BINNENLAND. Kunst en Wetenschap. Kerk en Schooi. SP O KT. Gemengd Nieuws. INGEZONDEN. 858ste Staatsloterij. L r n. De grootmeesteres van H. M. de Koningin. o. De adjudanten in gewonen dienst van H. 31. de Koningin, gaande naast elkander. p. De adjudanten in buitengewonen dienst van II. 31. de Koningin, gaande drie aan dne en in de volgorde van rang en anciënniteit. q De ordonnans-officieren van II. 31. de Ko ningin, gaande naast elkander. r. De vlag-oificieren en generaals in actieven dienst in volgorde van rang en aneicnniteit, gaande drie aan drie. Al de lieeren die aan den stoet deelnemen gaan blootshoofds, ook buiten het Koninklijk Daleis, niet uitzondering van de dragers van het Rijkszwaard en van den Standaard van het, Ko ninkrijk, en de officieren die hen begeleiden, de officieren dragers van de regiments-vaandels en van den regiments-standaard, en de herau ten van wapenen met hunne trompetters. XIV. Aan de deur der kerk op den Datn aangekomen, zal II. 3L- de Koningin worden ontvangen door een commissie uit do Staten- Gcncraal, die Iloogstdezelve zal geleiden naar den troon. Vóór en bij het binnenkomen van H. 31. in de kelk zal door blaasinstrumenten en liet orgel een preludium van het Wilhelmus worden ge speeld. waarna door een klein koor drie cou pletten van het Wilhelmus zullen worden ge zongen. Inmiddels zal II. 31. de Koningin op den troon plaats nemen, en zullen allen die tot den stoet van H. 31. belmoren, de hun aangewezen plaatsen innemen achter en om den troonzetel. XV. II. 31, de Koningin gezeten zijnde, zal eene korte toespraak houden, daarna opstaan om den eed uit te spreken en vervolgens weder gaan zitten. Bij liet uitspreken van den eed zullen alle in de kerk aanwezigen van kunne zitplaatsen op staan- XVI. Alsdan zal de Koningin gehuldigd wor den door de Sta ten-Generaal. Daartoe zal de voorzitter der vereenigde zit ting zich vóór den troon en tegenover Hare Ma jesteit begeven, en de in de grondwet voorge schreven plechtige verklaring afleggen. De voorzitter zal zich daarna links vóór Hare Majesteit plaatsen, terwijl de namen van de leden der vereenigde vergadering door den grif fier van de Eerste Kamer der Sta ten-Generaal achtereenvolgens worden afgelezen, en elk bij name genoemd lid zal opstaan om de plechtige verklaring te becedigen of te bevestigen. XVII. Hare 31ajesteit de Koningin ontvangt dezen eed zittende. XVIII. Onmiddellijk na de hoofdelijke be- eediging zal de oudste koning van wapenen zij nen schep ter zwaaien, met luider stem zeggen „Hare Majesteit. Koningin Wilhelmina is inge huldigd", en driemaal „Leve de Koningin1uit roepen, welke kreet driemaal door den anderen koning van wapenen zal worden herhaald. Tegelijkertijd zullen de herauten van wape nen met hunne trompetters zich begeven bui ten de kerk, ter hoogte van den rechtervleugel der compagnie grenadiersde trompetters zul len aldaar gezamenlijk den ban openen, waarna de oudste der herauten van wapenen met luider stem zal uitroepen: „Hare Majesteit Koningin Wilhelmina is- ingehuldigd", hierop zal door bei de herauten van wapenen driemaal gelijktijdig worden geroepen„Leve de Koningin1De trompetters zullen daarna den ban sluiten, waarna de herauten met hunne trompetters naar hunne plaats in de kerk terugkeeren. XIX. Xa den uitroep van de koningen van wapenen, hl de vorige paragraaf bedoeld, zal onmiddellijk koraalmuziek invallen en aanhou den. totdat Hare Majesteit do Koningin, Hare 3fnjesteit de Koningin-3Ioeder en de overige vorstelijke personen de kerk zullen hebben ver laten. Door een koninklijk saluut van 101 kanon schoten, het bespelen van het carillon en het gelui der klokken zal de afloop van de plechtig heid den volke worden bekend gemaakt. XX. H- 31. de Koningin zal de kerk verlaten en naar het Koninklijk Paleis terugkeeren op dezelfde wijze en in dezelfde orde als bij Hoogst- derzelver komst. Tot aan de deur van de kerk zal II. M. op dezelfde wijze aL bij aankomst, worden uitge leid door cene commissie uit de dtatcn-Gene- raal. XXI. Terstond nadat de Koningin de Ni'-uwe Kerk zal hebben verlaten, zal II. 31. de Koningin-Moeder met hetzelfde ceremonieel en langs denzelfden weg als bij aankomst, naar liet Koninklijk Paleis 'terugkeeren. Tot aan de deur van du kerk wordt II. 31. evenals bij aan kom -t begeleid door vu*r ceremoniemeesters en twee aide-ceremonicmeesters. XXII. De overige Vorstelijke personen, die de plechtigheid hebben bijgewoond, zullen daar na de kerk verlaten op dezelfde wijze als bij aankomst, door de ceremoniemeesters uitgeleid tot. aan de deur van de kerk. XXIII. Vervolgens zullen de leden der Sta- ten-Generaal met hun escorte, de ministers, hoofden van ministerieele departementen, en de leden van den Iiaad van State naar liet Ko ninklijk Paleis- terugkeeren. Eerstgencemden voor zooverre zij van deze gelegenheid wen- schen gebruik te maken. XXIV. De Indische vorsten zullen hunne plaatsen rechts en links aan den voet van den troon hernemen, zoodra II. 31. den troon zal hebben verlaten en Zich, na het vertrek der autoriteiten in de vorige paragraaf genoemd, door de ceremoniemeesters uitgeleid, begeven naar den uitgang N. Z. Voorburgwal, van waar Zij in rijtuigen naar hun hotel zullen terugkee ren. XXV. Ook het Corps Diplomatique zal, na het vertrek der autoriteiten in paragraaf XXIII genoemd, door de ceremoniemeesters naar de deur van de kerk worden teruggeleid. XXVI. Alsdan zullen de in paragraaf VIII genoemde leden van Hoog» StaatecolJegivn en vridcre Hoogcia Stants-ambtenaren. alsmede al de overige aanwezigen de kerk verlaten- XXVII. De duw.tie ill de kerk wordt opge dragen aan tien kanierhoemi van Hare Iilajes- teit de Koningin en aan den adjunct-intendant van het Koninklijk Paleis te Amsterdam, als ceremoniemeesters, bijgestaan door vier-en-twin- tig officieren der dienstdoende schutterij vin Amsterdam, twaalf officieren der 3Ianne en twaalf officieren van de Landmacht, als aide- eercnioniemeesters, XXVII. Alle bij dit programma aangewezen autoriteiten zijn in ambtscostuum en in gala, de overige aanwezigen, zooveel mogelijk in cos- tuum of in rok met witte das. De dames van het gevolg van H.II. 31.31. en der overige vorstelijke personen, beuevens de dames van liet Corps Diplomatique in groot toilet., de overige dames in gekleed wandeltoilet. De leden der hofhouding van H.H. MM. en der overige vorstelijlce personen in gala- De militaire macht in groote tenue. In de kerk en gedurende de plechtigheid worden alle mannelijke aanwezigen verzocht het hoofd ontbloot te houden, met uitzondering van de dragers van liet Rijkszwaard en van den standaard van het Koninkrijk en de officieren die hen begeleiden, de officieren dragers der re giments-vaandels en van den regiments-stan daard, do herauten van wapenen met hunne trompetters en de leden der dienstdoende schut terij van Amsterdam, opgesteld in den toegang tot den troon. Vereenigde zitting- der Kamers. De sStct." no, 184 bevat liet besluit van den 5den Augustus 1898, no. 43, betreffende de plechtige beëediging en inhuldiging van Haie Majesteit Koningin Willielmina, binnen de stad Amsterdam. Dit besluit beriaat uit een enkel artikel, hou dende dat beide Kamers van de Statcn-Generaal tot eene op-mbaie en vereenigde vergadering bijeen worden geroepen, ter zake der plechtige beëediging en inhuldiging van II. M, de Ko ningin, welke in de Nieuwe Kerk binnen de stad Amsterdam, op Dinsdag G September 1898, des voormiddags te half elf uren zal plaats hebben. Hare Majesteit de Koningin zal, met het oog op de vele feestelijkheden in de maand Sep tember, alsdan geen afzonderlijke audiëntie aan colleges of personen kunnen verleenen. In herinnering wordt gebracht dat H. M, de Koningin bij de aanvaarding der regeering geen geschenken zal aannemen. Naar wij uit Den Haag vernemen, bestaat de bedoeling een eigenaardig karakter te geven «an bet eerste besluit, dat door 11. M, Koningin Wilhelmina geteekend zal worden. Bij ri.it be sluit zou aan H. M. de Koning-Regentes de hoogste waardigheid worden toegekend in de Oide van den Nedetlandschen Leeuw. («Tel.") Bij Kon. Besluit is mr. J. de Louter, hoog leeraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht, heiast met het geven van onderwijs aan (I. M. de Koningin, benoemd tot ridder in de orde van den Nedei huulschen Leeuw. Pij Kon. Besluit is benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan de rijks- univerriteil te Ulrechl, om onderwijs te geven in de gezondheid.-lecr, de geneeskundige politie en de gerechtelijke geneeskunde, dr. C. Fyk- man, directeur van het laboratorium voor pa thologie te Weltevreden (Batavia). De Minister van Finantiën maakt bekend ■lat het saldo van 's rijks schatkist op 6 dezer bedroeg bij de Nederl.mdscbe Bank f 2,439,089.52 bij iie betaalmeesters - 1.889,115.25'A Te zamen f 4,328,204 77'/! biijkens een mededeelmg in het jongste nummer van «Patrimonium" zullen, volgens he-luit van de verbondsveigadering van 28 Juni 1898, welke niet voor do peis toegauke- I ijk was, de lieeren K. Kater, ds. A. S. Tal ma, ie Arnhem, en J. A. Worm-er, uitgever te Amsterdam, als commissie van redactie van het blad optreden. Op de passagierslijst van de Prinses Sophie der Maatschappij «Nederiaud", die naar Genua verdokken is, komt onder meer voor de naam van dr, H. J. A. M. Scba"prnan. Met de volgende scheepsgelegenheid zal dr. Sehaepinan weder naar Nederland terugkeeren. *OVERSCHTE, 9 Augustus. Sedert Zaterdagavond werd alhier de metselaar G. de Veld, wonende aan het Jaagpad, vermisten toen men gisterenmorgen een pet in de Rottcrdamsehe Schie zag drijven, rees het vermoeden, dat hij misschien verdronken zon zijn. Onmiddellijk werd met dreggen een aanvang ge maakt, wat tot resultaat had, dat zijn lijk gisteren avond om 7 uur bij de schcepsraakerij van A. van Da.n in de Rottcrdamsehe Schie werd opgehaald. Men vermoedt, dat misbruik van sterken drank de oorzaak van dit ongeval is. KETIIEL EN SPALAXD, 9 Augustus. Gisteren middag is alhier door de justitie wederom een onder zoek ingesteld doch nu naar aanleiding van een diefstal. De burgemeester heeft Vrijdagmiddag voor een paar dagsn de gemeente verlaten, na zijn woning goed gesloten te hebben. Toen nu do gemeenteveld wachter, Groen, Zondagavond de woning omwandelde, bemerkte hij dat de deuren aan de achterzijde open stonden en het bleek hem alras dat er diefstal ge pleegd was. Ilij liet 's nachts de woning bewaken en ging den volgenden morgen met de eerste gelegen heid den burgemeester waarschuwen. Toen begon bet onderzoek en bleek dat alle kascen en lessenaars met geweld waren opengebroken en dat daaruit verschillende gouden en zilveren sieraden, vorken en lepels enz. enz. ontvreemd waren tot eeu vrij aanzienlijk bedrag. De dieven hebben blijkbaar door bovengenoemde deuren de wouing verlaten doch hoe zij er ingekomen zijn is nog een raadsel, daar aan de buitenkant van het huis niets beschadigd is. De inboedel is tegen diefstal verzekerd. PERNIS, 9 Augustus. Door de feestcommissie alhier is voor de "feestelijkheden op 16 Augustus geëngageerd de muziek der Schiedamscbe schutterij. PERNIS, 9 Augustus. De afgeioopen weck was voor de visschers slecht. De schokker» verdienden bijna niets, terwijl de garnalonkruicrs, die dezen zomer buiten den Waterweg achter de hoofden moeten visscben, daar niet konden komen. George Ebers. f Op zijn landgoed te Tutzing aan het Starnberger meet is Zondagavond na langdurig lijden George Ebors gestorven. Ebers was don liten Maart 1837 to Berlijn gebo ren en wijdde zich aanvankelijk aan de rechtswe tenschap, later aan de oudheidkunde. Hij kreeg een grooteu naam als kenuer der Egyptische oudheid, en als Egyptoloog doecorde hij ook aan de univer siteit te Leipzig. Onder zijn talrijke belangrijke ontdekkingen komt voor een Egyptisch manuscript over oogheelkunde, dat naar hem de „papyrua- Ebers" wordt genoemd. Zijn rocin verwierf hij echter veel meer als roman schrijver dan als geleerde. Zijn eerste werk „De Egyptische koningsdochter" trok in het eerst weinig de aandacht. Niet dan na verscheiden jaren werd de belangstelling van het publiek op hem gevestigd, eu nu verscheen ieder jaar met Kerstmis znlk een roman die het oud-Egyptische leven tot achtergrond had „Warda", „Homo Sam", „De Nijlbruid", „De zusters", „Serapis", „De Keizer", „Jozua", Per aspera", „Kleopatra". Gnstav Freijtag's „Ahnen" had hot eerst den archaeologisehen roman in aanzien gebracht, en de Egyptische variatie, waarran Ebers hield, viel nog meer in den smaak bij de dameswercld. Zijn succes overtrof dat van Freijtag en ook wellicht van Felix Duhn. Ebers was do besliste lieveling der Duitsehe da mes, en jarenlang was het een onvermijdelijk teeken van beschaving, zijn volwassen dochter of zijn vrouw den nieuwsteu „Ebers" met Kerstmis ten geschenke te geven. Ebers legde zijn professoraat te Leipzig neder en woonde toen deels op zijn tusculim te Tutzing, deals te Munchen. In verloop van tijd begon hij ook zijn stof to zoeken in den rcnaissance-tijd, nog altijd met groot, zij het ook verminderend succes. De litteraire waarde ran Ebers' werken kan de vergelijking met Gustav Freytag's Ahnen niet door staan. Maar hij bezat een groot scheppingsvermogen, schilderde met frissche kleuren cn wist zeer handig de eigenaardige Egyptische beschaving te doen leven voor een modern dauicspubliek. Dat ging echter wel eens gepaard met zeker go- wcld-aandoen aan de geschiedeniszijn Egyptische vrouwen vooral zijn maar al te dikwijls meer dames der negentiende eeuw in oud-Egyptische klcedij dan ware dorhteren van het land der pharao's. Maar het mag niet outkend worden dat hij aan de behoefte aan ontspanning van het publiek op een degelijker en tegelijk ook aangeoamer wijze heeft voldaan dan het gros der moderne familie-romanschrijvers. Een karakteristieke verschijning was Ebers zeker in de moderne Duitsehe belletne, en het buitengewone succes zijner werken maken deze tot spiegelbeelden van den iitterairen smaak van zeker tijdvak. In dien zin hebben zij ook een blijvende cultuurhistorische, waarde. Verre overtreffen Merbacb, Auerbach, Freytag, v. Schoffel, wat de letterkundige waarde hunner werken aangaat, Ebers; nmartoch behoort deze om zijn popu lariteit ia één adem met hen te worden gehoord, wanneer men zich bezighoudt met de geschiedenis der Duitsehe letterkunde van de laatste helft dezer eeuw. Xed. Hkrv. Kerk. Synode. In de zitting van gisteren was aan do orde de behandeling van het rapport over de consideratie der Provinciale kerkbesturen cn der classieale reigade- ringen omtrent de voorloopig aangenomen verande ring van art. 24 reglement voor de diaconiën. Uit het rapport bleek, dat de groote meerderheid in de kerk gunstig voor de verandering gezind is. Besloten werd tot vaststelling met eene wijziging, zoonla die door enkele classieale vergaderingen was voorgesteld, zoodat genoemd artikel aldus zal lnuirn: Legaten van f 100 en daarboven, aan de diaconie vermaakt, worden rentegeTend belegd, tenzij de erflater daarvoor een andere bestemming heeft aangewezen. Van de aanvaarding van elk legaat moet kennis worden gegeven aan het classicaal bestuur, hetwelk alleen in dringende gevallen dispensatie verleent van het opvolgen van het in de eerste alinea van dit artikel gegeven voorschrift. Verder was aan de orde het voorstel van den heer Roniijn over het verplichte kerkgaan der militairen. De rapportecrende commissie ontraadde de aanneming hiervan, maar adviseerde do Synode, dat zij zich wende tot de Regeering met bet verzoek, dat aan de ouders of verzorgers van do minderjarige militairen, bij hun in dienst treden, worden gevraagd of zij verlangen, dat bun zonen of pupillen al of niet gebruik zullen maken van de openbare'godsdienstoefening en zoo ja, dat zij dan onder geleide zich naar de kerk zullen begeven, iu den geest als ten opzichte van de cadets aan de Militaire Academie geschiedt. Het voorstel der commissie werd aangenomen. In behandeling kwam het rapport overeen beklag van den Kerkerand te Arum, omtrent een besluit van het Provinciaal kerkbestuur van Friesland tot goedkeuring van een verandering der grensscheiding tusscben de gemeenten Arum en Lollum. Besloten werd don Kcrkeraad niet ontvankelijk te verklaren. Iu zake het beklag van den kerkeraad te Schxrne- goutuin over de weigering van goedkeuring van het Plaatselijk Reglement door bet Provinciaal Kerkbe stuur van Friesland, werd besloten op enkele punten de kerkeraad in het gelijk te stellen. Beroepen: Te Poeöerooijen, H. Snel Czn., te Gameren. Aangenomen.* Naar Wormer (N.-H.) door L. J. van Hoorn te Pcizc. Bedankt: Voor Harlingen, door G. van Paasscn, te Meppol. CratiST. Geref. Kerk. Beroepen: Te Oud-Beierland c.a., H. Jansen, caod. Ger. Kerken. Bedankt; Voor Weesp B, door C. Oranje, te Bcrkel c. a. R.-K. Kerk. De beer Magister F. J. P. G. van Etten, prior van hot St. Monicaklooster dor paters Augustijnen te Utrecht, is benoemd tot proeurator-gencralie der orde te Rome. Ho O1.5 er. Onderwijs. AaD de Universiteit te Freiburg i/B isCumlaude bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift „Herniae und Pseudo-Herniae musculares" de heer F. A. C. P. Vogelpoel, arts, gcb. teSalatiga(Java). Door de verleden jaar te's-Gravenhage opgerichte voreeniging „Luscinsia" wordt 12 Augustus a.s. een driedaagsche vogeltentoonstelling gehouden in den Dierentuin te 's-Gravenhage. Hen zonderlinge voeding. In Londen woont een Israëliet met name 3Iorris Fox geboren to Litsk (Rusland)- Sedert twintig jaar bestaat zijn dagelijksch voedsel uit niets anders dan zes pinten mellc, drie pinten bier cn een half pond suiker. Hij houdt zich streng aan den Talmud, on geniet hij zijn so bere levenswijze, de beste gezondheid. Hij is nu boven de veertig. Het schijnt, dat hij op zeven tienjarigen leeftijd door koortsen werd aange tast, waaronder zijn constitutie in hooge mate leed en het spijsverteeringsverinogen geheel te gronde ging. Hij kwam onder behandeling van vele geneeskundigen, totdat zijn maag op 't laatst aan alle medicijnen gewend was geraakt. In het Kieff hospitaal trachtte men te vergeefs hem door afsponsen en electrolyse te genezen; ook in Weenen vond hij geen baat, zelfs niet bij twee bekende autoriteitendrs. Albert en Noth- nagel. Te Karlsbad bleef een kuur eveneens zon der gevolg. Daax-op reisde hij naar Kónigsberg, waar de geneeslieeren hem den raad gaven zich te voeden met suiker, melk en bier. Hij volgdo dit voorschrift op, en kreeg spoedig weder zijn normale gezondheid terug. Twintig jaar ach tereen heeft hij nu geeue vaste spijzen meer ge bruikt. Met opyicming wordt geen instemming der Redactie bedoeld. Copy wordt nimmer teruggegeven cn worde slechts aan éne zijde geschreven. Mijnheer de Redacteur Ondergeteekenden, hoofden van scholen, die de vergadering van het Bureau der Feestcommissie en de Commissie voor het Kinderfeest op 28 Juli j.l. hebben bijgewoond, zouden het zeer betreuren, dat door het ingezondeu stnk rau V. iu de „Sehiedam.-i-he Courant" van 2 Augustus j.l. bij ouders, kii, en gevers de indruk zou ontstaan zijn, als slechts eeu zeer luttel deel van de ingekomen guten ten bate der kinderen aangewend. Zij verklaren daarom, dat zij niet alleen genoeg vertrouwen stellen in hen, die met de regeling van het kinderfeest belast zijn, maar ook dat zij do volle overtuiging hebben: „De door het Bureau en de Commissie uitgetrokken sommen zullen voor het kinderfeest worden besteed." W. Brouwer. A. J. Dikker. S c h i e d a ill, J. van der Hoüt. 8 Augustus 1898. J. C. Sander. A. W. Vaandrager. 3de Klasse. Trekking van 9 Augustus. Getrokken prijzen. Prijs van J 2000 No. 4058 -1500 0508 -tout) 5616 6911 - 200 9802 t i - 1üO 5389 8587 15384 lof Prijs van f 45 17 22S0 4527 6747 8723 107C2 12314 14727 17261 18898 89 99 84 77 28 74 40 49 07 18928 127 2308 4099 6800 61 10815 71 71 17003 42 29 20 4712 81 Oü 31 73 S3 17435 79 77 2418 20 ft»2S 8837 46 74 14833 44 98 78 2507 4804 83 3920 ÖG 12531 14919 90 19011 88 32 90 7079 57 70 37 88 17503 77 292 47 93 7132 93 10950 12007 15041 5 80 291 51 99 49 96 00 44 31 19137 406 03 4901 79 9001 01 93 15120 38 97 81 78 76 7249 9110 041 12718 71 7"» 98 44 ba 92 7314 42 83 12877 82 -9201 01 2009 5033 43 05 11002 13150 15201 1. 70 98 03 71 03 80 8 03 31 541 2741 73 7408 9291 43 83 15325 j~ 74 44 77 10 9370 03 99 74 5 79 2814 84 22 9430 89 13288 15102 19 030 15 5177 30 94 11102 13323 1D513 33 83 49 85 93 9510 12 30 19 17' 30 7öG 08 5204 7530 29 13 13424 20 03 40 82 81 96 50 67 31 «2 e.0 91 9G 2907 5361 7754 9027 03 33 57 22 19604 899 97 95 7841 80 99 50 15723 25 03 915 3062 D514 97 9750 11255 13503 15805 41 19720 16* 66 32 8024 93a5 i:;io 14 13 18009 52 48 95 03 75 77 19 44 20 28 19816 1031 3260 71 8m 9937 43 90 03 18158 58 1103 3300 5049 13 40 08 13045 95 18264 68 7 4 79 10 73 95 61 90 7" 70 70 3452 90 8208 87 11552 00 1~' 88 3510 95 30 10043- 05 13743 1215 34 5758 50 1K) 85 51 40 49 zo-ua 41 3047 64 34 10207 11739 89 30260 64 25 42 3730 96 96 10 01 13S23 79 86 40 77 48 5933 8319 57 75 43 1G332 18404 44 87 3805 0014 91 10320 86 <2 10471 43 50 1472 3942 51 8442 58 11800 14026 10574 91 54 77 54 6139 50 79 47 35 10007 18531 58 15S3 4005 0219 81 90 11955 14131 89 51 90 80 35 0425 8527 10455 71 99 10730 97 20575 94 39 05 88 71 120*5 14221 10803 38072 79 1048 73 99 90 10508 82 49 00 18701 20G40 68 41G3 6534 8615 10 12106 14SJ4 1G912 18 20711 74 420G 39 52 23 30 44 18 63 18 1850 40 51 74 59 72 14409 06 90 47 1930 74 89 77 J0G1Ü 81 91 78 18802 64 2127 78 CG04 93 10700 12203 14504 17045 3 20840 2211 4302 48 8707 30 43 14031 17125 7 20917 53 71 70 17 67 45 09 17223 64 79 7b

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 8