52,te jaargang. Zaterdag 13 Augustus 1898. N°. 9702. VROUWENSTRIJD. FEUILLETON". Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. GOURAKT. iiOKKBMnjïTflPRijg voer Schiedam, pet kwartaal f 0.90 a n omliggende plaatsen, p. kwart - 1,05 a franco per post, p. kwartaal. 1,30 Aftosderlijke nemmcrso.09 BUREAU t BOTER STRAAT 7«, Teleplioon \o. 123. ADVEKTBHTaspitijs: van 1—6 gewone regels met inbe grip van ccno Courantogj Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 12 Augustus '98. Reeds gisteren verwachtte, naar de „Herald" uit Washington vernam, de staatssecretaris voor buitenlandsche zaken Day dat de lieer Jules Cambon volmacht zou ontvangen van de Spaausche regeering om het vredesprotoeol te teekenen. Dit is niet geschied en als een dreigement klonk het in een telegram uit New-York Wan neer Spanje weigert Cambon te machtigen tot onderteekening van het protocol, dan worden alle onderhandelingen afgebroken en trekt Cam bon zich terug. Thans is echter de vrede verzekerd. De Spaansche ministerraad ontving gister avond het vredesprotoeol en keurde dat goed. Nog gisteravond zou de regeering haar ant woord naar Washington zenden en Cambon de noodigo volmachten geven om de vredes-praeli minairen te onderteekenen. Het telegram, dat deze heugelijke tijding brengt, zegt voorts De schorsing der vijandelijkheden zal waar schijnlijk morgen worden besloten. De vredeson derhandelingen zullen te Parijs worden gevoed. De Spaansche regeering was, volgens een ver klaring van den minister-president Sagasta, voornemens, eerst nadat er ministerraad was gehouden, den text van het antwoord der Ver- eenigde Staten te publiceeren; naar men ver zekert, is dat antwoord evenwel bevredigend. De tekst der nota van Spanje zal, volgens de verklaring van den beer Sagasta. niet pubhek gemaakt worden dan ingeval president Mc Kin- ley dien mededeelt aan de pers. Hoe de voorwaarden voor den vrede met juistheid luiden, weet men dus nog niet. Slechts enkele punten worden genoemd en dan nog maar geruchtsgewijze. Zoo verneemt men dat in het protocol geen datum wordt genoemd voor de ontruiming van Cuba en Porto-Rico; maar die zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Spanje zal evenwel met volle krijgseer de eilanden mogen verlatende troepen zullen hun wapenen en hun uitrusting medenemen. Niet onvermeld mag blijven een schrijven van zekeren mijnheer John Adams uit Chicago aan de „Indépendanco Beige", waarin hij de aan dacht wil trekken der Hollandse he staats lieden voor zijn plannetje. Dat plannetje komt hierop neer. Ameiikazit met de Philippijnen in de maag. Het wil er al leen een kolenstation behouden. Wie zal dan de eilanden hebben? Over Spanje spreekt mijnheer Adams niet eens; Engeland schijnt niet bij hem in de gunst te staanFrankrijk is niet in staat den archipel te annexeeren; dien aan Duitschland te geven zou zijnde grootheids waanzin van dit rijk versterken. Blijft over: Holland, niet belangrijk genoeg om de Vereenigde Staten te verontrustenmaar aan den anderen kant bezitter van koloniale tradities- DOOR HERMANN HEIBERG- 67) Daar Imgjor in het onderhoud dat eerst kort geleden tusschen hen bad plaats gevonden, tegen over haar zuster iets had laten doorschemeren van de vreeselijke teleurstellingen van den laatsten tijd, verkeerde deze zelf onder den indruk dat er thans een gunstiger bodem aanwezig was om invloed op Imgjor te oefenen. «Verlaat u er op dat ik niets onbeproefd zal laten om onze gemeenschappelijke wenschen te verwezenlijken!" riep zij Azel toe, toen dezekoft voordat zij uitging, nog eens met haar sprak. Zij liet zich ook, na inderhaast nog eenige bood schappen gedaan te hebben in verband met den rouw, rechtstreeks en in vollen draf naar Imgjor's woning rijden, waar zij haar zuster in de duistere gemoedsstemming waarvan reeds gesproken werd, voor haar schrijftafel vond zitten. Toen, Imgjor uit haar gedruktheid opgeschrikt door Gebine's binnentreden, Lucile voor zich zag, legde zij haar pen haastig en blijkbaar verlegen neerook schoof zij haar dagboek waarin zij iets had neergeschreven, bij de naast haar liggende papieren. De begroeting en het wisselen van de En de heer Adams is heel royaal. Wij kun nen do Philippijnen cadeau krijgen op deze voorwaardende nieuwe bezitting goed te be sturen de inboorlingen wel te behandelen den invloed der katholieke kerk te bestrijden te trachten de jezuïeten van die eilanden te ver jagen. Anders niet' Men ziet het, de heer John Adams meent het goed met Holland. Maar of Holland van het presentkaasje gediend zou wezen op deze voorwaarden De berichten van de Philppijnen zijn intus- schen schaarsch. De „Daily Mail" verneemt al leen uit Hongkong dat de Amerikaansche con sul-generaal vernomen heeft dat verscheiden Ja- pansche officieren, die vervolgens naar de Phi lippijnen vertrokken zijn, Zaterdag jl. geconfe reerd hebben met de junta der Philippijnen, en dat zij verklaarden gemachtigd te zijn door hun regeering om aan Aguinaldo wapenen mi ammunitie aan te bieden voor het geval dat de Amerikanen de Philippijnen zouden verlaten. Op Cuba heeft de insurgeuten-generaal Gar- cia bezit genomen van Gibara, dat door de Spanjaarden met achterlating van 1000 zieken en gewonden verlaten is. Op dit oogenblik be legert Garcia met 8000 man Holguin, dat door generaal Lucke verdedigd wordt. Op Porto-Rico heeft een brigade van generaal Schwan een gevecht geleverd tegen een groote legermacht der Spanjaarden dicht bij Maya- guez. Er werden twee Amerikaansche soldaten gedood en een luitenant en veertien minderen gewond. Volgens het laatste rapport van generaal Shafter, van 9 Augustus jl., bedroeg liet aantal zieken 2830, waarvan 2043 aan koorts. Het aantal sterfgevallen is gering. Aan de „Daily Chronicle" wordt uit New- York bericht dat de aalmoezenier van de O r e- gon ernstige beschuldigingen uitbrengt naar aanleiding van admiraal Sampson's rapport over de vernieling van Cervera's vloot. Hij noemt dit rapport valsch, wat betreft den afstand waarop Sampson zich van de Cristobal Colon bevond; de admiraal wilde zich echter een grootor deel van de premie verzekeren. Boven dien zegt hij dat de kapitein der I o w a zich gedurende den strijd lafhartig heeft gedragen Intusschen zijn den scheepsbevelhebbers reeds belooningen toegedacht. Schley wordt commo dore, evenals Sampson die het reeds titulair was, en kapitein Philip van de Texas. Toen sir Charles Dilke zich eergisteren inliet Engelsche Lagerhuis tot tolk maakte van de velen die niet tevreden zijn over lord Salisbu ry's buitenlaudsclie politiek, kon Baifour slechts zwakjes de staatkunde van den eerste-minister verdedigende politiek van den lilaffencbn hond die toch niet bijt, maar om te blaffen Jiet kluifje dat hij in den bek heeft, laat vallen e>i dan door een sluwen bullebijter ziet wegkapen. Zoo zal liet ook wel gaan met het protest waarvan de heer Balfour nog heeft gesproken. De minister deelde nl. mede dat de regeering den gezant te Peking, sir Claude Mc Donald, den lsten Maart opdracht had gegeven, de Chi- eerste woorden der beide zusters werd echter ter stond weder onderbroken. Er werd om Imgjor ge stuurt!, en deze snelde haastig, na haar zuster vriendelijk verlof daarvoor gevraagd te hebben, de straat, over naar het ziekbed eener arme vrouw. En daar Imgjor een geruimen tijd wegbleef, greep Lucile naar een op de tafel liggend hoek en vond daarin eenige van Imgjor's hand afkomstige, blijk baar voor het dagboek bestemde en toevallig hier terechtgekomen passages, die haar belangstelling wekten. Zij luidden »Een enkele daad van edel moedigheid en één enkele onvoorzichtigheid zijn voldoende om een mensch voor altijd bij de menigte den stempel van waarde of onwaardigheid te doen dragen. Wellicht verdienden zij omgekeerd beoor deeld te worden. Voor alles is geluk noodig maar ook hiertoevoor iets anders gehouden te worden dan men is." En nog een beschouwing had Imgjor op de andere zijde geschreven, die Lucile las voordat haar zuster weder de kamer betrad»Ingehouden liefde gelijkt een vuur dat worstelt om tot vlam te worden. Evenals daar onder naar buiten dringen den rook, vreeselijke dampen en verstikkenden walm het voorwerp tot asch verteert, zoo hier langza merhand onder gloeiende pijnen de ziel. Een oogenblik later trad Imgjor weer de kamer binnen. ïlk kom", zoo begon Lucile, tei*wijl zij een vriendelijken blik op haar zuster vestte, som je een verzoek te doen graaf Dehn wenseht je te spreken. Hij beroept er zich op, dat je hem eens een onderhoud hebt beloofd, en dat hij, daar hij hiervan geen gebruik heeft gemaakt, nog aanspraak neesclio regeering te laten weten, dal deze de volle vrijheid beeft om te onderzoeken of aan biedingen, die van Duitsche zijde gedaan wor den voor den aanleg van spoorwegen, betere voorwaarden behelzen dan die van Engehehe kapitalisten. Maar do Britsche regeering kon niet toe staan dat aan Duitschland een recht van voor keur werd gegeven, alleen op grond van de ont worpen spoorlijn in de provincie Shantung. Te gen liet inwilligen van dien eisch had sir Claude opdracht gekregen verzet aan te teekenm. De minister moest hieraan toevoegen dat het volkomen juist is wat aan de .Times" was ge meld. Het blad had nl, uit Peking het bericht ont vangen, dat het Tsung-li-Yamen formeel heeft toegestemd in alle voorwaarden door den Rus- rischen zaakgelastigde Pavloff gesteld, met be trekking tot de overeenkomst voor de leening tot uitbreiding van den Niu-tsehwailg-Spoor- weg. De minister voegde daaraan onder toejuichin gen toe, dat de zaak een voortdurend onderwerp uitmaakt van de zorg der regeering. Maar met al die „zorg der regeering" gaan andere mogendheden met de vette lieten strij ken. Want door het inwilligen der Russische eischen wordt inbreuk gemaakt op het contract dat voor den aanleg van den Niu-tsehwang- spoorweg gesloten was met de Hongkong and Shanghai Bank, die dan ook van de Chineesche regeering schadevergoeding eisclit. Volgens de „Daily Mail" is thans aan een Fraiiseh-Belgisch syndicaat definitief de aanleg gegund van de lijn PekingHan-Kow, Frank rijk en Rusland zullen controle uitoefenen op den aanleg. [Zie ook onder „Telegrammen" hierachter. R e d. „Sch. Ct.".J Is dit- zoo, dan zal de anti-Russische stem ming in Engeland nog versterkt worden. De de finitieve gunning dezer concessie, met Rusland op den achtergrond, beteekent een nieuwe ne derlaag van lord Salisbury's politiek. Merkwaardig is het intusschen op te merken hoe koelbloedig in de Europeesche pers de mo gelijkheid wordt besproken van een oorlog tus schen Rusland en Engeland. Zoo wordt thans woei* met een mogelijken oorlog in verband ge bracht het feit dat de forten om Kopenhagen in goeden staat van verdediging zullen gebracht worden. Blijkbaar wordt een gewapend conflict geens zins onmogelijk geacht. Niettemin blijft het zeer waarschijnlijk dat ten laatste een- „modus vi- vendi" zal gevonden worden op den grondslag dien de „Times" dezer dagen aangafeen over eenkomst met Rusland op redelijke voorwaar den. Gemengde Mcdcdcclingen- Iveizer Wilhelm scheept zich met zijn gema lin 13 October a.s. te Venetië in naar Konstan- tinopel. Tijdens zijn verblijf aldaar wordt een bezoek gebracht aan Bucharest. Den 22steu ver trekt het keizerlijk paar van Konstantinopel om drie dagen later te Haifa aan te komen. heeft op je welwillendheid. Wanneer wil je hem ontvangen, lieve Imgjor?" Eerst kromp Imgjor ineen, en haar wangen ver bleekten. Als neergedrukt door een zwaren last, sloeg zij de wimpers neer, en haar vingers klemden zich, onder den drang harer innerlijke ontroering, vast in elkaar, nWannoar wenseht graaf Dehn dat onderhoud 7" vroeg zij daarop toonloos. »En waar «Nu bij jou of nog beter bij ons," Imgjor schudde het hoofd. «Wat heb ik nog bij jullie te doen, Lucile? Wij hebben elkaar toch eens voor al gezegd waar aan wij ons te houden hebben." «Alleen jij hebt dat gedaan, Imgjor I Nadat je je eigenzinnig besluit, om in het openbaar te spreken hebt laten varen, was papa weer verzoeningsge zind gestemd. Je zult voor hem zelfs weer als vroeger zijn, wanneer je i>Ja, ik weet het: wanneer ik van alles .alles afsland doel... Ach, Lucile..." begon het ge kwelde meisje; maar plotseling brak zij in hart- roeirend snikken uit en viel, evenals destijds op Rankholm, door haar gevoel overmand, naast haar zuster neer. En daar bleef zij ook weenend liggen en eerst toen Lucile haar met treffend geduld toe sprak, richtte zij zich op en vond ook weer de kracht om te spreken, »,Te beschuldigt mij van gebrek aan liefde voor jullie!" Imgjor haalde met moeite adem... «En toch zweer ik je dat ik voor jullie alleen de grootste offers zou brengen die een mensch kan brengen, dat ik jullie boven alles lief heb. Hoevele nachten heb ik niet weenend doorgebracht, omdat ik zulk Dan gaal de reis over land via Cesuren naar Jaffa, en vandaar naar Jeruzalem- Tot daar reist de Keizer in civielmaar in uniform zal hij zijn intocht te Jeruzalem houden. Bij Jaffa zal een groote revue gehouden worden over Turksohe troepen. De „Kölu. Ztg.". betreurende dat het socia lisme ook in de „Kriegervereine" voortgang maakt, noemt dit feit alleszins verklaarbaar. Het blad zegt de regeering harde waarheden omdat het rijk, ondanks het herhaald aandrin gen van velen, zijn plicht jegens de oud-strijders zeer slecht is nagekomen. De „Siècle' zegt dat de beslissing der Kamer van inbeschuldigingstelling in zake Picquard's aanklacht tegen Du Paty de dam slechts ten deele aan Picquard is beteekend, hetgeen in strijd is met de wet die beteekening van het ge- heele arrest voorschrijft. Picquard heeft bij den procureur-generaal daartegen geprotesteerd. Mathieu Dreyfus is in de instructie tegen Picquard door den rechter Fabre gehoord- Volgens de „Matin" zou lieden de beslissing vallen in de aanklacht tegen Esterhazv en mme. Pays. Gisteren is te Parijs een pak „Lustige Blat ter in beslag genomen wegens een plaat, voor stellende de Fransche maagd met Esterhazy op den schoot. De icpublikeinsche bende die zich onlangs in Spanje in de provincie Castellon vertoonde, is nu verschenen in de huurt van Sarratella. Zij verliet deze plaats onder den kreet „Leve Ie Republiek'" De gendarmerie vervolgt de on ruststokers. De Paus lijdt aan een gastrische onsteking, die evenwel afnemende is. De Kerkvorst is goed geluimd en eet vrij goed. Gistermorgen om half zes celebreerde li ij de mis. 's Pausen lijfarfs heeft den nacht niet op het Vaticaan doorge bracht. Volgens den Romeinsehen correspondent del' „Petit Bleu" evenwel is de ongesteldheid van den Paus veel ernstiger dan men het wil doen voorkomen. De Jura-Simplon-Maalschappij heeft thans èn van liet Italiaansdie gouvernement èn van de Zwitscrsche Bondsregcering vergunning gekre gen om een aanvang te maken met de doorbo ring van den Siniplon. Naar aan de „Politisehe Correspondenz" uit Kanen wordt bericht, hebben de Eranschen al daar het bevel op zich genomen. De Koninginnen ie Utrecht, Gisteren brachten de Koninginnen een be zoek aan Utrecht; voornamelijk gold het dit maal het Kinderziekenhuis in de Oude Kerk straat. Omstreeks half vier arriveerden HIT. MM. met gevolg, bestaande uit de dames jkvr. v. d. Poll en gravin Limburg Stirum en de hee- ren jhr. van den Bosch en jhr. van Pabsl, ge zeten in twee hofrijtuigen, aan de grens der ge- een natuur heb, omdat ik niet ben zooals jullie mij zoudt wenschen. O, kon ik dien drang naar iets hoogers, iets vrijers, iets bevrijdend?, kon ik dit al omvattende gevoel voor mijn zusters en broeders in de wereld uit uiijn borst rukken, mij zooals anderen binnen engere grenzen, gelukkig voelen, daar volle bevrediging vinden voor mijn wezen en zijn, ik zou God op de knieen dankenToe iieve Lucile vat mijn aard in dien zin op, en doe je best je ouders steeds weer mijn natuur zóó voor te stellen. Stel je voor dat de Schepper jou zoo geschapen hadDan zal je mij beter begrijpon." »Ja dat wil ik, mijn lieve, arme Imgjor. Maar geef mij nu als 'tje belieft een antwoord voor graaf Dehn «Daar ik hem mijn woord heb gegeven, wil ik hot houden, Lucile. Alleon weet ik niet waar wij elkander kunnen spreken. Hij moet dus wachten of hier komen. Wanneer vertrekken jullie?" «De rouw maakt het noodzakelijk dat wij weer naar Rankholm verhuizen. Alleen om jou hebben wij onze afscheidsbezoeken nog uitgesteld. Wij zouden gaarne de condoléance-bezoeken ontloopen men begint er reeds mede. Ook andere redenen maken het wenschelijk nadat Curbière vertrokken is. Graaf Dehn wil zijn verblijf hier nog slechts eenigen tijd verlengen en dan naar de Lausitz terug- keeren. Hij is voornemens nu het landgoed dat zijn oom heeft nagelaten, zelf te gaan besturen." «Wat wil hij dan nog hier doen Imgjor vroeg het koitaf en bruusk, met haar oude scherpte. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1