vrouwenstrüdT 52"° jaargang. Donderdag 11 Augustus 1898. 9700. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER"?H. J. olïÖELANTS. BUITENLAND. ~\n 65) ft CODRIIT. ABOBiraicsBTSPMjg voor Schiedam, per kwartaal 1 f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.09 BUREAU i BOTERSTRAAT ÏO, Telcplioon Wo. 123. AB7ssïKm»PBW8: tob 1—6 gewone regels met inbe grip van eene Conrant. 0.52 Iedere gewone regel meer(j.jo Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 10 Augustus '98. Gistermiddag eindelijk is aan president Mc Kinley heb antwoord der Spaansche regeering ter hand gesteld op de nota behelzende de voor waarden die de Vereenigde Staten voor den vre de stellen. Nog steeds is de inhoud van dat antwoord niet volledig hekend; maar de eerste geruch ten schijnen wel wat al te fraai te zijn geweest. Er is geen sprake van dat Spanje grif in de Axnerikaansche voorwaarden toestemt. Niet zeer duidelijk is de depêche uit Was hington, die de strekking van Spanje's antwoord mededeelt. Spanje neemt de voorwaarden der Vereenigde Staten aan, maar het bespreekt ca tegorisch elk punt daarvan en de vraagstukken •welke zich zullen voordoen wanneer de Ameri- kaansche voorwaarden zullen worden uitge voerd. En er wordt aan teogovoegdHet blijft te bezien of dit antwoord voldoende zal worden geachb. Voordat hierover een beslist oordeel te vor men is, dienen nauwkeuriger berichten te wor den afgewacht. Waarschijnlijk tracht Spanje een slag om den arm te houden. Men verzekert bovendien dat het Kabinet- Sagasta een uitstel van 15 dagen vraagt voor de ontruiniing van Porto-Rico en Cuba, welk uitstel noodig zou zijn om de Cortez bijeen te roepen en de vredesvoorwaarden door het par lement te laten ratificeeren. Zal nn de reeds afgecommandeerde tocht naar Spanje toch nog moeten doorgaan Aan de „Herald" werd uit Washington bericht dat ad miraal Sampson bevel zou krijgen om met zijn vloot naar de Spaansche kust te stoomen, in dien het antwoord van Spanje niet bevredigend werd geacht. Blijkbaar is dit evenwel niet meer dan een poging tot bangmakerij of, volgens anderen, slechte een poging van beursspeculanten om den sfihij,ate wekken of de vrede nog op het laatste oogenblik gevaar loopt. -''éc hevig gevecht is er volgens verschillende bfeten den 31sten Juli bij Manilla geleverd, de Spanjaarden twee aanvallen deden op de Amenkaansche linie. Bij den eersten aanval werd het centrum der Spanjaarden door het vuren der Amerikanen doorbroken en werden de aanvallers tot den te rugtocht gedwongen. De tweede niet minder krachtige aanval werd eveneens afgeslagen. De Spanjaarden trokken terug naar het boschach tige gedeelte, waar zij voortdurend vuurden op de straatwegen, die door de Amerikanen bezet waren. De Amerikanen verloren 11 dooden en 37 gewondenvolgens een ander bericht 9 doo den en 44 gewonden; de Spanjaarden hadden ongeveer tweehonderd dooden en driehonderd gewonden. De opstandelingen hielden zich buiten den Sta" id. henen is commodore Schley's rapport vernieling van het eskader van Cervera. Belangrijk is dat, naar hieruit blijkt, de C r i s- DOOK a '-^HERMANN HEIBERG. Toejwrging zij naar de keuken om een blik op den dJ.'iBe te slaan wat daar te zien was, was waarlijk treurig genoeg. Koud, stijf en onbewegelijk lag de oude man op den grond. Het was noodig hem voorloopig op het bed te leggen. Imgjor maakte dat de buren dit deden en nadat ook dit geschied was, zeide zij de oude vrouw dat zij haar voor. 'N "J&riolgende dagen hulp wilde zenden. -v-Y t- j «ebine naar baar toe te sturon. Ook beloofde „ij haar nogmaals voor haar opname in hot bastjeshuis te zullen zorgen, en toen nam zij afscheid van de oude vrouw. iVaarwel, vaarwel, vrouw Ohlsen Draag wat God u toebesehikt, met gelatenheid. Velen hebben het nog heel wat zwaarder En de oude vrouw knikte nogmaals, terwijl zij Imgjor's lieve handen met haar magere vingers vast omklemde. ïGod zegens u, freulesnikte zij ®U die voor zoovelen een engel is geweest, zal Hij vooral wel in Zijn genadige bescherming nemen. Ik denk tobal Colon niet zoo'n snelvarend schip was als wel beweerd werd. Althans, schoon de Ame- rikaunsehe vloot zes mijlen vóór, wisten de B r o o k 1 y n, de I o w a e. a. het in te halen en op de kust te jagen. Verder deelt Schley mede dat Ccrvera's plan was een gemeenschappelijke aanval op de B r o o k 1 y li, het snelstvarende Amerikaansche schip, dat door de Vizcaya zou geramd worden. Maar de Amerikanen waren den Span jaarden te vlug af. Bismarck's dood heeft aanleiding gegven tot heel wat geruchten en verdichtsels. En daar voor bestond reden. Er deden zich werkelijk feiten voor, die er op schenen te wijzen dat noch de overledene noch zijn nagelaten betrekkin gen hun wrok jegens den Keizer hadden laten varen. Op eenige der bewijzen van de vijandelijke houding der familie jegens den souverein komt thans het orgaan van wijlen prins Bisniarck, de „Hamb. Nachrichten", terug. Hot blad deelt mede, dat behalve Schweninger ook Bismarck's beide zoons den Keizer den dood van hun vader meldden. De Keizer berichtte daarop dat hij naarFrie- drichsruh zou komen; daar dit telegram even wel eerst verscheiden uren r.a de sluiting der kist werd ontvangen, bestond er volstrekt geen opzet bij de familie om den Keizer de gelegen heid te ontnemen het lijk nog eens te zien. Dat de familie Bismarck niet vertegenwoor digd was bij den plechtigen rouwdienst te Ber lijn noemt de „Hamb. Nachr." reeds daarom niet verwonderlijk, omdat de Keizer, ten volle rekenende met den diepen rouw waarin men op Friedrichsruh gedompeld was, daarheen niet eens een uitnoodising voor de plechtigheid had gezonden. Aan den anderen kant gaat men zich nu ook bezig houden met Bismarck's zoon Herbert. Aan de „Haxnburgischer Correspondent" wordt geschreven, dat een zware last op de schouders van prins Herbert rust. Hem wacht het helleer van de groote bezii> ting die hem als eerstgeborene is toegevallen op het oogenblik brengt de begrafenis nog veel beslommering met zich, en dan begint het schif ten en rangschikken der politieke en letterkun dige nalatenschap van den oud-kanseher. Bo vendien zal prins Herbert waarschijnlijk tot lid van hot Heerenluis worden benoemd en als zoodanig zal hij aan de zittingen willen deel nemen. In één woord, zijn tijd is zóó bezet dat het hem reeds daarom niet mogelijk zou zijn weder in diplomatieken dienst te treden. Deze laatste mededeeling wordt in de „Post" nog aangedikt. Daar wordt gezegd dat in poli tieke kringen die in nadere aanraking komen met prins Bismarck, men niet gelooft dat deze den wensch koestert om weder in actieven staatsdienst te treden. De bedoeling dezer krantenberichten zal wel deze zijnreeds bij voorbaat den Keizer aan het verstand te brengen dat prins Herhert zich volstrekt niet vereerd zal voelen, wanneer de daarbij aan de schoone plaats uit de heilige schrift die u mij heeft voorgelezen, luidende t. Want wat gij den minsten Mijner broederen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan." Ik zal altijd aan u denken, en nog met mijn laatsten snik zal ik mijn dierbare weldoenster zegenen I" Imgjor was ontroerd. Alle moeite, alle ondank dien zij van anderen had ondervonden, was ver geten om der wille dezer eene in wier zwaar be proefd hart nog vertrouwen op God en de edelste gewaarwordingen van het mensehelijk gemoed woonden. Toen zeirie zij met een laatsten band- druk »lk zal n geld en mijn dienstmeisje zenden. Voor alles is dus gezorgd. Vaarwel I Vaarwel I God behoede u I" En sVaarvvel Vaarweljammerde ook de oude vrouw, uit wier lichtloos leven met Imgjor de laatste matte schemering verdwenen was. Maar Imgjor richtte, toen zij naar buiten trad, als in dankbaarheid haar betraande oogen naar omhoog. Ach ga, er huisden toch nog liefde en erkentelijkheid bij hen, wier lot zij wilde verlichten I Nadat Imgjor het zich 's avonds juist in haar woonkamer beliagelijk had gemaakt, werd aan de bel getrokken, en dokter Krop verscheen om volgens afspraak rapport uit te brengen over zijn bezoek bij Kollund. En Imgjor ging hem met niet geringe spanning te gemoet en vroeg, nog voordat hij had plaats genomen, naar den uitslag. s Eerst wees hij mijn eisch driftig af", antwoordde Krop. Hij wilde zoo zeide bij, met uzelf spreken Keizer hem, zooals wellicht te verwachten is, op een of anderen mooien post roept. Maar wrokken doet prins Herbert niet De „Nowoje AYremja" bespreekt in een arti kel dat de aandacht verdient, keizer Wilhelin's manifest naar aanleiding van Bismarck's dood. Het blad prijst liet ill don Keizer dat hij hulde brengt aan Bismarck's verdienste, onomwonden en vooral onpartijdig, ondanks de onthulling van Moritz Busch en de koele houding- der fa milie Bismarck. Terwijl de Keizer zonder eenig voorbehoud recht laat wedervaren aan de nagedachtenis van den grooten medewerker van keizer Wilhelm, laat hij zich volstrekt niet door de overweging in- timideeren, dat daardoor wellicht aanleiding zal gegeven worden tot de vraag waarom Bismarck is afgetreden, toen noch ziekte, noch de gebre ken van den hoogen leeftijd dit noodig maak ten. 's Keizers belofte, gaat het Russische blad voort, om te handhaven en niet het zwaard te verdedigen wat Bismarck heeft geschapen, heeft de beteekenis van een geheel politiek program dat niet alleen Elzas-Lotharingen, maar het be houd van het algemeen stemrecht, de eerbiedi ging van de rechten der bondsvorsten en Duitsch- land's positie tegenover Oostenrijk en Rusland omvat. Het blad eindigt zijn belangwekkende be schouwing woordelijk aldus „Wat Rusland aangaat, deze beloften zullen bij ons met ongehuichelde vreugde worden op genomen, daar zij nieuwe waarborgen schijnen voor den Europecschen vrede. Onder die om standigheden kan de nieuwe koers aangemerkt worden als een factor van den Europecschen vrede in den vorm eener politieke combinatie, waaraan, zooals verzekerd wordt, Bismarck hi de eerste jaren zijner politieke werkzaamheid ernstig gedacht heeft, en die naar onze innige overtuiging niet zoo onmogelijk te verwezenlij ken is als algemeen wordt aangenomen-" Het blad doelt hier op een Russisch-Duitsch- Fransch bondgenootschap, en het verdient de aandacht dat de „Nowoje Wremja" in den laab- sten tijd in zijn hoofdartikelen een gansch an deren, jegens Duitschland veel vriendelijker toon aanslaat. Voor Engeland zou zulk een verhond alles behalve aangenaam zijn. Dan eerst zou Rus land, zeker van den steun van Duitschland en Frankrijk, vrijelijk kunnen optreden tegen den Britschen invloed op verschillende punten van den aardbol, waar reeds nu groote naijver be staat tusschen beide landen. Gisteren nog moest de onderstaatssecretaris Curzon daarvan getuigen in het Engelsche Ltt- gerhuis. Omtrent Abessynië deelde hij mede, dat geen bericht was ontvangen dat Rusland van keizer Menelik het sultanaat Raheita als maritiem sta tion aan de R-oode zee had gekregen. Hij ver klaarde dat de Negus van. Abessynië dit sultct- naat niet heeft te begeven. Wat China aangaat, seinde de Britsche ge en u herinneren aan uw gegeven woord. Dezelfde onwaarheden, die hij legen u had gebruikt, herhaalde hij, en hij zette zelfs nog grooter mond op. Eerst toen ik verklaarde dat ik in een der Kopenhagensche bladen zou bekend maken van welken aard de eischen waren die hij u, freule, in deze aangelegenheid ge steld had, gaf hij met verbeten woede too. Maar een vloed van beschuldigingen volgde daarop tegen u zoo goed als tegen mij, totdat ik hem na hem geducht den mantel te hebben geveegd over zijn laag komediespel, den rug toedraaide." »0 dus werkelijk riep Imgjor uit, door afschuw overmand," in diep gepeins verzonken. Toen echter reikte zij Krop bewogen de hand, bedankte hem en overhandigde hem het bedrag dat hij aan Kollund had betaald. Ten slotte vroeg zij hem nog zoo lang ie blijven, totdat zij een kop thee voor hem had klaar gemaakt. Zij deed dit uit beleefd heid Eigenlijk hoopte zij dat hij haar uitnoodiging zou afslaan. Maar hij, die toch aan niets anders dacht dan aan dit schoone, edele meisje, die toch het oogenblik niet kon afwachten dat hij zou hooren door welke voorvallen zij haar rijkdom en haar naam verloren had, stemde met levendigen dank toe, herinnerde haar aan haar belofte en zat nog naa^t haar toen de klok van de kerktoren reeds de tiende ure had verkondigd. Toen echter drong zij er zelf op aan dat hij zou gaan, en toen hij nog een deelneaiende vraag deed, wat zij nu wilde gaan doen, zeide zij sEen week heb ik bijna nog noodig om hier alles te regelen, om ook van hen afscheid te nemen zant te Peking, sir Claude Maedonnkl, dat de Chincesehc regeering haar dank heeft betuigd voor den beloofden steun, maar zij verklaarde ook, dat het rijk oj) het oogenblik niet bedreigd, noch aangevallen werd. Omtrent de verhouding tof Duitschland in zake de gebeurtenissen in China, kon de heer Ciuzon mededeelen, dat de Duitsche staatsse cretaris van buitenlaiidsehe zaken Yon Buluw het volgende memorandum aan de Britsche rt- geering had gezonden „Het bericht dat Duitschland zich heeft ver zet tegen het Chineesche stelsel van spoorweg aanleg naar Chinkiang, onder voorgeven dat geen spoorweg op Shantung kan worden ge bouwd zonder verlof van Duitschland, is niet in overeenstemming met de feiten. Evenzoo is het omvaar dat de Duitsche gezant met ernsti ge gevolgen dreigde, indien Duitsehland's aan spraken niet erkend worden. Duitschland ver langde alleen dat ingeval China vreemde hulp zou inroepen op Shantung, do eerste aanbieding van werk aan Duitschland zou worden gedaan. De Duitsche handel en nijverheid hebben nooit uitsluitende voorrechten gevraagd en nooit een poging gedaan om anderc volken uit to sluiten van de vrije mededinging in Shantung". De Brusselsche correspondent der „Standard" beweert dat keizer Nicolaas van Rusland een steunpunt wenscht te hebben op het schier eiland Malakka. Dank zij de vriendschap van den koning van Siam hoopt de Czaar het ge- wenschte ook te krijgen. De „Standard" raadt Engeland's gezant te Bangkok aan, een oog in 't zeil te houden. Een nieuw wrijvingspunt Gemengde Medcdecllngcn. Kolonel Piequard kan niet in hooger beroep komen tegen de beslissing der Kamer van in beschuldigingstelling wat betreft zijn beschuldi ging van Du Paty de Ciam, omdat die beslis sing niet aan hem is beteekend. Niettemin heeft Labori per deurwaardersexploit een be roep in cassatie aan de griffie doen geworden. Men verwacht een ernstig rechterlijk conflict, daar Bertidus zal concludeeren tot verwijzing van Esterliazy en mme. Pays naar het Hof van Assisen wegens valschheid in geschrifte en ge bruikmaking daarvan. En die beslissing zou lijnrecht staan tegenover de meening van den procureur der Republiek. Jaurès betoogt in een zeer lang artikel in de „Petite Répubüque" dat Dreyfus onwettig ge vonnist isdat zijn vonnis op dwaling berust dat een onschuldige boet voor den schuldige. Bij do invrijheidstelling van Lionne, redac teur der „Anti-Juif", die sedert de laatste on lusten gevangen zat, is hot te Algiers weder tot botsingen gekomen tusschen joden en joden haters. Er werden eenige personen gewond door revol verschoten. De „Vonvarts" wenscht dat, vóór de verkie zingen voor den Pruisischen Landdag worden uitgeschreven, de sociaal-democraten definitief zullen besluiten of zij al dan niet aan de ver kiezingen deel zullen nemen. Een vast parool met wie fk in den loop der jaren in nadere aan raking ben gekomen. Dan wil ik ergens een plaats als verpleegster in een ziekenhuis in het Noorden of wel in Duitschland zoeken. Wat dan later ge schiede, moeten tijd en gelegenheid leeren. Ik hoop steeds nog dat ik gelijk-gezinde, eerlijke en tevens vermogende menschen vind dia zich met mij vereenigen ter verwezenlijking op groote schaal van de hervormingen die ik heb voorbereid. De slechte resultaten, de treurige ervaringen die mijn deel zijn geworden onder de armen, mogen mij niet afschrikken. Ook in mijn omgeving vindt men achtenswaarde en minderwaardige naturen. Ai is de massa ruw, zij is toch geschikt voor ontwik keling. Men moet haar alleen op den rechten weg weten te leiden." »Kan u zich dan niet voorstellen dat het ook heerlijk en vruchtdragend is in het kleine te arbei den, freule?" bracht de dokter in het midden. ïZeker, dokter. Op Rankholm, de groote be zitting van mijn vader trachtte ik voor armen en lijdenden een hulpvaardige vriendin te zijn. Maar daar was het 't behagelijk leven in den familiekring, de weelde die mij omgaf, wat mij tegen de borst stuitte. Ook andere omstandigheden dreven mij weg, en nu ik heb u immers alles verteld is de scheiding tusschen mij en de mijnen immers een voldongen feit geworden. Ik moet mij nu laten drijven mij blijft geen keus over." (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1