52 jaargang. Dinsdag 16 Augustus 1898. N°. 9704. VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. COURANT. AsoiwsirBSTSpRm vour Schiedam, per kwartaal f 6.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommereo.og BUREAU; BOTERSTRAAT 70, Telepl.oon No. 123. Axmamnrrnraws: ran 1—5 gswoae regels met inbe grip ran eeno Conrantgg Iedere gewone regel meer Bij abonnement wordt korting yerleend. Algemeen overrlcht. Schiedam, 15 Augustus '98. Cedanfc anua togis! Het zwaard is opgestokende diplomaten kuruien hunnen arbeid beginnen. Het laatste schot is gevallen bij Manzanillo op Cuba. Juist vóór het teekenen van het pro tocol wilden de Amerikanen nog even een stad veroverendrie en twintig minuten was men aan het vechten, toen het bericht kwam, dat het vredesprotocol geteekend was. Toen werd er opgp'toudende Washingtonsche regecring gelastte Shafter zijn onderbevelhebbers teMan- zanillo op te dragen de vijandelijkheden te sta ken, terwijl hij zijnerzijds maarschalk Blanco den bevelhebber dier stad de noodige inlichtin gen toezond. Het teekent, dat tot het laatste minuutje ge vochten isde Amerikanen zijn een volk van business; ze halen er uit, wat er in zit. Ook generaal Miles, van wien men het nog niet wist, heeft bericht gezonden, dat hij kennis draagt van den voorloopigen vrede, waarom hij ook, voor zoover het hem aangaat, last heeft gegeven de Spanjaarden niet meer te verontrus ten. Moge men over de houding door de op standelingen aan to nemen in de eerste oogen- blikken wat ontrust zijn geweest, thans wordt geseind, dat de Cubaansche Junta aan het de partement van oorlog heeft doen weten, dat de opstandelingen het protocaal aanvaarden zullen. Dat is een heele geruststelling, want dat de z g. opstandelingen lastige lieeren zijn, wien het zoowol door de Spanjaarden als de Amerikanen lastig naar den zin is to maken, is een feit, voor wie den loop der gebeurtenissen in de laatste maanden gevolgd heeft. Behalve op Cuba hebben ook op Porto-Rico de Amerikanen bun veroveringstocht gestaakt; uit Ponee aan de Zuidkust meldt de telegraaf, dat de voorwaartsclie bewegingen zijn gestaakt, terwijl in het verre Oosten Dewey de blokkade van Manilla heeft opgeheven. En ondertusschen neemt admiraal Cervera, die „krijgsgevangen" is, het er van. Als een vorst wordt hij gehuldigd en toegejuicht. Za terdag was hij in Portsmouth, waar de Spaan- sche gevangen genomen soldaten geïnterneerd liggen, om zijn oude krijgsmakkers eens toe te sprekenmen ontving hem met eeno ovatie, die herhaald werd to Boston, welke stad gepas seerd werd. Het is te begrijpen, dat Cervera reeds het plan is toegedicht om maar stilletjes in Amerika te blijvenhet zal er voor hein al licht aangenamer zijn dan in Spanje; of men hem echter zijn pensioen zal achterna zenden blijft wel de vraag. Wij deelden in ons vorig nummer mede, dat de Kamer van inbeschuldigingstelling de invrij heidstelling van Esterhazy en juffrouw Pays had gelast. Sedert een paar dagen was to voor zien dat het hierop zou uilloopen; het conflict DOOR HERMANN HEIBERG. G9) Imgjor schrok verbaasd op. Hij had haar ver keerd begrepen, zeide zij, terwijl zij hem bijna driftig toesprak. En hij toonde dat hij haar geloofde, en wat er eigenlijk in hem omging, dat kwam nu eerst over zijn lippen. ïlk dank u! Wat u zegt, is mij voldoende, freule. Het komt er ook minder op aan. Maar wat u behalve dat heeft gezegd, is voor mij zoo goed als mijne vernietiging. Zoo is dan mijn lot beslist. Ik heb u niettemin te danken voor uw vrijmoedigheid in ieder geval ga ik heen met het bewustzijn, door u niet meer miskend, niet meer voor oprechte trouw gehaat te worden." «0, houd op, graaf DehnU verbrijzelt mijn hartsnikte Imgjor. Zoo nameloos had zij dazen edelen man lief dat zij al haar wilskracht noodig had, om zich niet aan zijn borst te werpen en hem toe te roepon «En al word ik een on dankbare, een meineedige, een eerlooze, en al voerde het mij ter holle, ik kan u niet meer laten gaan, geliefde man." Ook hij gaf aan haar woorden gehoor. »Ik neem nog iets mede dat mijn smart verlicht, freule", zeide hij met berusting. «Ik hoop dat wat u zooeven als wensch heeft geuit, in vervulling zal tusschen den rechter Bei-tulus en deu procureuv- generaal moest wel aldus eindigen, dat is lo gisch. Een rechtbank, zegt de „Indépendance", die geen rechtsingang verleende tegen du Paty de Clam, den uitvinder van de „dames voilées", kon moeilijk verlof geven om Esterhazy voor het Assisenhof te doen voeren. Wat overste Pie- quard betreft, dien heeft men kalm achter de tralies laten zitten, en het is niet onwaarschijn lijk, dat men hem zal veroord celen. Toch wane men niet, dat de invrijheidstel ling- van Esterhazy aan de Dreyfus-zaak een einde zal maken. Slechts door revisie van het vonnis van 1894 zal dit kunnen gebeuren, en al het bijkomstige is slechts dienstig om de zaak nog ingewikkelder te maken. Over eenige jaren, wanneer er recht gedaan zal zijn en de rust in deze verschrikkelijke zaak is wederge keerd, zal men zich in Frankrijk rekenschap kunnen geven van de zedelijke ellende door dit alles in het leven geroepen. Gelukkig, dat Frankrijk ook nu nog op m a 11- n e n kan wijzen; onder deze, door zijn kalmte, is wel een van do waardigsten de senator Tra- rieux. Thans heeft deze een lang schrijven ge richt tot het „Journal de Medoc", om zich te verdedigen tegen de beschuldiging dat hij de gehoorzame dienaar zou zijn van een syndicaat, gevormd om het leger te belecdigeu. De oud-mi nister van justitie zegt daarin nogmaals dat er geen syndicaat bestaat, dat de voorstanders van de herziening van het proces-Dreyfus goede pa triotten zijn, die het leger eeren, en alleen maar willen dat er recht zal worden gedaan alle gaar dingen die in Frankrijk niet dikwijls ge noeg herhaald kunnen worden. Overigens over do Dreyfus-zaak geen nieuws, dan dat de „Indépendance Beige" verzekert, dat het proces van Björnsteme Bjömson tegen de „Müncli. Neueste Nachrichten" wel eens een sensationeele wending zou kunnen nemen, daal de rijkskanselier, prins Hohenlohe, als getuige is gedagvaard en deze van de gelegenheid zal gebruik maken om te breken met cle stilzwij gendheid die zijn staatkundige betrekking hem oplegt, maar dat klinkt zoo weinig geloofwaar dig, dat men goed zal doen met er niet te veel waarde aan te hechten. De publicatie van den brief van prins Bis marck aan Wilhelm II, om hem de onmogelijk heid uiteen te zetten van eene scheiding van de waardigheden van kanselier en president-minis ter van Pruisen heeft in DuitschLind opnieuw de quacstie van de ministerieele verantwoorde lijkheid te berde gebracht. Men zal zich herin neren, dat in dozen brief de groote staatsman met oen autoriteit, die slechts door zijn jaren lange ondervinding word gerechtvaardigd, wees op de onmogelijkheid om langer de verantwoor delijkheid te dragen, die op hem rustte tegen over het parlement, indien hij niet tevens was liet hoofd van het Pruisische ministerie en lei der van do politiek van het rijk. Met groote kracht drong hij aan, zooal niet op de onderge gaan een werkkring le vinden, die u bevredigt en gelukkig maakt VaarwelfreuleImgjor. Imgjor. mijn voor altijd verloren, dierbare Imjor En toen gebeurde er toch nog iets. Zij brak plotseling in tranen uit. Hij trok baar naar zich toe en een kort oogenblik leunde zij legen zijn borst. Maar toen, het bewustzijn van haar toestand terugkrijgend, maakte zij zich haastig los en riep «Ga nu heen«Ga nu Ik smeek het u 1" Niot meer tot spreken in slaat, met een laatsten, diep-treurigen blik op haar ging graaf Dehn weg. Nadat hij Imgjor verlaten had zonk zij in haar sloel achterover en dacht na over hetgeen er ge beurd was, Eén ding viel haar terwijl zij alles overpeinsde, vooral zwaar op het gemoed, ofschoon zij ook torstond die omstandigheid voor een bijko mende moeilijkheid wilde doen doorgaan. Zij zou spoedig zonder middelen zijn om te leven De graaf had wellicht om haar daardoor eerder gewillig te maken de som, dio haar anders steeds precies den eersten der maand werd over handigd, niet meer gezonden. Zij had immers ook de ontvangst daarvan van de hand gewezen. Zij kon er hem niet eens een verwijt van maken I Kostbaarheden en haar zijden japonnen te ver- koopen, stuitte haar tegen de borst omdat zij bang was dat dit in 't oog zou loopen. En wanneer die weg waren, dan kon zij ook niets meer baar eigen dom noemen. Hare zorg schiep reods bedacht zaamheid en overdenkingen die haar vroeger vreemd waren geweest. De begrafeniskosten voor den man van de oude vrouw Ohlsen, die intusschen door Imgjor's bemoeiing in een oude vrouwenhuis onder dak was gebracht, hadden het weinige dat zij nog scliiktheid aan hem van de andere ministers, dan toch op een algemeen toezicht van den mi nister-president, 0111 te kunnen komen tot een vaste lijn iti de algemeene politiek. De jonge Keizer deelde de ideeën van den kanselier met cn het is hierdoor dat de breuk tusschen hem eu Bisimuck en diens ontslag veroorzaakt werd. Alen heeft de vraag gesteld, hoe thans de vel houding geregeld is, daar het kabinetschrij ven van 1852, waarop Bismarck steunde nog steeds van kracht is. Thans heeft de rijkskanselier in den Bonds raad nog een overwegende stem, maar hij is niet meer, gelijk ut Bismarck's tijd, voorzitter van den Pruisiseheu ministerraad. Deze post wordt op dit oogenblik niet vervuld. Volgt hier uit dat de ministers onafhankelijk van elkaar zijn biiuicn de perken hunner ambten Heeft ieder hunner liet recht om zich rechtstreeks met den souverein m verbinding te stellen en hem ter teekeuing besluiten voor te leggen, van wel ke de andere ministers niet weten Oefent de Keizer zelf het voorzitterschap van den minis terraad uit en draagt hij de verantwoordelijk heid voor alle handelingen van het ministerie 1 Dat zijn vragen, die voor de beteekenis van de monarchie in Duitscliland overwegend zijn. Men begrijpt, dat de jonge keizer bij zijn troonsbestijging den toestand niet heeft willen voortzetten, gelijk Bismarck die in het leven had geroepen. Zoolang deze president-minister was-, had geen lid van het Kabinet de bevoegd heid den Keizer te spreken over de zaken, zijn bijzonder departement betreffend, voor hij er den kanselier mede 111 kennis gesteld had. Zoo was in werkelijkheid Bismarck de souverein en het was dit, wat Wilhelm II mishaagde. Mag men echter toelaten, dat de Keizer zelf het voorzitterschap van den ministerraad bekleedt en uit zichzelf handelt omtrent binnenlandsebe aangelegenheden, zonder dat een der ministers daarvan de verantwoordelijkheid draagt? Deze wijze van doen schijnt weinig overeenkomstig de gewoonte tot nu toe in Duitscliland gevolgd en met de wetten des lands. Het decreet van 1852. waardoor de post van minister-president werd in het leven geroepen, zou geen beteekenis meer hebben, indien deze titularis op zijn collega's niet de noodige macht behield. Het geheele vraagstuk is van zeer delieaten aard en het houdt nog steeds de publieke opinie bezig, omdat hij zoo duidelijk de moeilijkheden in het licht stelt, van den toestand, zooals die geboren is na de troonsbestijging van een eer zuchtig monarch met. veel initiatief, die de op perste meester wil zijn, doch volgens de geldende bepalingen een deel van zijn macht moet af staan aan den staatsman, die de verantwoord lijkheid voor den loop der zaken draagt. Gtemengde Medcdccllngcn. De „Indépendance" bevat liet Belgisch ko ninklijk besluit, houdende instelling eener vaste Staatscommissie voor het internationaal pri- bezat, tot een gering bedrag teruggebracht, en de bank moest bovendien nog bevredigd worden. Dagelijks kwamen evenals vroeger lijsten met verzoeken om bijdragen voor een of ander goed dool. Kon zij die nu afwijzen? Ook dat kon zijniet; het was geh iel in strijd met haar hart, dat er steeds op uit was te geven cn te helpen. De huur barer woning moest betaald worden. De belasting verlangde het bare. De dag en het uur waren reeds vooruit te zien, waarop zij ten slotte stond voor hetniets Een vage angst overviel hot jonge meisje. Men zou haar per slot van rekening ook nog op andeie wijze verkeerd beoordeelen De couranten zouden zelfs modedeelen dat zij wegens haar schulden Kopenhagen verlaten had. Zoo was zij dan eigenlijk niets dan een avonturierster, die haar martelaar schap had gebruikt om van zich le doen spreken. En juist dia nieuwe levenszorgen drongen voor de eerste maal de gedachte aan de idealen, dia haar borst nog zoooven onstuimig haddon vervuld en naar welker verwezenlijking zij gestreefd had, volkomen op den achtergrond. De drang naar zelfbehoud deed zich in haar gelden. Zij zag plotseling in welko waarde het bezit, weike waarde het geld had, en zooals vroeger slechts vluchtig, maakte zij nu voortdurend vergelijkingen tusschen het verleden en dat wat haar ten deel was ge vallen. Maar die aanval op haar innerlijk wezen was nog niet voldoende: graaf Dehn was er weder En ofschoon zij hem lief had met de gansche kracht harer ziel, had zij hem voor altijd van zich gestooten. Vreeselijk berouw overviel haar, en toch ver drongen trots de nog niet geheel voltooide gene zing van haar eigen ik en het bijna verterende v,-uitrecht, ter voorbereiding der volgende con ferentie, onder voorzitterschap van den minis- tei van Staat De La 11 tehee re. Tevens kunnen wij vermelden, dat de Keizer van Rusland reeds eenigen tijd geleden een Staatscommissie met gelijk doel benoemd heeft. Voorzitter dier commissie is De Marlens. Tot het instellen van die Staatscommissie heeft aanleiding gegeven de mededeeling door onze legecri'.ig aan de andere mogendheden gedaan van de imtelling eener Nedcrlandsehe Staatscommissie- met gelijk doel, in Maart 1897, van welke oom missie mr. T. M. C. Asser voor zitter is. Voor het gfcdenkteekeii van Bismarck werd te Hamburg in den tijd van zes dagen een som bijeengebracht van 175,710 mark De toost'uid van de Deonsclie koningin moet niet ontrust wekkend zijn ton minste de kroon prins heeft in eene tafelrede verklaard, dat men zich geheel ten onrechte ongerust had gemaakt over haren toestand. Omtrent den gezondheidstoestand van den Paus liepen in den laatsten tijd weer verontrus tende geruchten, doch vooralsnog dient, men daaraan niet te veel geloof te hechten. Het Va- ticaan zelf meldt, dat de Paus het naar omstan digheden goed maakt, tloch particuliere berich ten spreken van een naderend einde. Hiermede in tegenspraak is wel dc mededeeling, dat de familieleden des Pausen, die op hef eerste be richt der ziekte naar Rome waren gekomen, weer naar hunne woonplaatsen zijn terugge keerd. De bisschoppen van Rochester, Worcester en Durham hebben hunne adlmesie betuigd aan een Anglo-Amerikaansch verbond, gelijk dat door den journalist Staad is ontworpen. Over liet algemeen schijnt de Kerk zoodanig verbond zeer welgezind. De Servische begrooting voor 1899 raamt de inkomsten op 68.824,500 dinar, de uitgaven op 68,819,518 dinar. Zij is door de Sclioeptina met algemeene stemmen aangenomen. Een gerucht gaat, dat dc Sultan .„11 Marok ko, nog een zeer jonge man, zou overleden zijn. Officieel is het echter nog niet bevestigd. Mac Kinley lieeft talrijke gelukwenschen ont vangen met den goeden afloop van den oorlog. De kosten moeten, gedurende dezen korten veldtocht, 700 milüoen francs bedragen, maar daar het Congres een veel grooter crediet had toegestaan, blijft er nog zoowat duizend mil- iioen francs in kas. Of het leger cn hoeveel manschappen er on der dc wapenen zullen blijven, is aan de gene raals Alger en Cox-bin overgelaten; vermoede lijk zal men slechts 100,000 man 111 het veld houden, maar daarentegen de troepen van ge neraal Merritt in de Philippijnen belangrijk versterken. Volgens bericht uit Sjanghai aan de „Daily verlangen om hem weder to naderen en daardoor ook voorgoed een Iiereeniging met haar familie uit tc 'okken. Wat baar echter het meest kwelde, was het thans door graaf Dehn's verschijnen uitgelokte conflict van anderen aard. Plicht en liefde streden een lievigen strijd. Hoon en bitteren spot moest zij over zich zelf uitgieten, wanneer zij dacht aan de houding die zij zooeven tegen graaf Dehn had aangenomon. Met welk zelfbewustzijn had zij gesproken Als op een ruts waren al zijn verstandige, treffende, smeekendo woorden afgestuit. En hoe zwak was toch de draad geweest waaraan haar vast besluit had gehangen Weer een bewijs dat men niet naar don uitwendigon schijn de menschon mag be- ooideelen. Ieder monschelijk hart was zoo oveilogde Imgjor te treffen, waar drieërlei snaren worden aangeroerd, het gemoed, de ijdelhcid en het voordeel. Nu verlangde zij naar buiten, naar lucht, vrij heid en een frissche atmosfeer. Ook al dreef haar plichtsgevoel haar tol de velen die zij anders dage lijks had bezocht, er kwamen toch ook gedachten hij haar op aan Rankholm. Rankholm I RankholmDat was het paradijs harer jeugd geweest Een nameloos verlangen maakte zich weer van haar meester. Eerst na diep-treurige overpeinzingen, verzamelde zij al haar krachtenzij vond haar vasten wil haar plichtsgevoel en haar onvergelijkelijk mede- doogen weer en trad met haar gewone liefderijke zorg en offervaardigheid aan het bed harer zieken. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1