52"° jaargang. Vrijdag 12 Augustus 1898. N°. 9701. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. De Inhuldiging van H. M. de Koningin. BINNENLAND. GDURANT. ijto*K3KEfrTEPWJB T08i Schiedam, pet kwartaal f f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke Hommers- 0.02 BUREAU BOTERSTRA.iT ff», Telephoon No. 123. Abtsrtwtiiprijs: ran 1—6 gewone regcla met inbe grip ran eene Courantf o.Sl Iedere gewone regel meero.io Bij abonnement wordt korting redeend. Derde a f d e_e 1 in g. Betreffende het ver trek nit Amsterdam en den pieehtigen intocht in de Koninklijke Residentie. H. M. de Koningin, vergezeld van H. M. de Koningin-Moeder, zal op Vrijdag den 9den Sep tember 1898, te 10 uur 40, met een extra-trein van den Staatsspoorweg, naar 's-Gravenhage vertrekken. Aangekomen te 's-Gra.'enhage te 11 uur 54 „al Hare Majesteit de Koningin op het perron van het Station van den Staatsspoorweg bij den ingang van de koninklijke ontvangkamers worden ontvangen en ge •omplimenteerd door a. den Commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, met de leden van Gede puteerde Staten en den griffier; b. den burgemeester van 's-Gravenhage, met de wethouders en den secretaris. Verder zullen zich mei gelijk doel in de ko ninklijke ontvangkamers bevinden e. de voorzitters der beide Kamers van de Sta ten-Generaal d. de ministers, hoofden van departementen van algemeen bestuur e. de vice-president van den Raad van State f. de president, de vice-president, de procu- rar-generaal, de advocaten-generaal, de griffier en de substituut-griffiers van den HoogenRaad der Nederlanden; g. de voorzitter van de algemeene rekenka mer; li. de leden van den gemeenteraad van 's-Gra venhage; i. de president, de vice-president, de procu reur-generaal, de advocaat-generaal, de griffier en de substituut-griffier van het gerechtshof te 's-Gravenliage j. de president, de vice-president, de officier en de substituut-ofieier van justitie, de griffier en de substituut-griffiers der arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage; k. de kantom-echter te 's-Gravenhago I. de gouverneur der residentie, de comman dant van de 1ste divisie infanterie, de vlag-offi- eieren en de onbereden generaals in actieven dienst in de residentie verblijf houdende, de plaatselijke commandant en de commandant van de schutterij van 's-Gravenhage, en het lioofd- comité voor de feesten te 's-Gravenhage. Op het stationsplein zijn opgesteld: tegen over het stationsgebouw: a. eene compagnie der d.d. schutterij van 's-Gravenhage, als eerewacht, met het vaandel en de muziek b. eene compagnie van het 4e rog. inf., als eerewacht, met het vaandel en de muziek. De stoet, waarmede H. M. de Koningin het stationsgebouw zal verlaten, wordt als volgt sa mengesteld I. Zestien bereden marechaussees. II. Een escadron van het 3e reg. huzaren met den standaard en de muziek. III. Een detachement van liet 2e reg. veld artillerie. IV. Twee bereden officieren Eeri kapitein en een lste-luitenant van de genie. V. Eene compagnie van het 4e reg. vesting artillerie. VI. Eene compagnie van liet korps genie troepen. VII. Twee bereden officieren Een kapitein van het regiment grenadiers en jagers en een lste-luitenant van de infanterie. VIII. Een detachement van de koloniale re serve. IX. Twee bereden officieren: Een kapitein en een lste-luitenant van de ko ninklijke marechaussee. X. Eene compagnie grenadiers en eene com pagnie jagers, met de muziek van de jagers. XI. Twee bereden officieren: Een kapitein van de veld-artillerie en een lste-luitenant van de rijdende artillerie. XII. Een detachement mariniers uit Rotter dam. XIIIEene compagnie van de stedelijke schutterij van 's-Gravenhage. XIV. Twee bereden officieren Een kapitein en een lste-luitenant van het Oost-Indische leger. XV. Een stalfourier met twee rijknechts te paard. XVI. De heranten van wapenen met hunne trompetters, te paard. XVII. De ceremoniemeester van H. M, de Koningin, gezeten in een rijtuig met twee paar den. XVIII. De dienstdoende kamerheeren, geze ten in twee rijtuigen, elk met twee paarden XIX. De hoofden der departementen van de Koninklijke hofhouding, gezeten in twee rijtui gen, elk met twee paarden. XX. De hofdames van H. M. de Koningin en de twee adjudanten der marine van H. M. gezeten in een rijtuig met twee paarden- XXI. De hofdame» van H. M. de Koningin- Moeder en de kamerheer van IT. M. de Konin gin, particulier secretaris van H. M. do Konin gin-Moeder, gezeten in een rijtuig met twee paarden. XXII. De groot-officieren van TIare Majes teit de Koningin, gezeten in een rijtuig met vier paarden. XXIII. De dames du palais van Hare Majes teit de Koningin, gezeten in een rijtuig met vier paarden. XXIV. De groot-meesteressen van Hare Ma jesteiten, gezeten in een rijtuig met vier paar den. XXV. Twee stalmeesters in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, te paard. XXVI. De opper-ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin, gezeten in een rijtuig met vier paarden. XXVII. Het 1ste gedeelte van de eerewacht, te paard. XXVIII. De koningen van wapenen te paard. XXIX. De ordonnans-officieren van Hare .ajesteit de Koningin, te paard, rijdende op één gelid. XXX. H. M. de Koningin, vergezeld van II. M. de Koningin-Moeder, gezeten in een rijtuig met acht paarden, gaande een koetsier naast elk paard. Rechts van het Koninklijk rijtuig de chef van het Militaire Huis van H, M. de Koningin, adjudant-generaal van H. M., de generaal-ma- joor gouverneur der Koninklijke Residentie, en de commandant van de eerewacht. Links van het Koninklijk rijtuig de luite nant-generaal, adjudant-generaal van H. M. de Koningin, en de onder-commandant van de eere wacht. Achter het Koninklijk rijtuig a. de adjudanten in gewonen dienst van H. M. de Koningin, rijdende op één gelid b. Zijne Hoogheid Jang di Pertoewan be»ar Sjarif Hasjim Abdoel Djalil Saifoeddin, Sultan van Siak Sri Indrapoera en onderhoorigheden Pangeran Ario Mataram, luitenant-kolonel bij den generalen staf, broeder van Zijne Hoog heid den Soesoehoenan van Soerakarta Pangeran Mangkoe Negoro en Pangeran Sos- ro, zoons van Zijne Hoogheid den Sultan van Koetei, allen te perd en rijdende op één gelid. c. de adjudanten in buitengewonen dienst van H. M. do Koningin, rijdende drie aan drie en naar ouderdom van rang; d. de niet ingedeelde hereden opper- en hoofd officieren van het garnizoen der residentie, rij dende vier aan vier en naar ouderdom van rang; XXXI. Het 2de gedeelte van de eerewacht te paard. XXXII. De aan het station aanwezig ge weest zijnde eerewacht van de stedelijke schut terij. met het vaandel en de muziek. XXXIII. De aan het station aanwezig ge weest zijnde eerewacht van het 4e regiment in fanterie, met het vaandel en de muziek. XXXIV. Een commando cavalerie tot slui ting van den stoet. De stoet zal den volgenden weg nemenRijn straat, Bezit denlioutsche weg tot aan do 1ste Van den Boschstraat, door het Bosch, langs het Malieveld, over de Willemsbrug, door het Korte Voorhout, het Lange Voorhout verhoogd middenpadde Parkstraat, de Oranjestraat en de Paleisstraat naar het Koninklijk Paleis, Bij aankomst van H. M. aan het Koninklijk Paleis zal aldaar zijn opgesteld eene eerewacht van het reg. grenadiers en jagers met het vaan del en de muziek. De stedelijke schutterij en het garnizoen van de residentie zullen op den weg door den stoet te volgen zijn opgesteld. Bij aankomst in de residentie zal Hare Ma jesteit met 101 kanonschoten worden begroet, het carillon bespeeld en de klokken geluid wor den, totdat Hare Majesteit het Koninklijk Pa leis zal zijn ingetreden. Alle leden der koninklijke hofhouding zijn gekleed in gala, de civiele autoriteiten in ambts gewaad en in gala, do militaire macht in groote tenue. („Staats-Courant.") (led. Staten van Zuid-Holland. Ilct college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal bestaan uit twee afdeelmgen of commissien, onderscheiden in afdeeling A en afdeoling B. De werkzaamheden dier afdeelingen zijn ver deeld als volgt Afdeeling A Provinciale en plaatselijke fi nancien, onderwijs, landbouw, armwezen, jacht, en visseherij, reclames belastingen, voor zoover de behandeling daarvan aan Gedeputeerde Sta ten is opgedragen, toepassing der wet tot rege ling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap. Afdeeling B: Gemeentezaken, voor zoover die niet aan Afd. A zijn opgedragen, kerkelijke za ken, waterstaat en wegen, waterscbapsaangele- genheden, politie, nijverheid, militie en schut terijen, benevens strandvonderijen. Tot leden dier afdeelingen zijn benoemd Afdeeling A de heeren mr. G. J. Goekoop, inr. D. van Weel en mr. A- C. Crena de Jongh. Afdeeling B de heeren mr. P. L. F. Blussê, mr. C. J. E. graaf van Bylandt en P. C. Evers. Hooger Onderwijs buiten de Universiteiten. In de jongste algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd, gelijk bekend is, met groote meerderheid van stemmen aangenomen het navolgende voorstel van het hoofdbestuur lo. aan het hoofdbestuur op te dragen, de toepassing te bevorderen van het denkbeeld van hooger onderwijs buiten de universiteiten („University Extension", zie Jaarboekje der Maatsch. 189394 pag. 313) 2o. op de be grooting 189899 uit te trekken een bedrag van f 1000 als bijdrage in de kosten. Ter uitvoering van dit besluit roept thans liet hoofdbestuur de krachtige medewerking der de partementen in, en het geeft tevens de noodige inlichtingen tot bevordering van meer bekend heid met en belangstelling in deze gewichtige zaak. 't Is thans meer dan 25 jaar geleden, dat En geland en met name de lioogeschool van Cam bridge een aanvang maakte met liet geven van hooger onderwijs buiten de universiteiten. Men ging daarbij uit van de over, uiging, dat in onze democratische eeuw ook het looger on derwijs hoe langer zoo meer het deel rr jat wor den, niet alleen van enkele bevoorrecl' .en, maar van alle menschen van zekere ontwil reling, die daaraan behoefte gevoelen. Aanvar uelijk wer den in de beide universiteitsted -n Cambridge en Oxford cursussen geopend, doch weldra kwam men tot het inzicht, dat, als belangstel lenden uit allerlei oorden van het land en aller lei klingen der maatschappij niet naar de hoo- geschool kunnen komen, deze tot hen moeten gaan. Zoo werden ook in andere plaatsen, aller eerst in de fabriekssteden Manchester en Bir mingham, zulke cursussen gehouden. Thans is over geheel Groot-Brittannié een net van „Uni versity Extension" uitgespreid. Het voox'beeld van Engeland vond navolging in Amerika, Duitschland, België en Zwitser land. Nederland mag in deze niet achterwege blijven. En de Maatschappij, die volksontwik keling beoogt, daartoe het lager onderwijs be vorderde en volksbibliotheken, volksvoordrach ten en Toynbeewerk in 't leven riep, is het aan gewezen lichaam ook voor de behartiging van dit belang. Het lioc bestuur wensclit dan ook de in richting vai zulke cursussen tc bevorderen in die departementen welke toonen daarop den meesten prijs to stellen. Het noodigt daarom de besturen uit, deze aangelegenheid ter sprake te brengen in de departementen of lijsten van inschrijving to openen tot deelneming aan smike cursussen. Het noodigt h' n tevens uit, hem de even- tueele wensclien en wenken te dezer zake mee te deelen en bcpaaldeijk antwoord te geven op de volgende vragen: lo. wenscht uw departe ment in het aanstaande seizoen een cursus in bedoelden zin te doen houden? 2o. op hoevele deelnemers mag worden gerekend 1 3o. welk on derwerp wensclit men, bij voorkeur, behandeld te zien? 4o. welke bijdrage zal per deelnemer kunnen worden gevorderd en welk subsidie kan uw departement voor de zaak beschikbaar stel len? Ked. Bakkersbonü. Gisteren vergaderde te Rotterdam onder voor zitterschap van den heer H. C. Funke de Ne- derlandsche Brood- Koek- en Banketbakkers- bond. Na een welkom aan de aanwezigen zeide spr. het te betreuren dat te Rotterdam dit jaar geen internationale Bakkerijtentoonstelling tot stand kon komen; echter verheugde hij zich over de oprichting eener afdeeling Voorts drong spr. aan op aansluiting aan den Bond. Onder de ingekomen stukken was onder meer een schrijven van de afdeeling Slicdrecht, waar in zij, wegens gebrek aan deelneming, verklaart zich te hebben ontbonden. De secretaris, de lieer C. J. N. van Etten, bracht alsnu liet jaarverslag uit, waaraan wij het volgende ontleenen Sedert 'iet vorige jaarverslag is niet alleen het aantal leden vermeerderd, doch ook eene afdee ling, nl. de afdeeling Tilburg, sloot zich bij den Bond aan. Op 1 Januari '98 had do Bond 596 leden tot afdeelingen, en 361 leden niet tot een afdee ling behoorende, te zamen 957 leden en boven dien 39 buitengewone leden. Heden telt de Bond 1050 gewone en 39 bui tengewone leden. Door den Bond werd bij de scheikundigen de heeren dr. P. F. van Hamel Roos en Har mens de gelegenheid opengesteld voor de leden, om huil grondstoffen goedkoop te doen onder zoeken. Van deze gelegenheid is gedurende dit jaar voor 23 onderzoekingen gebruik gemaakt tegen betaling van 25 cent per kaart, is gelijk f 5.75, en daar de Bond voor 50 onderzoekingen f 50 betaalt, ls deze zaak een schade voor de kas van f 44.25- Een uitkeeringsfonds bij overlijden is dooi den Bond opgericht, waarvan iedere mr. bakker in Nederland, mits lid van den Bond zijnde, lid kan worden, In de daarvoor belegde buitenge wone vergadering van 27 April werden de con cept-statuten aangenomen. Eene commissie voor vakonderwijs bestaat uit de heeren J. van Muyden Jr., H. J. Gantvoort, N. C. Lamens, H. ter Weele Hz. en C. Stuf fen,, bijgestaan door den heer Joh. van Goozen, Middelburg, den bekroonde voor zijn ontwerp in de prijsvraag voor vakonderwijs, door den Bond uilgeschreven. Deze commissie heeft ijverig doorgewerkt, doch moet nu haren arbeid staken, omdat de kas van den Bond geen uilgaven, zelfs niet voor deze zaak, lijden kan. Uit liet door den penningmeester uit to bren gen verslag der gelden van den Bond zal blij ken, dat de financieele toestand van deu Bond er niet rooskleurig uitziet, dank zij de weinige contributie, welke de Bond ontvangt en waar van alle uitgaven moeten bestreden worden. Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan den secretaris voor kennisgeving aangenomen. De rekening en verantwoording van den pen ningmeester, den heer B. E. Dieperink, werd na eemge discussie goedgekeurd ouder dank zegging voor het gehouden beheer. Do rekening en verantwoording van den pen ningmeester van de „Bakkers Bondscourant", den heer H. Franken, sluit met een nadeelig saldo over 1897 van f 636.39, waarvan reeds f 600 door den aigemeenen penningmeester zijn bijgepast. Dientengevolge wordt verhooging van contributie van de leden aanbevolen, ook uit aanmerking van de omstandigheid dat de Cou rant aan de leden kosteloos wordt uitgereikt. De commissie tot nazien der rekening advi seert tot goedkeuring. In verband hiermede kwam nu aan de orde een voorstel van het hoofdbestuur om de jaar- lijltsclie contributie der leden van den Bond met f 1 te verlioogen en dus te brengen op f 2.50, waarvoor de leden dan wekelijks franco en gratis de „Bakkers Bondscourant" zullen blij ven ontvangen. Hierover ontstond eene lange discussieten slotte werd het voorstel verworpen met 44 tot 16 stemmen. Daar hierdoor een kas-tckort zal ontslaan, stelt Amsterdam eene motie voor, waarin het hoofdbestuur wordt uitgenoodigd op bezuini ging aan te sturen. Op voorstel van Schiedam en Zwolle werd met 32 tegen 27 stemmen besloten art. 6 van liet algemeen reglement aldus te wijzigen, dat men om Bondslid te kunnen zijn ook afdeelingslid moet wezen. Een voorstel-Schiedam om er meer op aan te dringen, dat de blocmleveranciers naar het gewicht leveren, werd aangenomen. Alsnu kwam aan de orde het voorzien in pe riodieke vacaturen in het centraal bestuur van den Bond, doordien de heeren H, C. Funke en I. van Muyden, aan de beurt van aftreden lagen. Beiden verklaarden zicli niet herkiesbaar te stellen, als gevolg van de verwerping van het voorstel tot verhooging van contributie, een be-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1