijfers optellen bijv., om uit de gemaakte fouten op te maken hoe spoedig vermoeienis en daarmeo het gevaar voor overlading intrad. Griesbacli, een bekende schoolautoriteit, heeft een meer directe proefneming uitgevoerd, die zeker nog juister inzicht in de zaak geeft. Hij ging uit van het feit, dat de gevoeligheid van onze huid niet op alle plaatsen dezelfde is en vond dat ze afneemt bij geestelijke en lichame lijke vermoeienis. Hij lic.ft toen bij een groot aantal personen, in verschillende onfstandigheden nagegaan, hoe ver op een bepaalde plaats van het lichaam, meest op het jukbeen, de beenen van een passer tot elkaar konden worden gebracht, om nog als afzonderlijke punten te worden gevoeld, leder had zijn maat, in de gewone omstandigheden genomen, die tot vergelijking kon dienen. Hij heeft toen bij een groot aantal personen, len, geschiedenis eu mathesis het meest ver moeide. Velen hadden reeds bij den aanvang een te groote maat, omdat de slaap hen niet genoeg had verkwikt, en na de inspanning in den morgen waren de vrije uren in den middag niet voldoende, om de vermoeienis daarvan te doen verdwijnen. Bij examens was er geen der candidaten die geheel normaal begon. Maar de grootste gees telijke vermoeienis was weggelegd voor den Re- geeringscoinmissaris, die toezicht moest houden en het geheele examen met groote opmerkzaam heid moest volgen. Nu zeer onlangs heeft Wagner in het Gym nasium te Darmstadt de proeven herhaald, en Griesbach's methode zeer bruikbaar gevonden, zoodat als resultaat van deze onderzoekingen wel kan gezegd worden, dat het schoolonder wijs 's morgens niet te vroeg mag begonnen worden, dat in den namiddag zoo min mogelijk inspannend onderwijs mag worden gegeven en in het algemeen op de volgorde der vakken nauwkeurig moet worden gelet, en dat ten slot te het uit het hoofd leeren en ook de examens zoo veel mogelijk moeten worden beperkt. Edi. Do ,,Deli-Ct-bevat de volgende bijzonder heden over den aanval op Edi, die wel ten deele bekend zijn maar waarin toch veel wetenswaar dige details te vinden zijn Onze eerste onderstelling dat van groot Atjeh uit eene afleiding was gemaakt naar Edi, is minder juist gebleken. Volgens inlichtingen ons welwillend verstrekt door een officier van II. M. stoomschip S u m- b a w ais in het rijk van Edi een priester op gestaan die voorgeeft 20 jaren in godsdienstige afzondering te hebben doorgebracht en thans gekomen is om de kafirs te verdrijven van Dia- mantpunt tot Assalian. Zijn naam is Toekoe Tapa. Hij heeft zich door godsdienstige vergaderin gen te houden in Kerti, Simpang Olim en Edi grooten aanhang verworven, het volk volgt hem blindelings en de ons getrouwe hoofden verkla ren ronduit niet meer voor hunne onderhoori- gen te kunnen instaan. Het eerste feit zou een overval zijn onzer troepen, wanneer die van eene oefening huis waarts keerden over den passer. Door een toe val werd evenwel door den troep een anderen weg gekozen zoodat er niets van kwam, doch hierover ontevreden togen eenige der heethoof den naar het civiel etablissement en plunder den onder weg eenige Chineesehe kedies. Een aanvoerder liep te zwaaien met een oorlogsvlag. In de benting van een en ander onderricht ruk te eene patrouüle uit aan wie het na veel moeite gelukte den vlagzwaaier neer te leggen. De bezetting bleef natuurlijk onder de wape nen. Des nachts kwamen de opgewonden volge lingen van Toekoe Tapa opzetten en bedreig den de benting mob een aanval. Door salvo's en kartetsvuur werd echter die aanval verijdeld en bij het aanbreken van den dag lagen er een 50-tal lijken van de fanatieke voorvechters en ook van vrouwen. Men zegt evenwel dat er nog meer gesneuveld zijn waar van do lijken zijn weggehaald. Overzicht van de Beurs van den dag. De aandeelen Koninklijke waren heden door eenige epecnlatieve vraag wat gunstiger. Buiten! Staatsfondsen meerendeels flauw, vooral voor Spanje. Amerik. Sporen voor de meeste soorten wat vaster, doch stil. Nationals Staatsfondsen waren prijshoudend. Buitenl. soorten reageerden a a/4. Ilooger Amst. Sumatra 1, Langkai: Tabak ljfS, Medan ll.'s, Senenfbali 31/2Rott. Deli 1, W.-Ind. Mail 1, Amerik. Taart Kou. Petr. 7, Scheep vaart 1, N'ed.-Ind. Expl. 4, Oost-Borneo 6, Barge lit. Lager Franco Dcli I1/4, Palembang N. Celebes 2%, Cheribon Binnen!. Sporen evenals Russische stil. Amerik. Sporen ft beter. NIET OFFICIEEL. Gulff Shares 10%, 17. Voorschotb. 100%. Eerste pref. Erie 36Alg. do. 73%. Reliq. Zuidwest f7. Panama 41';. SLOTKOERSEN. Spanje obl. Buit. pes. 1200U/24000, 4 pet 40%. Louis N'askv. Cert. 55%. Miss. Kans. eu Tex. Ccrt. v. aand. 115'8. do. 2de Hyp. obl. 4 pet. 63%. I SCHIEDAM, 9 Augustus. Binnengekomen van de lmringvisseherf de bommen SC11. 345 Brians, sch. J. Dijkhuizen, en SCU. 10 Dirksell. M. v, d. Zwam, beide met 19 la,t haring van de eerste reis. Vertrokken naar zee de born SCU. 71, Johannes sch. J. A. Roeieveld, voor de tweede reis. KIÏALINGSCIIE VEER, 9 Aug. Hedenmorgen wer den aan da markt alhier aangevoerd 12 gioote zalmen, 11,05 a f 1.15, -238 kleine zalmen, f 0.90 a fl.e» 50 St-Jacobszalmen fl.10 a f 1.20 per KG. LOIUTII, 7 Augustus. Gepasseerd naar Schiedam FreundschaftLïeexeman SCHIEDAM, 9 August ns 1898. ROGGE: Petersburg f137 Ct.Pernau f 153 6 w Riga Pernau f 147 Ct. GERST zonder handel. MAIS SPOELING: f 1.10. MOUTWIJNNot. van de Makelaars HO.por HL. Ct. Stemming: willig. IENEVER fli.— pei HL. Amst. proef f 15.50 zonder fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Biandersbond f10. SPIRITUS f 17% a f 18. AMSTERDAM, 9 Augustus. Rogge op levering llauw; per October f117, 11G; per Maart f110, 115. ROTTERDAM, 9 Augustus. Rogge op termijn: per Oct. f117, f—per Maart 1899 fllG, f—f— Tarwe op termijn: per Nov. ff ROTTERDAM, 9 Augustus. Ter veemarkt waren aangevoerd: 24 paarden, 1 veulen, ezels, 900 magere runderen, GG0 vette runderen, 299 vette en graskalveren, 96 nuchtere kalveren, 1 schaap of lam, 1 vaiken, 157 biggen, bok of geit. Runderen le qua! 01 ct. 2e qual. 54 ct., 3e qual. 44 c ossen le qual. 00 c., 2e qual. 52 c, 3e qual. 42 c.; stieren le qual. 48 c., 2e qua!. 38 c., 3e qual. c.; kalveren 1e qual. 80 c., 2e qual. 00 a 70 c.p. kilo. Handel iets ilugger. Melkkoeien fl4u2C5, kalfkoeien f 100200, stie ren f45170, pinken f3540, graskalveren f 15 30, vaarzen f75120, paarden f25200 per stuk. Handel redelijk. Op de botermarkt werden heden aangevoeld 115/8 en 83/10 vaten en G70 stukken a 1/2 kilo. Prijzen: le qual. f42.,2e qual f38.—3e qual. f34.Pert/, kilo werd 55 a 05 ct. betaald. AGEKTDA. Aug. 11, Officieren-Vereeniging. Concert Rot- terdamsche Schuttersmuziek, 8 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Coolsingel, 8 uur; Casino Variété, Coolsingel, 8 uur. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel 12.— 0.50 1 2.— Papieier, Roebel 11. Oostenrijksrhe Florijn 1.20 Zuidduitscbe Tniijn r= s 1. Be met v gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsche Reichsmark 0.60 Portugcesche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta 0 50 Deensche Kroon 0. 66 X A merikaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM, j V. K. L. K. 9 Aug. 1898. EUROPA. Nederland. pCt. Ccrt. N. W. Sch. 2% 8"'%) S5% Cert. dito 3 963/8 90% Hongarije. Obl. Goudl. 1876 5 1013/1 Italië. inschr. 1802/81 5 87V« 87% Paus. Lu. '60/04 5 02 Oostenrijk, Obl.Pap. Mei/Nv. 5 84%6 84% Jan./Juli 5 S4»/l« 8411/m Portugal. 'Obl. met ticket 3 18'Vks 187/18 'dito met ticket 41/5 27l%8 27'% Rusland. Cert.llamb.1820 5 77% Obl.'80Gc.GR.125 97% do.'89/90 Hope &CO.GR.1254 981% 981/ie d.'67/G9a£20 4 lOlH/w 1017/s in goud 1884 5 103 ia/ia Spanje. Pp. Sch. pes,C0004 43 %6 40 io. pes. 12-240004 41% 40 Binn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 26 Turkije. Douane Obl. '80 5 93i%a dito Leen. 1888 5 96% dito Gecv. serie D. 22% dito Gecv. serie O. 26%» ll. K. 85% OGtyia N-AMERIKA. Mexico Obl. All. Binnb 5 Amst. Obl. '01 3J4 dito 1886/90. 3K Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 18% 27% 44 403/1 Alg.IIyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m uitk.) 3% do. do. (z. uitk.) 3'/j Amst.IIyp.Bk. P. 4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 UoU.ltyp.Bk. Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.ILBk.Pb Rott.llyp.Bk. Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Ilandlm. Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v. Werk en Spw-Mat. set N. Gist en Spil'. F. A. V. K. L. K. II. K. V. K. L. K. 339/is 335/18 33 7/15 Paketv. -Maatsch. A. 169 Rott. Lloyd Aand. Dordt. Petr.Mij.prA. 1111/4 117 1111/0 117% 001/4 100% Eizasser Petr.Mij.A. 118 IOOI/4 IOOI/4 K. Mij Ex. Petbr.A. 3771/a 173 93% 93% M. Moeara En. A. 128 277/3 Ned. Petrol. Mij. A. 27 26 Sum. Palemb. M. A. 110 109% 100'% V.-S. V. N. Al!ER. Ark.Const.Synd.TC, 330 99% 98 1007/„ 1007/s 101 Vb 102 04 1025/8 101% Kans. Cy Pittb. G. i 95% 95% Maxw.Pr.afg.C.v A. 3% 3% dito Cert. v. Incom. 0 5% 6% i 013/s 101 Nederland. Holl, IJzeren Aand. 110% 110 98% M.t. E. v. S.S. Aand. 109 109 Ned. Centr. Aand. Ned Z -A.Sp.do. 6 N.-Br.-Bokste! A. 35 21 !3/a 171/4 35 171/4 45 141 140% Italië. 141 UOVio Spwgl.'87/89A-E3 56% 58 i/ja 148% 56 5/iu 1403/8 Z.I.Spw. A-H do. 3 Polen. Wars.-Weenen A. 58% 142% 143 Rusland. 478 Gr.Spw.Mij.Obl. 4'/i 141 i/s 141 143 Wladik.ZR.1250.4 983/s 486 489 Z,-Oost.Spw.Obl. 4 98% 977/s 135% 34% Zuid-W. Sp. Obl. 4 V. S. v. N.-Aher. Atch.Tp.C.v.gew, A. dito Crt. pref. dito 977/8 137% 34 7/i,i 104 do. Alg. Hyp,Obl. 4 93% H. K. 385 1101% -7% 56% 131/g 34% V. K. do Adjust Obl. 4 I 71% Atl. Pac Trustb C. Centr. Pac. Aand. IC'Vis Cl.Ak Col.C.v.A. I/Vis Denv.-Rio-Gr. dito13 Erie Sp. Mij. Aand 13 Fl. C. P. C. v. g. A. O'-/» Illin. Centr. C. v. A. 108 Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. 49 Louisv. Nashv. Cert. 55 Miss K.&T.C.V. A. ll'Vie do.Crt.v.4pCt.prf.A. 34% do. 1c Hyp. Obl. 4 88% do. 2e lijp. dito 4 63% Wabashafg.C.v.p.A. 4 9 Vis W.N.Y. Pens. O.v.A. 67/8 Canada. Canadian Pac. C.v.A. 82% Rott. Tramw. Aand. Westl, Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. ƒ1000 3 N.-II. V. Witte Kr. P. v.VolksvL'67 ƒ10 do, 1809 ft 2.50 België. Antwerpen 1887 2% Brussel 1886 2% M. v. Brt-Spw. 2% Hongarije. Theissioten 4 Italië. Roode Kruis 73% 100 1.65 99% 99% 88 117% 85% L. K. H. K. 71% S d 163/8 103/4 d 17% 183/g B 127/s 1215/16 S 13%,6 9Vl6 95/]» 5 108% 49 49% 55% 56 11% H3/4 8816/1S 39 Vb 63% 63% f 01/4 67/3 1059/i6 73% 74 Oostenrijk. Staats!. 1854. .4 dito 1860. 5 dito 1864 Bod.-Cr.-Anstalt 3 Stad Weenen 1874 Spanje. Madrid 1868 3 Turkije. "Spoorweg!. 3 Koers van het geld. Prolongatie V. IC L. IC. 138 118 Vis 162 99 141% 32% 33 25% 257/8 H. K. Beleening Q 26% pCt. pCt. Wisselkoersen te Rotterdam. 9 Augustus, len kort f 12.04% Disc. 2% pCt. jv - 47.75 1 2 werpen - 47.623 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 9 Augustus. Pap. p. 11. 21 20.95 Zilv. Jan. 21 20.95 clsche per cC 11.53 jlsche :net affi11.93 Mexicaanse he Dollar 47.30 47.25 58.60 1.22 1.89% 1.25% 1.22 4L— 1.05 2.46% 1.05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5