Zaterdag 20 Augustus 1898. N°. 9708. 52"* jaargang. VROUWENSTRIJD Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, 3 Onderwijzers of Onderwijzeressen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND, En nu schreden naar boven haar schreden BINNENLAND. OOURAH AbohiHKWTBPBU8 vowr Sohiedans, pgf kwartaal f o 90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1,05 1 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 AfooBÜerlijke nomtners0 02 BPREACi BOTEBSTBAAT ÏO, Telephoon No. 123. ADTarEmrpEji: vas 1—8 gtwone regels mat Inbe grip ran eena Conrantf q gj Iedere gewone regel meer010 Bij abonnement wordt korting yerleend. Bq het OPENBAAR LAGER ONDERWIJS te Schiedam worden gevraagd: Jaarwedde fdOO, benevens flOO voor hoofdakte, fSO voor akte handteekeuen en f50 voor akte handwerkeD, wanneer iu dat vak onderwijs wordt gegeten. Bovendien kan de jaarwedde wegens dienst tijd i maal (om de 2 jaar) telkens met fSO worden verhoogd. Sollicitatiestukken franco in te zenden aan den Burgemeester vóór 7 September a.s. Algemeen ©verricht. Schiedam, 19 Augustus '98. Hefc Amerikaansche gouvernement is zeer on tevreden over de houding van Duitschland op de Philippijnen en van zijn kant is Duitschland zeer verbolgen over de aanmatigende houding der Amerikanen, die, na de capitulatie van Ma nilla, op de geheele eilandengroep beslag schij nen te willen leggen. Het antagonisme tussclien heide rijken is voortdurend nog aan het stijgen. De Duitscho bladen herinneren aan de knevelarijen der Ame rikaansche douane, terwijl in de Vereenigde Sta ten de pers vuur en. vlam braakt over Duitsch- land's conciliante houding tegenover Spanje. „Duitschland", heet het, „is de vijand, dien ■wij na Spanje den kop in moeten drukken." Gisteren verklaarde de New-York Herald" dat de Sterrenbanier over den geheelen Philip- pijnen-archipel woei en dat het Amerikaanscha volk niet zou dulden, dat zij weder werd inge haald, vandaag antwoordt de Berlijnsche pers, dat zoodanige aanmatiging belachelijk is en dat de groote mogendheden wel paal en perk zullen weten te stellen aan de buitensporigheden van „Uncle Sam". En gelijk men schrijft, zoo spreekt men; al les verraadt de uiterst gespannen verhouding tusschen beide staten; om echter daaruit nu onmiddellijk te willen besluiten tot een Duitsch- Ameiikaanschen oorlog, is wel wat erg vlug. In de officieele kringen te Berlijn is men er vol strekt niet verlangend naar zich met de groote Amerikaansche republiek te meten; maar dit neemt niet weg, dat men er vast besloten is de mogendheden tot eene conferentie uit te noodi- gen, ten einde van gedachten te wisselen over het verminderen van de spanning der Ameri kaansche politiek- Al deze overwegingen wer ken echter weinig mede om gemakkelijk eene oplossing te vinden voor de Philippijnsche quaestie, die nog wel eens onaangename gevol gen kon hebben, indien de mogendheden be sluiten zich met de zaak in te laten- De overgave van Manilla, heeft blijkens het officieele rapport van admiraal Dewey, dat reeds is uitgebracht het verloop gehad, hetwelk de DOOR HERMANN HEIBERG. (Slot.) 73) In den geest volgde hij haar terwijl hij roet gebokten hoofde weder voortliep op die paden, en huiverend dacht hij aan al wat haar, het wel opgevoede, verwende, teer geaarde, kuischvoelende meisje, baar, de aristocrate, op dezen zelfgekozen doornenweg belemmerend, afschrikkend, kwetsend te geraoet was getreden. En toch wist hij alleen datgene wat openbaar was geworden. Hoeveel lag er echler nog verscholen achter den sluier dien zij met opzet uitspreidde over haar Sama- ritaanscben arbeid, om niet anderen een blik te gunnen in dit ellendig bestaan, om niet anderen getuige te doen zijn van al de vernederingen, dBemoedigingen en krenkingen, die dagelijks, ieder uur haar troffen on waarvoor zij ten laatste be zweken was! Was zij dat alles nu waarlijk te boven gekomen, zonder een blijvende» diepen indruk over te houden in baar ziel 1 Zou met het gezond worden haars telegrammen reeds gemeld hebben. Dewey be richt het volgende. „Eene divisie van het eskader heeft de ha- „ven en de versterkingen van Manilla geborn- „bardeerd en den vijand verplicht te retiree- „ren; ter zelfder tijd is het landleger aan de zeezijde naar de sUid opgerukt. Deze heeft zich „te 5 ure des namiddags overgegeven. De lui- „tenant van den generalen staf Bromby heeft „toen de Amerikaansche vlag geheschen- Ons „eskader leed geen enkel verhes. De schepen „werden door het vijandelijke geschut niet ge raakt. Generaal Merritt en ik hebben den 7den „Augustus categorisch de overgave van de stad „geèischt, maar de Spaansche gouverneur-gene raal heeft toen geweigerd." Een kort en krachtig rapport, dat trouwens do onzekerheid, die nog bestond over de juiste wijze, waarop en den juisten dag, wanneer Ma nilla's capitulatie plaats vond, wegneemt. Generaal Augusti, de ex-gouverneur van. Ma nilla moet reeds naar Europa vertrokken zijn per Duitsche Lloyd, ton minste, aldus bericht men aan de „Daily Mail", en nu moet de Spaan sche regeering ook eene invitatie gezonden heb ben aan admiraal Cervera, die last heeft ge kregen om met het eerste schip het beste, van welke nationaliteit ook, naar zijn moederland over te steken. Of het is om daar gehuldigd te worden, meldt het telegram niet. En thans neg enkele op zich zelf staande be richten. In Santiago schijnt het weer te broeien. De opstandelingen, de Cubanen, vinden het nog maar steeds onaangenaam, dat niet zij, maar de Amerikanen de stad op dit oogenblik bezet houden, en liefst zouden zij hieiin verandering brengen. Zij schijnen het plan te hebben opge vat om de stad gewapenderhand binnen te trek ken, maar de generaals Lawton on Wood heb ben hun medegedeeld, dat zij tegen elk optre den van dien aard zich mert kracht zouden ver zetten. Tot meerdere zekerheid zijn er twee re gimenten naar Santiago afgezonden, want reeds werd gemeld, dat de militair© overheid moei lijkheden ondervindt, vooral met het bewaren der tucht onder de troepen, die z.g. onvatbaar zijn voor de gele koorts. De Cubaansche generaal Castillo heeft aan do Amerikaansche officieren medegedeeld dat hij woelingen der Cubaansche troepen zou te gengaan en heeft cm ze te kalmeeren boden in alle richtingen uitgezonden. De voornaamste oorzaak van het misnoegen, der Cubanen zit in de soldijquaestie. Generaal Alger en de overige leden van de Amerikaan sche regeering willen de Cubaanschen soldaten geen soldij uitbetalen, ten einde zoo gauw mo gelijk van hen ontslagen te worden, en hierin willen natuurlijk de „helpers" der Amerikanen niet treden. Mc Kinley, die steeds bemiddelend optrad, heeft dan ook al gesclireven, dat men de Cuba nen „passend" moest behandelen, mits men hun vooral maar aan het verstand bracht, dat de militaire bezetting door de Vereenigde Staten een feit is geworden en dat de vijandelijkheden zijn geëindigd. En dat zijn een paar bittere pil len voor Calixto Garcia en de zijnen. Terwijl van Amerikaansche zijde reeds on derhandelaars voor den vrede zijn benoemd, lichaams ook dit weder versterkt worden in zijn eerste offervaardigheid on Imgjor nauw genezen, terugkeeren in al de ellende en al den ondank der luien en slechten, die van de in waarheid nood- drultigen, die zij immers slechts zelden aantrof, niet meer te onderkennen waren? Als zij terug keerde zou dat zijn als een volkomen genezene, helder ziende, bevrijd van haar dwalingen en voornemens het leven opnieuw te beginnen als het lieve, goede, edele, zachte meisje dat zij tot aan haar misleiding door Pres it was geweest, geluk gevend en ont vangend een waarlijk vrouwelijke priesteresse der edele menscbelijkheid Eerst laat keerde graaf Dehn op het kasteel terug. Toen hij naar binnen ging, trok het zijn aan dacht dat Frederik en twee der in rood livrei gekleede bedienden vóór de groote stoep bezig waren met bagage, en dat de deur der vestibule wijd open stond. s Wie is er gekomen, portier De freule »0m u te dienen, mijnheer de graaf." Axel vloog de trappen op. Zij was er reeds, en hij was afwezig! Ijlings liep hij naar de vertrekken aan de achter zijde, en luid spreken drong uit het boudoir der gravin, waar hij ook, bij zijn eerste komst op het kasteel, met kloppend hart was binnengetreden. En weer klopte zijn hart, maar nu om een gansche andere reden, zoo onstuimig, dat hem plotseling de kracht ontbrak om thans, op dit oogenblik Irogjor tegemoet te treden. blijft de benoeming door Spanje nog uit; wel heeft men daar besloten voor de ontruimings- commissie van Cuba cn Porto-Rico personen te nemen, die daar al gevestigd zijn, om zoo min mogelijk tijd te verhezen. Ten slotte vermelden wij, dat de Amerikaan sche gezant te Londen, de heer Hay, aan pre sident Mc Kinley telegraphisch heeft bericht, dat hij den post van staatssecretaris aanneemt; in Septembei zal hij naar Washington vertrek ken. In de noordelijke provinciën van Spanje heeft zich een bende Carlisten verzameld, die reeds den kreet heeft doen weerklinken: „Viva Car los VII". In het stadje Robesalves is het brand punt der beweging, terwijl het ook in Villareal, Onda en Borriol spookt. De manifestation, ge richt tegen de koningin-regentes zijn dcor de bevolking nogal goedgunstig opgenomentrou wens deze is in deze streken altijd Carlistisch geweest; toch houdt men de geheele beweging niet voor ernstig en gelooft men niet, dat don Carlos zelf het sein tot den opstand zal geven. Hij neemt een afwachtende houding aan in het hij zonder met het oog op de sluiting van het de finitieve vredesverdrag, waarmede geen haast schijnt gemaakt te zullen worden. Noch Spanje, dat een pijnlijke overeenkomst zoolang moge lijk wil uitstellen, noch de Vereenigde Staten, die reeds het gewenschte gebied bezet houden, hebben hierbij trouwens belang. DeOostenrijksche bladen bevatten lange arti kels ter gelegenheid van den GBsten verjaardag van Keizer Frans Joseph, en herinneren er aan, dat het weldra een halve eeuw geleden zal zijn dat hij den Oostenrijkschen troon beklom. Zoo wel in Oostenrijk als in Hongarije zijn bij deze gelegenheid groote feesten gehouden. De „Abendpost" zegt o. a. „Op dezen dag verstomt elke strijd, zwijgen alle tegenstellingen en worden de harten ver vuld van de hoop op een gelukkige wending der zaken. „Meer nog dan vroeger is ditmaal deze dag een van groote beteekenis. Binnen enkele maan den vieren de Oostenrijksche volkeren de vol tooiing van 's Keizers vijftigste regeeringsjaar en in de geheele beschaafde wereld zal dit feest een grooten weerklank hebben. „Een van zin en een van pest moeten wij scheidende tegenstellingen vermijden en ver zachten en moeten alle naties zich als één broe dervolk, alle klassen zich als ééne familie om den Keizer scharen." Voorloopig is dit echter, dank zij graaf Ba- deni en zijn taalwetten, niets meer dan een vro me wensch. Gemengde Nededcellngen. Te Berlijn loopt het gerucht, dat aan de orde der Jezuiten. zou veroorloofd worden in enkele steden verblijf to houden, indien het Centrum de aanhangige vlootplannen helpt tot stand komen. De Keizer moet het aldus wan- sclten. Gelijk men weet besloot de Rijksdag vroeger de Jezuitenorde weer toe te laten, maar de Bondsraad weigerde toen het besluit uit te Zachtjes sloop hij weder weg uit de kamer, snelde naar zijn vertrekken, trok het venster open en haalde diep, diep adem. Zoo bleef hij wel tien minuten staan. En toen hoorde hij spreken op de trap. Het waren Lucile's en Imgjor's stemmen, en toen zeide de laatste «Neen, neen dank je wel, lieve Luciie. Ik heb immers allesook voor den koffer heb ik geen hulp noodig in vijf minuten ben ik be neden Laat maar opdoen, dat papa niet langer behoeft ie wachten I" O, wat hamerde zijn hartwat vloog het bloed door zijn aderen! Alles dreef hem tot haar 1 En toen zij daarna op het punt stond het por taal voor zijn kamer te betreden en de trap op wilde gaan, opende hij de deur, trok haar gestalte met zijn smachtende blikken naar zich toe en knielde voor haar neer. ïlmgjor Imgjor 1" ln die woorden uitte zich al de hartstocht die hem verteerde. In een oogwenk had hij zijn armen om haar heengeslagen en leidde baar zijn kamer binnen. En toen zij nu daar elkaar vol liefde in do oogen blikten en de woorden: »Heb je mij lief, Imgjor uit zijn liefde-dronken borst opwelden, trok zij hem naar zich toe met al de kracht barer ziel, en ter wijl zij voor hem neerzonk, drong het over haar lippen 0 dat. vcaag jedierbare, geliefde man De oudste zoon van prins Herbert von Bis marck is ernstig ziek- Professor Schweninger is aan het ziekbed geroepen op het kasteel Soos, toebehoorende aan den grootvader van den kranke. Beiiijn wordt bedreigd met een werkstaking der bakkersgezellende patroons spannen reeds alle krachten in tot het vormen van een sta- kings-fonds. Het Hof van Cassatie moet gisteren begon nen zijn met het onderzoek van de hoogere be roepen van kolonel Picquard tegen de jongste Ireslissingen 111 de zaken Esterhazv, Pays en du Paty de Clam. Majoor Esterhazy is op bevel van den minis ter van oorlog naar een krijgsraad verwezen. Bij de opening van den kabel BrestCap Cod (Massachusetts) zijn telegrammen gewis seld tusschen de presidenten Mc Kinley en Fau- re, waarin beiden wederkecrig uiting gaven aan de gevoelens hunner liooge achting. Deze kabel is het eigendom eener Fransche maatschappij en heeft een lengte van 6000 kilo meter; hij is dus de langste kabel welke tot nog toe gelegd is. Volgens berichten uit Petersburg, die echter nog bevestiging vereischen zou do hoer Staal, Russisch gezant te Londen, op het punt staan zijn ambt vaarwel te zeggen. Hij zou vervan gen worden door graaf Kotzebue, thans gezant te Washington. Men spreekt beslist het gisteren door ons medegedeelde gerucht tegen, dat Groot-Brit tan- nio een protectoraat over Arabië zou aanvaard hebben. In de politieke verhouding is geen wij ziging gekomen. Het Amerikaansche ministerie van oorlog laat 2500 ton Australisch vleesch komen voor de troepen van generaal Merritt. De staatssecretaris voor de Engelsche West- Indische bezittingen seint, dat op den heer Pile, voorzitter van het parlement te Barbados, den 22sten Juli een moordaanslag is gepleegd. De toestand van het slachtoffer is ernstig, maai de geneeheeren hebben hoop hem in het leven te behouden. De moordenaar is ontsnapt. De Bevue. Bij de op 21 Sept. a.s. te houden revue over de troepen welke deelnemen aan de veldoefenin- gen op grooe schaal, zullen onderstaande korp sen van hot leger welke niet aan de veldoefe- ningen deelnemen, worden vertegenwoordigd door detachementen, en wol het regt. grenad. en jagers met twee compag- nién; het 4e regt. infanterie; het 7e regt. in fanterie hot le, 2e, 3e en 4e regt. vesting-ar tillerie; het korps pontonniers; het korps ter pedisten en het korps pantserfort-artillerie, ieder met één compagnie; het 3e regt. huzaren met een escadron en het 2e regt, veld-artillerie met ééne batterij. Hier is je slavin, je kind, je deemoed, je over wonnen liefdeHier is je Imgjor, geheeld, weer gegeven aan het verstand en aan hem dien zij liefhad, ondanks al haar verzet en al haar hard heid, bij den eersten aanblik 1" En hij kon slechts eenige klanken stamelen. Hij trok het bleeks, schoone meisje naar het venster. sHier bij Gods onvergankelijke natuur zweer ik, dat ik zal trachten je gelukkig te maken als nooit vroeger eon man een vrouw En is het dan waar lijk zoo, is het geen droom Je bent het zelf Je keei t terug als Imgjor Lavard ïJa, mijn vriend. Aan mij is het woord des dichters waarheid geworden Gelijk onmatigheid streng vasten na zich sleept, Zoo gaat de vrijheid, door geen toom gebreideld, Over in dwang!" Hier in dit paradijs van schoonheid en vrede; hier bij hen wier hooge waarde ik eerst door de ervaring en vergelijking heb leeren inzien, willen wij leven, werken en streven, willen wij leven voor ons zeiven en anderenEn kus mij nu nog eens, en dan wil ik nog eens voor je neer knielen en op je handen drukken een kus van dankbaarheid, datje zulk een rijkdom aan toegevend heid en geduld hebt gehad jegens je Imgjor!" En "ij deed wat zij gezegd had, nadat hij haar omhelsd had. En toen hief hij haar op en droeg dezen, zijn kostbaareten schat, op zijn armen naar boven, naar haar vertrekken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1