52'" jaargang. Woensdag 10 Augustus 1898 Nu. 9699. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. De inhuldiging van H.iVL de Koningin. UITGEVER: H. J. C. ÏÏÖELANTS. AsowmrBHTBPwj» voor Schiedam, pet kwartaal f 0.90 jt omliggende plaatsen, p. kwart. -1.05 franco pet post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommere- 0.02 BUREAU: BOTEItSTRAAT ?0, Telephoon So. 133. ADV"EitTB.vrrzpRnsran 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De opper-eeremoniemeester van H. M. de Koningin en de luitenant-generaal, adjudant-ge neraal en chef van het Militaire Huis van M. M., hebben do eer mits deze bekend te maken, het ceremonieel, waarmede H. M- de Koningin op den 6den September 1898 in. de Nieuwe Kerk te Amsterdam pechtig zal worden inge huldigd, en het programma voor den plecliti- gen intocht van H. NL. de Koningin in de hoofd stad des rijks op 5 September te voren, en voor den plechtigen intocht van H. M. in de Ko ninklijke residentie op 9 September daaraanvol gende. Eerste afdeeling. Betreffende het ver trek uit 's-Gravenliage en den plechtigen in tocht in de hoofdstad des rijks. Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Hare Majesteit do Koningin-Moeder zal op Maandag den oden September 1S9S, te 1 urn en 9 minuten met een extra-trein van" den Staatsspoorweg van 's-Gravenhago naar Am sterdam vertrekken, en te 2 uur en 15 minuten aan liet Staatsspoor-station aldaar aankomen. Te Amsterdam zal Hare Majesteit op liet perron van het stationsgebouw bij den ingang van de koninklijke ontvangkamer worden ont vangen en gecomplimenteerd door a. den commissaris der Koningin in de pro vincie Noord-Holland, met de leden van gede puteerde staten en den griffier; b. den burgemeester van Amsterdam, met de wethouders en den secretaris. Vorder zullen zich met gelijk doel in de ko ninklijke ontvangkamer bevinden c. do leden van den gemeenteraad van Am sterdam d. do president, de vice-presidenten, de pro cureur-generaal, de advocaten-generaal, de grif fier en de substituuDgriffiers van liet gerechts hof te Amsterdam; e. do president, de vice-presidenten, do offi- 'eier en de subst.-officieren van justitie, de grif fier en de subst.-griffiers der arroud.-rechtbank te Amsterdam f. de kantonrechters te Amsterdam g. de directeur en commandant der manne in do directie Amsterdam; li. de bevelhebber in do 1ste militaire afdec- ling; i. do commandant van de 1ste divisie infan terie, de plaatselijke commandant van Amster dam en do commandant van de schutterij van Amsterdam k. het centraal-comité voor de feesten te Am sterdam. Op het stationsplein zullen zijn opgesteld, links van het stationsgebouw a. ecno compagnie der d.d. schutterij van Am sterdam, als eerewacht, met het vaandel en de muziek b, eeno compagnie van liet 7e reg. inf., als eerewacht, met het vaandel en de muziek. Do stoet, waarmede H. M. de Koningin het Stationsgebouw zal verlaten, wordt als volgt sa mengesteld I. Zestien bereden marechaussees. II. Een escadron van het 3de regiment hu zaren met den standaard en do muziek III. Een detachement van liet korps rijdende artillerie. IV. Twee bereden officieren Een ritmeester en een lste-luitenaut van de cavalerie. V. Eene compagne van het 2de regiment ves ting-artillerie. VI. Een detachement van de koloniale re serve. VII. Een detachement mariniers. VIII. Twee bereden officieren Ecu kapitein intendant en een lste-luitenant van de vesting-artillerie. tv r,_ militaire kapel van het i en jagers, nent matrozen. <nie van de stedelijke scliut- m. X WCt IbfCAVuCll officieren Een kapitein en een lste-luitenant van do in fanterie. XIII. Het 1ste gedeelte van de eerewacht te paard. XIV. Twee bereden officieren: Een kapitein van den generalen staf en oen lste-luitenant van de krijgsschool. XV. Een stalfourier en twee rijknechts te paard. XVI. De ceremoniemeester van H. M, de Koningin, gezeten in een rijtuig met twee paarden. XVII. De dienstdoende kamerheeren. gezeten in twee rijtuigen, elk met twee paarden XVIII. De hoofden der departementen van de Koninklijke Hofhouding, gezeten in twee rij tuigen, elk met twee paarden. XIX. Het tweede gedeelte van de eerewacht te paard. XX. Twee bereden officieren Een kapitein en een lste-luitenant van liet O.-I. leger. XXI. De hofdames van II. M. de Koningin en de twee adjudanten der Marine van H. al... gezeten ui een rijtuig met twee paarden XXII- De hofdames van Ilare Majesteit de Koningin-Moeder en de kamerheer van Hare Majesteit do Koningin, particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, geze ten in een rijtuig met twee paarden. XXIII. De groot-officieren van Hare Majes teit de Koningin, gezeten in een rijtuig met vier paarden. XXIV. De dames du palais van Hare Majes teit de Koningin, gezeten in een rijtuig mei vier paarden. XXV. De grootmeesteressen van Hare Ma jesteiten, gezeten ill een rijtuig met vier paar den. XXVI. De opper-ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin, gezeten in een rijtuig met vier paarden. XXVII. Het 3e gedeelte van de eerewacht te paard. XXVIII. Twee stalmeesters i. b. d. van Hare Majesteit de Koningin, te paard. XXIX- De ordontiance-officieren van Hare Majesteit de Koningin, te paard, rijdende op één gelid. XXX. Hare Majesteit de Koningin, verge zeld van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, gezeten in een rijtuig met acht paarden, gaan- do een koetsier naast elk paard. Rechts van liet Koninklijk rijtuig: de chef van het Militaire Huis van II. M. de Koningin, adjudant-generaal vail H. M., de generaal-ma- joor bevelhebber in de 1ste militaire afdeeling, en de commandant van de eerewacht. Linies van liet Koninklijk rijtuig: de luite nant-generaal, adjudant-generaal van H, hl. de Koningin, en de onder-commandant van de eere wacht. Achter het Ivoninldijlc rijtuig a. de adjudanten in gewonen dienst van II. M. do Koningin, te paard, rijdende op één gelid. b. Z- H. Jang di Dertoewan bc»?tr Sjarif llas- jim Abdoel Djalil Saifoeddin, bultan van biak Sri Indrupoera en Onderhoorigheden. Pangeraii Ario Mataram, luitenant-kolonel bij den generalen staf, broeder vail Z. H. den Soesoelioeiian van Soeiakarta. Pangeran Mangkoo Negoro en Pangeran Sos- ro, zoons van Z H. den Sultan van Koebei, allen te paard eu rijdende op één gelid c. de adjudanten in buitengewonen dienst van H. M. de Koningin, rijdende drie aan drie en naar ouderdom van rang; d. de niet ingedeelde bereden hoofd-officiereu van liet garnizoen van Amsterdam, rijdende vier aan vier naar ouderdom vail rang. XXXI. Het 4de gedeelte van de eerewacht te paard. XXXII. De aan het station aanwezig ge weest zijnde eerewacht van de stedelijke schut terij, met het vaandel en de muziek. XXXIII. De aan het station aanwezig ge weest zijnde eerewacht van het, 7de rcgimeiit infanterie, met het vaandel en de muziek. XXXIV. Een commando cavalerie tot slui ting van den stoet. De stoet zal den volgenden weg nemen Sarpathistraat, Hooge Sluis, Fredcriksplcin, Utrechtsdie straat tot de Heerengracht, Hee rengracht noordzijde voorbij het Torbcckeplein tot de Vijzelstraat, do brug over en langs de Heerengracht zuidzijde tot de Leidsche straat, Leïdsehe straat tot de Keizersgracht, Keizers gracht oostzijde tot de Raadhuisstraat, Raad huisstraat, N. Z. Voorburgwal, Paleisstraat, om het monument op den Dam naar het Ko ninklijk Paleis. Bij aankomst van H.H. M.M, op den Dam, zal voor den linkervleugel van liet Koninklijk Paleis zijn opgesteld eene eerewacht van ma trozen en mariniers, met het stafmuziekkorps van de Koninklijke Nederlandsclie Zeemacht. De stedelijke schutterij en het garnizoen 'an Amsterdam zullen op don weg door den stoet te volgen, zijn opgesteld. Bij aankomst in de hoofdstad zal H. M. niet 101 kanonschoten worden begroet, het carillon bespeeld en de klokken geluid worden, tot H. M. het Koninklijk Paleis zal zijn ingetreden. De ter reede van Amsterdam liggende oor logsschepen zullen Roogstderzelver komst mede verkondigen door liet lossen van bovengenoemd aantal kanonschoten. Alle leden der Koninklijke hofhouding zijn gekleed in gala, de civiele autoriteiten in ambts gewaad en in gala, de militaire macht in groote tenue. T w e o d e a f d e e 1 i n g. Ceremonieel der plechtige inhuldiging van H. M. de Koningin. Door een Koninklijk saluut van 101 kanon schoten, het bespelen van het carillon en liet gelui der klokken zal de plechtigheid worden a uigcltondigd. De plechtige becediging en inhuldiging van II. M. de Koningin zal plaats hebben m de Xieuwe Kerk. De Koninklijke Kroon, de Koninklijke sehep- ler. de Rijks-appel en do Grondwet van het Rijk, liggende op rood fluweelen kussens, zul len tijdig vóór den aanvang der plechtigheid op een Kredenstafel tegenover den troon wor den nedergelegd. De plechtigheid zal als volgt zijn geregeld I. Des morgens te 10 uur zullen in het Ko ninklijk Paleis moeten aanwezig zijn alle dames en hoeren, aangewezen om II.H. M.M- en ris overige vorstelijke personen naar de Nieuwe Kerk te vergezellen. II. Te 10 uur zal aan liet Koninklijk paleis moeten zijn opgesteld: voor den linkervleugel een eerewacht van een compagnie der dienst doende schutterij van Amsterdam met de mu ziek, voor den rechtervleugel een eerewacht van den „Nederlandschen Studenten-Sehietbond". Voor den ingang van de Nieuwe Kerk zal te 10 uur moeten zijn opgesteld, rechts oen com pagnie grenadiers met de Koninklijke Militaire Kapel van het regiment grenadiers en jagers, en links oen compagnie jagers. Tc 10 uur zal m de Nieuwe Kerk, van af de deur van het kerkgebouw tot den halven af stand naar den troon, zijn opgesteld een enkele rij manschappen van de dienstdoende schutte rij van Amsterdam. IV. Van het Koninklijk Palcis af tot aan de Nieuwe Kerk zal worden opgesteld ceu bij on gunstig weder overdekte gang, aan weerszijden waarvan zullen zijn geplaatst adelborsten van de Koninklijke Nederlandsclie Marine en ka- deiten van de Koninklijke Militaire Academie. V. Des ochtends te 10 uur wordt aan do leden van do Sta ten-Generaal met de griffiers dl de commiezen-griffiers der beide Kamers ge legenheid gegeven desverkiezende in het Ko ninklijk paleis bijeen te komen, en zich te 10 uur 15 geëscorteerd door een commando van het 7de regiment infanterie, van het paleis te begeven naar de Nieuwe Kerk. Aan den in gang zullen zij door twee ceremoniemeesters worden ontvangen en geleid naar hunne zit plaatsen tegenover den troon. -Aldaar zullen zij zieh in eene openbare en vereenigde zitting constitoeerea. VI. De ministers, hoofden van. miuisterieele departementen en de leden van den Raad. van State, zullen te 10 uur 15 in het Koninklijk Paleis bijeenkomen en zich te 10 uur 30 van het Paleis te voet begeven naar de Nieuwe Kerk. Aan den ingang zullen zij door twee ceremo niemeesters worden ontvangen en geleid naar hunno zitplaatsen- VII. Het corps diplomatique zal worden uit- genoodigd tot heb bijwonen der plechtigheid, mot verzoek daartoe te 10 uur 30 in de Nieuwe Kerk aanwezig te zijn. Gemeld corps zal door twee ceremoniemees ters worden ontvangen, en naar de voor de di plomatie bestemde tribune worden geleid. VIII. De ministers van Staat, de grootkrui zen der Nederlandsclie Orden, de Hooge Raad der Nederlanden, de Algemeene Rekenkamer, do eonunissarisscn der Koningin in de provin ciën, liet Hoog Militair Gerechtshof, de Ilooge Raad van Adel de leden van andere collcgien en de verdere Staatsambtenaren voor welke plaatsen zijn aangewezen, alsmede alle andere personen die zullen worden toegelaten, zullen zich in de Nieuwe Kerk vereenigen op het uur, vermeld op het aan heil uitgereikt bewijs van toegang. Do Indische vorsten, welke de plechtige in huldiging van H, M. dc Koningin zullen bij - wonen, worden uitgenoodigd zich te 10 uur 45 te bevinden aan de Nieuwe Kerk, alwaar zij door twee ceremoniemeesters zullen worden ont vangen en geleid naar den troon; zij zullen rechts en links aan den voet van den troon II. M. afwachten. IX. De aan liet Koninklijk Huis aanverwan te Vorsten en Vorstinnen, die de plechtigheid zullen bijwonen, worden uitgenoodigd zich te 10 uur 40 van het Koninklijk Paleis te bege ven naar do Nieuwe Kerk, gezeten in eene koets met zes paarden, rijdende door de Paleisstraat en den N. Z. Voorburgwal. De Vorstelijke per sonen zullen worden ontvangen door twee cere moniemeesters cn zullen worden geleid naar de voor Hoogstdezelveu bestemde loge ter rechter zijde van den troon. X. H. M. dc Koningin-Moeder zal zich tc 10 uur 50 naar de Nieuwe Kerk begeven, ge zeten in eene koets bespannen met acht paar den. H. M. zal voorrijden aan de deur van de kerk N. Z. Voorburgwal. De stoet welke H. M. zal begeleiden is als volgt samengesteld a. Een escorte cavalerie. b. De ceremoniemeester van Hare Majesteit dc Koningin, gezeten in een rijtuig met twee paarden. c. Zes kamcrlieeren van Hare Majesteit de Koningin, gezeten in twee rijtuigen met twee paarden. Hare Majesteit de Moeder. Koningin- d. De grootmeesteres van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, hoogstderzelver hofdame van dienst en do kamerheer van Hare Majesteit de Koningin, particulier secretaris van Hare Ma jesteit de Koningin-Moeder, gezeten iu een rij tuig ni.ee twee paarden. e. De hofdames van Hare Majesteiten de Ko ningin en de Koningin-Moeder, de kamerheer van Hare Majesteit de Koningin, thesaurier van Hare Majesteit de Koningin-Moeder en do intendant van het koninklijk domein Soestdijk, particulier domein van Hare Majesteit de Ko ningin-Moeder, gezeten in twee rijtuigen met twee paarden. f. Een escorte cavalerie tot sluiting van den stoet. De dames du palais van H.H. M.M. do Ko ningin en de Koningin-Moeder worden uitge noodigd, zich te 10 uur 45 aan den ingang, N. Z. Voorburgwal, van de Nieuwe Kerk te bevin den, alwaar zij H. hl. de Koningin-Moeder zul len afwachten om H. M- bij het binnengaan in liet kerkgebouw te volgen. XI. Aan de deur van de kerk zal II. M. do Koningin-Moeder worden ontvangen door vier ceremoniemeesters en twee aide-coremonieniees- ters, welke, voorafgegaan door den ceremonie meester van H. M. de Koningin en dc kamer heeren, H. hl, zullen geluiden naar Hare zit plaats op den troon, links van den zetel be stemd voor H. M. de Koningin. Het gevolg vail II. M. zal op of naast den troon de aangewezen plaatsen innemen. XII- Bij het binnenkomen van II. M. de Ko ningin-Moeder in de kerk zal liet orgel, ver sterkt met blaas-instrumenten, worden bespeeld tot II. M. de Koningin de kerk zal binnentre den. XIII. II. M. de Koningin zal het Koninklijk Paleis te 11 uur verlaten, eu Zich onder het losbranden van het geschut, het bespelen van het carillon en het gelui der klokken begeven naar de Nieuwe Kerk. De stoet van H. hl. zal zijn samengesteld als volgt a. De herauten van wapenen met hunne trom petters. 1>. De koningen van wapenen. c. De ceremoniemeester van H- hl. de Ko ningin, welke echter eerst bij den ingang van de kerk zijne plaats inneemt. d. De kamerjonkers, de jagunneestei's en de stalmeesters in buitengewonen dienst van H. hl. de Koningin, gaande twee aan twee. e. Twaalf kamerheeren van II. M. dc Ko ningin, gaande drie aan drie. f. De hoofden der departementen van de Ko ninklijke hofhouding. g. De groot-officieren van do kroon. h- Het Rijkszwaard, ontbloot gedragen dooi den gepensioiineerden luitenant-generaal, adju dant van 11. M. in buitengewonen dienst, K. van der Heijden, begeleid door twee officieren. i. De standaard van het Koninkrijk, gedra gen door den gepensionneerden vice-admirnal, adjudant van li. M. in buitengewonen dienst, P. ten Bosch, begeleid door twee officieren. j. Het vaandel van het 7de regiment infante rie eu de standaard van het 3de regiment hu zaren, gedragen door de respectieve conunan- deerende officieren dier regimenten. k. Het vaandel van de dienstdoende schut terij te Amsterdam en dat van het regiment grenadiers cn jagers, gedragen door de respec tieve commandeerende officiereu dier regimen- ten. 1. De opper-ceremoniemeester van H> M. de Koningin. De Koningin, m. Vier adjudanten van H. M. de Koningin, dragers van den Koninklijken mantel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 7