AFSLAG H. JLI HUNTS, Ruwzijden Bastkleederen 1 8.65 Breukbanden, J iAREOE' JE i BR! 1SB0EK Kent gij reeds AGATOL, Caslaa-Variété €>ÏVCERT nette KAMERS, staanïe is veilii op f2450. REGISTERS BADEN, BADKETELS, Vu' toOTTENBELT] Mineraalwaterfabriek DE STER". JAARBOEKJE (1898). POBTBET la passe-pai* Prijs i. 0.75. POBTBÏT la aaleulMtffl lijst. Prijs fl. 2.50. POBTBET la eltealaaten lijst. Prijs fl 301). worden flaplljls jiwiii: Boterstraat 70. Gemeubileerde Kamer. een Dienstbode Kantoorboeken. Schiedamsche Courant. BON HENGEL Sc Co., IJ ABONNEMENTEN Uit de Staatscourant. K o 1 o 11 i li. F i n a n t i e e I. V i s s c li e r ij. Sell ocpvji art. Handel. - ADVERTENTIE 1ST. m a G. VAN EIJK, 50-jarige ECHTVEREENIGING MEISJE, met ALKOOF, Fabriek van I I DE VROUWENWERELD. Me-TijMrift to] totaMM, J. KEMP, Hoofdstraat 28, ^STER^L Schiedamsche G. Henneberg's Zijden-Fabrieken (LaLM.) Zurich. prijs f 3, M. C. STEENS, SCHIEDAM 1 8» 8. JPrijs 1 0.60. SCHIEDAM Prijs f 1.25. 6 Sisters HAINEF 6, TONY FERNANDEZ, nieuwste Creaties. PORTRET van H. M. KONINGIN WILHELMINA, e 190 Cents per kwartaal. Abonnementsprijs voor Schiedam g Les Etoiles Electriques, Hclciie Candler, Marzello and Millay, The GLINSERETTI, L.TlIS KÜIjPER, The o JIEJ VALS, Bij Kon. besluit zijn lo. voor het tijdvak van 1 September 1898 tot en met 31 Augustus 1899, be- noemd tot leeraar aan de rijks hoogerc burgerschool te Utrecht: a. L. G. ,J. C. Landry, aldaar; b.dr. D. J. Janssen, leeTaar aan het gymnasium aldaarc. li. Gonggrijp, aldaar: d. K. Later, aldaar; en is 2o. aan dr. D. j Janssen voornoemd machtiging verleend nu, tegelijk mat zijn ambt van leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Utrecht, dat van leeraar aan het gymnasium aldaar te bekleeden. Bij Kon. besluit is jhr. mr. YV. F. Roëll, te 's-Graveland, benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Hilversum. Bij Kon. besluit is benoemd tot onderwijzeres aan tie rijkskweekschool voor onderwijzeressen te Apel doorn mej. H. D. J. Boerscma, te Utrecht. Bij Kon. besluit zijn voor den tijd van drie jaar benoemd tot plaatsvervangers van den districts veearts wien Groningen als standplaats is aange wezen: A. W, Heidenat, veearts te Groningen; li, van der Wal, veearts te GrijpskerkK. Biichli, veearts te UitbuizermeedenH. J. de Vries, veearts ie lioogezanden J. M. A. van Nes, veearts te Zuidlaren Bij beschikking van der minister van marine is E. Roodschild benoemd tot klerk bij de direction der marine en niet gelijken datum geplaatst bij 's rijks werf te nellevoetslnis. BESLUITEN EN* BENOEMINGEN'. Civiel Departement. Benoemd: tot ass.-res. van Buitenzorg (Batavia) de ass.-ics. van Batang (Pekalongan), G. A. Ilogen- raad; bij den Waterstaat; tot hoofdingen. 2e kl., do ing le kl. J. Nnbout v. d. Veen; tot ingen. lc kl., de id. 2e kl. J, Wilke; tot ingen. 2e kl., do 3c kl. H. Ch. J. Strengnaerts en jhr. F J. Boreel; tot ingen. 3e kl., de adsp.-ingen. J, H. Thai Larsen, M. A. van Oort en J. J. S. v*. Leeuwen; Tot pred- te Seerakarts. de pred. te Madioen A. Adama; te Madioen, de pred. te Proboliuggo M. A. Ronwenhorst. Aan de Burgeravondschool te Soerabaja, tot leeraar in het bouwk. teekenen J. de Kuijpcr, le luit. der genie aldaar. Tot hulponderw. aaa de kweekseh, v. inl. oudcrw. te Proboliuggo, G. Lekkerkerkertot oudcrw. 1 e kl. mej. A. J. Rosskopf; tot omlerw. 3e kl. B. J. van Hardenberg en II. Heimanstot hulponderw. mej. C. A. II. de Rooy Bij bet bosehwczeii tot lecrl. opz. O. Burghard en W. Davis. Bij de in- ca uitvoerr. tot opziener op f75's maand?, Ch. \V. N. Samson, tot tijd. opziener op f7ö 's maand-;, L. 1'. Filet; werkzaam gesteld als verif. der 5e kl. de ambt. A. van Hengst en D. P. R. Le (iroin en geplaatst te Semantift, Filet en van Hengst vd. cn to Soerabaja Samson ca Grom vd.bij de expl. der S. S. op Java tot onderop/., de kl. de tijd. ondcropz. 2e kl. S. R. Berkholst. Oufshtnenop verz. weg. ziekte, eerv. de algem. ontv. v. 's 1. kas te Tegal, J. A. Clauseweg. ziekte, cerv. de 3o commiezen bij de alg. rekenk. P. J. Streithorst cn Th. Vermeer, op verz. eerv. de advoc. cn proc. bij d. raad van just, te Samaraug, mr. J. C. van Ilarcncarspelbij d. dienst der bestrijding t. zee v. d. opium-sluikb. op verz. eerv. de 2e machinist A. H. de Rooze; de uit zijn betr. ontsi. zontverkooppakhnismeester te Krawang AL Ehren- cron, met bep. dat nader zal wordeu beslist, of dit ontsl. al dan niet moet worden beschouwd als te zijn verleend eervol. Verleend: wegens ziekte, een tweej. verlof, aan den architect lc kl. bij den waterstaat, 11. J. IJzerman idem aan den onderw. 2e kl. J. W. Croes wegens langd, dienst, één jaar verlof naar Europa, aan den verificateur 4e kl. bij de in- en uitvoerrechten te Batavia, NV. G. van der Lee en aan den commies voor den stationsdienst bij de expl. der ss. op Java, E. A. Idzardi. Militair Departement. i'erlcemlweg. ziekte, een tweejarig verlof u. Eur.> aan den kapt. der genie E. G. H. Vlasblom en aan den len luit der inf. W. Smits. ■Romemdtot lid der directie van bet mil. wcd.- cu weezeufonds de majoor v. d. gen. staf J. J. K. Enthoven. Ontslrgen: op verz. eerv. m. pens. dc majoor dc inf. F. C. Thomson; wegens vertrek, eerv. als lid der dir. van bet iuilit. weduwen- en weezeufonds, de kolonel, hoofdintend. der ruïlït. adm. W. Bedier de Prairie. Departement van Marine. Benoemd-, tot gezagb. 3e kl. bij de gonvts. marine, de le stuurman j. C. Tichelmantot gezagh. der 2e kl., de id. 3e kl. J. G. L. Florijn tot gezagh. 3c kl., de Ie stuur® W. Angcment. Verleend wegens langd. dienst, een jaar verl. naar Europa aan den gezagh. 2e kl. bij dc gottvern.-mnr. J. Visser. Faillissementen. Uitgesproken: •1 Aug. P. van Aspeien, apotheker te Velp. Rcchter- comin. mr. G. VVttcwjnl. Cur. mr. A. J. A. A. Baron van Heemstra. .Aug. ,1 J. I'aremlse, winkelier visch, Westeinde, 17o te 's-Giavenhage. Reehter-comm. jhr mr. J. j, de la Hassecour t'.ian. Cur. inr. A. Al. Ledeboer. Hul, wed. van L. llonkoop l.znbonwvronw, te Stolwijk. Rechter-comm. mr. It. J. A. Sterck. Cur. mr. P. A Greup, te Schoonhoven. Opgeheven: F. Al. J. Verhagen. Cur. J. AI. V. Stipriaan Laïscius. SCHEYEN1NGEN, 8 Augustus. Alhier kwamen heden in verkoop 5 partijen steurhating. Voor het kantje werd f13.50 tot f 1 i.50 gemaakt. Van dc haringvisscherij zijn binnengekomen, 2 log gers en 3 bomschuiten van de reeders J. v. d. Toorn, Fr. Violijk, A. Iloogenraad, D. Zuurmond en II. v. d. Zwart, met een vangst van 1(1 tot 22 last haring. JJMLTUEN, 8 Augustus. Heden waren hier 11 kotter- loggeis aan de markt met it)300 tongen, enkele tarbotten en griet, 510 mandjes mid. schol, 1532 mandjes kl. schol, 512 mandjes schar, 24 mandjes rnode poon eu li'10 mandjes poontjes. Verder kwam de stoomtrawler Dolfijn binnen inet partij tongen, tarbot, roode poon, mid. en kl. schol, schar en poontjes. De volgende prijzen werden besleed groote tong 70—05 e., rnidd. ld, 10—55 e., kleine id. 2025 e., tarbot ft—7.50, kleine tarbot griet i" 1.75i, mid, schol f'3.250, kleineid.fi1.75, schar f 2.253.10, rooile poon 14.237, poontjes fl.301.70. Hoogwater le üclilcdaui. Aug. 10 v.m. 9.44 n rn. 10.10 11 10.51 11.24 ïon en Dinan. Zonsopgang Aug. 10: 4.35 v.m ndergans 7.34 n.m 5 11: 4.37 7.32 Nieuwe Maan 17 Aug. Eeiste kwartier 24 Aug. HET WESTLANL), 8 Augustus. Op de veilingen van gisteravond werden de volgende prijzen besteed aardappelen voor het buitenland be stemd hoorntjes 75 ct per 20 kilouien f 1.05 a 1.20 pe baal, aanvoel 725 balenroode aalbessen f<3.55 a 7.20, zwarte id. f9 a 9.30 per 50 kilo; aan voer 10,000 kilo. LONDEN, 8 Augustus. Op de vcein.nkt werden aangevoerd IG'JO ronde len, 7000 schapen en lammeren. 5 kalveren en varkens. Prijzen beste rundeien 2/4 a 4/4, schapen en lammeivn 3,2 a 5/4, kalveren j a varkens a per steen. ANTWERPEN, 8 Augustus. Tarwe vast. Amerik. fr. 18% a fr.La Plata fr 18 a fr. 20g; Donau fr. 15 a fr. 16%, Alais prijsh. Amerik. .Mixed fr. 9% a fr. La Plata fr. 9l/s a fr. 9% Donau fr. 0»/4 a Jr. 10. Petroleum vast. Dadelijk fr 17%, Juli fr. 17%. Sept. fr. 17%, 4 laatste mnd. fr. 18:/,. PA1U.I», 8 Augustus. Tarwe. Loopend* maand fr 21.30, Sept. fr. 20.75, Sept./Oct. fr. 20.75, 4 laatste mdn fr. 20.85, 4 mnd van Nov. fr. 20.85, kalm. Kogge. Loopemie maand fr 11.75, rept fr. 11.75, Sept. Oct. fr, 11.75, 4 laatste mdn fr. 12.10, 4 mnd van Nov. fr. 12 50, kalm. BERLIJN, 8 Augustus. Spiritus. Loco 54.40. HAMBORG, 8 Augustus Petroleum ioeo 0.25 brief, dito geld. Spiritus per Aug. 23, Sept /Oct. 23%. Stemming kalm. BUDAPEST, 8 Augustus. Tarwe prompt 5 kr. hooger. LONDEN, 8 Augustus. Granen kalm doch vast. NEW-YORK, S Augustus. Tarwe. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. 8 Aug. 71% 70% 73K 71% 5 72% 701/j, M a s. Aug. Sept. Oct. Nov Dec. Jan. 8 Aug. 37% 38%, 0 377/s 38% 5 377/s 38% f Den 16den Augustus hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, E. VAN DER VLIES FM HUNNE te herdenken. f Hunne dankbare Kinderen, Behutod- en Kleinkinderen. Schiedam, 9 Augustus. (if 7 Er woi dt terstond gevraagd een net voor Imlvc dagen, niet beneden 15 jaar. Te bevragen aan het bureau van de Schiedamsche Courant. Een HEER zoekt in SCHIEDAM, liefst in de nabijheid van liet Station. Brieven te adresseeren v Woonhuis Postkantoor." Een HEER vraagt onderricht in de FUAA8CI1E TAAIj. Brieven !ett. F Bur. dezer Couiant. Wegens ziekte der legenwooniige, wordt in een klein gezin terstond gevraagd. Adres: Bur. dezer Couiant. Een HEER, z. b. b. li. h. vraagt tegen October of vroeger met of zonder Pension. Brieven met opgaaf van prijs en waar gelegen fr. umh-r 1-tter i aan het bureau dezer courant. op ZATERDAE 13 AUGUSTUS 1898 des avonds 8 uur in xMUSIS SACRUM", te Schiedam, van een 11 E E R E Af 11 U I 8 met tuin en ultpnd te Schiedam, Exercitielaan no. 42, groot 8 are 62 centuue, Inlichtingen geeft de Notaris H. li E, BLAISSE te Schiedam. Lange Haten No. 141 Schiedam. Telephoon No. 103. in alie lormaten en prijzen. S C H I E r> .A. m. Speciaal FABRIEK en MAGAZIJN van (ilEYHGRS cn CLOSETS. SCHIEDAM. [■j T f «JT 1 tÖ S BP W'D VWoiroHURD Wij vestigen de aandacht op SA ons systeem voor het stoomen gg van Glacé-Hand schoen en. tot f <12.«5 per stof voor een complete robe Tussors en Sliantung-Pongees evenals zwarte, witte en geklemde IIEftK£BER4>-ZIJDE van 35 ets. tot f 1A.6& per meter effen, gestreept, geruit, gewerkt, damast etc. (c.a. 240 verschillende kwaliteiten en 2000 diverse kleuren, dessins, etc.). Fry van vracht en Inkomende rechten aan buis. Stalen omgaand. Dubbele briefporto naar Zwitserland. 'Yerlr. Erven. Zadelmaker. van van 1897, met inbegrip van het Uitgaven van II. J. C. ItOELANTS te Schiedam. gebruikt dit voor het behoud uwer tanden. Agatol- Tiindpast» met gepatenteerde afsluiting, O. 0.35 per tube. Agatol- Mondnatcr, krachtigst antisepticum, 5 druppels op een glas water voldoende, II. O.SO pei' flacon. En gros bij Alotn vertsrijgbaar. A M S3P E IC D A M. COOLSISiGEL ROTTERDAM, (voorheen KLEINE SCHOUWBURG). DirecteurSOESMAN* >1 EIcctrlMche verlichting, o ,:V Antipodisten, gilet non plus Ultra der S 19e E c u xv. Miss HELEAE and EMILLOIV, Gvmrjiistiques. Instrumeritaliste en Imitator. in zijn voor een vuigetis geplaatste advertentie. Ondergeteekende verlangt te ontvangen Straat en Nummer. Naam. Bjj inzending aan ons Bureau, Botcrstraat 70, gelieve men, hetgeen niet verlangd wordt, door te schrappen. OP DE SCHIEDAMSCHE COURANT Nouveauté 19e Siècle. Chao-onriette. Bar comiqué en Worstel Parodisten. 0 Ileeren Acrobaten. Potpourri Musicale. Internationaal Daines Quintett. Aanvang 8 uur. Plaatsbespreking van 11 tot 3 uur. JU 1 JJiMJL Afdceling Muziekuitvoeringen. door de ROTTERDAMSCHE STAFMUZIEK, Directeur de Heer A. SEIDEL, op Donderdag II Augustus 1808, des avonds ten 8 ure. UET BESTUUR.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6