52"° jaargang. Vrijdag 19 Augustus 1898. N°. 9707. Tweede Blad. Verschï]nt dagelijks, uitgezonderd Zon-en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. B e r i c li t. BINNENLAND. COURANT. isosjrasraOTSPsug roar Schiedam, psr kwartaal f o.sö omliggende plaatsen, p, kwart. -1.05 franco por post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers0 02 BUREAU: BOTKRSTRAAT 70, Tclephoon So. 133. ADTiRTwrnsrnijsvan 1—5 gewone regels met inl-.o grip van eene CourantO 53 Iedere gewone regel meerjq Bij abonnement wordt korting verleend. Ter gelegenheid van de Inliuldlglngs- feesten zal een „Kroningsnuiitmcr" verschijnen van de „Schledamselie Courant". Baarln zal o.a. opgenomen worden eene beschrijving van de ver sleringen In de verschillende stadsge deelten aangebracht. Feest-Coniinissii5n, die de leiding der versiering hadden, decorateurs, bloe misten enz., die deze uitvoerden en die hunne namen In deze beschrijving ver meld wensclien te zien, worden verzocht daarvan niet de noodlge inlichtingen, schriftelijk vóór 35 Augustus mede- deellng te doen aan de Redactie der „§clilcdamschc Courant." Overeenkomst van ile gemeente Rotterdam met de Hollandsclie Spoorweg-Maatschappij. Thans vvonlt de slrier opgelicht, die officieel althans in de laatste jaren gehangen heeft over de plannen welke het gemeentebestuur had met de exploitatie van het westelijk deel der ge meente, meer bepaaldelijk bekend onder den naam van polder Cool, waarvan zooals men weet de verschillende terreinen door aankoop lang zamerhand in handen der gemeente overgingen. Uit de nu overgelegde stukken blijkt, dat de Gemeenteraad den lGden September 1892 in geheime zitting liet dagelijksch bestuur machtigde om de toen overgelegde plannen als richtsnoer te volgen voor verdere voorstellen en om in de eerste plaats een spoorwegver binding te verkrijgen, bewesten Delftshaven om, naar den rechteroever van de Maas en tot den aanleg der aldaar gedachte buitendijksche havens. Aangezien de exploitatie der spoor wegwerk en aan den Linker Maasoever in handen was der Exploitatiemaatschappij, werd liet wenschelijk geacht voor hetzelfde wat den Rechter Maas oever betreft tot overeenstemming te komen met de Holiandsche IJzeren Spoorwegmaat schappij. De directeur der gemeentewerken stelde zich in verbinding met het bestuur dier maatschappij. De toen gevoerde onderhandelingen die van gemeentewege 0. a. tot basis hadden de op heffing van het Maasstation voor de behande ling van transito goederen en overbrenging daarvan naar een emplacement met rangeer- trein ontworpen aan de noordzijde eener in de Ruigeplaat te graven haven, benevens een ver binding tusschen Maasstation en gasfabriek die onderhandelingen sprongen af op den eiscli der spoorwegmaatschappij dat de gemeente alle kosten van de gewenschte veranderingen zou dragen. Gevolg van liet mislukken der overeenkomst was de verlegging van het zwaartepunt der havenuitbreiding naar den linker Maasoever, waaruit o.a. voortvloeide het graven aldaar van de Katendrechtsche haven. Eenigen tijd later echter toonde de Hol iandsche Spoorwegmaatschappij, waarschijnlijk in verband met de veranderde verhouding tusschen haar en de Exploitatiemaatschappij, meer belangstelling en werden op haar initiatief dan ook de onderhandelingen hervat. Om verder te komen moest door de gemeente worden losgelaten al wat betrekking had op het Maasstation, terwijl de maatschappij ook evenmin geneigd bleek de door de gemeente aangegeven richting der jverbindingsbaan" te volgen. De gemeente stelde toen als eisch dat zij zelf zou maken met uitzondering van den bovenbouw een verbindingsbaan, beginnende bewesten de Schie zonder een uitsluitend onder het beheer eener spoorwegonderneming staand stations terrein onder Delfshaven de gemeente zou deze baan in eigendom houden, doch de spoorweg maatschappij kreeg haar in onderhoud en exploi tatie en had aan de gemeente van de aanleg- kosten 3Vs pCt. 'sjaars te betalen. In het laatst der maand Juli van het vorig jaar bereikte eindelijk het dagelijksch bestuur een rapport van den directeur der gemeente werken, waarbij een ontwerp was gevoegd, dat ten slotte met de tegenpartij was overeenge komen. Met dit ontwerp als basis werd toen verder gecorrespondeerd en in het begin van Juni van dit jaar wij hebben er toch trou wens reeds met een enkel woord op gewezen kwam eeri officieele ontwerp-overeenkomst tot stand. In dit voor 25 jaar gediend conceptcontract is behalve het reeds bovenvermelde de bepaling opgenomen, dat de gemeente na 10 jaren tot den kostjii ijs de spoorlijnen kan naasten. Ver der worden tot de laagste vrachtpt ijzen die d» maatschappij voor eenig station berekent der waarts goederen vervoerd, teiwijl de maat schappij kosteloos de benoodigde wagens aan voert. Wat zou nu het gevolg dezer overeenkomst zijn Door den directeur zijn een diietal havens ontworpen één beoosten den Schieniond van 120 M. breedte met oevers van 700 en 500 M. lengte; een tweede tusschen de St. Jobs Gracht en de Parkhaven van 100 AI. breedte en 350 M. lengte en de derde, de Parkhaven tot '125 AI, verbreed. Hierdoor wordt een maximum kadelengte verkregen die trouwens ook noodig is, wijl de zoogenaamde kadevaart daarheen zal worden verplaatst, die tlmns langs Boompjes en Wil lemskade een ligplaats vindt. De drardoor vrij komende plaatsen zij u bestemd voorde Rijnvaart. I)e kosten van de verbindingsbaan wordt globaal op f750000 berekend, de eerste der drie hiervoor genoemde havens op circa 12 ton doch zonder outillage en zonder rekening te houden met hetgeen eventueel binnendijks in Cool voor grondberging enz. uit den aan aanleg zal voortvloeien. Voor de andere havens enz. komen er nog 2'/s millioen bij, zoodat globaal geraamd het dagelijksch bestuur met het ter goedkeuring aanbieden dezer overeenkomst een begin maakt met een plan dat over 4 millioen zai loopen, zonder nog de outillage der havens te rekenen. Internationaal recht. Men meldt ons uit 's-Gravenhage dato 18 Augustus. De eerste bijeenkomst van bet Instituut de droit internationaal werd hedenmiddag gehou den in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, in tegenwoordigheid van verscheidene Alinisters, leden van het corps diplomatique en leden van den Raad Tan State en verdere genoodigden, ook dames. De Minister van buitenlandsche zaken, de heer mr. W. II. de Beaufort, hield de openings rede, waarbij hij zijn waardeering uitsprak dat het Instituut zijn 25-jarig bestaan in Nederland heeft willen komen vieren. Spreker bracht hulde aan het Instituut voor zijn ijverig en talentvol streven gedurende die kwarteeuw, om in de internationale betrekkingen te bevorderen het totstandkomen van een systeem dat tot grond slag had het recht en dientengevolge van zelf het gebruik van gewelddadige middelen uit sloot, een stieven moedig volgehouden ondanks in onze maatschappij waargenomen stroomingen van gevoelens, die geheel niet strooken met liet edele doe! van het Instituut. Hij wees daarbij op de protectionnistisclie stroomirig in de meeste landen, die samenwerking bemoeilijkten en niet te rijmen valt met het gevoel van solidariteit dat bij de stichting van hst Instituut voorzat en voorts op de opdrijving van de oorlogsuit gaven in alle staten die blijk geven van het bestaan van een zeker gevoel van vvederzijdsch wantrouwen. Lo jongste oorlog moet vooral voor dit Instituut een bittere teleurstelling zijn geweest. Toch mag de moed niet worden opgegeven. De ontwikkeling der grootsche ideeën volgt niet altoos den afgebakenden weg maar vervolgt toch langzaam maar zeker haar baan. Spreker herinnerde aan het feit dat in 1785 het koninkrijk Pruissen en de pas ontstane Repu bliek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in een tractaat het denkbeeld belichaamden van onaantastbaarheid van privaat bezit ter zee, een beginsel dat sedert echter nog steeds niet tot oplossing is gekomen. Alaar desniettemin heeft dat beginsel een belangrijke schrede voor waarts gedaande kaapvaart is voor altoos afgeschaft en de onaantastbaarheid van onzijdig eigendom onder vijandelijke vlag en van vijande lijk eigendom onder neutrale vlag is voor goed erkend, zelfs de Mogendheden die niet zijn toegetreden tot de verklaring van 1856, hebben bij den jongsten oorlog vrijwillig die beginselen erkend, wat het Instituut zeker levendige vol doening zal hebben geschonken. Ten slotte wees de Minister den leden op het gedenkwaardige oogenblik dat voor Nedeiland staat aan te breken, het optreden van onze jeugdige Koningin en sprak hij de hoop uit dat Hare regeering er eene zal zijn van vrede en Zij zal mogen aanschouwen den triomf in hooge en selioone ideëeii door liet Instituut voorgestaan. Na 's ministei's rede nam de Staatsiand, mr. T. M. C. Asmm' liet woord, in de eerste plaats om mede te deeien dat in de hedenochtend gehouden bijeenkomst van leden van het Insti tuut hem liet voorzitterschap is opgedragen. Na uit naam van het Instituut den miriiste- van buiterilandsrhe zaken dank te hebben be tuigd voor zijn 1 ede, gaf de voorzitter een breede schels van de omstandigheden waaronder liet Instituut is geboren en van de beweegredenen welke daarbij de stukken van het instituut hebben geleid, terwijl hij daarbij in herinnering bracht de onderwerpen waarmede liet zich in de afgeloopen 25 jaar heeft bezig gehouden. Aaiincmersbonil. De vergadering van den Nederlandsclien aan nemers bond te Rotterdam gehouden werd door den voorzitter den heer F. L. Jansen uit Amsterdam met een woord van welkom ge opend, waarin hij constateerde dut do Bond zich steeds meer en meer in de sympathie van velen mocht verheugen. Yooits wees hij op het gioote belang van het aan de orde gestelde omvangrijke punt: de vaststelling der door het bondsbestuur ontworpen adinimstrn tieve bepalingen bij de uitvoering en hel onder houd van werken, uit de door de afdeelingen ingediende voorstellen. Eindelijk bracht hij tiuldeaande nagedachlenis van den ovei leden 2en voorzitter den heer Bloem en de eveneens overleden lieer Knnters de man die liet voorstel tot herinnering de A.V. indiende, doch de vrucht daarvan niet heeft mogen aan schouwen. Uit hel jaarverslag bleek dat het aantal afdeelingen met 2 vermeeiderde ril, Gouda en Kampen en thans- 8 bedraagt. Ook het ledental nam toe. De financieeie toestand gaat vooruit. Het na- deelig saldo der vorige Doodsjaren werd gedekt en thans is er zelfs een batig saldo. De groote zaak der herziening van de A. V. kwam een groote schrede vooruit en het streven van den N. A. B. vindt in het algemeen een billijke en van toenadering getuigende beoor- deeling, zoodat over het algemeen op de resul taten van de werkzaamheden van den Bond met voldoening kan worden teruggezien. De rekening aanwijzende een batig saldo van pl. in. f20 werd goedgekeurd en daarna de begrooting voor het volgend jaar vastgesteld op f 1300. Tot leden van het Bondsbestuur werden bij acclamatie herbenoemd de I1I1 Th. I.igtliart te Amsterdam en J. H. Stelwagen te Rotterdam, terwijl in de plaats van wijlen den lieer A. Bloem gekozen werd de heer J. P. J. Lorrie te 's-Gravenhage. Daarna werden de 23 eerste paragrafen der adminilieve bepalingen vastgesteld, waarbij 0. m. uit het debat bleek dat men het wenschelijk achtte dat bij gunning van werk meer rekening werd gehouden met de geschiktheid der aan nemers om de werken uit te voeren. Nadat dezen dag verder besloten was met een rijtoer en een diner in de Diergaarde, kwam men den volgenden dag andermaal bijeen tol voortzetting van het punt van behandeling. In enkele paragrafen van het concept werden nog eenige wijzigingen gebracht en betreffende de paragrafen 49, 50 en 51 regelende de wijze van beslechting van geschillen besloten de af deelingen op fe dragen nogmaals bij het hoofd bestuur een met redenen omkleed voorstel in te zenden, welk laatste dan andermaal deze tot een definitief voorstel zal omweiken en aan de afdeelingen toezenden, In een dezen winter le Amsterdam te houden algemeens vergadering kan dan een definitief besluit genomen worden. Als plaats voor de volgende algemeene ver gadering werd Zwolle aangewezen. Nog werd de wenschelijkheid geuit dat een jaarboekje zou worden uitgegeven of gedrukte ledenlijsten aan de afdeelingen worden toege zonden. Daarna werd de vergadering gesloten en voorts een tochtje naar het Kralingsche Veer gemaakt en onder leiding van den lieer P. van der Graal hoofdopzichter der gemeente werken de handelsinrichtingen bezichtigd. Een nienwe stem-machine. De heer O. J. H. van Limburg Stirurn schrijft aan „De Nederlander" uit Londen Ik zag nl. heden iets, waarvan ik mij verbeeld dal de lezers van ,,De Nederlander" gaarne iets IKioven zullen te weten een nieuwe „slem-ma chine" Du qnneslie is niet geheel van belang ontbloot, na verschillende et varingen, sedeit de nieuwe kieswet in werking is, opgedaan De ..voting machine", zooals die nu te zien is 28 Pailiamentstreeti S. AV-, bestaat uit twee deeienEen maehine die 't best te vergelijken is met een drukpers, maar in enkele détails aan de binnenzijde aan een piano denken doet - en een soort van hok of kooi Dat men nu de ma ehine zien kan is eenvoudig om aan de hez v kers de werking te verklaren Is het toestel een maal voor verkiezingen aangenomen, dan woult de machine niet een houten omhulsel omgeven zoodat de kiezers niets anders te zien krijgen dan het hokje, waarin zij zich te begeven heb ben. In dal hokje is een tourniquet -- de ..Times" noemt de gelieele inrichting ,.a cage-turn slik'" en deze draait om, totdat du kiezer zich be vindt op de plaats waar li ij wezen moet. maar niet verder. Staat de kiezer daar, dan kan hij, vóór hij gestemd heeft er niet uit. 11 ij ziet dan vóór zich verschillende naambordjes, en onder ieder naambordje een krak; hij heelt Unit aan de kruk te trekken onder den naam van zijn gewilden eandidaat. Dit gedaan hebbend, ziet hij onder diens naam een X verschijnen. Door het trekken aan een kruk wordt de pre ventief gevangen kiezer uit zijn opsluiting ven lost un hij vindt lot zijn verbazing dat de „tourniquet" die lioogur den gewone mans lengte is nu niet meer weigert om te draaien. Intusseben. niet. door het trekken aan een kruk, maar door het daarna, omdraaien van de „tour niquet" wordt de stem van den kiezer overge bracht op de machine die ik bij een drukpas ergeleen; Dit is misschien wel het meest bewonderens- waaidige van den toestel. Het stelt den kiezer, die zich vergist heeft, in staat zijne fout te her stellen. Zoolang liij, nadat hij een kruk heelt uitgetrokken, niet aan de tourniquet raakt, kan hij de krak weer naar binnen schuiven en een andere te voorschijn brengen. Is li ij echter op weg om zijn hokje te verlaten, dan is ook zijne slem onherroepelijk uitgebracht. Men zou licht geneigd zijn te denken, dat een kiezer, alleen gelaten in zijn kooi, aan meerdere knikken zou kunnen trekken. Niets daarvan. Is krak no- 1 to voorschijn gekomen, dan wei geren alle andere. Zijn er twee plaatsen open, dan werken twee krukken, en trekt men aan de overige te vergeefs. Is nu eenmaal de kiezer weer te voorschijn gekomen, dan brengt de machine op een rol pa pier den naam (of liet nummer van den ean didaat, het aantal stemmen reeds op hein uit gebracht, en vergis ik mij niet, ook hut „volg- nummei" van den kiezer. The machine automa tically counts the votes. Iets eigenaardigs is nog het volgende. Gelijk bij ons, heeft iedere kiezer een nummer in de kiezerslijst. Air. Jones bijv. is no. 3469. Jones komt stemmen en het stembureau scheurt uit een soort agenda zijn nummer, dat in een daar toe bestemd boek wordt geplakt. In de agenda blijft echter een duplicaat van dat „kiezer»nuin- mer". Maar bovendien heeft Joties een „volg nummer" als stemmer. Heb ik mijn uitlegger wel begrepen, dan zou dit systeem bet beoor- deelen van bezwaren, tegen een verkiezing uit gebracht, vergemakkelijken. Alaar heel duidelijk is mij dit niet. Ook gebrekkige of ziekelijke kiezers worden in de gelegenheid gesteld tc stemmen. Zij be hoeven zich niet in de kooi te begeven, maar kunnen in een rolstoel achter de (dnu overdekte en aan 't oog onttrokken) machine worden ge bracht, waar zij evenzoo aan een kruk kunnen trekken. Do „presiding hem in de „tumstile". De vernuftige uitvinder dezer machine, de heer H. W. nowc, verwacht veel van zijn uit vinding. Voor Engeland en Amerika deel ik zijne verwachtingen wel. Alaar voor het Euro- peesehe continent? Ik zou dat niet durven bc- officer" gaat dan voor Zeker is liet dat de „voting macliine" een al lermerkwaardigste uitvinding is, die alle aan dacht waard is. Naar wij vernemen zullen de benoemingen in de verschillende ridderorden bij gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van EI. AI. de Koniugin niet, zooals elders is gemeld in den avorid van 30 Augustus, maar eerst op 31 Augustus publiek worden gemaakt. Men meldt ons: De parade op 31 Augustus a.s. zal instede van te twaalf uur, te half twee gehouden wor den in die garnizoensplaatsen waar zulks uit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1