52"° jaargang. Donderdag 18 Augustus 1898. N°. 9706. •«fes VROUWENSTRIJD. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FETJIT ,T iBTOiSr. UITGEVER: H. J. C. RQELANTS. fa.fi BUITENLAND. BINNENLAND. COURANT. isarut urraPKUg voer Schiedam, pet kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco par post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommera- 0 02 BITBBAUr BOTEKSTHlAT f O, Teleplioon No. 123. AnTEnrwrrrPHijBran 1—5 gewone regels met iih*- grip van eens Conrant Iedere gewone regel meerj jo Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 17 Augustus '98. Do overgave van Manilla, eerst aangekon digd, daarna een keer of vier, vijf, weer tegen gesproken, is nu dan toch een feit geworden. De aanval op de Spaansche vloot voor Manilla is de eerste ernstige oorlogsdaad geweest in deze droeve campagne, Manilla's capitulatie, beëin digt de vijandelijkheden. De stad heeft zich aan de Amerikanen over gegeven. Admiraal Dewey had aan den Spaan- schen kapitein-generaal, commandant der stad. het ultimatum gesteld om zich binnen een uur over te geven; toen op dezen eisch een weige rend antwoord kwam, liet Dewey de stad boni- bardeeren, vooral de voor-steden, want zelvo heeft de stad niet veel geleden. Spoedig gaven de Spanjaarden zich hierna op genade of ongenade over, echter niet voordat hij een bestorming door de Amerikaanscbe in fanterie aan deze nog vrij wat verliezen waren toegebracht. Lang duurde echter de weerstand niet, de soldaten waren uitgeput. Generaal Augusti begaf zich hierop aaii boord van een Duitsch schip, dat hem, zooals wij leeds gisteren meldden te Hongkong aanbracht. Erg duidelijk zijn* de berichten over dit laat ste gevecht nog niet. Zelfs wordt niet met ze kerheid gemeld, op welken dag de overgave dei- stad plaats had- Ook begrijpt men niet, welke redenen hot kunnen geweest zijn, die den Spaan- schen bevelhebber, die nog voor enkele dagen zwoer, tot het uiterste te zullen volhouden, er toe gebracht hebben de stad over te geven. Van den voorloopigen vrede, die op het oogenblik van het bombardement ongeveer gesloten moet zijn, wist men toen te Manilla nog niet. Trouwens, er is meer onbegrijpelijks in de telegrammen. Zoo wordt melding gemaakt, dat generaal Augusti reeds 5 Augustus is afgezet als gouverneur, terwijl een zekere Jaundenes het opperbevel toen overgenomen moet hebben. Echter is hiervan met zekerheid niets bekend. Wat vast staat is slechts dit, dat Manilla, voor het sluiten van den vrede in Amerikaan- si he handen is gevallen en dat stellig deze om standigheid van niet onbelangrijken invloed zal zijn op de definitieve vredesvoorwaarden. Mis bruikt hebben de Amerikanen zeker hun laat ste oorlogsdagen niet; in het Westen Manza- nilio, m het Oosten Manilla, waar schier tot op liet laatste minuutje gevochten is. Maar reeds begint men de zaken af te wik kelen. Van Amerikaanscbe zijde zijn bereids do minister van buitenlandsche zaken Day en de senator, door Minnesota afgevaardigd, Davis tot leden van de vredescommissie benoemd. Day zal opgevolgd worden als staatssecretaris van buitenlandsche zaken door Hay (de Amerikanen houden van korte namen), thans ambassadeur te Londen. Ook voor de ontruiming van Cuba en Porto-Rico heeft Mc Ivinley reeds maatrege len genomen, en heeft hij daartoe een collego van commissarissen benoemd. Maarschalk Blanco, wiens taak op Cuba is afgedaan, heeft bij de Spaansche regeering zijn ontslag ingediend. Tot de bevolking heeft hij eene proclamatie gericht, waarin hij mededeelt den vrede niet te hebben kunnen aanbevelen; DOOR HERMANN HEIBERG. 71) Herhaaldelijk hadden de Lavard's aan het ziek bed van Imgjor gestaan, die haar bewustzijn eerst zeer geleidelijk had teruggekregen. Eindelijk was de dag gekomen waarop door Stede verklaard was dat Imgjor buiten gevaar was. Toen eerst had ook Lucile Imgjor's bed verlaten en haar achtergelaten in de hoede van betrouwbare en Imgjor sympatieke personen, terwijl zij met Stede afsprak, dat de zieke too spoedig mogelijk naar Rankholm zou worden overgebracht. »Wil je naar Rankholm komen, om daar geheel te herstellen, Imgjor? Papa zendt je een hartelijken groet en vraagt er je omhad Lucile op zekeren morgen gezegd, en de zieke waren do tranen over de wangen gestroomd. Het gevoel dat bij deze woorden in haar borst ontwaakte, had zij in één enkelen blik gelegd die meer gezegd had dan veel woorden. Aan 't eind van het onderhoud waarin graaf liet voortzetten van den oorlog achtte hii niet hopeloos. 3 Dit. protest zul evenwel bitter weinig meer uitrichtenin Spanje zelf trouwens is men in ïegeeringskringen zeer verheugd, dat alles zoo kalm afloopt tot- nu toe en do dankbaarheid daarover is wel in de eerste plaats neergedaald in den vorm van een rijken ridderorderegen op de Fransche gezanten te Madrid en Washing ton en hunne ambtenaren, die de eerste onder handelingen gevoerd hebben, welke tot dezen vrede zullen leiden. De heeren Cam bon en Pa- teuotre zijn grootkruis geworden van de orde van Karei III. Als nu don Carlos aan de Spaansche regee ring niet al te veel moeite veroorzaakt, dan zal weldra de degradatie van Spanje tot een mo gendheid van den derden rang zonder omwente lingen een feit zijn geworden. Of don Carlos zich roeren zal, is wel in de eerste plaats afhan kelijk van den stand zijner geldmiddelen en deze geven hem met veel hoop. Dit neemt niet weg, dat hij reeds voorloopige maatregelen heeft genomen, die op een ommekeer van zaken kun nen uitloopen. Hij moet nl. de Spaansche sol daten tijdens hun verblijf op Cuba door agen ten hebben doen „bewerken", zoodat liet niet onmogelijk is, dat bij hdn terugkeer in het va derland, deze geharde krijgei s, die ongaarne den wapenrok aan den kapstok hangen zullen, onder don Carlos' invloed een pronunciamento zullen verwekken. Terwijl wij dit schrijven, ontvangen wij do „Petit Bleu", waarin vrees wordt uitgedrukt voor de eventueele handelingen van maarschalk Blanco, aan wieil. zoo hij daartoe roeping heeft, het gemakkelijker nog dan aan don Carlos zou vallen een verzet in het leven te roepen tegen den tegenwoordigen gang van zaken. Hij zou de eenige zijn, in wien het Spaansche volk vertrou wen stelt na de ongelukkige debacle van de an dere bevelvoerders. En dan wordt het lijstje nog eens opgesomd: Cervera, in ongenade door zijn uittocht uit de baai van Santiago, hetzij op eigen gezag, iietzij op hooger last, ondanks het feit, dab de positie der Amerikanen hache lijk was; Camara, die zich door zijn milteloo- zen tocht van Cadix naar Suez vice versa voor altijd belachelijk, heeft gemaaktgeneraal Au gusti, gouverneur van do Philippijnen, die in ongenade terugkeert, nu Manilla zich overgaf op het eigen oogenblik, toen de vrede gesloten werdeindelijk Sagasta, de grootc schuldige, die als minister-president niets deed dan den toestand nog erger maken dan hij al was. Maar het blijft de vraag of het Spaansche volk niet ook de energie verloren heeft om een omwente ling in het leven te roepen; laks en apathisch schijnt het de slagen te dragen, die neervallen. Omtrent het plotselinge vertrek van de prin ses van Wales naar Kopenhagen, dat eerst aan eene ongesteldheid van de Deensclxe koningin werd geweten, wordt nu eene andere lezing ge geven. Het bezoek der Engelsehe kroonprinses moet nl. in verband staan met de Kretensiselie quaestie. Sedert den dood van czaar Alexander III, die zeer veel invloed had bij de Deensche konink lijke familie, heeft deze zich langzamerhand van de Russische politiek afgekeerd om zich naar de Dehn van gravin Lavard alias boorde wat Imgjor's afkomst en haar verleden betrof, zeide deze «Zoo, waarde graaf, dat is nu in groote trekken het verhaal, waaruit u zal bemerken dat mensehen ten allen tijde mensehen blijven, dat zij dwalen dat zij in verzet komen, maar zich weer bezinnen en een staat van tevredenheid vermogen te herwinnen al naar de waardij van hun karakter en naar de voordeelen die of hun gewone natuur verlokken of wel hun beteren inborst voedsel geven. Mijn slot woord zal zijn mocht het u nu gelukken dit edele, zij liet ook op een dwaalspoor geleidde meisje uw huis binnen te voeren en haar het geluk te ver schaffen dat wij haar allen innig toewenschen," Graaf Dehn had met buitengewone spanning en met stijgende bewondering naar de verklaringen der gravin geluisterd. Toen deze de laatste woorden gesproken had, boog hij, door zijn gevoel meege sleept, zich over haar hand en drukte er een kus op. nln uw nabijheid te mogen blijven, edele vrouw, is bijna evenveel waard als Imgjor's gade te worden riep hij met geestdrift uit. «Houd vol," zeide zij, terwij! zij hem liet gaan, »en verlies de hoop nietAlles kan nog ten goede keeren." In een boschje dat grensde aan het park van Rankbrlm, bevond zich op een glooienden heuvej een kleine vallei, en in die vallei lag eenzaam^ Eugelsclte te wenden. De z.g. „anglophile" par tij. wier hoofd dc kroonprins is, wint eiken dag in krachtdaardoor is er eenige verkoeling ontstaan in de verhouding van de verschillende familieleden, en is zelfs czaar Nicolaas dit jaar niet als vroeger eeltige dagen bij zijn groot ouders komen doorbrengen. Toen echter onlangs koningin Louise onge steld werd, is de keizerin-weduwe van Rusland, hare dochter, naar Kopenhagen gesneld en heeft zij van het verblijf aldaar gebruik trachten te maken om de quaestie van hot Kretensiselie gou verneurschap op te lossen. Zij had op eigen hand ccn plannetje- ontwor pen, geheel buiten de staatslieden om, dat hier in bestond om prins George van Griekenland, die op dat oogenblik in Kopenhagen vertoefde, mee naar Petersburg te nemen. Van daar zou do prins aan dc Zwarte Zee op ecu Russisch oorlogsschip zijn scheep gegaan, dat hem naar Kreta zou voeren. Men kan zich begrijpen welke internationale verwikkelingen de verwezenlijking van cht ro maneske plan in het leven had. kunnen roepen. Zoodra dan ook de bedoelingen der keizerin be kend werden is de koning van Griekenland, die een kuur te Arx deed, naar Kopenhagen gereisd te gelijk met de prinses van Wales, die daar voor liet ziekbed van haren gemaal verliet. Er werd eene familieraad gehouden, waar zeer levendig werd gediscussieerdten slotte legde prins George de verklaring af, dat hij zich niet aan een soortgelijk avontuur wilde wagen als prins Alexander van Battenberg; hij weigerde gouverneur van Kreta te worden, vóór het eiland geheel tot rust was gekomen. Gemengde Mcdcdecllngcn. Keizer Wilhelm is op Willielmshöhe van zijn paard gevallen. Er waren tweo dames die hem ruikers wilden aanbieden, maar juist toen de keizer de vriendelijke gave wilde aannemen, steigerde zijn paard en wierp hem af. De vorst bezeerde zicli niet. Lachend stond hij op en be steeg een ander ros. De gezondheidstoestand van den hertog van Luxemburg begint zich steeds te verueteren Keizerin Eugenie, die een beetje ongesteld is geweest, is weer belangrijk beter. De Fransche ministers van justitie en oor log, de heeren Samen en Cavaiguac zijn naar Mn5on ir. Bourgondië gereisd om de prijsuit- deeling voor het internationaal tuinfeest bij te wonen. De ministers werden ontvangen met do kreten: „Leve het leger! Leve Cavaignac!" De Fransche Royalisten hebben Maandag met een feestmaal den naamdag van hertogin Maria van Orleans gevierd. Te gelijker tijd vier den de Imperialisten op dezelfde wijze het feest van Napoleon. In alle redevoeringen welke bij deze gelegenheid zijn gehouden werd melding gemaakt van de gebeurtenissen die samenhan gen inet de zaak-Dreyfus. De sprekers laakten dc regeering, omdat zij liet leger laat beleedi- gen en verweten het parlement dat liet het leger te gronde wil richten. Kolonel Picquart zal Donderdag nogmaals idyllisch, omsloten door hooge, groene dennen aan de eene zijde en omgeven door beuken, eiken en dicht struikgewas aan de andere, een stil blauw meertje. Muggen dartelden er om heen, en duizend andere de weelde van het bestaan genie tende, gevleugelde, kleine diertjes voerden zwevende dansen uit over zijn zilver helderen spiegel. Maar ook een verrukkelijke flora had zich hier een plaats gezocht. Steeds nieuwe vormen en kleuren ontdekte het oog, en de zoetste geuren bedwelmden de zinnen van wie zich op een der beide, dicht bij de oevers geplaatste eenvoudige banken met haar opengewerkte zittingen en lage leuningen neerliet. En links verhief zich een hoog, door klimop liefelijk omsluierd granietbiok, op welks glad ge polijste oppervlakte talrijke namen in oud-Fran kisch, Duitsch, Latijn en modern schrift waren gegrift, de namen van hen wier harten elkaar in den loop der tijden op deze plaats hadden gevonden. Als door tooverkracht werden de bewoners van bet slot bierheen getrokken, en een gelijke krachtige aandrang, het vei langen naar eenzaamheid leidde ook de schreden van een man, graaf Axel Dehn die nu juist het was ongeveer twaalf uur op den middag uit het geboomte trad en een der banken naderde. Zijn gedachten waren zoo uit sluitend op één punt gevestigd dat hij geen enkelen indruk roet bewustheid in zich opnam, dat zijn oogen al de schoonheden die hem omgaven, niet dan werktuigelijk inzogen. worden gehoord door den rechter van instructie Fabrc. Vermoedelijk zal de redder Zaterdag du instructie sluiten. De conferentie tc Lscbl is geëindigd. Nadat baron Banffy en graaf Thun te zamon door keizer Franz .Joseph waren ontvangen, is besloten de Ijenuulslagnigen den 21 en van deze maand tc Budapest voort te zetten in tegen woordigheid der Ilongaarsehe ministers. Ilct Portugccschc ministerie is afgetreden. De minister-president Luciano Castro werd met de vorming van oen nieuw ministerie belast. Uit St- Petersburg wordt aan de „Daily Te legraph" het volgende bericht gezonden liet gerucht blijft met groote hardnekkigheid loo- pen dat binnenkort een samenkomst plaats zal hebben tussclien den Czaar en Keizer Wilhelm. De Keizer moet zelf het verlangen lot deze bij eenkomst. te kennen hebben gegeven ten einde de verkeerde gevolgtrekkingen uit den weg tc ruimen, welke thans reeds bestaan in Frankrijk cn Rusland naar aanleiding van zijn reis naar Palestina. Naar de „Agence Stephani" uit Washington meldt, richtte du staatssecretaris Day aan don Itali,aanschcii gezant aldaar ccn schrijven, waar in hij de voldoening van president Me Kinley mededeelt over een namens de Italiaaiische re geering gezonden telegram van .sympathie we gens den voorloopigen vrede. Ook de Italiaaii sche gezant te Madrid heeft aan de Spaansche regeering een soortgelijk telegram gestuurd. In beide missives wordt gesproken van den vervol len strijd, die gestreden is. Monsieur ami de tout le monde De Kroning-sponning. Wij waren m de gelegenheid de medaille, die ah herinnering aan de inhuldiging in *s Rijks munt geslagen wordt, te zien. Aan dc voorzijde is de buste geslagen van H. M. dc Koningin, met gevlochten diadeem in het haar en het randschrift: „Wilhclmina, Koningin der Ne derlanden". Bij den fraai bewerkten kop springt vooral de gelijkenis tussclien H. M. de Konin gin en Hare Moeder terstond in het oog. Aan de keerzijde bevindt zich een oranjetak en het, opschrift„Te Amsterdam ingehuldigd G September 1898". |.Ubl.") De prinsen van Solo op Bronbeek. De prinsen van Solo, Maandagavond uit Dei lijn te Arnhem aangekomen en afgestapt aan het hotel »De Zon," brachten gisteren een bezoek aan generaal K. van der lieyden. Te elf uur kwamen de vorsten met een ge volg van zes personen op Bronbeek aan. liet gezelschap werd geleid door dr. De Roemer, lijfarts van den Soesoehoenan. Op het bordes ran het Commandantshuis werd het gezelschap door generaal Van der Heyden verwelkomd. Daarna begaf men zich naar den ontvangsalon, waar het gezelschap aan mevrouw Van der Ileyden werd voorge steld en de eerewijn werd aangeboden. De tocht door het gebouw, die daarop aan- Imgjor had zich zelf aangekondigd en was nu toch niet gekomen; ook bleef elk bericht van haar uit. Den ganselien middag had het gesprek om haar gedraaid, ten laatste was men tot de over tuiging gekomen dat Imgjor 's avonds met Stede met den laatsten trein uit het Noorden zou aan komen. Onbevredigd verlangen maakt ziek. Van de hoogte zijner verwachtingen neergestort te worden en dan nog in onzekerheid te zweven, is voor de krachtigste naturen een toestand vol kwelling. Om zijn grenzeiooze onrust en verlangen beter te kunnen beheerschen, was graaf Dehn de trap opgegaan naar Imgjor's kamer. Evenals vroeger hing, ofschoon zorgende handen de vertrekken voor de komende eerst kort geleden in orde hadden gemaakt, de sleutel aan de verborgen haak achter de deur. Graaf Dehn waagde het dien er af te nemen en de deur te openen. Ilerfhtzonneschijn rustte op al de bekoorlijke, onaangeroerde voorwerpen, op de meubelen en de talrijke lieve kleinigheden, de niet zijde overtrokken stoelen en de zijden gordijnen. Een eigenaardige geur van opgesloten lucht en bloemen werkte be dwelmend op de zinneneen verlokkende geur, die aan Imgjor deed denken, dezelfde die vaak van haar kieederen was uitgegaan, hing in het vertrek. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1