52"° jaargang. Woensdag 17 Augustus 1898. N°. 9705. w Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, Kennisgeving. FETJILLETOIsr. VROUWENSTRIJD. UITGEVERH. J. C. ROELANTS. BUREAU t BOTEagTBAAT ÏO, Telephoon No. 123 ADTïitT**napBwiran 1—8 cnreae regel* met lake* BUITENLAND. BINNENLAND. AsoinrBHSOTBFRiJi voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. 1.30 A&onderlijke nommerao.o2 OOURAIT. grip van eena Courantf 6 gj Iedare gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. Burgemeester en wethouders van Schiedam, doen te weten dat bet besluit van den Raad dezer gemeente d d. 10 Mei j.i., tot heffing van keurloon van vleescli, te Schiedam, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1898, No. 31 en de Verordening op de invorde ring van dat keurloon, d.d. 10 Mei j I., op heden zijn afgekondigd dat deze heffing den 15den September as. zal aan vangen en dat afdrukken van gezegd besluit en ver ordening ter Gemeente-Secretai ie verkrijgbaar zijn tegen betaling van 15 cent. Schiedam, den lGden Augustus 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VISSER, L.-B, De Secretaris, v. LUIK, L.-S. Algemeen overzicht. Schiedam, 1G Augustus '98. Gaat men het tot een minimum gereduceer de lijstje der telegrammen na, dan blijkt reeds daaruit duidelijk hoe weinig er op dit oogon- blik op politiek gebied omgaat. Alleen in do Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie is nog een vleugje politiek leven; overigens als in de natuur bladstilte, maar terwijl bij deze de at- mospheer drukkend is bij het ontbreken van het minste wolkje, geelt deze klaarheid van staat kundigen hemel een groote mate van ontspan ning te kennen. De onweerswolken zijn met het kanongebul der verdwenen. Langzamerhand begint men tusschen Ameri ka en Spanje de zaken af te wikkelen. Reeds heeft de Spaansche regeering aan de landvoogden van Porto-Rico en de Philippijnen bevel gegeven om alle maatregelen te nemen, die voor het uitvoeren van het vooroopige vre- desprotocol noodxg zijn, waaronder wel in de eerste plaats behoort de zorg voor de ontrui ming van het vroegere Spaansche gebied door de koloniale troepen. Generaal Augusti, gouverneur van Manilla, acht blijkbaar zijn taak afgeloopenop den Duitschen kruiser Kaizerin Axigusta is hij gisteren reeds te Hongkong aangekomen. Van de gevangen genomen Spaansche solda ten, die op kosten van de Amerikaaasche re geering naar hun vaderland terug gevoerd zul len worden is, een zending gisteren van Cuba vertrokken per Isla de Luzon. Weldra zul len ze dus de Spaansche kusten weerzien. Ech ter is de regeering te Madrid met deze zendin gen, een groote handigheid van Amerika niet zoo bijster ingenomen. Men weet niet hoe DOOR HERMANN HEIBERG. 70) Den volgenden morgen werden Iragjor's gedachten enigszins afgeleid door den inhoud van een brief dien de post haar bracht. Een dame uit da eerste kringen, zekere barones tan Kliff, met wie Imgjor herhaaldelijk bij werken van weldadigheid in aanraking was gekomen, ver zocht haar zeer dringend, 's middags ten harent te willen komen om daar een vergadering bij te wonen met het oog op de stichting van een Deensch tehuis voor meisjes, Daar zouden jonge vrouwelijke personen, die de school ontgroeid waren, opgeleid worden tot dienstmeisjes. Zij zouden daar onder richt ontvangen in al wat voor keuken en huis houding noodig isook zouden zij er naaien en knippen leeren, en vooral zou men trachten zedelijk op haar in te werken. Da barones stelde zich voor door dit tehuis de hand te reiken aan haar dia tengevolge van een gebrekkige opvoeding geen werk konden vinden en daardoor blootgesteld waren aan liet gevaar op den slechten weg te geraken. En juist daarom werd Iragjor's belangstelling levendig opgewekt. Zij trof bij de barones de dames pet wie zij gedurende de jaren van haar verblijf ia de residentie herhaaldelijk in zaken van welda- de staat deze nieuwe lasten zal dragen- Reeds lang klaagde men in Spanje over de verschrik kelijke menigte officieren en manschappen van het koloniale leger en over de reusachtige som men, die daardoor verzwolgen werden Thans vraagt men zich af of men het krijgsvolk dienst zal houden of het afdanken. Zoowel aan het eene als aan het andere staan echter zulke moeilijkheden in den weg, dat velen gelooven, dat de aanleiding tot eene revolutie van deze zijde kan uitgaan, indien de Carlisten blijven woelen. Zooals cLe minister van oorlog, generaal Cor- rea in een gesprek te kennen gaf, is Spanje de plaats niet voor de terugkeerende officieren. Het leger van het schiereiland kan hierom niet ver groot worden, omdat men hiertoe geen geld heeft en reeds nu niet weet hoe men de ach terstallige soldij der Cubaansche troepen moet betalen, Een bedrag van vijf millioen is met dit alles gemoeid en zal wel uitgegeven moeten wor den, want de van Amerika te verwachten offi cieren en manschappen hebben aan alles be hoefte en zijn bijna in lompen gekleed. Een hoogst pijnlijken indruk moeten de te ruggekeerde krijgsgevangenen gemaakt hebben, die de vorige week met een door de Amerikanen buitgemaakt koopvaardijscliip in Gibraltar zijn aangebracht. Zij waren van alles ontbloot, lie pen in lompen en werden naar de armbesturen verwezen. In Algeeiras, liet eerste Spaansche plaatsje, waar* zij arriveerden, kon men weinig voor hen doen wegens eigen armoede, zoodat zij wachten moesten en op een zeer gebrekkigen mondkost teren, totdat de regeering de noodige middelen had gezonden om hen verder te ex- pedieeren. Een tweede vraag, die thans de gemoederen in Spanje bezighoudt, is die over de samenstel ling der protocolcommissie, welke gelijk men weet binnen 30 dagen te Parijs moet samen komen. Reeds werden de namen genoemd van Leon y Castillo, 3paansch gezant te Parijs, Moret en van den minister van buitenlandsche zaken. Of er alleen te Parijs eene conferentie zal zijn, dan of ook nog op Porto-Rico zelf en op Cuba commissiën zullen samenkomen is nog on zeker; van het laatste is echter wel sprake. Vermoedelijk zullen de heeren alle mogelijke moeite doen om ten minste op onderdeden nog eenige voordeelen voor Spanje te bedingen, die het protocol een weinig minder hard kunnen maken. Nog afgezien van de regeling der Cu baansche schuld, heeft men hierbij wel in do eerste plaats te denken aan de toekomstige han delsbetrekkingen, waarvan voor de Spaansche industrie en voor de handelsvloot veel afhangt. In betrekking hiermede is het wellicht niet van belang ontbloot in welken toestand Manilla zich op dit oogenblik bevindt. Te Madrid weet men nog niets van eene overgave, zelfs niet van ge vechten., die volgens Amerikaansche berichten in of bij Malate hebben plaats gehad- De stoomboot Australian die te Hong kong gecharterd is om het bevel tot staking der vijandelijkheden naar Manilla te brengen, is digheid had samengewerkt, bijna allen weer, ont week haar vragen zoo veel mogelijk, nam evenwel een levendig aandeel aan de besprekingen en aan vaardde ongeveer drie uur later geducht vermoeid na reeds vóór het huis van de overigen afscheid genomen te hebben den terugweg huiswaarts. Toen Imgjor den hoek der Tordenskoldstraat passeerde, drong uit een open schoenlapperskelder een jammerend geschreeuw naar buiten en toen zij bezorgd navraag deed, zag zij in den kelder een man in onbarmhartige woede een bejaarde vrouw, die op den grond lag, met een leeren riem afranselen. Maar in een oogwenk was hat tooneel veran derd. Imgjor sprong bliksemsnel de trap af, duwde met een vastberaden ruk den man op zij, bevrijdde daardoor de vrouw en slingerde toen den ruwen pijniger woorden van verontwaardiging naar bet hoofdof hij zich niet schaamde zich zoo te ver geten jegens een zwakke en weerlooze 1 Maar r.lles liep heel anders uit dan zij ver wacht bad. Daar door Imgjor's tusschenbeide- komen het toch reeds nieuwsgierig te hoop ge- loopen volk buiten nog meer opdrong en een menschenkiuwen nu keek naar wat er gebeurde, werd de vrouw plotseling door vee! grooter woede bevangen tegen het volk op straat en Imgjor dan jegens haar man. In plaats van de freule in woord en houding haar dankbaarheid te doen blijken, ging zij schuim bekkend van woede voor haar staan, vroeg of het haar iets aanging wanneer zij zich door haar man wilde laten ranselen en ondersteunde die uit dagende woorden door een naar de open deur ge richt gebaar, waaraan de hierdoor verzoende heer Zondagnacht daarheen vertrokken. (Men zie verder de telegrammen hierachter.) Overigens bestaat te Madrid eene sterke strooming, die liever van Luzon of van de gan- sche archipel zou afzien dan te dulden, dat Span je in de Philippijnen onder eenig voogdijschap gesteld wordt. Ook de regeerisig wenscht begrij pelijkerwijze levendig, dat de vrede, die zulke groote offers heeft gekost, in zoodanigen vorm wordt gecodificeerd, dat de gelegenheid en hot voorwendsel tot toekomstige oorlogen wordt af gesneden. Te Ischl in Oostenrijk wordt thans eene groote conferentie gehouden tusschen de leidende staatslieden van Oostenrijk en Hongarije; nog altijd is de „Ausgleicli" niet geregeld en ook nu nog schijnt men bitter slecht op te schieten. Zaterdagavond zijn de minister van buiten landsche zaken, graaf Goluchowsky, en diens collega van financiën Von Kallay te Ischl aan gekomen, waarop laatstgenoemde reeds Zondag morgen om negen uur een onderhoud had met den Hongaarsehen minister-president baron Banffy. Deze en graaf Golucliowsky werden daarop door den keizer ontvangen en des mid dags had een bespreking plaats tusschen Banffy en graaf Tliun, den Öostenrijkschen premier. De Hongaarsehe minister-president zou ook Maandag nog te Ischl blijven en nogmaals door keizer Franz Joseph worden ontvangen. Om trent den uitslag der conferenties wordt nog niets gemeld, al weet de „Koln. Zeitung" ook te berichten, dat de stemming niet minder pes simistisch is geworden, De verkiezingen voor den Pruisischen Land dag spoken de Duitsche sociaal-democraten door het hoofd. Thans bevat hun hoofdorgaan „Vor- warts" weer een artikel, waarin op deelneming wordt aangedrongen. Is in eenig district de ver kiezing van een reastionair niet te vreezen, dan slechts mag men zich volgens de „Vor- warts" onthouden, maar is dit wel het geval dan dienen de partijgenooten zicli de vraag te stellen of het mogelijk is zoodanige verkiezing te verhinderen. Echter moet ook hierbij nog m het oog worden gehouden of misschien door het stellen van een sociaal-democraat als candidaat- Walilman (de verkiezingen voor den Landdag zijn getrapt) de oppositiepartijen verzwakt en de ractionnaire versterkt worden, zoodat die de overwinning zouden kunnen behalen. Gemengde Mcdedeellngen. Interpellaties in liet Britsclie Lagerhuis over de Russische staatkunde in Oost-Azië en de vij andelijke houding van een deel der Britsclie pers tegen Rusland hebben aanleiding gegeven tot do volgende verklaring in het half-ambtehj- ke „Journal de St. Pétersbourg". „Wanneer die bladen zich beter rekenschap hadden gegeven van den vredelievender! aard der Russische staatkunde en van de vriend schappelijke betrekkingen tusschen Rusland en des huizes zich haastte nog bij zonderen nadruk te verleenen. Imgjor vluchtte de trap op, struikelde en viel tegen de menscben aan die, om het belangwek kende tooneel beter te kunnen gadeslaan, reeds een deel der stoep bezet hadden. En terwijl dit gebeurde en het echtpaar de deur dichtwierp om de nranschen daar buiten nog beter te weren, drongen de achterste rijen van het volk naar voren en zij die het dichtst bij de deur stonden, naar achteren. Imgjor viel en kreeg zware verwondingen, zoodat zij, toen de trap ontruimd was, door de politie voor dood werd weggedragen. Met nog andere gewonden werd zij naar het ziekenhuis van dokter Stede gebracht, en een half uur later stond dezelfde man, met wien zij zoo dikwijls aan het bed van lijdenden en stervenden had gestaan, met een zeer bedenkelijk golaat aan haar eigen ziekbed. De herfst, de heerlijke Noorsche herfst had sedert weken zijn intrede gedaan en was ook op Rank- holm verschenen met zijn staalblauwe luchten, zijn kleurenpracht in de bosschen, zijn scherpen aard- geur en zijn onvergelijkelijke zonsondergangen. Wanneer in de vroegte de eerste lichtstroom en zich over de aarde uitgoten, zwommen kasteel, park en tuinen in een blauw-zijden waas. Wanneer evenwel de strijd tusschen de zegevierende hemels koningin en de teera nevels en dauwdruppels door een plotseling openen van alle van goud gevnlde portalen beslist was, dan lagen Rankholm en Kneedeholm in een zonnebad van zulke onnoemelijke schoonheid dat het landschap in zicb scheen te bergen alle bekoorlijkheden der drie jaargetijden China, dan hadden zij geen geloof geslagen aan zekere sensatie-berichten en de heer Curzon had zijn tegenspraak achterwege kunnen laten, kien moet vooropstellen dat de verklaring van den staatssecretaris ten doel bad de Britsclie open bare meening over een zeker wanbestuur in een valsch licht te plaatsen. „De Russische regeering wil do pas verwor ven voordeelen behouden, maar zij streeft geens zins het doel na om in het verre Oosten nieuw gebied te verkrijgen en denkt er niet aan do economische belangen van andere mogendheden, dus ook die van Engeland, te willen bena- deelen." De „Manchester Guardian" wil weten dat het Engelsche ministerie van buitenlandsche za ken bericht heeft ontvangen, dat Li-Hun-Chang de eenige oorzaak is van de toegeeflijkheid van China tegenover Rusland en van den nederlaag door de Engelsche regeering te Peking geleden. Salisbury zoudo dan ook geneigd zijn het ont slag en de verbanning van dezen sluwen diplo maat te vragen. Onze Li schijnt een gladde vogel te zijn; toen hij te Amsterdam voor een paar jaren was, en hij wilde op eenige vraag liever niet antwoorden, dan deed. hij of hij niets hoorde en rookte aan zijn pijpje. Keizer Nicolaas van Rusland reist tegen het eind van deze maand met zijn gemalin naar Li- vadié, waar de bevalling der Keizerin zal woi- den afgewacht. Een buitengewoon Turkseh ge zantschap onder leiding van maarschalk Sha- kir-pacha zal het keizerlijk paar uit naam van sultan Abdoel Hamid in Livadië komen begroe ten. De Koninginnen. Gistermiddag te halfvijf bracht II. M. Koningin Wilhelmina, vergezeld van ééne hofdame, een kort bezoek aan douairière Harten Van Lennep, dame du palais, wonendein het Minister park te Hilversum. Bij het vertrek zongen een aantal meisjes van de naaischool H. M. een lied toe, waarna een talrijke menigte Haar luide toejuichte. Decoraties. De Haagsche correspondent der „N. Gr. Ct," zegt uit vertrouwbare bron vernomen te heb ben, dat van de meer dan 2000 voor een onder scheiding voorgedragen personen, plus minus 600 voor een decoratie in aanmerking komen, zoodat het getal teleurgestelden zeker vrij wat grooter zal zijn dan dat van de gelukkigen. Verreweg de meeste orden zullen op 30 Aug. worden toegekend en gepubliceerd in de „Staats courant" van 31 Aug., den dag der troonsbe klimming, maar de besluiten daartoe zullen nog van H. M. de Koningin-Regentos uitgaan en de ouderscheidingen derhalve het karakter dra gen van een huldeblijk der vorstin, die zoo trou wen steun heeft gevonden bij de uitvoering van haar gewichtige en op dien 31sten Aug. vol de groene pracht van de levenwekkende lenfe, de volheid van den bloesemrijken zomer en de kristallen klaarheid van den kleurenrijken herfst. En alles was zooals vroeger. In haar met al die heerlijke pracht getooid boudoir rustte bij het geopende venster op een divan gravin Lavard en las in een boek. In zijn ruim studeervertrek was de graaf ijverig bezig met zijn beambtenLucile was in haar kamer een brief aan 't schrijven aan Curbière, en als altijd heersebten op het door met klimop begroeide wanden omsloten slotplein zachte vrede en stille afzondering, die goede huisgeesten, die van den strijd en het gewoel buiten in de wereld niets weten. Ook graaf Dehn's aristocratische gestalte ver scheen evenals toen op de paden van het park, en juist nu richtte hij zijn schreden naar de slot poort, ging naar binnen, begaf zich naar zijn ver trekken en vandaar, na zich verfrischt te hebben, naar de gravin. Eenige vrije uren lagen voor hen en deze wilde de gravin vandaag gebruiken om Axel een blik te doen slaan in het verleden. Zij wilde dat dit ge- beurde vóórdat Imgjor kwam, die na een lange, zware ziekte haar krachten in zooverre had terug gekregen dat zij in gezelschap van dokter Stede de reis naar Rankholm kon ondernemen. Hier wilde zij beproeven haar gezondheid volkomen terug te winnen. Stilzwijgend was de oude verhouding tusschen hen weer hersteld. Zulk leed en zulke droefenis als over Imgjor gekomen waren, ontwarden vanzelf de verwardste draden. Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1